Антипов Володимир Іванович

Посада: професор кафедри кримінальної юстиції

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: професор

У 1983 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Кримінально-правова боротьба з порушеннями правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах і вибухонебезпечних цехах».

Присвоєно вчене звання професора кафедри кримінального права, процесу та криміналістики.

Сфера наукових інтересів: боротьба з економічними злочинами, зі злочинами проти громадської безпеки, проти довкілля, безпеки праці, злочинами на транспорті; відповідальність за порушення податкового права та бюджетного законодавства.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Кримінальне право України (особлива частина)», «Кримінальне право України».

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=uPSrfvIAAAAJ&hl=ru

Громадська діяльність: член науково-методичної ради Верховного суду України (1994-1996);  член експертної ради Міністерства освіти і науки України (спеціальність «Правоохоронна діяльність») (1999-2001); член фахової ради Міністерства освіти і науки України (спеціальність «Право») (2002-2003); член науково-методичної ради Державної податкової адміністрації України (2002-2012); член Ради Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» (2004-2013); голова Київського обласного осередку Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» (2011-2015).

Наукова діяльність: Є автором понад 200 наукових та навчально-методичних робіт, серед них 6 монографій, 8 підручників, 29 навчальних посібників та 12 статей в енциклопедіях.

Наукові видання (книги, монографії, посібники тощо):

 1. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. – Харків : Право, 2019. – 1200 с.96,
 2. Щодо повноти імплементації міжнародних договорів в Кримінальному кодексі України . // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика) : науковий журнал – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2019. – Випуск 14. – С. 95-107.
 3. Реалізація принципу «pacta sunt servanda» в новій редакції Кримінального кодексу України. // Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України : матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 17–19 жовт. 2019 р.– Харків : Право, 2019. – С.134-139.
 4. Кримінальна відповідальність за провокацію злочину.// Реформування кримінального законодавства України: сучасність та майбутнє : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 22–23 жовт. 2020 р.)– Харків : Право, 2021. – С.101-103.
 5. Обов’язковість міжнародних договорів в контексті кримінального права України. // Збірник тез доповідей Міжнар. науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний стан кримінально-правового забезпечення в Україні». – Ірпінь : УДФСУ, 2021. – с. 11-15.

 

Антонюк Анастасія Борисівна

Посада: заступник завідувача кафедри кримінальної юстиції з наукової роботи; доцент кафедри кримінальної юстиції

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Сфера наукових інтересів: міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Навчальні дисципліни, які викладає: Кримінальне процесуальне право, Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Громадська діяльність: член Міжнародної громадської організації «Конгрес Криміналістів»

Посилання на профіль викладача у Google Академії: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=1lgfK70AAAAJ&hl=uk

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-8916-3575

Наукові видання (книги, монографії, посібники тощо): 

 1. Chornous, D. Sylin, L. Omelchuk, A. Antoniuk, V. Pozhar Features of the Investigation of Crimes in the Field of It: The Current State and Prospects for Developmend // TEST Engineering & Management. March/April 2020. Vol. 83. Р. 6797- 6806 URL: http://testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/474 (Scopus) https://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/4744/3964
 2. Nikitina-Dudikova, H. Chornous, Y. Lepei, O. Antoniuk, A. Fridman-Kozachenko, M. Investigation of sexual crimes against children. Cuestionaes Politicas.Vol.39.№68. 2021 р.666-681 URL: https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/35442/37544 (Web of Science).
 3. Kreminskyi O., Kuzmenko O., Antoniuk A., Smahlo O. International cooperation in the investigation of economic crimes related to cryptocurrency circulation. Studies of applied economics.2021.volume 39-6. http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5247 (Scopus)
 4. Цимбал П.В., Сіренко О.В., Линник О.В., Антонюк А.Б. Актуальні питання судової експертизи (у питаннях та відповідях) / навчальний посібник: м. Ірпінь. 2019. 186 с.
 5. Цимбал П.В., Кузьменко О.В., Антонюк А.Б., Омельчук Л.В. Криміналістика (у питаннях та відповідях) / навчальний посібник: м. Ірпінь.2021.416с.
 • Антонюк А.Б. Особливості спрощеного порядку видачі особи запитуючій державі / Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2016.№3. с. 91-95.
 • Antoniuk A.B. Origin of international cooperation during criminal proceedings as legal institute of cooperation: past and present / Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2016.№4. с. 115-121.
 • Антонюк А.Б., Товпига А.С. Судова реформа в Україні: крок вперед до професійного та справедливого судочинства/ Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2016.№4. с. 227-232.
 • Антонюк А.Б. Міжнародне співробітництво України в розрізі Кіотського протоколу: правові та екологічні аспекти // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні виклики і сталий розвиток: економічні, правові та екологічні аспекти». Ірпінь. 2016.С. 21-24.
 1. Антонюк А.Б. Електронне кримінальне провадження як невід’ємна частина національного законодавства: міжнародно-правовий аналіз// матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Законодавство України та країн ЄС у світлі сучасних активних реформаційних процесів». Київ: Громадська організація «Фундація науковців та освітян». 2016.с. 16–20.
 2. Антонюк А.Б. Поняття міжнародного співробітництва у кримінальному процесуальному законодавстві України // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Право, держава та громадянське суспільство в умовах системи реформ у процесі євроінтеграції» (м. Дніпропетровськ 1-2 квітня 2016 року).Юридичний факультет Дніпропетровського гуманітарного університету.2016. С. 130-133.
 3. Антонюк А.Б. Історичні передумови укладання міжнародних договорів сьогодення // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства» (м. Київ 8–9квітня 2016 року).Центр правових наукових досліджень.2016. с. 68 – 72.
 4. Антонюк А.Б., Калініченко Л.Л. Експертне забезпечення правосуддя в євроінтеграційному контексті //матеріали Міжнародної науково-практичної конференції«Реалії та перспективи реформування кримінальної процесуальної діяльності в Україні» (25 листопада 2016 року).м. Ірпінь.2016. с. 28-30.
 5. Antoniuk B., Sushko N.A. Some aspects of proceedinds the criminal proceedinds that needs international cooperation / Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017.№1 (5). С. 121-125.
 6. Антонюк А.Б. Особливості призначення судової експертизи на стадіях досудового розслідування та судового розгляду / Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика).– 2017.№1 (5). С. 217-222.
 7. B. Antoniuk, T.V. Loza Principles and conditions of appointment and conduct of forensic examinations are durihg criminal proceecing / Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017.№1 (5). С. 282-288.
 8. Антонюк А.Б., Місячна Л.І., Нестерук В.А. Правове регулювання судово-експертної діяльності в умовах судової реформи / Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика).2017.№1 (5). С. 282-288.
 9. Антонюк А.Б., Антонюк М.Б. Особливості тактики проведення слідчих (розшукових) дій під час міжнародної правової допомоги / матеріали Всеукраїнськоїнауково-практичної конференції з нагоди 85-річчя з дня народження видатного вченого-криміналіста, доктора юридичних наук, професора Бахіна Володимира Петровича.Ірпінь. С. 4-6.
 10. Антонюк А.Б., Короленко І.В. Особливості розслідування податкових злочинів під час міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні / матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки» (24 листопада 2017 року). Ірпінь. 2017. С. 527-529.
 11. Антонюк А.Б. Деякі проблеми реформування судової влади України / матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реформування кримінальної юстиції». м. Чернівці: Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія». 2018. С. 55-57.
 12. Цимбал П.В., Антонюк А.Б. Окремі питання реалізації судової реформи в Україні / матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реформування кримінальної юстиції». м. Чернівці: Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія». 2018. С. 102-105.
 13. Антонюк А.Б. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні податкових злочинів / матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки». м.Ірпінь.2018. С. 177-180.
 14. Антонюк А.Б., Антонюк М.В. Правові основи кібербезпеки в Україні / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання».м.Одеса.2018. С. 18-20.
 15. Антонюк А.Б. Особливості діяльності викривачів у запобіганні та протидії корупції / матеріали круглого столу «Роль інституту викривачів у запобіганні та протидії корупції» (02 листопада 2018 р.). К.: Нац. акад. внутр. справ, 2018. С. 65-67.
 16. Антонюк А.Б., Мациборук К.В., Рудакова В. О. Особливості здійснення прокурором процесуального керівництва / Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Випуск № 14. 2019. С. 173-180.
 17. Антонюк А.Б., Редчиць О.В. Підтримання державного обвинувачення як функція прокуратури в Україні та країнах ЄС / Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Випуск № 15. 2019. С. 152-158.
 18. Антонюк А.Б., Захарків Т.І., Франчук М.І. Загально-теоретичний підхід до дослідження підроблених текстів та документів у криміналістичній експертизі / фаховий науково-юридичний журнал «Правові новели» Міжнародного університету бізнесу і права. м. Херсон. №10. 2020.
 19. Антонюк А.Б., Сагайдачна І.А., Мандрика І.В. Особливості застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою / Міжнародний електронний науковий журнал «Наука онлайн». 2020.№4. https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/4/osoblivosti-zastosuvannya-zapobizhnogo-zahodu-u-viglyadi-trimannya-pid-vartoyu/
 20. Антонюк А.Б., Юрченко В.С., Песоцька Ю.В. Повноваження дипломатичних представництв та консульських установ під час кримінального провадження: нормативно-правовий аспект / науковий журнал «Молодий вчений». №4 (80).2020. С. 440-444. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/4/92.pdf
 21. Антонюк А.Б., Русецька В.А. Електронні докази в кримінальному провадженні / Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» № 10 (32). 2020. С. 78-86.
 22. Антонюк А.Б., Тимошенко Д.Ю. Генезис кримінального процесуального інституту тримання під вартою  / Міжнародний науковий електронний журнал «Юридичний науковий електронний журнал». 2020.№7. С.323-325.
 23. Антонюк А.Б., Тимошенко Д.Ю. Застосування запобіжного заходу тримання під вартою у кримінальному провадженні: національний та міжнародний досвід / Міжнародний науковий електронний журнал «Юридичний науковий електронний журнал». №8. С.415-417.
 24. Антонюк А.Б., Русецька В.А. Міжнародна кримінальна політика: її поняття та цілі / Міжнародний науковий електронний журнал «Юридичний науковий електронний журнал». №9. С.319-322.
 25. Антонюк А.Б., Русецька В.А. Інтерпол у міжнародній боротьбі з тероризмом / Міжнародний науковий електронний журнал «Юридичний науковий електронний журнал». №7. С.346-350.
 26. Антонюк А.Б. Деякі аспекти планування розслідування економічних злочинів / збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки» (м. Ірпінь, 25 березня 2020 р.). м.Ірпінь.2020.Частина 2.- С.218-221.
 27. Антонюк А.Б., Мікулін Д.М. Удосконалення механізму міжнародного співробітництва під час кримінального провадження / матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти» присвяченої пам’яті професорів В.П. Бахіна, В.К. Лисичена, І.Я. Фрідмана (м. Ірпінь, 27 березня 2020 р.) м.Ірпінь. 2020. – С.6-9.
 28. Антонюк А.Б., Шильнікова А. Істотні порушення прав і свобод людини та громадянина як підстава визнання фактичних даних недопустимими як докази / матеріали Міжнародної конференції «Правове регулювання суспільних відноси в умовах демократизації української держави» (м. Одеса, 10-11 квітня 2020 р.). Одеса. 2020. С. 32-36.
 29. Антонюк А.Б., Мазурець О.О. Визначення процесуального статусу слідчого у кримінальному провадженні / Міжнародний науковий електронний журнал «Юридичний науковий електронний журнал». 2021.№2. С.270-273.
 30. Антонюк А.Б., Пасюк Т.В. Позитивні та негативні сторони використання відеоконференції під час кримінального провадження / Міжнародний науковий електронний журнал «Юридичний науковий електронний журнал». 2020.№8. С.405-407
 31. Антонюк А.Б., Полчаніннова О.В. Ключові аспекти підтримання державного обвинувачення в суді: національний і міжнародний досвід / Міжнародний науковий електронний журнал «Юридичний науковий електронний журнал». 2020.№8. С.412-414
 32. Антонюк А.Б., Кобзар В.А. Особливості досудового розслідування щодо неповнолітніх: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Пріоритетні напрями розвитку науки». м. Вінниця, 05 квітня 2021 р. Частина 1. С.164-167.
 33. Антонюк А.Б. Доцільність запровадження «аутсорцингу» у підтриманні державного обвинувачення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти» присвяченої пам’яті професорів В.П. Бахіна, В.К. Лисичена, І.Я. Фрідмана (м. Ірпінь, 26 березня 2021 р.) м.Ірпінь. 2021. с.8-10.
 34. Антонюк А.Б., Русецька В.А. Формування європейської прокуратури та Євроюсту: їх проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу». м.Київ.2020. с.42-46.
 35. Антонюк А.Б., Груша В.В. Правовий статус експерта-поліграфолога в кримінальному провадженні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права». м.Полтава.2021. С.121-123.
 36. Антонюк А.Б. Застосування окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів, пов’язаних із ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів): матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки». м.Ірпінь. 2021. С.186-189.

Білько Олександр Павлович

Посада: доцент кафедри кримінальної юстиції

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Сфера наукових інтересів:  Кримінальне право, Кримінологія.

У 2002 році закінчив Академію державної податкової служби України за спеціальністю «Правознавство». Має більше 30 наукових праць, у тому числі є співавтором 2 навчально-методичних комплексів та практикуму.
Стаж роботи в Університеті – 18 років.

У 2021 році захистив дисертацію з теми «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у кредитно-фінансовій сфері України» за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

Навчальні дисципліни, які викладає: Кримінальне право (Особлива частина)

Посилання на профіль викладача у Google Академії: 

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=qtULi_wAAAAJ

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8337-7257

Громадська діяльність: Член Союзу юристів України

Нагороди та відзнаки:

 • грамота директора навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України;
 • почесна грамота ректора Університету державної фіскальної служби України;
 • грамота міського голови м. Ірпеня;
 • почесна грамота Союзу юристів України.

Наукові видання (книги, монографії, посібники тощо):

 1. Білько О. П. Характеристика кредитного законодавства та його недоліки. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2018. № 3 (32). С. 104- 107.
 2. Білько О. П. Загальна характеристика способів захисту прав кредиторів. Журнал «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». 2018. № 2. Т. 1. С. 35-38
 3. Bilko O., Gavrylishyn A. Problem aspects of the legal adjusting are in credit-financial to the sphere of Ukraine. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2020. № 2 (55). C. 157-162.
 4. Білько О. П. Криміногенна ситуація в Україні та її вплив на кредитно-фінансову діяльність банківських установ. Науково-практичний журнал «Соціологія права». 2020. № 1 (32). С. 12-16.
 5. Bilko O. Сriminological characteristics of crimes using the credit and financial sphere of Ukraine. Danish Scientific Journal. №36/2020. Vol. 4. P. 31-34 (København, Denmark).
 6. Білько О. П. Правові колізії в кредитному законодавстві України АЕРО – 2018. Повітряне і космічне право : Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів (м. Київ, 20 листопада 2018 р.), С. 496-498.
 7. Білько О. П. Кредитно-розрахункові відносини: проблеми науково-правового регулювання. Фінансове право у XXI сторіччі : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь, 11 грудня 2018 року). Ірпінь : НДІ фінансового права, 2018. С. 17-20
 8. Білько О. П., Кікто А. В. Порівняльний аналіз належного забезпечення здійснення та регулювання інституту безпеки підприємницької діяльності України та Німеччини. Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 лютого 2019 р.). Тернопіль: Вектор, 2019. Т. 2. С. 237-238.
 9. Білько О. П. Удосконалення кредитно-фінансового законодавства України: кримінологічний аспект. Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 1 – 2 травня 2020 р.). Дніпро: ГО «Правовий світ», 2020. С. 109-111.

Бодунова Олеся Миколаївна

Посада: доцент кафедри кримінальної юстиції.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему «Особливості міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення на території України».

Сфера наукових інтересів: Кримінологічна характеристика злочинності у сфері інформаційних технологій, міжнародне співробітництво під час запобігання злочинності.

Наукова діяльність: автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Кримінальне право України (Особлива частина)», «Основи протидії корупції», «Кримінально-виконавче право».

Профіль викладача у Google Академії:  https://scholar.google.com.ua/citations

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-9179-5985

Громадська діяльність: член Всеукраїнської асоціації кримінального права; член Союзу юристів України

Наукові видання (книги, монографії, посібники тощо):

  1. Bodunova O., Stefanchuk M., Polyvoda V., Kikalishvili M., Yeromenko-Kniazieva L. Digitalization of public services in countering criminal offenses. Estudios Ekonomia Aplicada. Volume 38-3 (1). ISSN 1133-3197 (Scopus).
  2. Liashuk O.M. Optimization international wanted of person as necessary element of reforming criminal procedural activity. Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. №2(4). 2016. С. 128-132.
  3. Бодунова О.М., Любавіна В.П. Вплив новітніх технологій на динаміку злочинності в Україні. Право і суспільство. 2018. № 4. С. 225-229.
  4. Бодунова О.М. Взаємодія засобів масової інформації з правоохоронними органами України в запобіганні злочинності. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 2019. № 2. С. 46-54.
  5. Бодунова О.М. Теоретико-правові засади визначення поняття злочинів у сфері інформаційних технологій. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 2019. № 3. С. 17-21.
 • Bodunova О., Omelchuk О., Shekhovtsova L., Lukasevych-Krutnyk I., Yanishevska K., Plutytska K. Сriminal-legal and criminological research of illicit trafficking in narcotic drugs and their analogues with the use of computer technologies. International Journal of Management (IJM). Volume. Issue 6. June 2020, pp. 728-738. Article ID: IJM_11_06_060. Available online at http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6.
 1. Bodunova O. To determining the scientific bases of determination of crime in the field of information technologies. The scientific heritage (Budapest, Hungary). No 49 (2020). Р.6. 48-51.
 2. Bodunova О.M., Yatsyk Т.P., Shkelebei V.А. Media interaction with law enforcement agencies as a factor in promoting crime prevention in the information sphere: monograph. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Volume 38, Number 2, 2020. P. 15-20.
 3. Бодунова О.М. Запобігання злочинності у сфері інформаційних технологій: міжнародно-правовий аспект. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». 2020. №4. С. 246-249.
 4. Бодунова О.М., Щербакова В.А. До питання про заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». 2020. №8. С. 356-360.
 5. Бодунова О.М. Окремі напрями покращення взаємодії ЗМІ із правоохоронними органами у запобіганні злочинності в інформаційній сфері. Юридична наука. 2020. № 2(104). С. 5-11.
 6.  Бодунова О.М. Історико-правові аспекти виникнення кіберзлочинності. Держава і регіони. Серія «Право». 2020. № 3 (69). Том 3. С. 117-120.
 7.  Бодунова О.М., Яцик Т.П. Щодо розмежування понять «інформаційна безпека» та «кібербезпека». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2020. Випуск 47. Том 2. С. 64-66.
 8. Бодунова О.М., Яцик Т.П. Роль засобів масової інформації у запобіганні злочинності в інформаційній сфері. Науковий юридичний журнал «Правові новели». 2020. № 10. Том ІІІ. С. 117-122.
 9. Бодунова О.М., Телевяк М.В., Андріяшина І.О. До питання кримінально-правового визначення незаконної лікувальної діяльності за ст. 138 КК України. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». 2021. №1. С. 227-230.
 10. Бодунова О.М., Макаренко К.М. Проблематика кримінальної відповідальності осіб, що віднесені до категорії «злодіїв у законі». Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». 2021. №1. С. 224-227.
 11. 1. Кримінологічні засади участі України у міжнародній системі запобігання злочинності: монографія: / Топчій В.В., Дідківська Г.В., Бодунова О.М. та ін. Вінниця, ТОВ «ТВОРИ». 2021, 376 с.
 12. 2. Ляшук О.М., Цимбал П.В., Тарасенко О.В. Процесуально-правові засади міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. 175, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 148-164. 15 прим.  ISBN 978-966-924-691-2.
 13. 3. Кримінальне право України. Особлива частина. Навчальний посібник. Г.В. Дідківська, Ю.В. Нікітін, О.М. Бодунова та інші / за заг.ред. В.В. Топчія. Вінниця : Твори, 2021. 412 с.

