Наукові видання

Університет ДФС України є засновником наукових видань, у яких можуть публікуватися основні наукові результати дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань, а саме:

Фахові видання, які включені до профільних міжнародних наукометричних баз даних. Категорія «Б» (друковані)

Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування (економічні науки)
– головний редактор доктор економічних наук, професор Шевчук О. А.
– відповідальний секретар кандидат економічних наук Дружинська Н. С.

Фахові видання. Категорія «В» (друковані)

  1. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика) (юридичні науки)

– головний редактор доктор юридичних наук, професор Цимбал П. В.

– відповідальний секретар кандидат юридичних наук Омельчук Л. В.

2.Ірпінський юридичний часопис (юридичні науки)

– головний редактор доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Новицька Н. Б.

– відповідальний секретар кандидат юридичних наук Мілевська А. О.

Фахові видання Категорія «В» (електронні)

  1. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України (економічні науки)

– головний редактор доктор економічних наук, професор Кужелєв М. О.

– відповідальний секретар кандидат економічних наук Житар М. О.

2. Правова просвіта (юридичні науки)

– головний редактор доктор юридичних наук, професор Рябченко О. П.

– відповідальний секретар Кучеренко Г. Б.

Наукові видання щодо яких готуються документи для включення до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (друковані) 

Митна безпека

– головний редактор доктор економічних наук, професор Пашко П. В.  
– відповідальний секретар кандидат економічних наук, доцент Сушкова О. Є.

Вартість публікації становить:

– у друкованому виданні – 395 грн;

– у електронному виданні – 300 грн.

Більш детальну інформацію можна знайти на веб-сторінках обраного Вами видання

Економічний вісник
Срія: фінанси, обілк, оподаткування

Науковий журнал
Випуск 3.  2019

У виданні вміщені наукові статті, присвячені актуальним проблемам економіки.

Науковий журнал започатковано з метою опублікування результатів наукових досліджень з питань теорії і практики фінансів, бухгалтерського обліку, оподаткування та інших напрямів економічної науки.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться науковими дослідженнями у сфері економіки.

Мови видання: українська, російська, англійська

ISSN 2617-5932

Економічний  вісник

Серія: фінанси, облік, оподаткування.

Випуск 4.  2020

У виданні вміщені наукові статті, присвячені актуальним проблемам економіки.

Науковий журнал започатковано з метою опублікування результатів наукових досліджень з питань теорії і практики фінансів, бухгалтерського обліку, оподаткування та інших напрямів економічної науки.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться науковими дослідженнями у сфері економіки.

ISSN 2617-5932

Національний університет ДФС України видає науковий фаховий журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» (категорія «Б») (Наказ МОН України від 15.10.2019 № 1301).

Журнал представлений у Переліку наукових фахових видань України (станом на 17 березня 2020 року) в категорії «Б» під номером 220 Ознайомитись з Переліком можна за посиланням або на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України в розділі Головна/Наука/Атестація кадрів вищої кваліфікації/Наукові фахові видання за адресою: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya

Рік заснування: 2017;
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22277-12177Р;
ISSN: 2617-5932;
Галузь науки:  економічні науки (08.00.01 – 08.00.11, 21.04.01, 21.04.02; спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 281, 292);
Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу;
Мова видання: українська, російська, англійська;

Журнал розміщено в профільних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

  Index Copernicus;

  Crossref ;

  International Scientific Indexing (ISI);

 Advanced Science Index (ASI);

  Google Scholar;

  CiteFactor

  J-Gate

  EuroPub

  Bielefeld Academic Search Engine (BASE).

  OUCI

  НБУВ ;

Контактна особа: Дружинська Наталія Сергіївна
Телефон: 067-689-30-49
e-mail: ekonvisnik@nusta.edu.ua
Web-сайт журналу: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/index

МІЖНАРОДНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК:
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ
(ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА)
Науковий журнал
Випуск 15
2019
ISSN 2521-1196

У виданні вміщені наукові статті, присвячені актуальним проблемам юридичної науки та практики.
Науковий журнал започатковано з метою опублікування результатів наукових досліджень проблем правової науки, теоретико-прикладних проблем правового забезпечення фіскальної політики держави, удосконалення законодавства та правозастосування.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами теорії права та правозастосування.

МІЖНАРОДНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ (ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА)
Науковий журнал

Випуск 14
2019

У виданні вміщені наукові статті, присвячені актуальним проблемам юридичної науки та практики.

Науковий журнал започатковано з метою опублікування результатів наукових досліджень проблем правової науки, теоретико-прикладних проблем правового забезпечення фіскальної політики держави, удосконалення законодавства та правозастосування.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами теорії права та правозастосування.

ISSN 2521-1196

Національний університет ДФС України видає науковий журнал «Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)».

Рік заснування: 2014;
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20778-105788 від 24.06.2014; КВ № 22055-11955ПР від 22.04.2016;
ISSN: 2521-1196;
Галузь науки: юридичні науки;
Періодичність: виходить в міру накопичення матеріалу;
Мова видання: українська, російська, англійська.
Журнал включено до категорії «В» Переліку наукових фахових видань України відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 32 від 15.01.2018.
Наша сторінка на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: http://www.irbis-nbuv.gov.ua
Міжнародний юридичний вісник включено до переліку періодичних видань України, що мають бібліометричний профіль у «Google Академія».

Web-сайт наукового видання на платформі OJS: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs4/about

Направлено матеріали та очікується рішення щодо включення видання до Категорії Б Переліку наукових фахових видань України.

Контакта особа: Омельчук Любов Василівна
Телефон: 098-87-84-691
e-mail: in_yur_visnuk@ukr.net
Корпус Е, каб. 304.

МИТНА БЕЗПЕКА
Науковий журнал

Випуск 2  2018

У виданні вміщені наукові статті, присвячені актуальним проблемам економічної безпеки та митної політики держави.

Науковий журнал започатковано з метою опублікування результатів наукових досліджень економічної безпеки держави, теоретико-прикладних проблем митної політики України, права, правового регулювання митних взаємовідносин, удосконалення законодавства, забезпечення митної безпеки.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами митної безпеки, митної політики України та правового регулювання у цих галузях.

ISSN 2617-5959

Національний університет ДФС України видає науковий журнал «Митна безпека»

Рік заснування: 2017;
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22506-12406ПР;
ISSN: 2617-5959;
Галузь науки:економічні, юридичні науки;
Періодичність:продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу;
Мова видання:українська, російська, англійська.
Програмні цілі журналу полягають у розробці головних проблем у сфері економічної безпеки держави, теоретико-прикладних проблем митної політики України і впровадженні наукових досліджень у митній справі та зовнішньоекономічній діяльності, розвитку наукових досліджень у галузі адміністративного, фінансового, інформаційного, кримінального, кримінально-процесуального права та кримінології, вдосконаленні законодавства у галузі митної справи, а також адміністративного, кримінального і кримінально-процесуального законодавства.

Сайт журналу на платформі OJS: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs3
Контактна особа: Сушкова Олена Євгеніївна
Телефон: 095-386-97-28
e-mail: elenasushkova@ukr.net
Корпус В, каб. 620.

Університет ДФС України видає науковий журнал «Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України».

Рік заснування: 2009;
Галузь науки: економічні науки;
ISSN: 2617-5940;
Періодичність: двічі на рік;
Мова видання:  українська, російська, англійська;
Журнал включено до категорії «В» Переліку наукових фахових видань України відповідно до Постанови президії ВАК України № 2-05/2 від 10.03.2010 р. та перереєстровано згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 року.
Наша сторінка на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: www.irbis-nbuv.gov.ua/
Науковий журнал «Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України» включено до переліку видань України, що мають бібліометричний профіль у «Google Академія».
Контакта особа: Житар Максим Олегович
Телефон: 045-976-27-88
e-mail: finansyzbirnyk@gmail.com
Корпус B, каб. 320.

Web-сайт журналу:  http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs2/about 

Ірпінський юридичний часопис
Науковий журнал

Випуск 1.   2019

У виданні вміщені наукові статті, присвячені актуальним проблемам юридичної науки та практики.

