Кафедру було засновано у 1999 році у складі факультету економіки та оподаткування Українського фінансово-економічного інституту. Перший завідувач кафедри (1999-2004рр.) д.е.н., професор, державний радник податкової  служби 1-го рангу, заслужений економіст України, народний депутат Верховної Ради України ІІІ скликання Петро Володимирович Мельник. Під керівництвом Мельника П.В. у 2001 році було відкрито спеціалізацію «Податкова справа». З 2004 року по 2006 рік кафедру податкової політики та оподаткування очолювала к.е.н., доцент Лілія Ярославівна Новосад. З 2006 року кафедра дістала назву – податків та оподаткування, яку очолила к.е.н., доцент Юлія Михайлівна Коваленко (2006-2009рр.). З 2009 року по 2014 рік кафедру знову очолив д.е.н., професор, народний депутат Верховної Ради України VІ скликання, заступник голови комітету по питаннях бюджету Петро Володимирович Мельник. під назвою – кафедра податкової і митної справи, а з 2016 року дістала  назву кафедра податкової політики, що стала структурним підрозділом Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи. З 2014 року по вересень 2018 року кафедру очолював д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Володимир Леонідович Андрущенко. З вересня 2018 р. по вересень 2019 обов’язки  завідувача кафедри податкової політики виконувала к.е.н., доцент Панура Юлія Василівна. З вересня 2019 року кафедру податкової політики очолював д.е.н, професор, Осмятченко Володимир Олександрович. З вересня 2021 року кафедру очолила к.е.н, доцент Іванишина Ольга Степанівна. З грудня 2021 року кафедра отримала назву «фіскального адміністрування» і стала структурним підрозділом факультету податкової справи, обліку та аудиту.

На сьогодні кафедра фіскального адміністрування – це освітньо-науковий та інноваційний підрозділ, що відповідає сучасним викликам підготовки висококваліфікованих фахівців у податковій сфері, які володіють новітньою системою знань з теорії та практики оподаткування. Кафедра є випускаючою та забезпечує підготовку спеціалістів з вищою освітою ІV рівня акредитації за такими напрямами:

Перший бакалаврський рівень:

– галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Податкове консультування»;

– галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Податкова справа»;

Другий магістерський рівень:

– галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», магістерська програма «Податкове консультування»;

– галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», магістерська програма «Фіскальне адміністрування» (дуальна форма освіти).

Такі освітні програми слугують підґрунтям навиків професіоналізму для працівників фіскальних органів, податкових консультантів, фінансових експертів та аналітиків, приватних підприємців тощо. Освітні програми також надають студентам можливість працевлаштування в:

– Державній податковій службі України та її територіальних структурах;

– Міжнародних фінансових та аудиторських кампаніях;

– Фінансово-промислових підприємствах;

– Закладах науки та освіти (з паралельним навчанням в аспірантурі);

– Міністерстві фінансів України;

– започаткувати власний бізнес та ін.

Високий професійний рівень викладацького складу, прекрасна навчальна та наукова база дають підставу кафедрі фіскального адміністрування упевнено дивитися у світле майбутнє.

Контакти

Адреса: м. Ірпінь, Київська область, 08205

вул. Університетська, 31, корпус В, кабінет 619В
Тел.: внутр.  14-03

+38(04597)60-294
E-mail: 33.02@nusta.edu.ua

             kafedra_podatky@ukr.net

Кафедру аудиту, державного фінансового контролю та аналізу створено на базі кафедри аудиту та економічного аналізу в результаті реорганізації Університету ДФС України в Державний податковий університет, згідно нової структури, яка введена в дію 04.12.2021 р. Кафедру аудиту та економічного аналізу було створено на базі кафедри обліку та аудиту відповідно до рішення Вченої ради Академії ДПС України від 01.09.2000 року.

Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної відповідальності і гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

Стратегічна мета кафедри – реалізація теоретичної та практичної підготовки випускників, які відповідають сучасним професійним стандартам та здатні задовольняти запити роботодавців.