Гаврилішин Анатолій Петрович

Посада: Доцент кафедри 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

У 1988 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю – 12.00.08 кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Боротьба із злочинами неповнолітніх на залізничному транспорті».

У 2011 році присвоєно звання доцента кафедри господарського права та господарського процесу.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Кримінальне право»

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=r_xQ3RwAAAAJ&hl=ru

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3488-7693

Сфера наукових інтересів: кримінальне право

Наукова діяльність: Є автором понад 60 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі підручники та навчальні посібники.

Нагороди та відзнаки:

Почесна грамота ректора Університету ДФС України (2019 р.)

Почесна грамота Всеукраїнської профспілки працівників органів ДПС (2020 р.) 

Почесна грамота ГО «Відкритий світ молоді» (2020 р.)

Наукові видання (книги, монографії, посібники тощо):

 1. Bilko O., Gavrylishyn A. Problem aspects of the legal adjusting are in credit-financial to the sphere of Ukraine. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2020. № 2 (55). C. 157-162.
 2. Гаврилішин А.П. Козирєва В.П. Праворозуміння предмета екологічного права. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2021. № 1 (58). C. 9-15.
 3. Кримінологія: академічний підручник: [Богатирьов І.Г., Колб О.Г., Топчій В.В. та ін.] за заг. ред. докт. юрид. наук, засл. Діяча науки і техніки України Богатирьова І.Г. Чернівці : Технодрук. 2020. 336 с.
 4. Гаврилішин А.П. Правове регулювання авіа страхування в Україні. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне право в епоху соціальних змін» (26 лютого 2021, м. Київ). С. 226-228.
 5. Гаврилішин А.П., Жмур Н.В. Правовий статус громадян як засновників та учасників сільськогосподарських підприємств корпоративного права. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне право в епоху соціальних змін» (26 лютого 2021, м. Київ). С. 229-231.

 

Гарбовський Леонід Антонович

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри кримінальної юстиції

Сфера наукових інтересів: Процесуальне забезпечення конфіскації майна в кримінальному судочинстві

Навчальні дисципліни, які викладає: Кримінальне процесуальне право України

Посилання на профіль викладача у Google Академії: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=f1PA_YEAAAAJ

ORCID:https://orcid.orq/0000-0002-4006-6245

Наукові видання (книги, монографії, посібники тощо): 

1.Усенко. Л.А. Гарбовський. Д.І. Минюк. Цивільний процес:Навчальний посібник. Ірпінь: НАДПСУ. 2005. 312 с.

 1. Гарбовський Л.А. Марчук Ф.М.Особливості застосування конфіскації майна. (Судова практика і проблеми вдосконалення законодавства) // Вісник Верховного Суду України, 2006, № 7, С. 32-39.
 2. Гарбовський Л.А. Кримінально-процесуальні аспекти застосування конфіскації майна при розслідуванні злочинів // Науковий вісник Національної академії ДПС України, 2006, № 1-2, С. 341-346.
 3. Гарбовський Л.А Окремі аспекти вдосконалення кримінально- процесуального забезпечення конфіскації майна органами дізнання та досудового слідства // Підприємництво, господарство і право, 2006, № 10, С. 135-137.
 4. Гарбовський Л.А Забезпечення конфіскації грошових сум і майна, отриманих злочинним шляхом (міжнародно-правові аспекти) // Науковий вісник Національної академії ДПС України, 2006, № 3, С. 248-255.
 5. Гарбовський Л.А. Цимбал П.В. Конфіскація майна в Україні: історико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право, 2007, № 2, С 116-121.
 6. Гарбовський Л.А. Міжнародне співробітництво з розшуку, арешту та забезпечення конфіскації грошових сум і майна, отриманих злочинним шляхом //Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу.(Матеріали міжнародної науково-практичної конференції) – Ірпінь, 16 квітня 2004, С. 84-86.
 7. Гарбовський Л.А. Конфіскація у випадках вчинення контрабанди // Правові засади державотворення України. (Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції „Авіа-2004”) .Київ, НАУ, 26-28 квітня 2004, С. 69-72.
 8. Гарбовський Л.А. Правові підстави застосування державою примусового засобу у виді конфіскації майна // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість (Збірник матеріалів IX Всеукраїнської науково- практичної конференції) – К., Європейський університет, 25-27квітня 2006, С.200-202.
 9. Гарбовський Л.А. До питання вилучення інформації при електронному банкінгу // Організаційно-правові основи протидії податковимта суміжним правопорушенням у сфері електронного банкінгу (Збірник матеріалів науково-практичного столу) Ірпінь, 22 травня 2007р. С. 81-82.
 10. Гарбовський Л.А. Окремі аспекти реформування кримінального законодавства України в контексті Європейських стандартів. // Юридичний вісник (повітряне і космічне право), – К., НАУ, 2009, № 4 С. 69-71.
 11. Гарбовський Л.А. Конфіскація майна у кримінальному судочинстві України: сучасний стан та проблеми вдосконалення законодавства. Монографія. Ірпінь, НУДПСУ, 2010 р., 176 с. – 9.3 друк. арк.
 12. Гарбовський Л.А., Завидняк В.І., Лісова Н.В. Майнові покарання у випадках вчинення контрабанди // Науковий вісник Національного університету ДПС України. Ірпінь, 2010. № 3(50).  С. 256-261
 13. Гарбовський Л.А., Завидняк В.І. Окремі аспекти забезпечення прав потерпілого в кримінальному процесі України // Юридичний вісник (повітряне і космічне право) Національного авіаційного університету України. Київ, 2010. № 4(17). С. 102-105
 14. Гарбовський Л.А., Завидняк В.І. Актуальні питання дослідження способів вчинення злочинів проти інкасації грошових коштів, цінностей та цінних паперів при їх зберіганні та транспортуванні// Науковий вісник Академії праці України. Київ, 2010. № 4(47).  С. 282-287
 15. Гарбовський Л.А., Цимбал П.В., Завидняк В.І., Минюк Д.І. «Кримінальний процес України» Посібник, рекомендований Міністерством освіти та науки України. Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2010. – 274 с.
 16. Гарбовський Л.А., Завидняк В.І., Цимбал Т.Я. Історія виникнення та поширення злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів, цінностей та цінних паперів // Науковий вісник Національного університету ДПС України. Ірпінь, 2011. № 4(51). С. 210-227
 17. Гарбовський Л.А., Завидняк В.І., Лісова Н.В. Роль слідчого в організації розкриття та розслідування злочинів вчинених при інкасації // Науковий вісник Національного університету ДПС України. Ірпінь, 2011. № 1(52). С. 209-216
 18. Гарбовський Л.А., Діденко Є.В. Забезпечення прав потерпілого в кримінальному процесі України / Право і держава в умовах глобалізації та регіоналізації (Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції) Ірпінь, 14 жовтня 20011 р., С. 467-469.
 19. Діденко Є.В., Гарбовський Л.А. Потерпілий у кримінальному процесі: історико-правовий аспект // Науковий вісник Національного університету ДПС України. Ірпінь, 2012. № 2(57) С. 219- 225.
 20. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: [навч. пос.] / Усенко В.Ф., Минюк Д.І., Минюк О. Ю., Мацелик М.О., та ін.; за загальною редакцією професора В.Ф. Усенка; Національний університет ДПС України. – Ірпінь, 2012. – 280 с. (Мацелик Т.О., Литвин О.В., КовальМ.В.,Гарбовський Л.А.;)
 21. Практичний коментар – роз’яснення до Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні [текст] / Я.О. Васильчук, Л.А. Гарбовський, А.В.Григоренко [та ін.] – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 720 с. (Дрозд В.Г., Дячук В.І., Забарний Б.Г., Керевич О.В., Комаринська Ю.Б., Корнєєв О.В., Літвін В.В., Музиченко В.М., Семирьянов Д.Я., Руснак Ю.І., Суббот А.А.)
 22. Науково – практичний коментар Кримінального кодексу України [текст] / О.І. Мотлях, Н.В. Малярчук, Ю.В. Корнєєв, Л.А. Гарбовський [та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 696 с.
 23. Didkivska G., Garbovskyy L. Powers of lawyerforcriminalprocedural legislation of Ukraine /Соціологія Права: науково-практичний журнал. № 3-4, 2014. – С. 16- 21.
 24. Гарбовський Л.А., Цимбал Т.Я. Процесуальні гарантії захисту прав потерпілого у кримінальному процесі України // Науковий вісник Національного університету ДПС України. Ірпінь, 2014. № 2(53). – С. 210-227
 25. Гарбовський Л.А., Цимбал П.В., Сизоненко А.Л. Кримінальний процес України / Навчальний посібник, 2-ге видання, виправлене й доповнене, Рекомендовано МОН України – Ірпінь: НУДПС України, 2015. 428 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 47).
 26. Гарбовський Л.А., Сизоненко А.Л. Деякі проблемні аспекти забезпечення прав потерпілого у кримінальному процесі України /Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць НУДПС України, Вип. 1 (2) 2015.
 27. Гарбовський Л.А. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами щодо провадження негласних слідчих (розшукових) дій. /Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць НУДПС України, Вип. 1 (3) 2016.
 28. Гарбовський Л.А., Юрченко А.М. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. /Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць НУДПС України, Вип. 1 (3) 2016.
 29. Гарбовський Л.А. Окремі аспекти відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному процесі України. /Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць НУДПС України, Вип. 2-3 (6-7) 2017.
 30. Гарбовський Л.А., Дідківська Г.В., Топчій В.В. Правовий статус потерпілого у кримінальному процесі України: [монографія] / Гарбовський Л.А., Дідківська Г.В., Топчій В.В. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. -152 с.
 31. Гарбовський Л.А. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як складова забезпечення економічної безпеки України. /Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць НУДПС України, Вип. 1- 2 (10-11) 2018.
 32. Гарбовський Л.А., Черняхович О.М. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами в забезпеченні розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. / Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць НУДПС України, Вип. 3- 4 (12-13) 2018.
 33. Юрченко А.М., Гарбовський Л.А., Башта І.І. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального провадження: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: [монографія] – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. – 204 с.
 34. Гарбовський Л.А. Взаємодія суб’єктів оперативно-розшукової діяльності під час розслідування економічних злочинів. / Ірпінський юридичний часопис, серія: право, Вип. 1. – 2019.
 35. Герус Н.В., Гарбовський Л.А. Досвід зарубіжних країн у сфері кримінального провадження щодо неповнолітніх. Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) ННІ права Університету ДФС України, Ірпінь, 2020. – С. 154-159.
 36. Годюк А.Ю., Гарбовський Л.А. Загальні положення про втручанняу приватне спілкування при проведенні негласних (слідчих) розшукових дій Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) ННІ права Університету ДФС України, Ірпінь, 2020. – С. 160-165.
 37. Горбаченко К.В., Гарбовський Л.А. Особливості доказування у кримінальному провадженні щодо злочинів у сфері оподаткування. Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) ННІ права Університету ДФС України, Ірпінь, 2020. – С. 166-170
 38. Зайко А.П., Гарбовський Л.А. Методологія розслідування кібертероризму. Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) ННІ права Університету ДФС України, Ірпінь, 2020. –  С. 175-179
 39. Леган І.М., Гарбовський Л.А. Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини та права на правову допомогу адвоката. Збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) ННІ права Університету ДФС України, Ірпінь, 2020. – С.196-199.
 40. Гарбовський Л.А., Єрьоменко Е. А., Грищук В.Л. Бойовий хортинг і методика викладання у закладах вищої освіти. Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів. (Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції). Ірпінь, 2020. С. 155-172.
 41. Гарбовський Л.А., Долгий О.А. Координація взаємодії правооохоронних органів України з метою виявлення та розслідування кримінальних правопорушень у сфері економіки (поняття, цілі, роль прокуратури) Фінансова політика: Теоретичні та практичні аспекти юридичної науки (Збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції) Ірпінь, 07 квітня 2021 р., С. 293-296.
 42. Гарбовський Л. А., Долгий О.А. Координаційна діяльність прокурора у правоохоронній сфері України: безпековий, організаційно-управлінський та кримінальний процесуальний аспекти. The scientific heritage (Budapest, Hungary) VOL 4, № 75 (2021). С. 43-49.

Грицюк Ігор Васильович

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри кримінальної юстиції

Сфера наукових інтересів: протидія розслідуванню кримінальних правопорушень; криміналістична характеристика кримінальних корупційних правопорушень

Навчальні дисципліни, які викладає:  Судові та правоохоронні органи, Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Громадська діяльність: член Всеукраїнської громадської організації «Союз юристів України» та Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України»

Посилання на профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=D4F5_rUAAAAJ

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-2253-4057

 

Наукові видання  (книги, монографії, посібники тощо): 

 1. Повторність у слідчій діяльності: [монографія] / М.Є. Дирдін, Т.Я. Цимбал, Г.П. Власова, І.В. Грицюк. Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2012. – 182 с. 2.
 2. Збирання і дослідження документів при розслідуванні ухилень від

сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) [текст] : монографія / Н.А. Потомська, І.В. Грицюк, О.О. Мілевський. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 160 с.

 1. Протидія розслідуванню кримінальних правопорушень у сфері оподаткування: теорія та практика : [монографія] / Ігор Васильович Грицюк. –Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2015. – 286 с.
 2. Теорія і практика використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень проти громадського порядку : [монографія] / Анатолій Миколайович Лазебний, Ігор Васильович Грицюк. –Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 216 с.
 3. Криміналістична характеристика та основи розслідування вимагання, пов’язаного із застосуванням насильства над потерпілим: [монографія] / Олена Романівна Лужецька, Володимир Іванович Завидняк, Ігор Васильович Грицюк.– Ірпінь: Університет ДФС України, 2017. – 194 с.
 4. Грицюк І.В. Повторність, пов’язана з протидією розслідуванню злочинів / І.В. Грицюк, М.Є. Дирдін // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 52. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С. 472-477.
 5. Грицюк І.В. Генезис поняття «протидія розслідуванню злочинів» у криміналістичній науці / І.В. Грицюк // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – Ірпінь, 2011. – № 4 (55). – С. 240-245.
 6. Грицюк І.В. Професіоналізм слідчих податкової міліції як умова подолання протидії розслідуванню злочинів / І.В. Грицюк // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – Ірпінь, 2012. – № 1 (56). – С. 242-247.
 7. Грицюк І.В. Криміналістична профілактика протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування / І.В. Грицюк, Н.С. Касянюк // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка,право). – Ірпінь, 2013. – № 4 (63). – С. 114-121.
 8. Грицюк І.В. Право потерпілого на відшкодування (компенсацію) шкоди, завданої кримінальним правопорушенням / І.В. Грицюк // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – Ірпінь, 2014. – № 2 (65). – С. 133-138.
 9. Грицюк І.В. Забезпечення прав та законних інтересів потерпілих при перегляді судових рішень / І.В. Грицюк // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – Ірпінь, 2015. – № 1 (2). – С. 70-77.
 10. Грицюк І.В. Запобіжні заходи в системі заходів процесуального забезпечення участі осіб у досудовому розслідуванні / Право.ua:наук.-практ. журн. з проблем конституц., цивіл., кримінал., екол. та ін. галузейправа / Харк. нац. ун-т внутр. справ, Кримін. асоц. України, Київ. міжн. ун-т, Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Західно-регіон. асоц. клубів ЮНЕСКО, Нац. акад. прав. наук України. – Київ: Юнеско, 2015. – № 3. – С. 84-87.
 11. Грицюк І.В. Слідчий суддя та його роль у забезпеченні законності діяльності суб’єктів процесу на стадії досудового розслідування / І.В. Грицюк // Європейські перспективи: наук. журн. / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, Харків. нац. ун-т внутрішніх справ, Захід.-регіонал. асоц. клубів ЮНЕСКО, Київ. міжнар. ун-т, Дип. акад. України, Ін-т стратегічних дослідж., Ін-т міжнар. відносин ЛНУ ім. І. Франка . – Київ: Спец. вид-тво «ЮНЕСКО СОЦІО», 2015. –№ 5. – С. 135-141.
 12. Грицюк І.В. Особливості використання гіпнозу як нетрадиційного методу криміналістики при розслідуванні кримінальних правопорушень в Україні / І.В. Грицюк // Малий і середній бізнес : економіко-правовий наук.- практ. журн./ Українська спілка підприємців малого та середнього бізнесу; ред. В.В. Костицький. – К. : [б.в.], 2015. – № 1-2 (60-61). – С. 55-59.
 13. Грицюк І.В. Ефективність кримінально-правової регламентації протидії торгівлі людьми в Україні / І.В. Грицюк, Д.К. Ковальова // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – Ірпінь, 2017. – № 1 (5). – С. 43-49.
 14. Грицюк І.В. Кримінально-правові та процесуальні гарантії законної професійної діяльності журналістів / І.В. Грицюк, Ю.В. Сілаєв // Правова держава. – Одеса: «Фенікс», 2017. – № 25. – С. 149-154.
 15. 17. Грицюк І.В. Гласність та відкритість судового провадження як передумова законного та справедливого кримінального судочинства / І.В. Грицюк, М.В. Лабадзе // Правова держава. – Одеса: «Фенікс», 2018. – № 29. – С.106-111.