Науковий журнал започатковано з метою опублікування результатів наукових досліджень проблем правової науки, теоретико-прикладних проблем правового забезпечення фіскальної політики держави, удосконалення законодавства та правозастосування.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами теорії права та правозастосування.

ISSN 2617-4154

Ірпінський юридичний часопис.
Випуск 2. 2019

У виданні вміщені наукові статті, присвячені актуальним проблемам юридичної науки та практики.

Науковий журнал започатковано з метою опублікування результатів наукових досліджень проблем правової науки, теоретико-прикладних проблем правового забезпечення фіскальної політики держави, удосконалення законодавства та правозастосування.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами теорії права та правозастосування.

ISSN 2617-4154

Ірпінський юридичний часопис. Випуск 2

Національний університет ДФС України видає науковий журнал «Ірпінський юридичний часопис. Серія: право».

Рік заснування: 2018;
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23215-13055ПР; ISSN: 2617-4154;
Галузь науки: юридичні науки;
Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу;
Мова видання:  українська, російська, англійська;
Журнал включено до категорії «В» Переліку наукових фахових видань України відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 527 від 24.05.2018.
Контактна особа: Новицька Наталія Борисівна
Телефон: 067-734-02-40
e-mail: natalka_bn_@ukr.net

Ірпінський  гуманітарний  часопис

Випуск 1.  2019

У  першому  випуску  журналу  «Ірпінський  гуманітарний  часопис»  вміщені  статті,  в  яких розглядаються  актуальні  питання  буття  людини  в  сучасному  суспільстві.  Науковий  журнал започатковано  з  метою  опублікування  результатів  досліджень  тради­ційних  для  освітньо-гуманітарного дискурсу проблем та шляхів їх вирішення. Увага приділяється питанням філософії, історії, психології, соціології, міжнародної політики і безпеки, лінгвістики, журналістики, освіти та  інших  розділів  гуманітарного  знання.  Матеріали,  оприлюднені  у  першому  випуску  журналу «Ірпінський гуманітарний вісник», можуть бути корисними для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх тих, кого цікавлять проблеми сучасних гуманітарних наук

Фінансування закладів вищої освіти в Україні

ISBN 978-966-337-576-2

У монографії досліджено теоретичні та практичні засади фінансування закладів вищої освіти, визначено канали його розширення в Україні.
Монографія включає в себе дослідження еволюції розвитку вищої освіти в Україні, зокрема її фінансування. Подано детальну оцінку динаміки бюджетного фінансування та специфіку механізму фінансування закладів вищої освіти різних форм власності. Визначено проблемні аспекти та загрози для подальшого розвитку сфери вищої освіти з урахуванням сучасних тенденцій розвитку механізму її фінансування.
У монографії запропоновано шляхи подальшого розвитку механізму фінансування закладів вищої освіти, що дає змогу розширити спектр джерел фінансових ресурсів для розвитку їх економічної діяльності, а також досягнення більшої автономії.

 

Фізичне виховання здобувачів вищої освіти засобами
позааудиторної спортивно-масової роботи

ISBN 978-966-337-571-7

У монографії розкрито теоретичні і методичні основи фізичного виховання здобувачів вищої освіти засобами позааудиторної спортивно-масової роботи. Визначено та обґрунтовано концептуальні основи фізичного виховання, розроблено дидактичні основи фізичного виховання здобувачів вищої освіти та охарактеризовано психолого-педагогічні умови впровадження в освітній процес закладів вищої освіти педагогічної системи фізичного виховання студентів засобами позааудиторної спортивно-масової роботи.
Рекомендовано викладачам і здобувачам вищої освіти, науковцям, які досліджують проблеми фізичного виховання студентської молоді, аспірантам і докторантам, які працюють у галузі фізичної культури.