Основні завдання кафедри полягають в:

 • організації та здійсненні на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців;
 • виконанні наукових досліджень за профілем кафедри, підготовці науково-педагогічних кадрів і підвищенні їх кваліфікації;
 • забезпеченні структурних змін в навчально-науковому процесі відповідно до вимог сучасності в освітньому середовищі;
 • співпраця з стейкхолдерами та вищими навчальними закладами з метою обміну досвідом;
 • профорієнтаційна робота з метою професійної спрямованості молоді при виборі майбутньої спеціальності;
 • дуальна освіта, яка дає можливість поєднати теоретичну і практичну підготовку здобувачів вищої освіти.

Ці завдання виконуються шляхом інтеграції наукових досліджень в навчальний процес, а також досягнень практики, повного та ефективного застосування всіх елементів цього процесу на основі можливостей сучасних інформаційних технологій.

Кафедра є випускною, здійснює підготовку кадрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Кафедра здійснює фахову підготовку:

 • здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за  ОПП «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика»;
 • здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП «Державний аудит; судово-економічна експертиза у фінансових розслідуваннях».

Навчальні програми дають можливість підготувати висококваліфікованих спеціалістів з належною базою теоретичних та практичних знань, які є конкурентоспроможними на сучасному ринку праці, можуть працювати в ДПС України, ДАС України, Інституті судово-економічних експертиз, Міністерстві фінансів України, аудиторських фірмах, підприємствах державного та приватного сектору на посадах бухгалтера, головного бухгалтера, фінансового директора, бухгалтера-експерта, державного податкового  ревізора-інспектора, державного  інспектора, державного  аудитора, незалежного аудитора, внутрішнього аудитора, бізнес-аналітика, економіста тощо.

Науково-педагогічний потенціал кафедри розвивається динамічно. На кафедрі працює 13 осіб, з них 4 професори та  9 доцентів.

Співпраця з діловими партнерами:

 • Корпорація «CaseWare Ukraine»;
 • Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю;
 • Аудиторська фірма «АЖУР-АУДИТ»;
 • Аудиторська компанія «Ейч Ел Бі Юкрейн»;
 • Державна податкова служба України;
 • Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України;
 • Державна аудиторська служба України;
 • Київський науково-дослідний інститут судових експертиз;
 • Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ.

Співпраця з іншими вишами:

 • Льотна академія Національного авіаційного університету;
 • Національний університет «Чернігівська політехніка»;
 • Центральноукраїнський національний технічний університет;
 • Національний університет харчових технологій.

Адреса кафедри: Державний податковий університет (каб. 258, 259, 225), вул. Університетська 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201.

Телефони: завідувач кафедри Лісовий А.В., д.е.н., професор (095) 6829532, заступники завідувача кафедри, к.е.н., доценти: Рябчук О.Г. (067) 8129547, Таращенко В.А. (050) 4481399, Білобровенко Т.В. (095) 0660140, E-mail: audit_2010@ukr.net

 

Історія становлення кафедри

Кафедра обліку та консалтингу створена як кафедра бухгалтерського обліку у жовтні 1996 року під керівництвом Калюги Є.В. (Залевської Є.В.), д.е.н., професора. Калюга Є.В. очолювала кафедру з 1996 р. по 1998 р. та з 2002 р. по 2006 р. У 1998-2002 рр. завідувачем кафедри бухгалтерського обліку була Сторожук Т.М., к.е.н., доцент. У 2004 році відповідно до рішення Вченої ради, кафедра була поділена на кафедру бухгалтерського обліку та кафедру аудиту й економічного аналізу. З 2006 р. по 2016 р. кафедру бухгалтерського обліку очолювала к.е.н., доцент Шара Є.Ю. У жовтні 2015 р. рішенням Вченої Ради Університету на базі кафедри бухгалтерського обліку було створено кафедру обліково-аналітичних баз знань. З січня 2017 року кафедру бухгалтерського обліку очолював д.е.н., професор Осмятченко В.О., а з вересня 2019 року по серпень 2020 р., д.е.н., професор Ільїн В.Ю. З грудня 2020 р. по теперішній час очолює кафедру к.е.н., доцент Колісник О.П. 

Професорсько-викладацький склад працює над виконанням комплексного кафедрального дослідження «Обліково-аналітичне забезпечення управління суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку». Дослідження виконуються у співпраці із професійними організаціями, підприємствами різних галузей економіки та провідними науковими установами.

Стратегічна мета кафедри – підготовка висококваліфікованих та конкурентноспроможних фахівців шляхом удосконалення навчального процесу, наукової діяльності, навчально-методичного забезпечення, підготовки науковців, здатних вирішувати завдання, які відповідають сучасним європейським та світовим вимогам.