18.Грицюк І.В., Гаврилюк Н.О. Зарубіжний досвід визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні. Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». Ужгород: Ужгородський національний університет. 2018. №4. С. 412-414. URL: http://www.pap.in.ua/4_2018/124.pdf.

 1. 19. Грицюк І.В., Левчук П.Р., Маркусь А.С. Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини в контексті реалізації права на правову допомогу адвоката. Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове фахове видання. Запоріжжя: Запорізький національний університет, №6. С. 342-345.
 2. 20. Грицюк І.В., Лаба О.С. Підслідність як інститут кримінального процесуального права. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Ірпінь, 2018. Вип. 3-4 (12-13). С. 193-198.
 3. Грицюк І.В. Розвиток відносин Україна – ЄС: базові стратегічні нормативно-організаційні документи // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих науковців, Луцьк, 18-19 трав. 2006 р.: У 2-х т. / Уклад. В.Й. Лажнік, С.В. Федонюк. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т.1. – С. 98-100
 4. Грицюк І.В. Правове регулювання участі іноземних громадян в кримінальному процесі України // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Вип. V: У 5-х част. – Ч.1 / За заг. ред. проф. О.К. Закусила. – К.: ВЦ «Принт-центр», 2007. – С. 282-284
 5. 2 Грицюк І.В. Правове регулювання участі іноземних громадян в кримінальному процесі України // Актуальні проблеми удосконалення державної правової системи: Тези доповідей та наукових повідомлень всеукраїнської студентської наукової конференції 22-23 листопада 2007 р. / За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – С. 193-195
 6. 2 Грицюк І.В. Правове регулювання обмеження монополізму // Актуальні питання державотворення в Україні. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2008 року). – К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – Ч.3 – С. 27-29
 7. 2 Грицюк І.В. Правове забезпечення міжнародного співробітництва органів прокуратури України при розслідуванні злочинів // Materiály IV mezinárodni vědecko-praktická konference «Vědecký průmysl evropského kontinentu – 2008». – Díl 10. Právni vědy. Filosofie: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – 104 stran. – С. 31-33.
 8. 2 Грицюк І.В. Деякі питання видачі (екстрадиції) злочинців як виду міжнародного співробітництва органів прокуратури України // Materiály IV mezinárodni vědecko-praktická konference «Vědecký průmysl evropského kontinentu – 2008». – Díl 10. Právni vědy. Filosofie: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – 104 stran. – С. 33-35.
 9. 2 Грицюк І.В. Деякі питання провадження процесуальних дій органами прокуратури України в порядку надання міжнародної правової допомоги // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 23-24 квітня 2009 р. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2009. – с. 199-200
 10. 2 Грицюк І.В. Протидія розслідуванню злочинів у сфері оподаткування // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / уклад. О.В. Жишко, А.М. Сур’як, І.Ф. Урина. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 583 с. – С. 391-393.
 11. 2 Грицюк И.В. Некоторые вопросы противодействия расследованию преступлений в сфере налогообложения // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2010» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев, А.В. Андриянов. [Электронныйресурс] — М.: МАКС Пресс, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод CD-ROM; Adobe Acrobat Reader. – http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_ 2010/30.htm

30.Грицюк І.В. Роль експерта-криміналіста у подоланні протидії розслідуванню злочинів / А.М. Лазебний, І.В. Грицюк, Г.П. Власова // Матерали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави», м. Одеса (Одеський державний університет внутрішніх справ), 23 квітня 2010 р., ч. 2. – Одеса: ОДУВС, 2010. – 352 с. – С. 81-82.

31.Грицюк І.В. Поняття, зміст та суб’єкти протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування // Актуальні питання державотворення очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23 квітня 2010 року). – К., 2010. – Ч. ІІ. – 410 с. – С. 351-352.

32.Грицюк І.В. Види відповідальності суддів судів загальної юрисдикції та їх особливості / І.В. Грицюк, Є.В. Ганжак // Правова система України у світлі сучасних активних реформаційних процесів: Міжнародна науково-практична  конференція, м. Київ, 29-30 грудня 2010 року. – Київ: у 2-х томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2010. – Т. 2. – 132 с. – С. 102-104.

33.Грицюк І.В. Огляд документів як метод подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування // Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку: Матеріали І Міжнародної наукової конференції, Київ, НАУ, 24 лютого 2011 р. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 460 с. – С. 261-262.

34.Грицюк И.В. Следственная ошибка как форма противодействия расследованию преступлений в сфере налогообложения // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2011» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2011. — 1 электрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader. – http://lomonosovmsu.ru/archive/Lomonosov_2011/ structure _34_1362.htm

35.Грицюк І.В. Засоби подолання протидії розслідування злочинів у сфері оподаткування / І.В. Грицюк, Т.Я. Цимбал, В.І. Завидняк / Modern achievements of science and education (Современные достижение в науке и образовании): V International Conference, September 27 – October 4, 2011, Netanya, Israel: в 2 т. – ХНУ, 2011. – Т.2. – С. 154-156 (укр., рус., анг.).

36.Грицюк І.В. Взаємодія слідчого та оперативного працівника при виявленні та подоланні протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування / І.В. Грицюк, // Криміналістична наука: витоки, сучасність, перспективи: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження В.К. Лисиченка та 92- річчю з дня народження І.Я. Фрідмана. – Ірпінь: Міжрегіональна фінансово-юридична академія, 2012. –С. 78-80.

37.Грицюк И.В. Заведомо ложные показания в механизме противодействия расследованию преступлений в сфере налогообложения // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ- 2012» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова.  [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2012. — 1 электрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader.

38.Грицюк І.В. Взаємодія органів ДПС України із засобами масової інформації та громадськістю в умовах протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування / І.В. Грицюк, Ю.М. Титенко // Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально- процесуальні та криміналістичні проблеми: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річчя Ірпінської фінансово- юридичної академії та 80-річчя з дня народження відомого вченого- криміналіста сучасності, доктора юридичних наук, професора Бахіна Володимира Петровича. – Ірпінь: Ірпінська фінансово-юридична академія, 2012. – 372 с. – С. 86-88.

39.Грицюк И.В. Использование возможностей социальных сетей при расследовании уголовных правонарушений / И.В. Грицюк // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2013» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2013. — 1 электрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader.

40.Грицюк І.В. Окремі аспекти взаємодії слідчих з оперативними підрозділами податкової міліції при виявленні та розслідуванні злочинів у сфері оподаткування // Н.А. Литвин, І.В. Грицюк // Сучасні проблеми фінансового моніторингу: збірник матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-5 квітня 2013 р.). – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. – 420 с. – С. 229-233.

41.Грицюк І.В. Застосування антикорупційного законодавства в умовах протидії кримінальним правопорушенням // П.В. Цимбал, І.В. Грицюк, Л.В. Пацало // Протидія корупційним проявам в контексті забезпечення економічної безпеки держави: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 21 травня 2015 р. – Ірпінь: Видавництво Національного  університету ДПС України, 2015. – 168 с. – С. 73-77.

42.Грицюк І.В. Роль і місце адвокатури у взаємовідносинах із судовою владою // І.В. Грицюк, К.Ю. Коноваленко // Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 14-15 квітня 2017 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 180 с. – С. 152-154.

43.Грицюк І. Правові та організаційні засади проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування кіберзлочинів // І. Грицюк, В. Розмаїта // Захист прав людини в парадигмі верховенства права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 17-18 травня 2017 р. – Київ: Академія адвокатури України; вид.: «APress», 2017.– С. 185-194.

44.Грицюк І.В. Створення та діяльність Національного антикорупційного бюро України як запорука економічної безпеки держави // І.В. Грицюк,

О.О. Онищенко // Юридичні науки: проблеми та перспективи: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 23-24 червня 2017 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. – 136 с. – С. 91-94.

45.Грицюк І.В. Окремі заходи запобігання ухиленню від сплати податків // І.В. Грицюк, А.С. Пронькіна, Ю.М. Харковець // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки», м. Ірпінь, 24 листопада 2017 р. – Університет державної фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут права. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 588 с. – С. 358-360.

46.Грицюк І.В., Дорошенко Ю.І., Барановська В.В. Правова характеристика освідування особи в системі слідчих (розшукових) дій. Потенціал сучасної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 10-11 листопада 2018 року. К.: Міжнародний Центр Наукових Досліджень, 2018. Частина ІІІ. С. 37-38.

47.Грицюк І.В., Гаврилюк Н.О. Визнання доказів недопустимими у  кримінальному провадженні: Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково- практичної конференції, м. Ірпінь, 23 листопада 2018 р. Ірпінь: ННІ права УДФСУ, 2018. Частина 2. С. 186-188.

48.Грицюк І.В., Лаба О.С. Порівняльно-правовий аналіз інституту підслідності: досвід зарубіжних держав: Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 23 листопада 2018 р. Ірпінь: ННІ права УДФСУ, 2018. Частина 2. С. 189-191.

 1. Грицюк І.В., Бірюкова І.Г. Процесуальний статус суддіВищогоантикорупційного суду у кримінальномупровадженні. Ірпінськийюридичнийвісник. Серія: Право. 2019. Вип. 2. С. 129-136.

50.Selezen Pavlo, Hrytsiuk Igor Legal regulation of procedure for advance pricingagreementsin Ukraine. Juridical Tribune (Tribuna Juridica). Bucharest Academy of Economic Studies, Law Department, vol. 9(2), pages 480-491, June.

Дідківська Галина Василівна

Посада: завідувач кафедри кримінальної юстиції, професор кафедри

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; на тему «Особливості кримінально-процесуального провадження у злочинах, вчинених неповнолітніми із соціально-неблагополучних сімей».

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права, процесу та криміналістики.

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Кримінологічні засади участі України в міжнародній системі запобігання злочинності».

У 2021 році присвоєне вчене звання профессора кафедри кримінального права та кримінології.

Досвід практичної роботи за спеціальністю 7 років

Сфера наукових інтересів: кримінологія – злочинність неповнолітніх із неблагополучних сімей; злочинність у пенітенціарній системі.

Наукова діяльність: автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, як в українських так і зарубіжних виданнях, серед яких монографії, посібники та коментар до КК України.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Ювенальна юстиція», «Кримінальне право України», «Кримінально-правова характеристика корупції», «Кримінальне право України (загальна частина)», «Порівняльно-правова характеристика корупції».

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=XpRHrWwAAAAJ&hl=uk

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-3545-0429

Громадська діяльність: Член ГО «Союз юристів України» та ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Наукові видання (книги, монографії, посібники тощо):

 1. Дидковская Г.В., Коваленко В.В., Фиалка М.И., Самотиевич В.А., Сабадаш И.В. Предотвращение коррупционных правонарушений в сфере здравоохранения: опыт Украины и Грузии. Georgian medical news No 11 (308) Ноябрь 2020. Tbilisi, Georgia С. 185-191.
 2. Теремецкий В.И., Дидковская Г.В., Николаенко Т.Н., Шаповал Т.Б. Контроль и надзор как средства предупреждения и выявления правонарушений в сфере здравоохранения. Georgian medical news No 1 (310) Январь 2021. Tbilisi, Georgia. С. 192-199.
 3. Teremetskyi V., Didkivska G., Maliarova V., Kostenko M. Responsibility for Ensuring the World Biosafety: Rethinking in the Context of the Covid-19 Pandemic. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues.Volume 24, Issue 2, 2021.
 4. Didkivska G. Family disadvantage as a factor of criminality within juvenile. Scientific development and achievements: Collective monograph. Published by Sciemcee Publishing. 2018, London, UK. P. 111–124.
 5. Дидковская Г. Международная преступность в современных условиях развития общества. National Law Journal: theory and practice. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2017. № 2 (24). Р. 169–172 (Republica Moldova).
 6. Didkivska G., Bortnyk N., Tylchyk V. The impact of international labour migration on the development of states under globalization: economic and legal aspects. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. № 2. Vol. 4. Riga: Publishing House «Baltija Publishing». P. 47–52.
 7. Дідківська Г. В. Співпраця України в міжнародній системі запобігання злочинності. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. № 4. С. 134–137. (Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International, Республіка Польща).
 8. Дідківська Г. В., Скакальська А. Я. Сучасний стан, організаційні та правові проблеми незаконної міграції. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 70. С. 85–89. (Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International, Республіка Польща та HeinOnline).
 9. Дідківська Г. В., Скакальська А. Я. Сучаснй стан, організаційні та правові проблеми незаконної міграції. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 70. С. 85-89.
 10. Дідківська Г. В., Трощин Р. В. Актуальні проблеми запобігання злочинам в економічній сфері. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 70. С. 79-84.
 11. Дідківська Г. В., Чухрай В. В. Первинний фінансовий моніторинг при розслідуванні злочинів у кредитно-фінансовій сфері органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 69. С. 101-104.
 12. Дідківська Г.В. Вплив державної політики України на формування системи запобігання злочинності. Ірпінський юридичний часопис. Випуск 2(4). 2020. С. 115-121. (Серія: право).
 13. Дідківська Г.В. Окремі аспекти становлення міжнародної співпраці у запобіганні злочинності. Ірпінський юридичний часопис. Випуск 3. 2020. С. 150-157. (Серія: право).
 14. Дідківська Г.В. Актуальні аспекти кримінально-правової охорони державної таємниці. Ірпінський юридичний часопис. Випуск 4. 2021. С. 150-157. (Серія: право).
 15. Бараненко Д.В., Дідківська Г.В. Особливості використання інформаційних технологій у діяльності центральних органів виконавчої влади: аналіз зарубіжного досвіду. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 3. Том 2. С. 46–50.
 16. Бараненко Д.В., Дідківська Г.В. Окремі аспекти оптимізації адміністративно-правового регулювання інформаційної взаємодії центральних органів виконавчої влади. Правові новели. 2020. № 12. Том 2. С. 33–36.
 17. Бараненко Д.В., Дідківська Г.В. Аналіз сучасних проблем адміністративно-правового регулювання нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади. Право і суспільство. 2020. № 3. Том 2. С. 36–39.
 18. Бараненко Д.В., Дідківська Г.В. Теоретичні проблеми реалізації адміністративно-правових засад оптимізації системи та діяльності  центральних органів виконавчої влади. Держава та регіони. Серія: Право. 2020. № 4 (70). Том 2. С. 47–50.
 19. Топчій В. В., Дідківська Г. В., Нікітін Ю. В. та ін. Кримінологічні засади участі України у міжнародній системі запобігання злочинності: монографія. Вінниця, ТОВ «ТВОРИ», 2021, 376 с.
 20. Дідківська Г. В. Кримінологічна характеристика участі України в системі запобігання міжнародній злочинності: монографія. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 356 с.
 21. Богатирьов І. Г., Колб О. Г., Топчій В. В. та ін. Кримінологія: академічний підручник / за заг. ред. І. Г. Богатирьова. Чернівці: Технодрук, 2020. 336 с. (розділи 4, 8 у співавторстві).
 22. Топчій В. В., Дідківська Г. В., Мудряк Т. О. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 320 с.
 23. Дідківська Г. В., Мудряк Т. О., Гмирін А. А., Нікітін Ю. В., Топчій В. В. Кримінальне право України. Особлива частина / The Criminal Law of Ukraine. Special part» Textbook. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ»,2019. 864 с.

Завидняк Володимир Іванович

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: професор кафедри кримінальної юстиції

Сфера наукових інтересів: судовий прецедент в кримінальному судочинстві України

Навчальні дисципліни, які викладає:  Прокуратура в системі державних органів України

Посилання на профіль викладача у Google Академії

 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=zvT_1g0AAAAJ

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-4606-3715

 

Наукові видання (книги, монографії, посібники тощо): 

1.Завидняк В. І. Криміналістична характеристика та основи розслідування вимагання пов’язаного із застосуванням насильства над потерпілим: монографія / Завидняк Володимир Іванович ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., Галаган В.І. ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь : [б. в.], 2017. – 194 с.

 1. Завидняк В. І. Впровадження судового прецедента у кримінальний процес України: монографія / В. І. Завидняк. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – 354 с.
 2. Завидняк В. І. Прояви судового прецеденту в країнах пострадянської правової науки. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2015. № 1(68). С. 186–190.
 3. Завидняк В. І. Шляхи запровадження судового прецеденту в кримінальному процесуальному праві України. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2015. № 1-2(15). С. 109–113.
 4. Завидняк В. І. Співвідношення понять «судовий прецедент» і «судова практика». Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. Вип. 4–5(8-9). – С. 162–166.
 5. Завидняк В. І. Формування правових позиції – форма реалізації судової влади в кримінальному судочинстві України. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. Вип. 1(5). – С. 93–97.
 6. Завидняк В. І. Запровадження судового прецеденту на основі поєднання практики, втіленої в законодавстві іноземних держав. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2018. Вип. 3–4(12-13). – С. 199–204.
 7. Завидняк В. І. Застосування методу аналогії в тлумаченні норм кримінального процесуального права. Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка [та ін.] / ред. рада : Гриценко І. С., Костицький В. В., Оніщенко Н. М. [та ін.]. Київ, 2018. № 3–4 (24–25). – С. 41–45.
 8. Завидняк В. І. Проблеми впровадження прецедентних рішень ЄСПЛ в кримінальне судочинство України. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2019. Вип. 14.- С. 181–188.
 9. Завидняк В. І. Правові положення Верховного Суду, як основа застосування судового прецеденту в кримінальних провадженнях. Ірпінський юридичний часопис. Серія : право. 2019. Вип. 1.- С. 164–171.
 10. Завидняк В. Судовий прецедент як джерело права в кримінальному процесуальному законодавстві України. «JURNALUL JURIDIC NAŞIONAL: TEORIE ŞI PRACTICĂ» S.R.L. Publicaţie ştiinţifico-practică de drept. 2019. № 1(35). С. 179–183.
 11. Завидняк В. Обеспечение единообразия судебной практики, как правовая основа судебного прецедента в уголовном процессе Украины. LEGEA ŞI VIAŢA Publicaţie ştiinţifico-practică. 2019. № 3/3 (327). С. 34–38.
 12. Завидняк В. Судебная практика как обязательный элемент прецедентных решений в уголовном судопроизводстве Украины. LEGEA ŞI VIAŢA Publicaţie ştiinţifico-practică. 2019. № 4/2 (328). С. 68–72.
 13. Завидняк В. Організація судового прецеденту в кримінальному судочинстві України. «JURNALUL JURIDIC NAŞIONAL: TEORIE ŞI PRACTICĂ» S.R.L. Publicaţie ştiinţifico-practică de drept. 2019. № 2–2(36). С. 120–123.
 14. Завидняк В. Значение судебного прецедента для заполнения пробелов в уголовном судопроизводстве Украины. LEGEA ŞI VIAŢA Publicaţie ştiinţifico-practică. 2019. № 5/2 (329). С. 74–78.
 15. Завидняк В.І. Напрями розвитку судового прецеденту у кримінальному-процесуальному праві України / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові аспекти» (27 березня 2015 р)/ Київ: Вид. центр КНУКіМ. 2015. С. 158–160.
 16. Завидняк В.І. Неформальне використання судового прецеденту під час здійснення судочинства в Україні /матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Морально-етичні засади реформування кримінального законодавства України»(10 квітня 2015) /м. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 2015. С. 81–83.

