Навчально-методична робота

Адміністрація

Триває процес перезатвердження та оновлення навчально-методичного забезпечення кафедри, тому з усією документацією можна ознайомитися за посиланням http://library.nusta.edu.ua/metod-ma-clos-menu

Витяг із засідання кафедри про обговорення освітньо-професійної програми Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності 2021

ОПП_Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності_2021

ОПП Правове забезпечення судової прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності 2020(Стандарт)

Витяг засідання кафедри про обговорення освітньо-професійної програми Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адв

Витяг засідання кафедри про обговорення освітньо-профечійної програми Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності 2019 р.

Освітньо-професійна програма Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокаської діяльності 2019 рік вступу

ОПП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції» (магістри) вступ 2019

ОПП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції» (магістри) вступ 2020

ОПП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції» (магістри) вступ 2020 за стандартом

Навчальний план денної форми навчання 2019

Навчальний план заочної форми навчання 2019

Навчальний план денної форми навчання 2020

Навчальний план заочної форми навчання 2020

Навчальний план для денної форми навчання 2021 р.

Навчальний план для заочної форми навчання 2021 р.

НП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції» (магістри) вступ 2019 денна форма

НП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції» (магістри) вступ 2019 заочна форма

НП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції» (магістри) вступ 2020 денна форма

НП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції» (магістри) вступ 2020 заочна форма

НП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції» (магістри) вступ 2020 денна форма за стандартом

НП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції» (магістри) вступ 2020 заочна форма за стандартом

Вибіркові дисципліни ОПП Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та оргнаів юстиції

Робочі програми 2019

РП_НД_Кримінально-правова охорона прав людини у практиці ЄСПЛ

РП_НД_Проблеми протидії злочинності у фінансовій сфері

РП НД Публічно-правова протидія корупції_2019

РП НД Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності в Україні_2019

РП НД Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою_2019

РП НД Забезпечення виконання зобов”язань_2019

РП НД Міжнародно-правові механізми захисту прав людини_2019

РП НД Порівняльне трудове право країн-членів ЄС_2019

РП НД Європейский захист прав людини_2019

РП НД Основні фінансово-правові інститути зарубіжних країн_2019

РП НД Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу_2019

РП НД Актуальні питання митного законодавства_2020

РП НД Правове регулювання оцінки майна_2019

РП НД Організація правової та претензійно-позовної роботи_2019

РП НД Актуальні питання судової експертизи_2019

РП НД Судова медицина і психіатрія_2019

РП НД Патентознавство та інтелектуальна власність_2019

РП НД Актуальні проблеми охорони і захисту соціально-трудових прав_2019

РП НД Цивільно-правовий захист прав споживачів_2019

РП НД Міжнародні судово-експертні мережі_2019

РП НД Цивільна компаративна юриспруденція_2019

РП НД Актуальні проблеми права інтелектуальної власності_2019


Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції»

Анотації

Анотація Актуальні питання судової експертизи

ПЕРЕЛІК вибіркових навчальних дисциплін 2020-2021 н.р.

Анотація Проблеми судоустрою та електронного судочинства в Україні

Анотація Теорія судових доказів

Анотація Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Анотація_Актуальні_питання_судової_експертизи

Анотація_Міжнародні судово-експертні_мережі

Анотація_Забезпечення виконання забовязань

Анотація_Публічно-правові аспекти функціонування ринку фінансових послуг

ПЕРЕЛІК вибіркових навчальних дисциплін 2019-2020 н.р.

Мiжнародно-правовi_механiзми_захисту_прав_людини

Анотація крим.-правова та кримінолог.хар-ка_ кіберзлочинності

Мiжнародне_податкове_право

Проблеми_протидii_злочинностi_у_фiнансовiй_сферi

Публiчно-правова_протидiя_корупцiї

Анотацiя_Органiзацiя_правовоi_та_претензiйно-позовноi_роботи

Анотацiя_Патентознавство_iнтелектуал_на_власнiст

Анотацiя_правове_регулювання_оподат.малого і серед.бізнесу

Eвропейс_кий_захист_прав_людини

Анотація Актуальні проблеми права ІВ

Анотацiя_Актуал_нi проблеми_охорони_i_захисту_соцiал_но-трудових_прав

Анотація Актуальні питання митного законодавства (1)

Анотацiя_Правове_регулювання_оцiнки_майна

Анотації Цивільна компоративна юриспруденція

Анотація Проблеми досудового розслідування

Анотація Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Анотація Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою

Анотація Медіаграмотність

Анотація Цивільно-правовий захист прав споживачів

Анотація Судова_медицина i психiатрiя

Перелік навчальних дисциплін кафедри кримінального процесу та криміналістики на 2019-2020 навчальний рік

 1. Актуальні питання кримінального процесу України
 2. Актуальні питання судової експертизи
 3. Виконавче провадження
 4. Криміналістика
 5. Кримінальний процес
 6. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження
 7. Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності
 8. Проблеми досудового розслідування
 9. Проблеми реформування кримінального процесу України
 10. Проблеми спрощеного кримінального судочинства
 11. Прокуратура в системі державних органів України
 12. Судові та правоохоронні органи
 13. Судоустрій в Україні
 14. Теорія судових доказів
 15. Теорія та методологія доказування у кримінальному процесі
 Кафедрою кримінального процесу та криміналістики у 2019-2020 навчальному році для вільного вибору студентами пропонуються наступні дисципліни

Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (4 курс):

Навчальна дисципліна «Виконавче провадження»

Предмет: «Виконавче провадження» – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право», предметом вивчення якої є засади діяльності суб’єктів виконавчого провадження, місце виконавчого провадження в системі юридичного процесу, основні принципи діяльності суб’єктів виконавчого провадження, здійснення виконавчих дій, спрямованих на звернення стягнення на майно боржника, виконання рішення у немайнових справах, виконання рішень з іноземним елементом.