Освітні програми. Кафедра бухгалтерського обліку забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти усіх рівнів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»: бакалаврів, магістрів, докторів філософії.

Співпраця з стейкхолдерами та професійними організаціями

 • ТОВ МІК «СТАРТ»
 • ТОВ «Будлайнсервіс»
 • ТОВ «Діскавері Хоум»
 • ТОВ «ОЛЕУМ-ТРЕЙД»
 • Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ) 
 • Chartered Institute of Management Accountants (СІМА)

Співпраця з Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ) 

ФПБАУ є дійсним членом Міжнародної федерації бухгалтерів, силами якої розробляється професійна етика, міжнародні стандарти обліку і звітності для державного сектору та освітні програми для професійних бухгалтерів. У свою чергу освітні програми та вимоги до професійних бухгалтерів є основою сучасних освітніх програм у підготовці фахівців з бухгалтерського обліку вищими навчальними закладами. Саме тому викладачі кафедри та студенти долучаються до членства в ФПБАУ та дотримуються високих стандартів професійної етики.

Співпраця з міжнародною професійною організацією СІМА

З 2017 року освітні програми бакалаврського та магістерського рівнів були акредитовані міжнародною професійною організацією СІМА (Chartered Institute of Management Accountants), яка є визнаною на міжнародному рівні професійною організацією з підготовки фахівців в області управлінського обліку, фінансів і стратегічного менеджменту. Інститут CIMA здійснює сертифікацію фахівців з управлінського обліку. Наявність сертифіката CIMA забезпечує його власникові визнання професійної кваліфікації і є підтвердженням високого рівня знань і навичок в області управлінського обліку.

З 2018 року студенти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» мають можливість здійснювати підготовку та здавати іспити на отримання дипломів СІМА англійською мовою на пільгових умовах, встановлених для ВНЗ, програми яких сертифіковані СІМА.

Адреса кафедри: Університет ДФС України (каб.234, 235, 237), вул. Університетська 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201.
Телефони: міс. (804497) 53 – 050; внутр. 12 – 15 (кафедра), 14 – 34 (зав. кафедри).

Кафедра облікових технологій та бізнес-аналітики

Кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики створена в навчально-науковому інституті обліку, аналізу та аудиту університету ДФС України у травні 2018 року на базі кафедр «Обліково-аналітичних баз знань» і «Статистики та математичних методів в економіці».

Склад кафедри 2018-2019 н.р.

Очолив кафедру д.е.н., доцент Краєвський Володимир Миколайович.

Краєвський В.М., 1976 р. народження, працює в університеті ДФС України з 2017 р. У 1994 р. він закінчив Лубенський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку, а у 1999 р. – Національний аграрний університет, в якому з 1999 по 2002 роки навчався в аспірантурі.
Широке коло наукових та професійних інтересів, яке окреслюється проблемами обліково-аналітичного забезпечення різних рівнів управління, категорій системи бухгалтерського обліку при побудові системи національних рахунків, макроекономічного управління та аналізу, макроекономічної статистики тощо, сприяло захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук (2004 р.) на тему: «Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління» за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерській облік, аналіз і аудит», а у 2017 р. – на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Обліково-інформаційні системи формування національного багатства України» за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».
На даний час перед кафедрою управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики поставлені завдання з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів за напрямом 071 «Облік та оподаткування», а саме спеціалізації «Бізнес-аналітика та інформаційні ресурси обліку» та «Інжиніринг обліково-аналітичних систем в економіці».
Кафедра статистики та математичних методів в економіці, яка увійшла у склад кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики була створена у 2007 році на базі кафедр «Вищої математики та математичних методів в економіці» й «Аудиту та економічного аналізу».
Завідувачем кафедри було призначено к.е.н., доцента Заєць Світлану Володимирівну. З 2014 по 2018 р. очолювала кафедру к.е.н., доцент Паянок Тетяна Миколаївна.

Заєць С.В.

Паянок Т.М.