18.Завидняк В.І. Міжнародно-правові основи застосування судового прецеденту при запобіганні та протидії корупції в Англії / збірник матеріалів інтернет-конференції«Антикорупційна політика України: актуальні проблеми забезпечення ефективності» (м. Київ, 29 травня 2015 року) / К.: Національна академія прокуратури України. 2015. С.125–128.

 1. Завидняк В. І. Визнання судового прецеденту в Кримінальному процесуальному кодексі України / зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф«Застосування положень КПК України: проблеми та шляхи їх вирішення» до 3-ї річниці КПК України (20 листопада 2015 року) / м. Ірпінь: Вид-во Нац. ун-ту ДПС України. 2015. С. 135–137.
 2. Завидняк В.І. Актуальні проблеми застосування положень кримінального процесуального кодексу України / матеріали Міжнародної наук.-практ. конф.. «Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування» ( м. Одеса, 14 квітня 2016 р.). Одеса : ОДУВС, 2016. – С. 55–56.
 3. Завидняк В.І. Перспективи використання оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих дій під час кримінального провадження / матеріали Міжнародної наук.-практ. Конф «Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіжний досвід» (м. Одеса, 29 квітня 2016 р.). Одеса : ОДУВС,. 2016. – С. 157–158.
 4. Завидняк В.І. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес / збірник тез Міжнародної наукової конференції викладачів, аспірантів і студентів «Україна в сучасному світі: виклики і можливості» /. К. : Акад. праці, соц. відносин і туризму, 2016. – С.72–75.
 5. Завидняк В.І. Судовий прецедент як форма джерела Кримінального процесуального права / матеріали заочної Міжнародної наук.-практ. конф. «Реалії та перспективи реформування кримінальної процесуальної діяльності в Україні». м. Ірпінь: Університет ДФС України. 2016. – С. 33–35.
 6. Завидняк В.І. Суб’єкти створення судового прецеденту / матеріали наук.-практ. конф «Цілі судового розвитку: глобальні та національні виміри» (5–6 квітня 2017 р.). К.: Академія праці, соціальних відносин і туризму. 2017.- С. 192–194.
 7. Завидняк В.І., Цимбал Т.Я. Реалізація поглядів професора Бахіна В.П. в науковому дослідженні «Впровадження судового прецеденту в кримінальний процес України» / збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди 85-річчя з дня народження видатного вченого-криміналіста, доктора юридичних наук, професора Бахіна Володимира Петровича (м. Ірпінь, 27 вересня 2017 р.). Ірпінь. 2017. – С. 6–7.
 8. Завидняк В.І. Практика вирішення слідчими суддями питань, пов’язаних із слідчими (розшуковими) діями, в контексті утвердження прав і свобод людини / «Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України». Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. С. 260–263.
 9. Завидняк В. І. Деякі проблемні питання забезпечення допустимості електронних доказів у кримінальному провадженні / В. І. Завидняк, А. О. Шильнікова. // Юридичний науковий електронний журнал. 2020. №6. С. 225–228.
 10. Завидняк В. І. Проблемні питання допустимості доказів у кримінальному провадженні / В. І. Завидняк, А. О. Шильнікова. // Юридичний науковий електронний журнал. 2020. –№7. – С. 356–359.
 11. Завидняк В. І., Пушина. Н. Л. Особливості початкового етапу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності із використанням сучасних комп’ютерних технологій. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 2. С. 198–201. URL: http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/PAP_2_2020-1.pdf

Кузьменко Олена Валеріївна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри кримінальної юстиції

Сфера наукових інтересів: Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень

Навчальні дисципліни, які викладає: Криміналістика, Актуальні питання судової експертизи

Посилання на профіль викладача у Google Академії: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9ETM5QEAAAAJ&hl=ru

Громадська діяльність: член Міжнародної громадської організації «Конгрес Криміналістів»

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-6117-523X

Наукові видання (книги, монографії, посібники тощо):   

 1. Линник Е. В. Внедрение полиграфа в процесс расследования и раскрытия преступлений в некоторых странах мира / Экономика и право Казахстана. 2012. № 23 (431). С. 38 – 42.
 2. Линник О.В. Нормативно-правове закріплення процесу застосування поліграфа в деяких країнах СНД / Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2012. № 58. – С. 544 – 550
 3. Линник О.В. Використання поліграфа для розкриття злочинів (історично-правові аспекти) / Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). Ірпінь, 2012. № 4 (59). С. 246 – 252.
 4. Линник О.В. Використання поліграфа для розкриття злочинів (морально-етичний аспект) / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2012. Вип. 19. Том 4. – С. 139 – 142.
 5. Линник О. В. Використання поліграфа як нетрадиційного методу отримання інформації для розкриття та розслідування злочинів / Криміналістична наука: витоки, сучасність, перспективи: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження В.К. Лисиченка та 92-річчю з дня народження І.Я. Фрідмана (м. Ірпінь, 16 листопада 2012 р.). – Ірпінь: Міжрегіональна фінансово-юридична академія, 2012. – С. 129 – 131.
 6. Линник О. В. Стародавні способи перевірки правдивості інформації – передумови створення сучасного поліграфа / Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річчя Ірпінської фінансово-юридичної академії та 80-річчя з дня народження відомого вченого-криміналіста сучасності, доктора юридичних наук, професора Бахіна Володимира Петровича (м. Ірпінь, 23 грудня 2011 р.). – Ірпінь: Ірпінська фінансово-юридична академія, 2012. – С. 177 – 179.
 7. Линник О. В. Використання поліграфу – морально-етичний аспект / Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16-17 листопада 2012 р.). – У 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2012. – Ч. ІІ. – С. 100 – 102.
 8. Линник О. В. Використання поліграфа в кримінальному судочинстві США / Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 3 (125).  С. 130-136.
 9. Линник О. В. Роль науково-технічних засобів для викриття брехні при розслідуванні злочинів / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2013. Вип. 22.  Том 3. – С. 115 – 118.
 10. Линник О. В. Спогади людини як доказ при розкритті та розслідуванні злочинів / Роль права та закону в громадянському суспільстві: Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 14-15 лютого 2014 р.). – К.: Центр правових наукових досліджень, 2014. – Частина ІІ.– С. 78 – 81.
 11. Линник О. В. Методологічні основи використання поліграфа для отримання доказової інформації при розслідуванні злочинів / Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 1. С. 270 – 273.
 12. Линник О. В. Використання відеозапису у випадках індивідуальних проявів психологічного захисту і психічного відчуження при виявленні неправдивої інформації / Людина і закон: публічно-правовий вимір: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 7-8 листопада 2014 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2014. Частина ІІ. С. 117 – 120.
 13. Линник О. В. Актуальність використання результатів психофізіологічних досліджень при розслідуванні кримінальних правопорушень / Перспективні напрями наукових досліджень–2015: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Словаччина, м. Братислава, 17-22 жовтня 2015 р.). У 2-х томах. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – Т. 1. – С. 165-166.
 14. Линник О. В. Цифровий електронний підпис – захист від підробки електронного документа / Від громадянського суспільства – до правової держави: ХІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених (м. Харків, 24 квітня 2015 р.). – С. 228-232.
 15. Линник О. В. Специфіка застосування результатів психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа при розслідуванні кримінальних правопорушень / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2015.Вип. 5. Том 4. – С. 62-66.
 16. Линник О. В. Виявлення підробки електронного цифрового підпису для встановлення змін у документі / Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 2. – С. 209-211.
 17. Linnik A.V. Use of polygraph in criminal legal proceedings of foreign countries: historical and legal aspect / L.V. Omelchuk, A.V. Linnik // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2015. № 1 (2). – С. 158-164.
 18. Линник О. В. Виникнення та розвиток деяких нових (нетрадиційних) напрямів дослідження в криміналістиці / Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 4. – С. 393-395.
 19. Linnik O. Study and borrowing experience of the USA in the use of polygraph to ensure the human rights during criminal proceedings in Ukraine / O. Linnik, L. Omelchuk // Massachusetts Review of Science and Technologies. 2016. № 1 (13). – Р. 432-437.
 20. Линник О. В. Взаємодія прокурора та слідчого судді під час кримінального провадження / О. В. Линник, В. А. Чекалюк // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2016. № 1 (3). – С. 52-57.
 21. Линник О. В. Принцип незалежності суддів як гарантія протидії порушенням прав людини в Україні / О. В. Линник, В. В. Клименко // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2016. № 2 (4). – С. 233-239.
 22. Линник Е. В. Участие заинтересованных лиц во время проведения допроса с использованием полиграфа / Law and History Review. 2016. Vol. 34. – Р. 1196-1201.
 23. Линник О. В. Антикорупційні суди – необхідність чи забаганка? / О. В. Линник, В. Я. Линник // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 9 грудня 2016 року). – К., 2016. – С. 264-267.
 24. Линник О. В. Дотримання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – запорука вдалого функціонування судової системи України / Судова реформа в Україні: реалії та перспективи: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 18 листопада 2016 року). – К., 2017. – С. 295-299.
 25. Линник О. В. Особливості судового контролю під час проведення обшуку, пов’язаного із втручанням у права особи / Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 3 березня 2017 року). – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2017. – С. 565-567.
 26. Линник О. В., Омельчук Л. В. Актуальність вступу України до міжнародних судово-експертних мереж // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. Вип. 2-3 (6-7). С. 236-241.
 27. Линник О. В. Тактика проведення допиту з використанням поліграфа // З нагоди 85-річчя з дня народження видатного вченого-криміналіста, доктора юридичних наук, професора Бахіна Володимира Петровича: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 27 вересня 2017 року). С. 8-9.
 28. Линник О. В. Використання спеціальних знань під час розслідування кіберзлочинів // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 08 листопада 2017 р.). Х.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. С. 116-118.
 29. Линник О. В., Бордачова Я. М. Особливості використання поліграфа в діяльності Державної фіскальної служби України // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 24 листопада 2017 року). Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 541-543.
 30. Цимбал П. В., Линник О. В., Бордачова Я. М. Перспективи використання технічних засобів виявлення неправдивої інформації при розслідуванні кримінальних правопорушень // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. Вип. 4-5 (8-9). С. 144-149.
 31. Линник О. В. Особливості призначення судової експертизи під час досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері комп’ютерних технологій // Теорія і практика судової експертизи і криміналістики: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 85-річчя доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Кліменко (м. Київ, 27 лютого 2018 року). Київ-Маріуполь, 2018. С. 188-189.
 32. Линник О. В., Линник В. Я. Деякі актуальні питання участі захисника у кримінальному провадженні щодо неосудних осіб в Україні // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 року). У 2-х частинах. Частина 2. Суми, 2018. С. 77-80.
 33. Линник О. В., Омельчук Л. В. Окремі питання нормативно-правового механізму забезпечення економічної безпеки держави // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України (27 вересня 2018 р.). К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. С. 300-304.
 34. Линник О. В. Інститут викривачів як запорука подолання корупції // Роль інституту викривачів у запобіганні та протидії корупції: матеріали круглого столу (02 листопада 2018 р.). К.: Нац. акад. внутр. справ, 2018. С. 65-67.
 35. Линник О. В. Актуальність проведення лінгвістичної експертизи // Актуальні проблеми криміналістики та судової експертології: Матеріали Міжвідомчої науково-практичної конференції (м. Київ, 22 листопада 2018 р.). К.: Нац. акад. внутр. справ, 2018. С. 214-217.
 36. Линник О. В., Трубнікова А. В. Шляхи вдосконалення методики розслідування злочинів, пов’язаних з благодійною діяльністю // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 23 листопада 2018 р.): у 2-х ч. Ч. 2. Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. С. 212-215.
 37. Линник О. В., Мазурець О. О. Особливості тактичних прийомів під час проведення слідчого експерименту // Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професорів В. П. Бахіна, В. К. Лисиченка, І. Я. Фрідмана (м. Ірпінь, 19 квітня 2019 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. С. 404-408.
 38. Линник О. В., Трубнікова А. В. Доцільність використання поліграфа як засобу доказування у кримінальному процесі України // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2018. Вип. 3-4 (12-13). С. 227-233.
 39. Линник О. В. Електронний документ як доказ у кримінальному провадженні // Слово Національної школи суддів України. 2018. № 3 (24). С. 124-133.
 40. Sirenko O. V., Linnik E. V., Omelchuk L. V., Bida V. І., Hermanchuk S. M., Irkha S. V. Сurrent legal issues of conducting a forensic medical examination of newborns’ corpses // Wiadomości Lekarskie. – 2019. – Тom LXXII, nr 5 cz II. – P.1140-1144. (Scopus)
 41. Антонюк А. Б., Линник О. В., Омельчук Л. В. Особливості запровадження академічної доброчесності в Університеті державної фіскальної служби України // Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 09.09 – 21.09.2019). Варшава, 2019. С. 11-16.
 42. Линник О. В. Призначення судової експертизи: виклики сьогодення // Теорія та практика судово-експертної діяльності: Матеріали VIII Міжвідомчої конференції (м. Київ, 27 листопада 2019 року). Київ, 2019. С. 250-252.
 43. Линник О. В. Використання поліграфу як засобу доказування у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері оподаткування / О. В. Линник, П. Р. Левчук // Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Податкового конгресу (м. Ірпінь, 12 грудня 2019 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. С. 480-483.
 44. Линник О. В. Введення в Кримінальний процесуальний кодекс України інституту судового розгляду кримінального провадження за відсутності особи обвинуваченого («in absentia») / О. В. Линник, Г. І. Цибульник // Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професорів В. П. Бахіна, В. К. Лисиченка, І. Я. Фрідмана, 27 березня 2020 року. Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. С. 49-54.
 45. Линник О. В. Використання показань особи як належного та допустимого доказу у кримінальному провадженні // Травневі правові читання: Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти (07 травня 2020 року). Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. С. 380-381.
 46. Линник О. В. Використання висновку судово-бухгалтерської експертизи як доказу у кримінальному процесі України. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С. 390-392.
 47. Линник О. В., Тимошенко Д. Ю. Особливості доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 22–23 травня 2020 р.). Одеса: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2020. С. 74-77.
 48. Цибульник Г. І., Линник О. В. Співвідношення норм Кримінального процесуального кодексу України до стандартів Європейського Суду з прав людини під час судового розгляду кримінального провадження за відсутності обвинуваченого («in absentia»). Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 1. С. 598-601.
 49. Кузьменко О. В. Особливості призначення та проведення психологічної експертизи та психіатричних досліджень. Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (19.11.2020, м. Київ). Київ: КНДІСЕ, 2020. С. 310-314.
 50. Кузьменко О. В., Карпюк І. С. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом із використанням віртуальних валют (методичні рекомендації). Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8. С. 426-429.
 51. Кузьменко О. В., Горобченко К. В. Використання сучасних можливостей судових експертиз під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 4. С. 730-735.
 52. Kuzmenko O., Lazebnyi A., Komyshniuk Yu., Yusupov V., Herasymenko L. Features of the Investigation of Corruption Abuses in the Medical Industry. Systematic Reviews in Pharmacy. 2020. Vol 11, Issue 10. Р. 786-792. (Scopus)
 53. Кузьменко О. В. Особливості предмета доказування у справах про незаконний обіг підакцизних товарів. Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Міжнародного податкового конгресу (м. Ірпінь, 3 грудня 2020 р.). С. 341-344.
 54. Левчук П. Р., Кузьменко О. В. Змагальність сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості у кримінальному провадженні при розслідуванні податкових злочинів. Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Міжнародного податкового конгресу (м. Ірпінь, 3 грудня 2020 р.). С. 345-347.
 55. Кузьменко О. В., Герус Н. В., Карпюк І. С. Доктрина «плодів отруєного дерева» у кримінальній процесуальній діяльності. Juris Europensis Scientia. 2020. Вип. 4. С. 171-175.
 56. Кузьменко О. В., Катеринчук Б. К. Проблемні аспекти призначення та проведення судово-психіатричної експертизи. Ірпінський юридичний часопис. 2020. Вип. 2 (4). С. 179-187.
 57. Кузьменко О. В., Шахворост А. О. Ґенеза розвитку відповідальності за корупційні злочини. Danish Scientific Journal. 2021. № 44. С. 38-44.
 58. Шахворост А. О., Кузьменко О. В. Сутність поняття «корупція». Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), February 12, 2021. Pisa, Italian Republic. С. 175-177.
 59. Sviatun O., Goncharuk O., Chernysh R., Kuzmenko O., Kozych I. Combating cybercrime: economic and legal aspects. Wseas transactions on business and economics. 2021. Vol. 18. P. 751-762. (Scopus)
 60. Кузьменко О.В., Січко Н.П. Запобіжні заходи в системі процесуального забезпечення участі осіб у досудовому розслідуванні. Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професорів В. П. Бахіна, В. К. Лисиченка, І. Я. Фрідмана (м. Ірпінь, 26 березня 2021 року). С. 72-76.
 61. Кузьменко О.В., Савох Н.П. Проблеми визначення поняття засад кримінального провадження. Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професорів В. П. Бахіна, В. К. Лисиченка, І. Я. Фрідмана (м. Ірпінь, 26 березня 2021 року). С. 68-72.
 62. Кузьменко О.В., Левчук П.Р. Проблеми реалізації засади змагальності сторін під час досудового розслідування економічних злочинів. Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 07 квітня 2021 року). Ірпінь: УДФСУ, 2021. С. 214-217.
 63. Кузьменко О.В., Левчук П.Р. Реалізації засади змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів в кримінальному процесу деяких країн. Науковий вісник Ужгородського національного університету, серія «Право». 2021. Вип. 64. С. 313-316.
 64. Кузьменко О., Шахворост А. Генеза розвитку відповідальності за корупційні злочини (частина 2). Traektoria Nauki. 2021. Vol. 7 № 6. С. 1024-1032.
 65. Kreminskyi O., Kuzmenko O., Antoniuk A., Smahlo O. International cooperation in the investigation of economic crimes related to cryptocurrency circulation. Studies of applied economics. 2021.volume 39-6. (Scopus)

Лаговська Наталія Валеріївна

Посада: заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи; доцент кафедри кримінальної юстиції.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

У травні 2021 року захистила кандидатську дисертацію  «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право)

Сфера наукових інтересів: Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні.

Наукова діяльність: автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Кримінальне право України (загальна частина)».