Теорія та практика виконання процесуальних гарантій у кримінальному процесі

Монографію присвячено розкриттю теоретичних положень та вирішенню практичних питань у сфері забезпечення процесуальних гарантій виконання обов’язків учасниками кримінального провадження. Визначено теоретичні та практичні прогалини між нормативним змістом правових норм та практикою застосування процесуальних гарантій, уточнено їх структуру щодо забезпечення виконання обов’язків учасниками кримінального провадження під час досудового провадження. Запропоновано елементи та надано конструктивний зміст юридичної відповідальності, яка виникає у разі вчинення правопорушення. Встановлено, що факт застосування правової норми під час процедури юридичної відповідальності повинен бути визначений за допомогою державного примусу та реалізовуватися тільки у процесуальній формі. Проаналізовано функції сторони обвинувачення, захисту та окремих учасників кримінального провадження. Обґрунтовано положення прокурорського нагляду у формі процесуального керівниц¬тва, розкрито елементи судового контролю.

Видання буде корисним для науковців, викладачів, студентів, а також працівників правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться питаннями кримінального процесу.

ISBN 978-966-337-522-9

Суб’єкти приватноправових відносин

У монографії досліджуються правовий статус суб’єктів приватноправових відносин, питання встановлення правового статусу народу України як суб’єкта приватноправових відносин, юридичних осіб публічного та приватного права як учасників приватноправових відносин, фізичних осіб. Визначаються особливості встановлення правового регулювання приватних відносин.

Окремо характеризуються суб’єкти приватноправових відносин у різних сферах суспільного життя. Визначаються правові статуси учасників процесуальних приватноправових відносин.

Розрахована на науковців, практиків, викладачів, аспірантів та студентів вищих закладів освіти юридичних напрямів, а також може бути корисною для всіх, хто цікавиться питаннями правової науки.

ISBN 978-966-337-543-4

Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засада кримінального провадження

Монографію присвячено науковому аналізу й обґрунтуванню дії презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини на кожній стадії кримінального провадження. Розкрито теоретико-мето­доло­гічну основу поняття, змісту і сутності презумпції невинуватості та забезпечення доведеності, з’ясовано порядок її застосування в практичній діяльності судово-слідчих органів, що здійснюють розслідування й розгляд кримінальних проваджень, а також запропоновано практичні шляхи реформування кримінальної юстиції України в межах дотримання прав і реалізації презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини з урахуванням міжнародного досвіду.

ISBN 978-966-337-518-2

Імплементація європейських цінностей та

технологій  оподаткування  в  Україні

Монографія  містить  дослідження  комплексу  актуальних  тем,  пов’язаних з імплементацією  європейських  цінностей  та  тех­ноло­гій  оподаткування  в   Україні.  У процесі  виконання  науково-дослідної  теми  розкрито  соціально-перерозподільну функцію  оподаткування;  фіскально-адміністративні  технології  в  Євросоюзі;  напрями вирішення  проблеми  виведення  прибутку  в  офшори;  досвід  імплементації  євро-пейських цінностей та інноваційних технологій оподаткування в Чеській Республіці.

Розраховано на науковців і практиків податкової справи, викладачів навчальних дисциплін фінансово-податкового циклу, аспірантів, магістрантів і студентів, усіх кого цікавить функціонування та перспективи розвитку вітчизняної податкової системи.

ISBN 978-966-337-570-0

Дипломатія у контексті розвитку міжнародних відносин :
у 2-х т.

ISBN 978-966-337-530-4

Т. 1
ISBN 978-966-337-538-0

У монографії подано результати дослідження особливостей дипломатії в контексті розвитку міжнародних відносин, що дозволило розширити зміст сучасних дипломатичних відносин. На відміну від традиційних підходів, які описують перебіг подій міжнародних відносин в рамках відомої хронології та парадигм, в цій монографії викладення матеріалу про події міжнародного життя здійснюється на засадах міждисциплінарності та історико-логічного методу, що дає змогу 1) на основі багатого фактичного матеріалу з духовного, культурного, політичного, економічного життя соціумів різних епох виокремити етапи та логіку становлення головних рис систем міжнародних відносин і тенденції розвитку світової політики; 2) уникнути незручності наділення онтологічною реальністю абстрактних понять; 3) обійти ризики представлення своїх особистих ціннісних уявлень; 4) зрозуміти будь-які події політичного, економічного, культурного та духовного процесу в їх взаємозв’язку в формі геополітичних наративів; 5) сприяти формуванню компетентності спеціаліста з міжнародних відносин на прикладах еволюції дипломатії в древній тріаді складових мудрості: “влада (technai)” – “обчислення (logismos)” – “міра (metron)”.