Заєць С.В. у 1987 році закінчила обліково-економічний факультет Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю «Статистика». У 1999 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Статистичний аналіз соціального розвитку регіону в перехідний період (на прикладі м. Ірпеня)». В Університеті працювала з 1992 р.
Паянок Т.М. у 2006 р. закінчила Національний університет ДПС України за спеціальністю «Облік і аудит». У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Ефективність податку на додану вартість та напрями його реформування в Україні» за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». В Університеті працює з 2006 р.
Під керівництвом Заєць С.В. та Паянок Т.М. працівники кафедри успішно виконували поставлені перед ними завдання з:
– впровадження в навчальний процес тестування з усіх дисциплін кафедри;
– організації консультування при підготовці студентами економічних спеціальностей розділу магістерських робіт з питань моделювання й прогнозування економічних явищ;
– створення віртуальних лабораторій, які дають можливість групі студентів у реальному часі виконувати експериментальні дослідження в процесі аудиторних занять;
– удосконалення науково-дослідної роботи студентів;
– переробки програм, навчально-методичної літератури відповідно до нових ОПП підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів;
– підготовки підручників і навчальних посібників нового покоління, що припускають дворівневу систему підготовки фахівців з курсів, закріплених за кафедрою;
– підготовки й удосконалення існуючого контрольно-вимірювального інструментарію рівня підготовки поточних і залишкових знань студентів за дисциплінами кафедри;
– освоєння й впровадження в навчальний процес сучасних технічних засобів: «від крейди і ганчірки» до електронних засобів відображення навчального матеріалу;
– актуалізації наукової студентської роботи, дипломного й курсового проектування тощо.
Для цього при кафедрі функціонувала навчально-наукова лабораторія, яка сприяла науково-дослідній роботі студентів і аспірантів з питань економіко-математичного моделювання соціально-економічних процесів; розробці і впровадженню інноваційних програм, окремих курсів і модулів навчання для студентів економічних спеціальностей, заснованих на нових освітніх технологіях з використанням прикладних програм обробки великих масивів даних, прогресивних формах організації навчального процесу й активних методах навчання, відповідних сучасному світовому рівню і т. ін.

Викладачі кафедри завжди готові до виконання нових завдань.

Кафедра обліково-аналітичних баз знань створена в ННІ обліку, аналізу та аудиту Університету в жовтні 2015 року на базі кафедри бухгалтерського обліку.

Першим її керівником був д.е.н., професор Осмятченко Володимир Олександрович (з жовтня 2015 по січень 2017 року). З січня 2017 року кафедру очолював д.е.н., професор Ільїн Валерій Юрійович, а з листопаду 2017 – д.е.н., доцент Краєвський Володимир Миколайович.
Місією кафедри обліково-аналітичних баз знань було формування професійних компетенцій і особових якостей конкурентоздатних, творчо і інноваційно мислячих, уміючих реалізувати свої знання і навички фахівців в області інформаційних технологій обліку на вітчизняному і світовому ринку праці на основі:
– постійній модернізації освітнього процесу;
– впровадження прогресивних технологій і методик;
– активного ведення наукових досліджень в області обліку з використанням ІТ;
– стимулювання інтересу до творчої і науково-дослідної роботи.
З моменту створення кафедра приступила до підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за напрямом 071 «Облік та оподаткування», спеціалізація «Інформаційні ресурси в обліку і оподаткуванні» та за освітнім ступенем «магістр» того ж напряму, спеціалізація «Управління інформаційними ресурсами в обліку».
Радником з питань впровадження міжнародних освітніх стандартів та інноваційного розвитку кафедри був професор факультету бізнесу Університету Редлендз США Джеральд Грошек.Адреса кафедри: Університет ДФС України (каб. 233, 251, 252), вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201.Е-mail: statkafedra@gmail.com .
Телефони: (04597) 60–242, внутр. 16-34,15-56, 17-04.
Адреса сайту кафедри: http://kafstat.at.ua.

Історія кафедри економічної політики факультету податкової справи, обліку та аудиту бере свій початок роботи з 1996 року. Саме тоді, на обліково – економічному факультеті Українського фінансово-економічного інституту було започатковано кафедру теоретичної економіки та гуманітарних дисциплін, завідувачем якої було призначено Максименка Івана Андрійовича, кандидата філософських наук, доцента.

У 1998 році кафедру теоретичної економіки та гуманітарних дисциплін було поділено на дві кафедри: гуманітарних дисциплін і кафедру економічної теорії, завідувачем кафедри останньої було призначено Максименка Івана Андрійовича, який працював на цій посаді до 31 серпня 2020 року. 