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=iHSkp0kAAAAJ&hl=uk

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-1732-2351

Громадська діяльність:  член Всеукраїнської асоціації кримінального права, член союзу юристів України.

Наукові видання (книги, монографії, посібники тощо):

 1. Лаговська Н. В. Європейський досвід запобігання злочинності у сфері надання адміністративних послуг. Теорія і практика сучасної юриспруденції: Міжнародна науково-практична конференція, Київ, 7–8 грудня 2018 р. Київ: Центр правових наукових досліджень, 2018. С. 50–54..
 2. Лаговська Н. В. Правове підґрунтя запобігання злочинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні. Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 січня 2019 р. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2019. С. 62–65.
 3. Лаговська Н. В. Сотник А. СПАДКОВИЙ ДОГОВІР: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СТОРІН: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пяті Таврійські юридичні наукові читання», 15-16 травня 2020р., м. Київ. Таврійський національний університет ім. В.І.Вернацького.
 4. Лаговська Н. В. Дерій О Проблематика захисту прав споживачів фінансових послуг та способи їх урегулювання у договорах про надання фінансових послуг: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки», 25 березня 2020р., м. Ірпінь, УДФСУ.
 5. Лаговська Н. В. Міхєєв М. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ: матеріали Міжнародної студентської наукової конференції «Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформаціїї», м. Одеса, 8.05.2020 р.,  с. 70-71.
 6. Лаговська Н. В Проблемні питання укладання договору чартеру: матеріали Науково-практичного семінару «МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», м. Київ, 08 КВІТНЯ 2021
 7. Лаговська Н. В Паламарчук О. І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СПАДКУВАННЯ МАЙНА ОСОБАМИ ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ ПІД ОПІКОЮ: матеріали Міжнародної спеціалізованої наукової конференції «СУСПІЛЬСТВО XXI У ДИСКУРСІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАУК, ПРАВОЗНАВСТВА ТА СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ», 19 ЛЮТОГО 2021 РІК., м. Хмельницький.
 8. Лаговська Н. В. Денисовець І.О. ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОЗДАТНОСТІ В УКРАЇНІ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів, маркетингу та права», 26 квітня 2021р., м. Полтава.
 9. Лаговська Н. В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ: матеріали Міжнародної науково-практична інтернет конференція за сприянням та при активній участі Громадської організації “Наукова спільнота” та Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Польща) «П’ятдесяті економіко-правові дискусії», 25 вересня 2020 р.

Лазебний Анатолій Миколайович

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри кримінальної юстиції

Сфера наукових інтересів: криміналістика, судова експертиза

Навчальні дисципліни, які викладає: Криміналістика, Актуальні питання судової експертизи

Громадська діяльність: член Всеукраїнської громадської організації «Союз юристів України

Посилання на профіль викладача у Google Академії:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kxUgYCoAAAAJ&hl=ru

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-9812-6151

Наукові видання (книги, монографії, посібники тощо): 

 1. Лазебний А.М., Грицюк І.В. Теорія і практика використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень проти громадського порядку: монографія / А.М. Лазебний, І.В. Грицюк. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 216 с.
 2. Лазебний А.М., Бичок Т.П. Огляд місця події (правові, організаційні та техніко-криміналістичні проблеми) / Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія і практика) Університету ДФС України. – Ірпінь. – №1-2(10-11). – 2018. – 324 с.
 3. Лазебний А.М. Форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти громадського порядку / «Jurnaluljuridicnational: teorieşipractică» («Национальный юридический журнал: теория и практика»): Научно-практическое правовоеиздание. – Республика Молдова (Republica Moldova). – 2015. – Iunie. –  № 4 (14). – С. 131–134
 4. . Лазебний А.М. Підготовка, призначення та проведення експертизи при розслідуванні кримінальних правопорушень проти громадського порядку / А.М. Лазебний //Науковий вісник Національного університету ДПС України. – Ірпінь. – №1(68). – 2015. – 260 с.
 5. Лазебний А.М. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень проти громадського порядку та методика їх розслідування / А.М. Лазебний // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон. _ №3._ 2015. – 165 с.
 6. Лазебний А.М., Карпюк І.С. Допомога спеціаліста в отриманні зразків і підготовці матеріалів для проведення експертизи. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2018. №3-4 (12-13). С. 218-226.
 7. Лазебний А.М., Левицький Б.А. Криміналістичне забезпечення розслідування організованої злочинності. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2019. №14.

8 Kuzmenko O., KomyshniukYu., Yusupov V., Herasymenko L. FeaturesoftheInvestigationofCorruptionAbusesintheMedicalIndustry. Systematic Reviewsin Pharmacy. 2020. Vol. 11, Issue 10, October. С. 783-792 http://www.sysrevpharm.org/fulltext/196-1606447468.pdf?1613748173

Лисенко Володимир Васильович

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор кафедри кримінальної юстиції

Сфера наукових інтересів: проблеми виявлення, оперативного документування та розслідування злочинів економічного спрямування, ухилень від сплати податків, фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) коштів злочинного походження, бюджетних злочинів, злочинів, пов’язаних з незаконним обігом товарів; Проблеми протидії корупційним проявам в діяльності органів державної фіскальної служби України; Проблеми виявлення та оперативного документування злочинної діяльності фіктивних підприємств.

Навчальні дисципліни, які викладає: Криміналістика; Кримінальне процесуальне право; Проблеми досудового розслідування

Посилання на профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dgPM0HwAAAAJ&hl=ru

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-1541-5105

Наукові видання та методичні матеріали : 

 1. Лисенко В. В. Установлення місця перебування осіб, оголошених у розшук, як самостійний напрям діяльності правоохоронних органів / Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2017. № 2 (78).  С.274– 282.
 2. Лисенко В. В. Інформаційно-довідкове забезпечення встановлення місцеперебування осіб, оголошених у розшук / Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017.  №3 (104).  С.176 – 187.
 3. Лисенко В.В. Особливості оперативно-розшукового забезпечення розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду / Вісник Луганського університету внутрішніх справ. 2017. №4. – С. 246-255 
 4. Лисенко В.В. Проблеми організації розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування й суду / Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Одеса. 2017.Том ХIX. С.220 – 229.
 5. Лисенко В. В. Розшук осіб за дорученням слідчого, прокурора / Науковий вісник національної академії внутрішніх справ. 2018. №4 (109). С.25–36.
 6. Лисенко В. В. Ситуації, що складаються на момент відкриття кримінального провадження щодо легалізації доходів злочинного походження»// Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2019, вип. 3 (87). С. 280-290.
 7. Volodymyr Lysenko, Mykhailo Hribov, Valentyn Kovalenko, Nataliia Makarenko, Ihor Rohatiuk Currents tate and some is sues of countering illegaltrafft ckingingoodsin Ukraine Cuestiones PolíticasVol. 38, №º Especial (1era parte) 2020, 95-107 IEPDP-Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas – LUZ

Лопащук Дмитро Іванович

Посада: заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності, доцент кафедри.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

У 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Убивство, вчинене на замовлення: кримінально-правова характеристика.

Професійна кваліфікація: з червня 1994 року по червень 2010 року – слідчі органи МВС України.

З 31.01.2012 до цього часу  – адвокат.

Сфера наукових інтересів: Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень проти особи.

Наукова діяльність: автор понад 11 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографія та  посібник.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Кримінальне право України. Особлива частина» та «Кваліфікація злочинів та запобігання злочинності у сфері оподаткування та митного контролю»

Посилання на профіль викладача у Google Академії: 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=new_profile&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6360-2119

Громадська діяльність:  член Всеукраїнської асоціації кримінального права.

Наукові видання (книги, монографії, посібники тощо):

 1. Відмежування злочину ‒ умисне вбивство, вчинене на замовлення, від суміжних злочинів. Київ: «Юридична Наука» (Index Copernicus). 2016. № 6. С. 29 –  38. 
 2. «Питання порівняльно-правового дослідження злочину, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України, та аналогічних діянь за кримінальними кодексами деяких зарубіжних держав». Київ: «Юридична наука» (Index Copernicus, SafetyLit, Social Science Research Network (SSRN), HeinOnline). 2017. № 12. С. 90 – 101.
 3. «Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України». Київ: «Юридична наука»  (Index Copernicus, SafetyLit, Social Science Research Network (SSRN), HeinOnline). 2018. № 1.           С. 77 -101. 
 4. «Кримінально-правова характеристика об’єктивної сторони вбивства, вчиненого на замовлення». Київ: «Юридична наука» (Index Copernicus, SafetyLit, Social Science Research Network (SSRN), HeinOnline). 2018. № 3. С. 20 – 37.
 5. «Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України». Науковий вісник Херсонського державного університету (Index Copernicus). Херсон. 2018. Т. 2. № 3. С. 111 – 117.
 6. Кримінально-правова характеристика суб’єктивної сторони злочину ‒ вбивство, вчинене на замовлення. Науковий збірник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» (Index Copernicus International). Дніпро. 2018. С. 196 -201.
 7. «Проблема суб’єкта складу злочину вбивство, вчинене на замовлення, за Кримінальним кодексом України». Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності». Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Вид-во НАДПСУ. Хмельницький. 2018. С. 483 – 485.
 8. «Шляхи удосконалення кримінального законодавства в частині суб’єкта складу злочину ‒ вбивство, вчинене на замовлення». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин». Громадська організація «Правовий світ». Дніпро. 2018. С. 83 – 86.
 9. Кримінальне право. Особлива частина. Навчальний посібник Конспект лекцій Вінниця. ТОВ «Твори» / Топчій В. В. Дідківська Г. В., Нікітін Ю. В. та ін. 2021. 412 с.
 10. Кримінологічні засади участі України у міжнародній системі запобігання злочинності. Монографія. Вінниця. ТОВ «Твори» / Топчій В. В. Дідківська Г. В., Нікітін Ю. В. та ін.  2021, 376 с.

 

 

Лугіна Наталія Анатоліївна

Посада: доцент кафедри кримінальної юстиції

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему «Особливості збирання і дослідження документів при розслідуванні ухилень від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)».

У 2013 році присвоєне вчене звання доцента кафедри кримінального права, процесу та криміналістики.

Відповідальний секретар наукового видання, включеного до переліку фахових видань України (категорія Б) «Ірпінський юридичний часопис».

Сфера наукових інтересів: кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності; збирання і дослідження документів у кримінальному провадженні.

Наукова діяльність: є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 2 монографії.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Кримінально-правова охорона прав і свобод людини і громадянина»; «Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації»; «Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності в Україні»

Профіль викладача у Google Академії:  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla

Громадська діяльність: член всеукраїнської асоціації кримінального права

ORCID: ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-6005-2943

Нагороди та відзнаки:

1.                  Лист-подяка Головного управління Національної поліції в Київській області  (2019 р.),

2.                  Подяка Національної поліції  України (2020 р.),

3.                  Грамота  виконавчого комітету Ірпінської міської ради (2021 р.).

4.                  Почесна відзнака ІІІ ступеня ВПСТ Верховної ради України (2021 р.).

5.                  Подяка Міністерства освіти і науки України (2021 р.)

Наукові видання (книги, монографії, посібники тощо):

 1. Краснікова Н.А., Овдієнко М.Ю. Юридичний зміст реформування пправоохоронної системи. Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. №1(3). 2016. С. 40-44.
 2. Лугіна Н.А. Тупчій В.В. Особливості порядку виклику та повідомлення про підозру осіб, що перебувають у зоні АТО або на тимчасово окупованій території України. Міжнародний юридичний вісник: Збірник наукових працьНаціонального університету державної податкової служби України. № 1(5). 2017. С. 87-92.
 3. Лугіна Н.А. Омельян М.В. Кри мінологічна характеристика відмивання (легалізації) доходів, отриманих злочинним шляхом. Ірпінський юридичний часопис. Випуск 2. 2019. С. 158-165.
 4. Лугіна Н.А., Омельян М.В. Кримінологічна характеристика заняття гральним бізнесом. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 4. С. 348-351.
 5. Лугіна Н.А., Полейко І.Ю. Проблеми визначення кримінально-правових ознак об’єкту та предмету злочину, передбаченого ст. 212 КК України. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 69. С. 143-149.
 6. Лугіна Н.А., Китун А.П. Особа з ігровою залежністю як потерпілий від злочину зайняття гральним бізнесом. Журнал східноєвропейського права. № 70. С. 136-141.
 7. Лугіна Н.А., Полейко І.Ю. Соціальні детермінанти ухилення від сплати податків і зборів. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 6. С. 342-344.
 8. Лугіна Н.А., Щербатюк Я.Б. Застосування практики зарубіжних держав у питанні запобігання корупції. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». №6(86). С.57-61.
 9. Лугіна Н.А., Вдович А.М., Гусак К.В. Проблеми прокурорського нагляду та шляхи їх вирішення. Міжнародний науковий електронний журнал «Наука онлайн». Випуск 4. 2020. https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/4/problemi-prokurorskogo-naglyadu-ta-shlyahi-yih-virishennya/
 10. Лугіна Н.А., Левчишина В.В., Щербатюк Я.Б. Кримінологічна характеристика сучасного кіберзлочинця. Порівняльно-аналітичне право. № 6. С. 400-402.
 11. Лугіна Н.А., Кушнір З.О. Роль прокурора в кримінальному провадженні щодо приватного обвинувачення в умовах реформування органів прокуратури. Журнал східноєвропейського права. № 74. С. 51-57.
 12. Лугіна Н.А., Ошийко М.А. «Групи смерті» в Україні: їх сутність та перспективи запобігання. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 73. С. 85-90.
 13. Лугіна Н. А., Мандрика І. В., Сагайдачна І. А. Міжнародний досвід боротьби з домашнім насильством . Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. №5. https://www.inter-nauka.com/issues/2020/5/5809
 14. Лугіна Н.А., Захарків Т.І., Юрченко В.І. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Юридичний науковий електронний журнал. №2. 2020. С. 393-395.
 15. Лугіна Н.А., Василинчук Ю.О. Торгівля людьми як глобальна проблема транснаціонального характеру. Юридичний науковий електронний журнал. №2. 2020. С. 463-466.
 16. Лугіна Н.А., Горбань С.Ю. Морально-правові аспекти лікарської таємниці в Україні: перспективи та способи удосконалення. Юридичний науковий електронний журнал. №3. 2020. С. 323-326.
 17. Лугіна Н.А., Вартовнік А.М. Блокчейн в Україні: проблеми правового регулювання. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. №8. 2020. https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15916642138850.pdf
 18. Лугіна Н.А., Вартовнік А.М. Кіберзлочинність як інструмент транснаціональних корпорацій. Молодий вчений. №5 (81). 2020. С. 235-239.
 19. Лугіна Н.А., Вартовнік А.М. Криміногенна детермінація кіберзлочинності в банківській сфері. Молодий вчений. №6 (82). 2020. С. 258-262.
 20. Topchiy, M. Zabarniy, N. Lugina. Application of the method of SWOT-analysis as a means of strategic planning during the investigation of criminal cases in the field of economics in borders. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 6 (2020) № 3 JUNE. Р. 166-170.
 21. Лугіна Н.А. Механізм забезпечення прав засуджених відповідно до практики Європейського суду з прав людини. Ірпінський юридичний часопис. Випуск 2(4). 2020 р. С. 128-134.
 22. Лугіна Н.А., Лучук А.М. Оптимізація правового регулювання боротьби з кібершахрайством: зарубіжний досвід і його значущість в українській практиці. Юридичний науковий електронний журнал. Випуск 1. 2021. С. 238-241.
 23. Топчій В.В., Мамка Г.М., Лугіна Н.А. До питання кваліфікуючих ознак кримінального правопорушення , передбаченого статтею 367 КК України. Право і суспільство. № 2. 2021. С. 164-170.
 24. Лугіна Н.А., Білько І.П. Підстави встановлення кримінальної відповідальності за домашнє насильство: м’яке право та шлях до Стамбульської конвенції. Юридичний науковий електронний журнал. Випуск 6. 2021. С. 158-162.
 25. Лугіна Н.А., Жук Ю.О. Організаційно-правові засоби боротьби з контрабандою. Правові новели. Випуск № 13. 2021. С. 112-117.
 26. Кримінальне право України. Особлива частина. Навчальний посібник. Конспект лекцій. Вінниця: Твори, 2021. 412 с.
 27. Кримінологічні засади участі України у міжнародній системі запобігання злочинності. Монографія. Вінниця, ТОВ «Твори», 2021, 376 с.

Мамка Григорій Миколайович

Посада: доцент кафедри кримінальної юстиції

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему «Начальник слідчого відділу як суб’єкт кримінально – процесуального доказування».

Сфера наукових інтересів: засади кримінального провадження, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини особи, правова культура суб’єктів кримінального провадження.

Наукова діяльність: Є автором наукових та навчально-методичних праць в галузі кримінального права та кримінального процесу.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Кримінальне право України», «Кримінально-правова охорона прав людини у практиці Європеського суду з прав людини», «Кримінально-правові стандарти ЄС», «Ювенальна юстиція», «Кримінальне право України «загальна частина»»

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=SUDSsOQAAAAJ&hl=uk

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-2918-4777

Мілевський Олександр Петрович

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри кримінальної юстиції

Сфера наукових інтересів: розслідування злочинів в сфері ухилення від оподаткування

Навчальні дисципліни, які викладає: Судові та правоохоронні органи; Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності; Судоустрій в Україні

Громадська діяльність: член Міжнародної поліцейської  асоціації

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-5552-3317

Профіль викладача у Google Академії

 https://scholar.google.com.ua/citations?user=rRbrmpsAAAAJ&hl=uk

Наукові видання  (книги, монографії, посібники тощо): 

 1. Мілевський О.П., Ворвихвост О.Д. Трансформація слідчих та судових помилок у кримінальному провадженні. Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національн. університету ДПС України. 2016. № 2 (4). С. 38-44.
 2. Milewskyj O., Ignatiuk О. Pozycja sumarycznego postepowania sadowego w sprawach o wysstepki karne w procesie karnym na Ukrainie. Nove tendencje w prawie karnym procesowym Niemcy, Polska, Ukraina. 2016. Bialystok Р. 251-258.
 3. Мілевський О.П., Варушечкіна В.В., Фрідман Д.А. Погляд на правове положення прокурора в кримінальному судочинстві в зарубіжних країнах. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. №4-5. С. 185-190.
 4. Мілевський О.П., Мілевська А.О. Інститут емансипації за римським та сучасним цивільним правом. Підприємництво, господарство і право. 2018. №5. С. 57-61.
 1. Мілевський О.П., Барабаш Т.М. Теоретико-методологічні засади структурованості досудового провадження в кримінальному процесі України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. № 2. С. 82–89.
 2. Мілевський О.П., Милевська А.В. Розслідування терористичних проявів (тактичні прийоми проведення окремих слідчих дій). Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика) (юридичні науки). 2019. № 14. С.144-151.
 3. Мілевський О.П., Барабаш Т.М. Щодо окремих проблем законодавчого забезпечення розслідування тероризму в зоні проведення ООС. Правові питання деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Бюлетень моніторингу законодавства України. Вип. 8. Київ. Вид-во «Людмила», 2020. С. 62–74.
 4. Milevskyi O., Buhaichuk A. The signs of the Criminal Code of Practice of Ukraine as a base source of criminal judicial legislation. «Sciences of Europe» – Editorial office: VOL 5, No 48 (2020). (Czech Republic). С. 145–151.
 5. Мілевський О.П., Бугайчук А.А. Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. Присвяченої пам’яті професорів В.П. Бахіна, В.К. Лисиченка, І.Я. Фрідмана, 19 квітня 2019 р. Ірпінь. С. 207 – 212. «Джерельна база кримінального провадження балтійських країн: досвід для України».