Видання призначене для студентів, аспірантів, викладачів, які спеціалізуються в галузі історії, політології, міжнародних політичних, правових та економічних відносин, а також всіх, хто цікавиться логікою політичного процесу та економічного життя.

Т. 2.

Наративи витоків дипломатії у контексті теоретичної рефлексії міжнародних політичних, економічних, енергетичних та правових відносин і трендів світової політики

ISBN 978-966-337-539-7

У монографії подано результати дослідження особливостей дипломатії в контексті розвитку міжнародних відносин, що дозволило розширити зміст сучасних дипломатичних відносин.
Видання призначене для студентів, аспірантів, викладачів, які спеціалізуються в галузі історії, політології, міжнародних політичних, правових та економічних відносин, а також всіх, хто цікавиться логікою політичного процесу та економічного життя.

Впровадження судового прецедента у кримінальний
процес України

Монографія присвячена комплексному дослідженню проблем, пов’язаних з введенням судового прецедента в кримінальний процес України. На основі аналізу наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених розглядаються особливості застосування судового прецедента в кримінальному судочинстві України.

Видання буде корисним для наукових, практичних працівників, викладачів та здобувачів вищої освіти.

ISBN 978-966-337-534-2

Благодійні організації в Україні: адміністративно-пра¬во¬вий статус та шляхи його реформування

Соціально-економічні та політичні зміни, що відбуваються сьогодні в Україні, сприяють відновленню традицій благодійництва на засадах законності, гуман¬ності, гласності, добровільності та самоврядування. Тому пошук оптимальних шляхів удосконалення та функціонування інструментів благодійництва, стимулювання громадськості як найактивнішого прошарку суспільства в цьому процесі потребує наукового обґрунтування механізмів відродження благодійної традиції.

Монографія буде корисною для наукових, науково-педагогічних, прак¬тич-них працівників, курсантів та студентів.

ISBN 978-966-337-526-7

GROUPS WITH RESTRICTIONS ON NON-NORMAL SUBGROUPS

(ON SOME MOST MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC ALGEBRAIC RESEARCH AND THEIR INFLUENCE ON THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE MATHEMATICS TEACHERS)

 The monograph is devoted to the study of locally graded groups, whose subgroups are either normal or have Chernikov derived subgroup. In particular, we investigated the groups in which derived subgroups of all proper subgroups are Chernikov under condition that they possess a normal Kurosh-Chernikov system whose factors are locally graded.

The obtained results give the opportunity to obtain information on the basic concepts and the results of some important sections of the theory of infinite groups and can be used in formation of the professional competence of future mathematics teachers.

For scientific and pedagogical workers, university teachers, who train teachers of mathematics, masters, post-graduate students.

ГРУПИ З ОБМЕЖЕННЯМИ НА ПІДГРУПИ, ЩО НЕ Є НОРМАЛЬНИМИ
(ПРО ДЕЯКІ НАЙСУЧАСНІШІ НАПРЯМИ
НАУКОВИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ВПЛИВ
НА ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ)

Монографія присвячена дослідженню локально ступінчатих груп, у яких кожна підгрупа або нормальна, або має черніковський комутант. Зокрема, вивчені групи, у яких комутанти всіх власних підгруп є черніковськими підгрупами за умови, що вони
мають нормальну систему Куроша-Чернікова, фактори якої локально ступінчасті.

Одержані результати дають можливість отримати інформацію про базові поняття та результати деяких важливих розділів теорії нескінченних груп і можуть бути використані при формуванні фахової компетентності майбутніх учителів математики.

Для науково-педагогічних працівників, викладачів універ­си­тетів, які готують вчителів математики, магістрів, аспірантів.

ISBN 978-966-337-503-8