З 21 грудня 1999 року кафедра функціонувала вже на базі обліково-економічного факультету Академії державної податкової служби України, пізніше – Національного університету державної податкової служби України. 

У зв’язку з реорганізацією Національного університету державної податкової служби України у 2015 році, було створено Університет державної фіскальної служби України, а обліково-економічний факультет – реорганізовано в Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту, в підпорядкуванні якого функціонувала кафедра економічної теорії до 30 листопада 2021 року.

За результатами конкурсу, у 2017 році кафедра економічної теорії визнана кращою кафедроюУніверситету державної фіскальної служби України у номінації «Організаційна робота». А вже у 2019 році кафедра посіла почесне I місце у номінації «Краща кафедра Університету».

З вересня 2021 року кафедру очолила д.е.н., професор кафедри економічної теорії МацелюхНаталія Петрівна.

Відповідно до Розпорядження КМ України від 06 жовтня 2021 року, Університет державної фіскальної служби було реорганізовано та створено Державний податковий університет. У зв’язку з затвердженням нової структури ВУЗу, було сформовано факультет податкової справи, обліку та аудиту. Кафедра економічної теорії також була  реорганізована в кафедру економічної політики і відповідно, залишилася у підпорядкуванні факультету податкової справи, обліку та аудиту.

Кафедра економічної політики є провідноюекономіко-теоретичною кафедрою, яка бере участь у підготовці бакалаврів за всіма освітніми програмами економічних спеціальностей, забезпечує викладання вступних курсів з економіки. 

З вересня 2020 року, кафедра забезпечує підготовку студентів II (магістерського) рівня за сучасною освітньо-професійною програмою «Економіка міста та регіону» (спеціальність 051 «Економіка»).

У листопаді 2021 року освітньо-професійнупрограму «Економіка міста та регіону» було акредитовано Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, про що видано сертифікат №2526 від 17.12.2021 року. Строк дії сертифіката про акредитацію освітньої програми 01.07.2027 року.

В рамках цієї магістерської програми, кафедра має наукові та академічні зв’язки з вищим навчальним закладом Державний університет Ополе, партнерські стосунки із органами місцевого самоврядування міського, районного та обласного рівнів для забезпечення проходження практичного навчання. Метою такого співробітництва є надання якісних освітніх послуг та створення в майбутньому можливості студентам навчатися в Польщі та брати участь у програмі подвійного диплому Європейського зразка .

Кафедра економічної політики є невід’ємною складовою фундаментальної університетської освіти. Викладання дисциплін здійснюється з урахуванням кращого зарубіжного і вітчизняного досвіду за авторськими підручниками і навчальними посібниками.

Результатом науково-дослідної роботи кафедри є видана у 2018 році монографія: «Податкова діяльність держави в умовах становлення інформаційної постіндустріальної економіки».

Загалом кафедра підготувала 27 навчальних посібників. За останні 10 років викладачами кафедри підготовлено і видано 8 навчальних посібників з грифом МОН. 

У 2021 р. кафедра завершила роботу над науково-дослідною темою «Державне регулювання розвитку корпоративної підсистеми національної економіки» (строки дослідження: 2017-2021 рр.).

На шляху здобуття знань студентів супроводжують викладачі кафедри –висококваліфіковані фахівці, серед яких фахівці-практики, які керують науковою-дослідною роботою студентів, результатом якої є спільні наукові публікації, доповіді молодих науковців на студентських наукових конференціях, участь волімпіадах з економіки. Серед викладачів кафедри випускники Університету, які підготували дисертаційні дослідження 

Склад кафедри нараховує 9 науково-педагогічних працівників, з них: докторів наук – 2, професор – 1, кандидат наук – 6, доцентів – 5.

Кафедрою створюються всі необхідні передумови для забезпечення високого рівня теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців, формування у них ринково-орієнтованого економічного світогляду, базових компетентностейдля вивчення прикладних фахових дисциплін, які ґрунтуються на економічних знаннях. Викладання усіх дисциплін проводиться з використанням інноваційних дистанційних технологій.

Викладачі кафедри постійно беруть участь в наукових та науково-практичних конференціях міжнародного (Німеччина, Польща, Грузія, Франція та інші) і національного рівнів та підвищують свою кваліфікацію за-кордоном у провідних європейських країнах та мають публікації у науково-метричних базах Scopus та Web of Science.