Нікітін Юрій Вікторович: 

Посада: професор кафедри кримінальної юстиції

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Протидія злочинності в системі забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства».

У 2015 році присвоєно вчене звання професора кафедри кримінального права та процесу.

Сфера наукових інтересів: національна безпека України; психологія злочинної поведінки; запобігання злочинності в сфері оподаткування.

Наукова діяльність: Є автором понад 140 наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Кримінальне право України», «Кваліфікація злочинів та запобігання у сфері оподаткування та митного контролю», «Методологія кримінологічних досліджень», «Кримінальне право України (особлива частина)», «Сучасні кримінологічні характеристики окремих видів злочинності в Україні».

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=oBiESsYAAAAJ&hl=uk

Громадська діяльність: член Спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій у ВНЗ «Національна академія управління»; член редколегії фахового юридичного видання «Юридична наука»; член ГО «Незалежні експерти України»; член Ради Союзу юристів України.

Наукові видання (книги, монографії, посібники тощо):

 1. Didkovskaya G.V., Mudryak T.O., Hmyrin A.A., Nikitin YU.V., Topchiy V.V. The Criminal Law of Ukraine. Special part. Textbook (schematic collection of lectures) – Vinnytsia : LLC «TVORY» 2019 – 436 р.
 2. Кримінальне право України. Особлива частина. Навчальний посібник (схематичний збірник лекцій) – Дідківська Г.В., Мудряк Т.О., Гмирін А.А., Нікітін Ю.В., Топчій В.В. – Вінниця: ТОВ «Твори» 2019. 864 с.
 3. Кримінальне право України. Особлива частина. Навчальний посібник (схематичний збірник лекцій) – Дідківська Г.В., Мудряк Т.О., Гмирін А.А., Нікітін Ю.В., Топчій В.В. – Вінниця: ТОВ «Твори» 2019. 444 с.
 4. Кримінологія: академічний підручник: [Богатирьов І.Г., Колб О.Г., Топчій В.В. та ін.] за заг. ред. доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Богатирьова І.Г. Чернівці: Технодрук, 2020. 336 с. Детермінація злочинності. Причини та умови вчинення конкретного злочину С. 89 – 109.
 5. Кримінальне право України. Загальна частина. Практикум: Навчальний посібник / Ю.В. Нікітін, В.А. Мисливий, В.К. Матвійчук та ін. : за заг. ред. В.В. Топчія, Г.В. Дідківської, Е. В. Катеринчук. –  576 с.

 

 

Омельчук Любов Василівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри кримінальної юстиції

Сфера наукових інтересів: методика розслідування злочинів; заочне провадження у кримінальному процесі

Навчальні дисципліни, які викладає: Кримінальне процесуальне право України, Актуальні питання кримінального процесу України

Громадська діяльність: член Міжнародної громадської організації «Конгрес Криміналістів»

Посилання на профіль викладача у Google Академії:

 https://scholar.google.com.ua/citations?user=Mq99PLUAAAAJ&hl=uk

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-2457-0118

Наукові видання (книги, монографії, посібники тощо): 

 1. Благодійні організації в Україні: адміністративно-правовий статус та шляхи його реформування : монографія / І. О. Завидняк, П. В. Цимбал, Л. В. Омельчук. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – 192 с.
 2. Lyubov V. Omelchuk Сurrent legal issues of conducting a forensic medical examination of newborns’ corpses / Oksana V. Sirenko, Elena V. Linnik, Lyubov V. Omelchuk, Vitaliy І. Bida, Serhii M. Hermanchuk, Serhii V. Irkha // Wiadomości Lekarskie. – 2019. – Тom LXXII, nr 5 cz II. – pp.1140-1144 https://www.scopus.com/sourceid/20876
 3. Bondaruk, M., Melenko, S. H., Omelchuk, L., Radchenko, L., & Levenets, A. (2021). Juvenile Justitia and the protection of children’s rights in Europe: the practice of the European Court of Human Rights, 39(68), 167-185. Retrieved from https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/35405 (WoS)
 4. Омельчук Л.В., Клітинська А.Р. Європейський досвід організації органів прокуратури // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2016. Вип. 1(3). С. 199-204
 5. Omelchuk L., Milevskiy O. The distinction of the notions “terror”, “terorism” and “act of terrorism” in the investigation of criminal offenses of a terrorist nature // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2016. Вип. 2(4). С. 133-139
 6. Цимбал П.В., Омельчук Л.В., Калініченко Л.Л. Напрями вдосконалення електронного судочинства в Україні // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Вип. 4-5 (8-9). 2017. С. 150-155
 7. Омельчук Л.В. Актуальність вступу України до міжнародних судово-експертних мереж / О.В. Линник, Л.В. Омельчук // Міжнародний юридичний вісни: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2017. – Вип.2-3 (6-7). – С. 236-241
 8. Долгий О.А., Мудряк Т.О., Омельчук Л.В. Жертва злочину як головний елемент віктимології // Міжнародний юридичний вісни: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2017. – Вип. 1 (5). – С. 28-33
 9. Омельчук Л.В. Потреба визначення статусу криптовалют в Україні: економічні та кримінальні процесуальні аспекти / Д.В. Пашко, Л.В. Омельчук // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2018. – Вип.1-2 (10-11). – С. 173-179 
 10. Омельчук Л.В., Ковальчук М.О. Міжнародний досвід відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження // Соціологія права – 2018. – № 3-4 (24-25). – С. 69-73
 11. Омельчук Л.В., Лазаренко А.С. Призначення позапланової податкової перевірки у кримінальному провадженні та її оскарження // Часопис Київського університету права. 2019. № С. 242-245.
 12. Омельчук Л.В., Колосов О.О. Потреба реформування прокуратури України як засіб розбудови правової держави // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика), Випуск 14, 2019. С. 243-249
 13. Омельчук Л.В. Проблемні положення інституту спеціального кримінального провадження в Україні // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика), Випуск 15, 2019. С. 182-191
 14. Омельчук Л.В., Ковальова Д.К., Лазоришин Я.Т. Тлумачення та розуміння динаміки домашнього насильства // Журнал східноєвропейського права. 2019. № 70. С. 148-155
 15. Омельчук Л.В., Бичок Т.П. Показання з чужих слів як процесуальне джерело доказів // Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4. С. 320-323 http://www.lsej.org.ua/4_2020/79.pdf
 16. Омельчук Л.В., Герус Н.В. Проблеми участі потерпілого під час доказування у кримінальному провадженні // Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8. С. 433-435  http://www.lsej.org.ua/8_2020/109.pdf
 17. Омельчук Л.В., Федоренко Є.В. Визначення предмета та меж доказування під час судового розгляду у кримінальному провадженні // Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8. С. 436-438 http://www.lsej.org.ua/8_2020/110.pdf
 18. Омельчук Л.В., Федоренко Є.В. Напрями вдосконалення визначення предмета та меж доказування у кримінальному провадженні // Юридичний бюлетень. 2020. № 16. С. 302-308 http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/archive/2020/16/41.pdf
 19. Омельчук Л.В., Лавчи Я., Лазоришин Я.Т. Реалізація засади верховенства права при застосуванні запобіжних заходів, пов’язаних із обмеження волі // Ірпінський юридичний часопис. 2020. Вип. 2(4). С. 195-205
 20. Омельчук Л.В., Мільченко Н.С., Савчук М.В. Міжнародний досвід заочного кримінального провадження // Альманах міжнародного права. 2020. № 24. С.194-203
 21. Омельчук Л.В., Цимбал П.В. Проблеми забезпечення додержання засад кримінального провадження під час розслідування злочинів корупційного характеру // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 9 грудня 2016). С. 408-410
 22. Омельчук Л.В. Роль змін до КПК України щодо строків строків досудового розслідування відповідно до Закону № 6232 у боротьбі зі злочинами у сфері податкових відносин // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Ірпінь, 24 листопада 2017). 588 с. С. 548-550
 23. Омельчук Л.В., Фрідман Д.А. Порівняльний аналіз органів прокуратури англосаксонської та романо-германської правових сімей: досвід для України // Проблеми реформування кримінальної юстиції України: збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-16 червня 2017). 148 с. С. 90-93
 24. Омельчук Л.В., Карпюк І. С. Проблеми законодавчого врегулювання судової експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ-Маріуполь, 27 лютого 2018). 412 с. 242-243
 25. Омельчук Л.В., Бичок Т.П. Актуальні проблеми призначення судової експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ-Маріуполь, 27 лютого 2018). 412 с. 244-245
 26. Омельчук Л.В., Загоровський Р.О. Статус Верховного Суду в рамках судової реформи // Проблеми реформування кримінальної юстиції України: збірник за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2018). 148 с. С. 90-93
 27. Омельчук Л.В., Довгань Д.О. До питання криміналістичної характеристики розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної наук: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23 листопада 2018 року). У 2 т. Ч. 2. Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. 258 с. С. 227-231
 28. Омельчук Л.В., Линник О.В. Окремі питання нормативно-правового механізму забезпечення економічної безпеки держави // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України. Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. 375 с. С. 300-304
 29. Омельчук Л.В., Девізорова А.І. Проблеми збереження адвокатської таємниці під час кримінального провадження // Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої памяті професорів В.П. Бахіна, В.К. Лисиченка, І.Я. Фрідмана, 19.04.2019. Ірпінь: УДФСУ, 2019. 504 с. С. 218-22.
 30. Омельчук Л.В., Загоровський Р.О. Особливості здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами злочинів, передбачених ст.. 212 Кримінального кодексу України // Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Податкового конгресу (м. Ірпінь, 12 грудня 2019 року). Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. 713 с. С. 454-457
 31. Омельчук Л.В. Проблеми забезпечення прав та інтересів підозрюваного під час здійснення спеціального кримінального провадження в контексті практики Європейського суду з прав людини // The 15th International conference “Science and society” (November 8, 2019) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2019. 470 p. – Р. 359-364
 32. Омельчук Л.В., Бичок Т.П. Актуальні питання регулювання судово-економічної експертизи в Україні // Фінансова політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25.03.2020): у 2-х ч. Ч. 2. Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. 326 с. С. 259-262
 33. Омельчук Л.В., Леган І.М. Надання безолатної правової допомоги особам з особливими потребами // Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28 травня 2020 р.): у 6 ч.. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. 63 с. С. 40-41
 34. Омельчук Л.В., Лисенко Л.М. Фіктивне банкрутство як інструмент ухилення від сплати податків // Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки [Електронне видання]: збірник тез Міжнародного податкового конгресу (м. Ірпінь, 3 грудня 2020 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. 1421 с., С. 348-350
 35. Омельчук Л.В., Герус Н.В. Проблеми класифікації суб’єктів доказування у кримінальному процесі // Сучасне правотворення: питання теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 5-6 червня 2020. ГО «Правовий світ», 2020. Ч. 2. 136 с. С. 94-96
 36. Омельчук Л.В., Герус Н.В. Визначення поняття суб’єктів доказування в кримінальному процесі України // Сучасне правотворення: питання теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 5-6 червня 2020. ГО «Правовий світ», 2020. Ч. 2. 136 с. С. 189-192.
 37. Омельчук Л.В., Федоренко Є.В. Межі доказування у кримінальному провадженні // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 6-7 листопада 2020. ГО «Правовий світ», 2020. 220 с. С. 193-196
 38. Омельчук Л.В. Апеляційне оскарження вироку за результатами спеціального судового провадження в Україні // Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти, присвячена пам’яті професорів В.П. Бахіна, В.К. Лисиченка, І.Я. Фрідмана, м. Ірпінь, 26.03.2021. 220 с. С. 94-96.

Сіренко Оксана Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри кримінальної юстиції

Сфера наукових інтересів: криміналістична характеристика крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми; судові експертизи, теорія судових доказів;

Навчальні дисципліни, які викладає: Судоустрій в Україні; Теорія судових доказів; Проблеми судоустрою та електронного судочинства в Україні

Громадська діяльність: член Всеукраїнської громадської організації «Союз юристів України

Посилання на профіль викладача у Google Академії:

 https://scholar.google.com.ua/citations?user=pE3yNl8AAAAJ;

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-6567-2321

Наукові видання (книги, монографії, посібники тощо): 

 1. Цимбал П.В., Левицька Л.В., Мудряк Т.О., Сіренко О.В. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: [навчальний посібник]. Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. 112 с.
 2. Левицька Л.В., Мудряк Т.О., Сіренко О.В., Цимбал П.В. Кримінальне право України. Загальна частина: [навчальний посібник]. Ірпінь. Національна академія ДПС України, 2005. 206 с.
 3. Актуальні питання судової експертизи (в питаннях і відповідях)/ Цимбал П.В., Сіренко О.В., Линник О.В., Антонюк А.Б.. Ірпінь: Ун-т ДФС України, 2019. – 185 с.
 4. 4. Теорія судових доказів в таблицях та схемах/ Цимбал П.В., Топчій В.В., Сіренко О.В., Калганова О.А. Ірпінь: Ун-т ДФС України, 2019. 73 с.
 5. Oksana V. Sirenko, Elena V. Linnik, Lyubov V. Omelchuk, Vitaliy І. Bida, Serhii M. Hermanchuk, Serhii V. Irkha Current legal issues of conducting a forensic medical examination of newborns’ corpses //Wiadomości Lekarskie. – . 2019. –  TOM LXXII,  Nr 5 cz II. –  рр..1140-1144
 6. 6. Сіренко О.В. Роль потерпілого в генезисі злочинності неповнолітніх. Підприємство, господарство і право. 2003. № 9. С. 130–134.
 7. Сіренко О.В. Заходи віктимологічної профілактики злочинності неповнолітніх. Підприємство, господарство і право. 2004. № 1. С. 92–95.
 8. Сіренко О.В. Соціальні аспекти злочинності неповнолітніх. Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право). 2004. № 1 (23). С. 245–251.
 9. Сіренко О.В. Види віктимних ситуацій при скоєнні злочинів неповнолітніми. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2008. № 1 (40). С. 281–285.
 10. Сіренко О.В. Поняття криміналістичної характеристики злочинів та її елементи. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2012. № 3 (58). С. 231–236.
 11. Сіренко О.В. Обстановка вчинення крадіжок, грабежів та розбійних нападів неповнолітніми як елемент криміналістичної характеристики. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2012. № 4 (59). С. 223–228.
 12. Сіренко О.В. Спосіб вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми. Бюлетень міністерства юстиції України. 2013. № 3 (137). С. 142–147.
 13. Сіренко О.В. Теоретичні питання криміналістичної профілактики. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2013. № 4 (63). С. 155–160.
 14. Сіренко О.В. Мотив злочину в криміналістичній характеристиці крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми. Науковий вісник Ужгородського Національного університету (право). 2014. Вип. 26. С. 264–267.
 15. Сіренко О.В. Віктимологічні аспекти криміналістичної профілактики крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми. Право і суспільство: Науковий журнал. 2014. № 6-1 ч.2. С. 309-314.
 16. Сіренко О.В. Потерпілий в криміналістичній характеристиці крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2014. 2 (65). С. 165–170.
 17. Сіренко О.В. Окремі питання криміналістичної характеристики особи неповнолітнього злочинця. Міжнародний юридичний вісник: зб.наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2014. № 1 (1). С.140-146. 13. Сіренко О.В. Поведінка потерпілого як складова його криміналістичної характеристики. Міжнародний юридичний вісник: зб.наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2015. № 1 (2). С.127-133.
 18. Сіренко О.В., Ковбасюк В.А. Особливості кримінального провадження щодо уповноваженого Верховної ради України з прав людини. Міжнародний юридичний вісник: зб.наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2016. № 1 (3). С.65-71.
 19. Сіренко О.В., Шелуханова А.Ю. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення волі. Міжнародний юридичний вісник: зб.наукових праць Національного університету державної податкової служби України, 2016. № 2 (4). С.215- 220.
 20. Сіренко О.В. Особливості розслідування кіберзлочинів. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності ( теорія та практика). Вип. 2-3 (6-7) 2017. С.247-252.
 21. Сіренко О.В. Електронні докази у кримінальному провадженні. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Випуск 14, 2019
 22. 22. Сіренко О.В. Участь перекладача в кримінальному провадженні: зарубіжний досвід. Юридичний науковий електронний журнал. № 3. 2020. С. 408-411.
 23. 23. Сіренко О.В., Мурза І.В. Окремі питання інституту слідчого судді у кримінальному провадженні. Юридичний науковий електронний журнал. № 4. 2020. С. 333-335.
 24. 24. Сіренко О.В., Лавчи Я.Д., Мациборук К.А. Деякі питання вдосконалення кримінального процесуального законодавства в контексті реалізації засади верховенства права. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». №9, 2020. С.344-346;
 25. 25. Сіренко О.В., Мурза І.В. Проблеми функціонування інституту слідчого судді. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». №9, 2020. С.347-349;
 26. 26. Сіренко О.В., Загоровський Р.О. Історія становлення інституту перегляду кримінальних проваджень за нововиявленими та виключними обставинами. Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал. Ірпінь. УДФСУ. 2020. Випуск 3. С.131 – 140;
 27. 27. Сіренко О.В., Короткова Є.О. Досвід упровадження системи електронного кримінального провадження в Україні та ЄС. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». №3, 2021. С.338-340
 28. Сіренко О.В., Дорошенко Ю.І., Барановська В.В. Формування недопустимості доказів у контексті доктрини «плодів отруєного дерева». Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 63. 2021 р. С.261 – 265
 29. Сіренко О. В., Мазурець О. О. Проблеми процесуального статусу потерпілого в кримінальному провадженні. Юридичний бюлетень. Випуск 18. 2021. С.204-211
 30. Сіренко О.В. Віктимологічні аспекти насильницьких злочинів неповнолітніх// Молодь на зламі тисячоліть: нове тисячоліття, нові проблеми?: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Київ: Академія праці і соціальних відносин, 2000. С. 76–79. 18. Сіренко О.В. Відшкодування шкоди потерпілому у світлі Європейської інтеграції// Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. С. 399–400.
 31. Сіренко О.В. Роль ювенальної юстиції у механізмі попередження злочинності// Створення ювенальної юстиції в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ. Верховний Суд України. 2005. С. 103–104.
 32. Сіренко О.В. Ювенальна юстиція та реформування судової системи в умовах євроінтеграції// Реформування держави і права України у контексті євро інтеграції: круглий стіл, присвячений 10-річчю юридичного факультету: тези виступів (19 травня 2006 року). Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2007. С. 157–158.
 33. Сіренко О.В. Класифікація потерпілих від злочинів, вчинених неповнолітніми// Материалы ІІ Международной научно-практической конференции „Научный прогресс на рубеже тысячелетий – 2007”. Том 5. Экономические науки. Право. Государственное управление. – Днепропетровск: Наука и образование, 2007. С. 57–58.
 34. Сіренко О.В. Окремі питання спеціальної віктимологічної профілактики злочинності неповнолітніх// Материалы V Международной научно-практической конференции „Научный прогресс на рубеже тысячелетий – 2009”. Том 8. Право. Государственное управление. Философия. г. Прага: Наука и образование, 2009. С. 53–54.
 35. Сіренко О.В. Інформація і її роль в профілактиці злочинів// Материалы VІ Международной научно-практической конференции „Научный прогресс на рубеже тысячелетий – 2010”. Том 14. Право. Государственное управление. г. Прага: Наука и образование, 2010. С. 41–43.
 36. Сіренко О.В. Окремі питання становлення ювенальної юстиції в Україні// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Право і держава в умовах глобалізації та регіоналізації”. м. Ірпінь: Державна податкова служба України, Національний університет державної податкової служби України. 2011. С. 481–483.

