Паянок Тетяна Миколаївна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри статистики та математичних методів в економіці.

   У 2006 р. закінчила Національний університет ДПС України за спеціальністю «Облік і аудит». У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Ефективність податку на додану вартість та напрями його реформування в Україні», за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». В Університеті працює з 2006 р. З 2012  по 2014 р. виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри, а з 2014 р. – завідувач кафедри статистики та математичних методів в економіці.

Викладає дисципліни:  економіко-математичні моделі в управлінні та економіці; методи економічних та статистичних досліджень; методи та моделі прийняття рішень в оподаткуванні; моделі та методи прийняття рішень в аналізі і аудиті; статистика; прикладна економетрика; ЕМММ: оптимізаційні методи та моделі; ЕМММ: економетрика; математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях.

   Є співавтором 3-х монографій, 30 статей у фахових виданнях, 4-х навчально-методичних розробок. Була виконавцем 9 науково-дослідних робіт,  за результатами досліджень опубліковано понад 75 наукових праць. 

Сфера наукових інтересів: статистичний аналіз соціально-економічних процесів, моделювання податкових надходжень, прогнозування макроекономічних показників.

Остапенко Яна Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри статистики та математичних методів в економіці.

  У 1998 р. закінчила Український фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Облік і аудит». В 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Бухгалтерський облік і контроль доходів і витрат підприємств готельного господарства». В Університеті працює з 1997 р. 

Викладає дисципліни: ЕММ в аналізі і аудиті, ЕМММ: оптимізаційні методи та моделі, ЕМММ: економетрика, статистика, міжнародна економічна статистика, фінансова статистика. 

Опублікувала понад 40 праць, з них 4 у міжнародних фахових виданнях (РІНЦ), 1 – у SciVerse Scopus, 13 статей у вітчизняних фахових виданнях, 1 монографія і 4 навчально-методичних розробок у співавторстві.

Сфера наукових інтересів: статистичний аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції підприємств готельного господарства.

Задорожня Тетяна Миколаївна – к.пед.н., доцент.

У 1987 р. закінчила фізико-математичний факультет Черкаського державного педагогічного інституту. В Університеті працює з 1993 року. В 2007 році захистила дисертацію на тему «Початки теорії ймовірностей та математичної статистики в змісті математичної освіти коледжів фінансово-економічного спрямування»

Викладає дисципліни: вища математика, вища та прикладна математика, теорія ймовірностей та математична статистика, ЕМММ: оптимізаційні методи та моделі.
За результатами досліджень опубліковано понад 75 наукових та науково-методичних праць, 32 у фахових виданнях, 11підручників і посібників.

Сфера наукових інтересів: методика навчання вищої математики, теорії ймовірностей та математичної статистики, міжпредметні зв’язки.

Лаговський Володимир Вікторович, к.е.н., доцент кафедри статистики та математичних методів в економіці.

  У 1992 році закінчив фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. Драгоманова. У 2002 р. – Національну академію ДПС України за спеціальністю «Фінанси». У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Економіко-математичне моделювання ринку праці в освітній сфері» за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. В Університеті почав працювати з 1994 р., викладав предмети: фізика, загальна фізика, спеціальні розділи фізики, вища математика, математика, теорія ймовірностей.  З 2007 р. працює на кафедрі статистики та математичних методів в економіці. З 2008 по 2012 рр. виконував обов’язки  заступника завідувача кафедри. На педагогічній ниві працює з 1990 р.

Викладає дисципліни: ризикологія, ЕМММ: оптимізаційні методи та моделі, ЕМММ: економетрика, математичне моделювання підприємницької діяльності, математичне програмування, обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, математичні методи в психології.

Співавтор навчального посібника «Економіко-математичне моделювання» з грифом МОНУ та методичних вказівок до написання розділу дипломної роботи з використанням методів економіко-математичного моделювання.

Сфера наукових інтересів: моделювання та прогнозування розвитку соціально-економічних процесів, функціонування та розвиток ринку праці, ринку освітніх послуг.

Новицька Надія Володимирівна, к.е.н.

Закінчила Національний технічний університет України «КПІ» за спеціальністю «Економічна кібернетика». В Університеті працює з 2001 р.                                    

Викладає дисципліни: ЕМММ: економетрика.

За результатами досліджень опубліковано понад 65 наукових праці, з них: 1 навчальний посібник, підрозділи у 13 колективних монографіях, 17 статей у фахових виданнях. Була виконавцем 18 науково-дослідних робіт, в 2 з яких – відповідальним виконавцем.

Сфера наукових інтересів: державні фінанси, система оподаткування, екологічне оподаткування, застосування математичних методів в адмініструванні податків

Параниця Надія Володимирівна, старший викладач кафедри статистики та математичних методів в економіці.

У 2005 р. закінчила  Національну академію ДПС України за спеціальністю «Фінанси». В Університеті працює з 1999 р. На кафедрі статистики та математичних методів в економіці працює з 2008 р.

Викладає дисципліни:

статистика, фінансова статистика, ЕМММ: оптимізаційні методи та моделі, ЕМММ: економетрика, прикладна економетрика, статистика, обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків.

Громадська діяльність: член методичної ради кураторів університету, керівник профспілкової групи кафедри.

Сфера наукових інтересів: взаємодія промислового і фінансового сектору України.

Дудко Вікторія Володимирівна – старший викладач кафедри статистики та математичних методів в економіці.

У 1998 р. закінчила Український фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси». В Університеті працює з 1998 р. 

Викладає дисципліни: статистика, ЕМММ: економетрика.

Сфера наукових інтересів: статистичний аналіз і моделювання податкових надходжень.