Контакти кафедри

(804497)53–050

  внутрішній 14 – 56 (завідувач)

  внутрішній 11 – 94 (кафедра)

  Schoolar

  вул.Університетська,31,(каб.232, 253 корпус В)

Гостьова лекція від практиків

17 серпня 2022р. кафедрою соціальної філософії та управління  для студентів 4 курсу спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу було організовано гостьову лекцію-дискусію (координатор від кафедри – к.пед.н., доцент Грушева А.А.) не тему «Тенденції розвитку ресторанної індустрії» з чарівною особистістю- ЛеранеХазбулаєвою(Козакевич) -громадськимдіячем, фахівцем ресторанної справи, яка позиціонує традиції кримськотатарської кухні в Україні. В ході лекції,Лєране […]

Наказом в.о. ректора ДПУ на посаду завідувача НЛ “Юридична клініка” призначено Савелову Юлію Михайлівну.

Наказом в.о. ректора ДПУ на посаду завідувача НЛ “Юридична клініка” призначено Савелову Юлію Михайлівну.  Юлія Михайлівна є адвокаткою, старшою викладачкою кафедри приватного права Навчально-наукового інституту права Державного податкового університету. Свою практичну діяльність за фахом розпочала ще у 2007 році у юридичній клініці нашого навчального закладу. Була  студентською координаторкою та працювала на різних посадах, у т.ч. […]

У Податковому відбувся випуск бакалаврів з економічної безпеки та митної справи

Сьогодні у стінах нескореного та незламного Державного податкового університету відбувся випуск бакалаврів Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи. Майже 200 випускників завітали до рідної Альма-матер, щоб отримати довгоочікувані дипломи. Це особливий день, адже попри всі виклики зібрав разом дружню університетську родину. Розділити радість свята прийшли і батьки, рідні та друзі. У цей день для […]

Випускники Податкового поповнили ряди нової генерації правників України

Понад 100 випускників Навчально-наукового інституту права зібралися у стінах рідної Альма-матер, щоб отримати документи про освіту. Одразу зазначимо, що вони відмовились від святкових атрибутів та подарунків, зробивши щедру пожертву на допомогу Збройним Силам України! Натомість отримали понад 1000 приємних слів, настанов та подяк. Не забули й про важливе – розпочався випуск з внесення Державного прапора […]
Всі новини та анонси

У Податковому розпочалася реєстрація на МКТ та МТНК для здобуття ступеня магістра

Майбутні МАГІСТРИ! Від сьогодні, 27 червня, до 18 липня (включно) Державний податковий університет проводить реєстрацію вступників для участі в магістерському комплексному тесті (МКТ) та магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК).   ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ Вступник на магістратуру у період з 27 червня до 18:00 18 липня 2022 року має надіслати на електронну адресу приймальної комісії Державного […]

25 червня випускники Податкового університету зберуться задля допомоги Альма-матер

25 червня 2022 року у Державному податковому університеті відбудеться розширене засідання правління Всеукраїнської Асоціації випускників та ветеранів НУДПСУ, організована за ініціативою Президента Асоціації. Унаслідок бойових дій, що точилися на території Ірпеня у березні цього року, Університет зазнав серйозних руйнувань. Повністю знищений адміністративний корпус, частково пошкоджено ще п’ять корпусів. Значних руйнувань зазнали чотири гуртожитки, в яких […]

МАЙБУТНІ МАГІСТРИ! Не пропустіть!

Уже завтра ви отримаєте відповіді на всі запитання разом з #ДПУ Як працює вступ 2022? Коли подавати документи? Не розібралися з особливостями цьогорічного вступу? Маєте безліч запитань, вагань і хвилювань – тоді завтра на 13:00 нічого не плануйте! Долучайтеся до онлайн спілкування та отримайте фахову консультаційну допомогу з перших вуст: Приймальна комісія та Консультаційний центр з […]

Зустріч випускників ДПУ!

Дорогі випускники! Нагадуємо! Зустріч випускників відбудеться  4 червня 2022 року. Місце зустрічі: Державний податковий університет,  площа перед  корпусом С, вул. Університетська,  31, м. Ірпінь. Реєстрація  з 10.00. Початок об  11.00  у конференцзалі корпусу К. Пропонуємо переглянути відеопослання рідній Альма-Матер від випускників”