37 Сіренко О.В. Потерпілий в криміналістиці// Криміналістична наука: витоки, сучасність та перспективи: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90 – річчю з дня народження В.К. Лисиченко та 92-річчя з дня народження І.Я. Фрідмана. м. Ірпінь: Міжрегіональна фінансово-юридична академія, 2012. С. 211–213.

 1. П.В. Цимбал, Сіренко О.В. Мотив як складова криміналістичної характеристики неповнолітніх осіб, які вчиняли крадіжки, грабежі та розбійні напади// Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю неповнолітніх: вітчизняний та міжнародний досвід: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2012. С. 24–28.
 2. Сіренко О.В. Визначення обстановки вчинення злочину в криміналістиці// Материалы VІІІ Международной научно-практической конференции „Наука и инновации – 2012”. Вып.7. Право. г. Перемышль: Наука и исследования, 2012. С. 103 – 104.
 3. Сіренко О.В. Окремі питання слідчої профілактики злочинів// Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінальноправові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми. зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річчя Ірпінської фінансово-юридичної академії та 80 – річчя з дня народження відомого вченого-криміналіста сучасності, доктора юридичних наук, професора Бахіна Володимира Петровича. м. Ірпінь: Міжрегіональна фінансово-юридична академія, 2012. С. 280 – 282.
 4. Сіренко О.В. Поняття кіберзлочинів та особливості методики їх розслідування// Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали всеукр. наук.-практ.конф., м. Одеса. ОДУВС, 2017. С.48-49.
 5. Сіренко О.В. Окремі питання судово-економічної експертизи// Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2017 р./ Університет державної фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут права. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С.550-551.
 6. Сіренко О.В. Окремі питання розслідування кіберзлочинів та забезпечення національної безпеки// Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України. Київ: Інститут законодавства Верховної ради України, 2018. С.346-349
 7. Сіренко О.В. Питання експертної профілактики//Актуальні проблеми криміналістики та судової експертології: матеріали круглого столу. Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2018. С.415-417.
 8. 45. Лавчи Я. Д., Сіренко О. В. Засада верховенства права під час проведення слідчих (розшукових) дій. Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 8–9 травня 2020 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. С.214-217
 9. Сіренко О.В., Цимбал П.В. Використання електронних доказів у кримінальному провадженні щодо злочинів у податковій сфері. Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки[Електронне видання]: збірник тез Міжнародного податкового конгресу (м. Ірпінь, 3 грудня 2020 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2020.
 10. 47. Сіренко О.В., Ігнатов Н.О. Роль правоохоронних органів у розслідуванні економічних правопорушень та проблеми їх реформування. Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти. Мат-ли міжнародної науково-практичної конференції. Ірпінь. 2021 р.. С.112 – 115
 11. Сіренко О.В., Загоровський Р.О. Міжнародний досвід застосування процедури перегляду судових рішень за нововиявленими та виключними обставинами в кримінальних провадженнях. Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти. Мат-ли міжнародної науково-практичної конференції. Ірпінь. 2021 р.. С.107 – 112

Сперкач Наталія Анатоліївна

Посада: доцент кафедри кримінального права та кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему «Криміналістичне моделювання і використання психологічного портрета невідомого злочинця при розслідуванні насильницьких злочинів».

Сфера наукових інтересів: кримінально-правова та кримінологічні характеристики дослідження торгівлі людьми, дослідження кримінологічних ознак особи злочинця, психологічний портрет злочинця

Наукова діяльність: Є автором понад 70 наукових та навчально-методичних праць, з яких 1 монографія, співавтор 1 навчального посібника та автор наукових статей у зарубіжних видання юридичного спрямування.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Кримінологія», «Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності в Україні», «Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації», «Кримінальне право України (особлива частина)»

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4QmepcsAAAAJ&hl=uk

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-6579-126Х

Громадська діяльність: Член Союзу обдарованої молоді України; член Всеукраїнської асоціації кримінального права.

Наукові видання (книги, монографії, посібники тощо):

 1. Жерж Н.А. Жерж Л.А. Особливості кримінального процесуального врегулювання провадження на підставі угод / Н.А. Жерж, Л.А. Жерж // Юридичний науковий електронний журнал (фахове видання), № 1. – м. Запоріжжя, 2016.– с. 97-101 (Фахове видання)
 2. Жерж Н.А. Профілактичний вплив на рівень податкової злочинності за позитивним прикладом Грузії / Н.А. Жерж // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі», 26 квітня 2016 р. / Університет ДФС України, ННІ права, кафедра кримінального права та кримінології – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С.105-109
 3. Zherzh N., Zherzh L.Psychological methods to combat crime in criminology / N. Zherzh, Zherzh L. / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С.68-73
 4. Жерж Н.А., Шкара В.С. Особливості оподаткування адвокатської діяльності / Н.А. Жерж, В.С. Шкара // Збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції. «Справедливість у юриспруденції: теорія та практика».Тези наукових доповідей (23 лютого 2017 рік). – Київ – С. 148-149
 5. Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації: навч.посіб. / за заг.ред В.В.Топчія; наук.ред. В.І. Антипова. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 896 с.
 6. Жерж Н.А., Жерж Л.А., Мельниченко А.О. Кримінально-правова характеристика злочинів, пов’язаних із незаконною трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людини / Н.А.Жерж, Л.А.Жерж, А.О.Мельниченко  // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика), випуск 1 (5), 2017 – С. 50-56 (Фахове видання)
 7. Жерж Н.А., Жерж Л.А., Мельниченко А.О. Запобігання вчиненню злочинів у сфері торгівлі людьми в Україні / Н.А.Жерж, Л.А.Жерж, А.О.Мельниченко // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст] : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Київ, 24 березня 2017 року): у 2 ч. / [редкол: В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2017. – Ч.1 – С. 137-141
 8. Жерж Н.А., Філоненко М.С. Актуальні питання вдосконалення процесуального статусу захисника у кримінальному провадженні/ Н.А. Жерж, М.С. Філоненко // Збірник тез наукових доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (31 березня – 01 квітня 2017р.) / уклад. Я.Л. Лукаш, І.О. Пряміцина – Луцьк: Вежа-Друк., 2017 – С. 252-254
 9. Жерж Н.А., Жерж Л.А., Шкара В.С. Кримінологічна та кримінально-правова характеристика незаконної трансплантації органів або тканин людини в Україні / Н.А. Жерж, Л.А. Жерж, В.С. Шкара // Юридичний науковий електронний журнал (фахове видання), № 2. – м. Запоріжжя, 2017.– с. 152-154 (Фахове видання)
 10. Жерж Н.А., Саква А.М. Міжнародно-правові та національні заходи запобігання злочинності у сфері економіки / Н.А. Жерж, А.М. Саква // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки», Випуск 1, Том 2. Херсон. – 2017 – с.106-110 (Фахове видання)
 11. Жерж Н.А., Філоненко М.С., Кочура І.Ю. Теоретико-правові аспекти та ознаки жорстокості як кримінально-правової категорії / // Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 31 березня – 01 квітня 2017 року): Східноукраїнська наукова юридична організація, 2017
 12. Жерж Н.А., Гелемей Н.О. Державне регулювання публічних відносин у сфері інтелектуальної власності / Н.А. Жерж, Н.О. Гелемей // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, Випуск 43. Том 1., м. Ужгород, 2017 – С. 109-112(Фахове видання)
 13. Жерж Н.А., Жерж Л.А. Зарубіжний досвід щодо особливостей поліцейської діяльності та функціонування поліції Грузії, Литовської республіки та країн Прибалтики / Н.А. Жерж, Л.А. Жерж, // Проблеми реформування кримінальної юстиції України: збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 червня 2017 р. – Чернівці, 2017 – С. 116-119
 14. Жерж Н.А., Мельниченко А.О. Особливості кримінально-правової характеристики торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини / Н.А. Жерж, А.О. Мельниченко // «Всеукраїнські правові наукові читання» пам’яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, член-кореспондента Національної академії правових наук України Н.Р.Нижник: збірник матеріалів/ за заг.ред. А.Є. Шевченка – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 115-121
 15. Жерж Н.А., Кучик Д.І. Проблеми визначення неосудності особи у кримінальному праві України / Н.А. Жерж, Д.І. Кучик // Актуальні проблеми кримінального права та процесу: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 16 червня 2017 року).  – Кривий Ріг: Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2017. – С. 86-89
 16. Жерж Н.А., Скакальська А.Я. Світовий досвід протидії корупції / Н.А. Жерж, А.Я. Скакальська // Актуальні проблеми кримінального права та процесу: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 16 червня 2017 року). – Кривий Ріг: Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2017. – С. 91-94
 17. Жерж Н.А., Романюк Ю.П. Інформаційні заходи запобігання і протидії корупції / Н.А. Жерж, Ю.П. Романюк // Актуальні проблеми кримінального права та процесу: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 16 червня 2017 року). – Кривий Ріг: Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2017. – С. 107-109
 18. Жерж Н.А. Саква А.М. Окремі питання кримінально-правового регулювання боротьби з контрабандою в сфері фіскальної політики // Н.А. Жерж, А.М. Саква // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки», 24 листопада 2017р./ Університет державної фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут права. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 372-374
 19. Жерж Н.А., Коновалова С.В. Проблеми порятунку жінок та дітей у сучасній морській справі з використанням принципу «шикування Биркенхеда» / Н.А. Жерж, С.В. Коновалова // Збірка тез доповідей ІІІ Міжнародного форуму з прав людини «Актуальні проблеми та перспективи забезпечення прав людини в Україні» / Ред. кол. Храпкіна В.В. та ін. – Київ: ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». – 2017.- С. 48-50
 20. Жерж Н.А. Саква А.М. Проблеми визначення поняття «економічні злочини» та «злочини у сфері економіки» / Н.А. Жерж, А.М. Саква // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки», Випуск 5, Том 2. Херсон. – 2017 – с.90-94 (Фахове видання)
 21. Жерж Н.А., Абрамчук А.С. Детермінанти виникнення тероризму в сучасному світі та напрями їх запобігання / Н.А. Жерж, А.С. Абрамчук // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15 грудня 2017 року). / уклад.: Севрук Ю.Г., Попов Г.В., Лісова Н.В. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 197-199
 22. Жерж Н.А., Недосип Ю.О. Кіберполітика як інструмент поліпшення кібербезпеки в Україні / Н.А Жерж., Ю.О.Недосип // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Сучасний стан кримінального законодавства України: шляхи реформування», м. Ірпінь, 1 березня 2018 р., УДФСУ. – С. 56-60
 23. Жерж Н.А., Недосип Ю.О. Інформаційний тероризм як загроза національній безпеці України / Н.А Жерж., Ю.О.Недосип // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Становлення кримінального права України: теорія і практика», м. Ірпінь, 04 квітня 2018 р., УДФСУ. – С. 60-63
 24. Жерж Н.А., Недосип Ю.О. Співробітництво України з НАТО у сфері забезпечення кібернетичної безпеки / Н.А. Жерж, Ю.О. Недосип // Проблеми реформування кримінальної юстиції України : Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2018 рік. – Чернівці. – 2018. – С. 176-179
 25. Жерж Н.А., Недосип Ю.О. Встановлення кримінальної відповідальності за кібертероризм у законодавстві України / Н.А.Жерж, Ю.О. Недосип // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми [текст]: Збірник матеріалів шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Івано-Франківськ, 25 травня 2018 року). – Івано-Франківськ: видавник Голіней О.В., 2018. – С. 89-92
 26. Жерж Н.А., Манзюк О.І. Фонові явища злочинності як індикатори криміногенної обстановки: детермінанти та напрями запобігання / Н.А. Жерж, О.І. Манзюк // Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23–24 листопада 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 110-113
 27. Жерж Н.А. Пріоритетні напрями сучасного реформування та вдосконалення національної поліції України / Н.А. Жерж // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23 листопада 2018 року): у 2-х ч. Ч.2 – Ірпінь: Університет ДФС України, 2018 – С.62-66
 28. Жерж Н.А., Халамай А.К. Профілактика експлуатації дітей / Н.А. Жерж, А.К. Халамай // Південноукраїнський правничий часопис , № 3, 2018 – С. – 31-34 (Фахове видання)
 29. Жерж Н.А., Халамай А.К. Кримінально-правове розуміння експлуатації дітей / Н.А. Жерж, А.К. Халамай // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Юридичні науки», Том 29 (68). № 6, 2018 – С. 107-111 (Фахове видання)
 30. Жерж Н.А., Недосип Ю.О. Значення світових тенденцій боротьби з кіберзлочинністю для України / Н.А.Жерж, Ю.О. Недосип //  Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему: «Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства» 12 грудня 2018 року С. 120-123
 31. Жерж Н.А., Таранюк Т.О. Запобігання корупційній злочинності в Україні як негативному суспільному явищу / Н.А.Жерж, Т.О. Таранюк // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему: «Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства» 12 грудня 2018 року С. 369-374
 32. Жерж Н.А., Тимошенко Д.Ю. Злочинність неповнолітніх як суспільна проблема: сучасний стан та напрями запобігання / Н.А.Жерж, Д.Ю. Тимошенко // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему: «Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства» 12 грудня 2018 року С. 378-383
 33. Жерж Н.А., Стельмах В.С. Сучасний стан вчинення злочинів проти правосуддя слідчим або працівником підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність // Прикарпатський юридичний вісник, № 3 (24), 2018 – С. 122-124 (Фахове видання)
 34. Жерж Н.А. Міжнародні нормативно-правові засади боротьби з торгівлею людьми // Ірпінський юридичний часопис. Науковий журнал. Випуск 1, 2019 – С. 141-149 (Фахове видання)
 35. Сперкач Н.А., Китун А.П. Позитивні та негативні аспекти легалізації грального бізнесу в Україні // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 5. 2019 – С. 161-165 (Фахове видання)
 36. Сперкач Н.А. Окремі аспекти процесу доказування при розслідуванні кримінальних проваджень щодо торгівлі людьми. Міжнародний юридичний вісник. Випуск 16 (2021). (Фахове видання)

Супрун-Ковальчук Тетяна Миколаївна

Посада: доцент кафедри кримінальної юстиції

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему «Правові презумпції у кримінальному судочинстві України».

У 2018 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права та кримінології.

Сфера наукових інтересів: цілі і завдання кримінально-виконавчої та пенітенціарної політики в України.

Наукова діяльність: Є автором понад 40 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 1 монографія та 2 навчальних посібника.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Публічно-правова протидія корупції», «Кримінально-правова охорона прав і свобод людини та громадянина», «Кримінально-правові стандарти ЄС»

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=NxxxXZMAAAAJ&hl=uk

ORCID:  https://orcid.org/ 0000-0001-7407-457X

Громадська діяльність: член Ради молодих науковців НУДПСУ, учасник міжнародного товариства «Галілей»; член Всеукраїнської асоціації кримінального права.

Наукові видання (книги, монографії, посібники тощо):

 1. Suprun T.M., Yatsyk T.P., Shkelebei V.A. Grounds for limiting property rights in the application of temporary seizure of property in criminal proceedings / T.P. Yatsyk, T.M. Suprun, V.A. Shkelebei // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4, Number 1. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», 2018, 372 pages. P. 328-333.

2.Супрун Т.М. Кримінально-правова характеристика злочинів проти громадської безпеки та моральності Стаття Oxford Review of Education and Science. №1 (11), January-June. 2016, P. 780-785

3.Супрун Т.М. Міжнародне співробітництво у боротьбі з корупцією Електронний ресурс Порівняльно-аналітичне право: Ужгород. №5/ 2016. UPL:: http://pap.in.ua/5_2016/101.pdf

4.Suprun. T.M. International standards in the sphere of prevention and counteraction of corruption Стаття Visegrad journal on human rights, № 4/2, 2016. Р.49-53

5.Супрун Т.М. Загальна характеристика судової системи США. Стаття Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч 1: зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів) упоряд. Калитчак Р.Г., Зазуляк З.М. Львів: Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім.. І. Франка. 2015, С. 263-269.

6.Зарубіжний досвід запобігання та протидії корупції// Cтаття Міжнародний юридичний вісник Університету ДФС України: Актуальні проблеми сучасності (теорія і практика) № 2-3(6-7): 2017 С. 199-204.

7.Супрун Т.М., к.ю.н., доцент (у співавторстві Богатирьов І.Г., Гулько О.М.) Профилактика и предотвращение проявлений девіантного поведения несовершеннолетних. ФЕМИДА. 6 (270) 2018. С.18-21;

8.Супрун Т.М., к.ю.н., доцент (у співавторстві Гулько О.М.). Prophylaxis of implications of deviant behavior and prevention of offences among student’s youth. VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS feb, 2018. P 195-205.

 1. Топчій В.В., Шкелебей В.А. Супрун Т.М. Публічно-права протидія корупції Навчальний посібник Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016, 208 с.
 2. Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації: навч.посіб. / за заг.ред В.В.Топчія; наук.ред. В.І. Антипова. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 896 с.
 3. Супрун Т.М, Діденко Е.В. Types of legal liability for the commitment of corruption and corruption-related offences Монографія Development end modernization of the legal system of eastern Europe: experience of Poland end prospects of Ukraine/ Collective monograph. Lublin, Poland, MARIA CURIE-SKLODOWSKA UNIVERSITY, 2017. Р 247-262.
 4. Супрун Т. М., Причини виникнення і сучасний стан корупції / LEGISLATION OF EU COUNTRIES:HISTORY, SHORTCOMINGS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT, Collective monograph, Frankfurt (Oder), Germany, 2019, С. 312-333.

Топчій Василь Васильович

Посада: професор кафедри кримінальної юстиції (за сумісництвом)

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор. Заслужений юрист України.

Закінчив Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста в 1981 році.

Тема дисертаційного дослідження: «2009р. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших установлених законом виплат (ст. 175 КК України)» 2014 р. Організація взаємодії слідчого та оперативних підрозділів на стадії розкриття та розслідування злочинів (за матеріалами МВС України).

Сфера наукових інтересів: Кримінально-правова характеристика корупційних злочинів та кіберзлочинності.

Наукова діяльність: Є автором близько 100 публікацій, з них 36 наукового та 15 навчально-методичного характеру, з яких 25 опубліковано в фахових наукових виданнях. Після захисту докторської дисертації опубліковано більше 70 наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні дисципліни, що викладає: Кримінальне право, Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації.

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=T5OajGwAAAAJ

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-1726-9028

Громадська діяльність: Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Наукові видання (книги, монографії, посібники тощо):

 1. Topchiy, V., Zabarniy, M., & Lugina, N. (2020). Аpplication of the method of swot-analysis as a means of strategic planning during the investigation of criminal cases in the field of economics in borders. Baltic Journal of Economic Studies, 6(3), 166-170. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-166-170.
 2. Ivan Bogatyrev, Vasyl Topchiy, Igor Koropatnik, Oleksandr Kotliarenko and Andrii Kofanov (2019). Problems and perspectives for attracting investments in economy of Ukraine Investment Management and Financial Innovations, 16(2), 195-205. doi:10.21511/imfi.16 (2).2019.

3.Топчій В.В. Кваліфікація злочинів, вчинених групами осіб в місцях масового скупчення людей // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». № 36, Том 2, 2016 р. С. 100-103 (Фахове видання).

4.Топчій В.В. Кримінально-правова заборона незаконних дій з відомостями, що становлять банківську таємницю / В.В. Топчій // «Юридичний науковий електронний журнал». Електронне наукове фахове видання, № 1. 2016. С. 93-96

5.Топчій В.В., Цуман Т.В. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності / В.В. Топчій, Цуман Т.В. // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності(теорія та практика), Університет державної фіскальної служби України, Випуск 4-5 (8-9), 2017. С. 66-71.

6.Топчій В.В. Заходи щодо підвищення ефективності розшуку підозрюваних, безвісно зниклих осіб та ідентифікації невпізнаних трупів / В.В. Топчій // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2017. № 30. С. 53-58.

7.Топчій В.В. Характеристика прав потерпілого у кримінальному провадженні щодо відшкодування шкоди / В.В. Топчій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Ужгород, 2018. № 48. С. 121-125.

 1. Правовий статус потерпілого у кримінальному провадженні: [монографія] / Топчій В.В., Гарбовський Л.А., Дідківська Г.В. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. 151 с.

9.Публічно-правова протидія корупції: навчальний посібник//В.В. Топчій, В.А. Шкелебей, Т.М. Супрун. Вінниця, 2016. «Нілан-ЛТД». 206 с.

 1. Topchiy V.V. Crimes against life and health of a person: the question naire of qualifications / V.V. Topchiy // European vector of contemporary jurisprudence: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collectivemonograph. Volume 1. Sandomierz: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. p. 366-386.
 2. Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації: Навчальний посібник за ред.. В.В. Топчія; наук ред. В.І. Антипов. 2017, Нілан-ЛТД. 896 с.
 3. Дідківська Г.В., Мудряк Т.О., Гмирін А.А., Нікітін Ю.В., Топчій В.В.Кримінальне право України.Особлива частина. Навчальний посібник (схематичний збірник лекцій) Вінниця : ТОВ «Твори» 2019. 444 с.
 4. Didkovskaya G.V., Mudryak T.O., Hmyrin A.A., Nikitin Y.V., Topchiy V.V.The Criminal Law of Ukraine. Special part. Textbook (schematic collection of lectures) Vinnytsia: LLC «TVORY» 2019. 864 p.
 5. Didkovskaya G.V., Mudryak T.O., Hmyrin A.A., Nikitin Y.V., Topchiy V.V.The Criminal Law of Ukraine. Special part. Textbook (schematic collection of lectures) Vinnytsia: LLC «TVORY» 2019. 436 p.
 6. Кримінологія: академічний підручник: [Богатирьов І.Г., Колб О.Г., Топчій В.В. та ін.] за заг. ред. докт. юрид. наук, засл. Діяча науки і техніки України Богатирьова І.Г. Чернівці : Технодрук. 2020. 336 с.

16.Детермінація злочинності. Причини та умови вчинення конкретного злочину С. 89 – 109. (Нікітін Ю.В., Топчій В.В.). 

Топчій Віталій Васильович

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: професор кафедри кримінальної юстиції

Сфера наукових інтересів: розслідування злочинів проти трудових прав, запобігання злочинам у сфері інтелектуальної власності.

Навчальні дисципліни, які викладає: Кримінальний процес, Судові та правоохоронні органи

Наукові видання  (книги, монографії, посібники тощо): 

 1. Vladyslav Teremetskyi, Olena Kalashnyk, Brusakova Oksana, Dzhafarova Maryna, Inha Kypych, Olena Sushch, Vitalii Topchii Specific Features of Proving in Disputes on Recognizing Persons as Refugees: on the Basis of Case Law of Ukrainian Supreme Court and the European Court of Human Rights Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. Том 24, Выпуск Special Issue 1. C. 1-9. https://www.abacademies.org/abstract/specific-features-of-proving-in-disputes-on-recognizing-persons-as-refugees-on-the-basis-of-case-law-of-ukrainian-suprem-12342.html (Scopus).
 2. Топчій В. В. Кримінологічна характеристика стану злочинності у сфері інтелектуальної власності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Випуск 40. Том 3. С. 127–130.
 3. Топчій В. В. Авторське і суміжне права: кримінально-правова охорона. Прикарпатський юридичний вісник. 2017. Випуск 1 (16). Том 2. С. 248–251.
 4. Топчій В. В. Захист інтелектуальної власності від контрафакту в Україні. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. Випуск 4-5 (8-9). С. 105–109.
 5. Топчій В. В. Штучний інтелект у кримінальному законодавстві України як вид інтелектуального продукту. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Серія «Право». 2018. Випуск 1-2 (10-11). С. 156–164.
 6. Топчій В. В., Тичина Д. М. Запобігання використанню сучасних інформаційних технологій у злочинних цілях. Правовий часопис Донбасу. 2018. № 1 (62). С. 159–166.
 7. Джужа О. М., Топчій В. В. Проблеми забезпечення охорони інтелектуальної власності в Україні. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 1 (15). С. 13–24.
 8. Топчій В. В. Особливості інституту інтелектуальної власності у кримінально-правовому розумінні та значенні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 6. Том 1. С. 187–190.
 9. Топчій В. В. Характеристика кримінально-правової охорони авторського права і суміжних прав. Приватне та публічне право. 2018. № 4. С. 75–78.
 10. Топчій В. В. Сучасний стан злочинності в Україні у сфері інтелектуальної власності. Південноукраїнський правничий часопис. 2018. № 3. С. 48–50.
 11. Топчій В. В. Генезис основ кримінально-правового захисту права інтелектуальної власності в Україні. Юридичний бюлетень. 2018. Випуск 6. С. 194–200.
 12. Топчій В. В. Проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». 2019. Том 30 (69). № 2. С. 110–113.
 13. Топчій В. В. Кримінально-правова політика держави у сфері захисту права інтелектуальної власності в Україні. Соціологія права. 2019. Випуск 4 (29). С. 81–86.
 14. Топчій В. В. Деякі аспекти співвідношення понять і термінів у сфері кримінально-правового захисту права інтелектуальної власності в Україні. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2019. № 6. С. 424–427. URL: http://www.pap.in.ua/6_2019/109.pdf.
 15. Топчій В. В. Географія злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. № 4 (29). Том 1. С. 148–152.
 16. Topchiy V. V. Definition of categories in the field of intellectual property in criminal legal understanding. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2020. Випуск 60. С. 151–154.
 17. Топчій В. В. Реформування правоохоронної системи та її результати для євроінтеграції України // Державо- та правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М. С. Грушевського): зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конференції (м. Ірпінь, 23 листопада 2016 р.) / За заг. ред. А.Є. Шевченка. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 292–293.
 18. Топчій В. В. Кримінально-правова охорона інституту інтелектуальної власності // Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку: матер. Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Запоріжжя, 23–24 березня 2018 р.). Запоріжжя: Запорізька міська Громадська організація «Істина», 2018. С. 106–107.
 19. Топчій В. В. Кримінологічна характеристика правової охорони інтелектуальної власності в Україні // Проблеми реформування кримінальної юстиції України: зб. наук. праць за матер. Міжнар. наук.-практ. конференції, (м. Чернівці, 17–18 травня 2018 р.). Чернівці, 2018. С. 215–219.
 20. Топчій В. В. Кримінально-правова охорона державної таємниці у забезпеченні національної безпеки України // Моніторинг реалізації законодавства України про національну безпеку: сучасні виклики та реалії: зб. матер. допов. і тез Міжн. наук.-практ. конференції (м. Київ, 27 вересня 2018 р.). Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. С. 359–362.
 21. Топчій В. В. Кримінально-правові ознаки особи, засудженої за злочини у сфері інтелектуальної власності // Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування: матер. Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Запоріжжя, 26-27 жовтня 2018 р.). Запоріжжя: Запорізька міська Громадська організація «Істина», 2018. С. 108–109.
 22. Топчій В. В. Кримінологічна характеристика співвідношення злочинів у сфері інтелектуальної власності в Україні // Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: Міжнар. наук.-практ. конференція (м. Харків, 2–3 листопада 2018 р.). Х: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2018. С. 124–126.
 23. Топчій В. В. Класифікація та типологія злочинця у сфері інтелектуальної власності // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: матер. Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Дніпро, 2–3 листопада 2018 р.). Дніпро: ГО «Правовий світ», 2018. С. 94–95.
 24. Топчій В. В. Теоретичні аспекти запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності // Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку правової системи: матер. Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Дніпро, 8-9 листопада 2018 р.). Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, 2018. С. 183–185.
 25. Топчій В. В. Правові заходи попередження правопорушень у сфері інтелектуальної власності // Одеські юридичні читання: матер. Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Одеса, 9 листопада 2018 р.). Одеса, 2018. С. 120–122.
 26. Топчій В. В. Повноваження поліції у сфері захисту інтелектуальної власності // Права та обов’язки людини у сучасному світі: матер. Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Одеса, 9-10 листопада 2018 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2018. Ч. 2. С. 73–75.
 27. Топчій В. В. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють злочини у сфері інтелектуальної власності // Нове міжнародне право та національне законодавство – нові завдання юридичної науки: Міжнар. наук.-практ. конференція (м. Київ, 9-10 листопада 2018 р.). К.: Центр правових наукових досліджень, 2018. С. 85–87.
 28. Топчій В. В. Практика призначення покарання за злочини у сфері інтелектуальної власності // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: матер. Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 16-17 листопада 2018 р.). Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018. Ч. 1. С. 80–82.
 29. Топчій В. В. Кримінально-правова характеристика та захист права інтелектуальної власності в Україні // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: матер. Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 16-17 листопада 2018 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2018. Ч. 1. С. 120–123.
 30. Топчій В. В. Склади злочинів проти інтелектуальної власності: кримінально-правовий аспект // Сучасні погляди на актуальні питання правових наук: матер. Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Запоріжжя, 23-24 листопада 2018 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2018. Ч. 3. С. 78–80.
 31. Топчій В. В. Корупція у сфері інтелектуальної власності // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки: збірн. тез допов. ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Ірпінь, 23 листопада 2018 р.): у 2-х ч. Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. Ч. 2. С. 153–154.
 32. Топчій В. В. Соціально-демографічна характеристика осіб, що вчиняють злочини у сфері інтелектуальної власності // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу: зб. матер. Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції (м. Київ, 6 грудня 2018 р.). К.: Видавничий дім «АртЕк», 2018. С. 217–218.
 33. Топчій В. В. Захист права інтелектуальної власності у механізмі запобігання корупції // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матер. ІІІ Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Київ, 7 грудня 2018 р.). Київ: Нац.акад.внутр.справ, 2018. Ч. 2. С. 288–290.
 34. Топчій В. В. Кримінально-правова політика у сфері охорони інтелектуальної власності // Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку: Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 1-2 березня 2019 р.). Х.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2019. С. 92–95.
 35. Топчій В. В. Історичні та правові засади запобігання порушенню авторського права // ІІІ Всеукраїнські науково-правові читання пам’яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, член-кореспондента Національної академії правових наук України Ніни Романівни Нижник: зб. матеріалів / за заг. ред. А.Є. Шевченка. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 56–61.
 36. Топчій В. В. Стан злочинності у сфері інтелектуальної власності // Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: зб. тез Податкового конгресу (м. Ірпінь, 12 грудня 2019 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. С. 126–129.

Цимбал Петро Васильович

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Почесне звання:  заслужений юрист України

Посада: професор кафедри кримінальної юстиції

Сфера наукових інтересів: розслідування злочинів в податковій  сфері (Податкові злочини: виявлення, розкриття, розслідування)

Навчальні дисципліни, які викладає: Проблеми реформування кримінального процесу в Україні

Посилання на профіль викладача у Google Академії:

 https://scholar.google.com.ua/citations?user=9nBZ4v4AAAAJ&hl=uk

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-7244-4669

Наукові видання (книги, монографії, посібники тощо): 

 1. 1. Yakymchuk N., Vlasova G., Vaitsekhovska O., Tsymbal P., Baliuk Yu. To the questions of international legality of local community in the internationallegal economic relations European Cooperation, 2(42),2019, p. 35-61 (Web of Science через платформу Publons)
 2. Chornous Yu., Reznik N., Tsymbal P., Omelchuk L., Bazir S. (2020). Тechnique of Procedural Actions Performance In The Videoconference Format As Part Of Criminal Proceeding: International Practices. International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 29 No. 8s (2020) Special Issue 29(8s), 2354 – 2361. Retrieved from http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/14710 (Scopus)
 3. Chandeth, L., Shostakovska, A., Tsymbal, P., & Vlasova, G. (2020). Quality Control Development at the Strategic Level. Virtual Economics, 3(1), 58-73. https://doi.org/10.34021/ve.2020.03.01(3) (Web of Science)
 4. Vlasova G., Hurina D., Shostakovska A., Tsimbal P. The development of an industrial enterprise through the formalization of control indicators Preventive anticrisis strategy for development of industrial enterprise. Independent Journal of Management & Production, (IJM&P),Volume 10, Issue 2, 2019, pp. (Scopus)
 5. Serbyn R., Chornous Yu., Vlasova H., Soroka I., Tsymbal P. Investigative (search) actions in the system of crime investigation means (as defined in Ukrainian legislation). Solid State Technology. Volume: 63 Issue: 2s (2020). P. 4111-4121.  http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/2572.  (Scopus)
 6. Cherniavskyi S., Chornous Yu., Tsymbal P., Samodin A., Reznik N. Areas of forensic methodology development in Ukraine. Journal of Advanced Research in Dynamics and Control Systems. Volume 12, Special Issue7, 2020. P. 419-427. DOI: 10.5373/ JARDCS / V12SP7/20202124https://www.jardcs.org/abstract.php?id=5514 (Scopus)
 7. Цимбал П.В., Мілевська А.О. Способи підробки печатки нотаріуса та методи її виявлення // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць НУ ДПС України. 2016. № 1(3). С. 5-11.
 8. 8. Цимбал П. В., Ляшук О. М., Тарасенко О. В. Процесуально-правові засади міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Монографія. Вінниця. 2017. 176 с.
 9. Цимбал П.В., Діков І.В. Приватне обвинувачення як особливий порядок кримінального провадження і історико-правові аспекти // Вісник Національної прокуратури України. Вип. 3 (45), 2016. Київ, 2016. С. 109-113.
 10. Цимбал П.В., Омельчук Л.В., Калініченко Л.Л. Напрями вдосконалення електронного судочинства в Україні // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Вип. 4-5 (8-9). 2017. С. 150-155.
 11. Цимбал П. В., Линник О. В., Бордачова Я. М. Перспективи використання технічних засобів виявлення неправдивої інформації при розслідуванні кримінальних правопорушень // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. Вип. 4-5 (8-9). С. 144-149.
 12. 12. Цимбал П.В., Цимбал Т.Я. Доцільність вищої міри покарання за вчинення вбивств / Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика) // № 1 (5): 2017  С. 16-21
 13. 13. Цимбал П.В., Варшавець Я.Ф. Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика) // 2018. Вип. 3–4 (12–13). С. 172–179.
 14. Цимбал П. В., Влад В.Ф. Криміналістична характеристика втечі з місць позбавлення волі / Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та пракника). 2018. Вип. 1-2 (10-11). – С. 180–184.
 15. Цимбал П.В., Влад В.Ф. Роль криміналістичної одорології в методиці розслідування втечі засуджених з місць позбавлення волі / Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика) / Ірпінь.2019.Випуск 14.- С. 164-173.

16.Цимбал П.В., Влад В.Ф. Особливості проведення допиту в пенітенціарних установах під час розслідування втечі з місць позбавлення волі / Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2020. № 2. С.84-89.

 1. Цимбал П.В. Кримінальний процес України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал. / Л.А. Гарбовський, П.В. Цимбал, А.Л. Сизоненко. – Ірпінь: Видавництво НУДПСУ, 2015. – 302 с.
 2. Омельчук Л.В.. Цимбал П.В., Цимбал Т.Я. Розслідування злочинів, пов’язаних з неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками: сучасний стан, проблеми та напрями удосконалення: монографія. Національний університет ДПС України.–2015.– 234 с.
 3. Цимбал П.В., Топчій В.В., Сіренко О.В., Калганова О.А. Теорія судових доказів (в таблицях та схемах). Ірпінь, 2019. – 82 с.
 4. Цимбал П.В., Кузьменко О.В., Антонюк А.Б., Омельчук Л.В. Криміналістика (у питаннях та відповідях) / навчальний посібник: м. Ірпінь.2021.416 с.