Метою навчальної дисципліни є: засвоєння студентами системи, організації та процесуальної форми здійснення виконавчого провадження, формування у студентів  знань і вмінь щодо виконання судових рішень, складання основних виконавчих документів (постанов, актів державного виконавця та інше).

Завданням навчальної дисципліни є: з’ясування місця виконавчого провадження у системі юрисдикційної діяльності; дослідження принципів виконавчого провадження та визначення підстав виконання та видів виконавчих документів; надання характеристик стадій виконавчого провадження; з’ясування ускладнень під час виконавчого провадження; аналіз виконавчих дій, спрямованих на звернення стягнення на майно боржника та дослідження особливостей звернення стягнення на доходи фізичної особи; вивчення питань виконання рішення у немайнових справах; аналіз виконання рішень з іноземним елементом.

Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня:

Навчальна дисципліна «Актуальні питання судової експертизи»

Предмет: «Актуальні питання судової експертизи» – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 «Право», освітня програма «Правове забезпечення судово-слідчої, прокурорської та адвокатської діяльності», предметом вивчення якої є специфіка пізнавальної діяльності судового експерта, методологія експертних досліджень, концептуальні напрямки їх загального розвитку.

Метою навчальної дисципліни є здатність використовувати сучасні досягнення науково-технічного прогресу і спеціальні знання у вирішенні завдань судочинства 

Завданням навчальної дисципліни є: знання  основних положень нормативно-правових актів, які врегульовують порядок проведення судової експертизи та вміння їх аналізувати і застосовувати у своїй діяльності; знання методики проведення судових експертиз та видів судових експертиз; вміння впорядковувати та оцінювати зразки, відібрані для проведення судової експертизи; вміння організовувати проведення судової експертизи; отримання навичок з складання висновку експерта та спеціаліста; пропонувати шляхи вдосконалення методик проведення судових експертиз; знання міжнародного досвіду щодо залучення спеціаліста та експерта під час кримінального провадження.

Навчальна дисципліна «Міжнародні судово-експертні мережі»

Предмет: «Міжнародні судово-експертні мережі» – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 «Право», освітні програми «Правове забезпечення судово-слідчої, прокурорської та адвокатської діяльності», «Правове забезпечення фінансової безпеки держави», «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції», «Охорона та захист цивільних прав», «Цивільно-правове забезпечення охорони здоров’я», «Управління господарсько-правовою діяльністю», «Організаційно-правові механізми Європейського співробітництва в економічній сфері», предметом вивчення якої є один з напрямів міжнародного співробітництва в галузі судової експертизи, а саме створення та функціонування міжнародних судово-експертних мереж.

Метою навчальної дисципліни є розкриття її соціальної і правої сутності, значення встановлення істини в судочинстві; оволодіння студентами знаннями щодо теоретичних та методичних створення, функціонування, співробітництва та діяльності міжнародних судово-експертних мереж, до яких входять: Європейська мережа судово-експертних установ, Південноафриканська регіональна мережа судово-експертної науки,  Азіатська мережа судово-експертних наук, Міжнародна судово-екологічна експертна мережа, Трасологічна судово-експертна природоохоронна мережа; а також формування практичних навичок правильного застосування кримінального процесуального закону під час підготовки і проведення судових експертиз.

Завданням навчальної дисципліни є: надати студентам систему теоретичних знань щодо науково-технічних засобів і методів збору і дослідження доказів, організації і основних методик проведення різного роду експертиз міжнародними судово-експертними мережами, а також набути вміння і навички, знаходити, виділяти, аналізувати і оцінювати інформацію, яка необхідна для з’ясування і розслідування конкретних ситуацій.

Навчальна дисципліна «Проблеми досудового розслідування»

Предмет: «Проблеми досудового розслідування» вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 «Право», освітня програма «Правове забезпечення судово-слідчої, прокурорської та адвокатської діяльності», предметом вивчення якої є отримання поглиблених знань з кримінального процесу, криміналістики, організації досудового розслідування, а також навиків здійснення критичного наукового аналізу положень проведення досудового розслідування.

Метою викладання навчальної дисципліни «Проблеми досудового розслідування» є оволодіння студентами глибокими теоретичними знаннями щодо діяльності органів досудового розслідування з розкриття та розслідування кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків), формування практичних навичок правильного застосування кримінального процесуального закону при проведенні процесуальних дій, прийнятті та оформленні процесуальних рішень, з’ясуванні проблемних питань правозастосовної діяльності, що виникають під час досудового розслідування, та визначення шляхів їх вирішення.

Завдання дисципліни: поглиблене вивчення студентами положень кримінального процесуального права щодо організації діяльності органів досудового розслідування з метою ефективного проведення досудового слідства і дізнання, набуття спеціальних практичних навичок і вмінь ефективного застосування криміналістичних знань, техніко-криміналістичних засобів і методів у практичній діяльності по розкриттю, розслідуванню і попередженню кримінальних правопорушень.

Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (2 курс):

Перелік 1

Навчальна дисципліна «Проблеми реформування кримінального процесу України»

Предмет: «Проблеми реформування кримінального процесу України» – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки, складена відповідно до освітньо-наукової програми для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», предметом вивчення якої є процесуальний порядок здійснення кримінального провадження.

Мета навчального курсу – формування знань про стан, проблеми та перспективи діяльності органів досудового розслідування, прокуратури і суду щодо здійснення кримінальних проваджень, форм здійснення прокурорського нагляду і судового контролю на досудових стадіях кримінального провадження, а також формування навичок застосування та критичного аналізу кримінального процесуального закону при проведенні процесуальних дій, прийнятті та оформленні процесуальних рішень, а також інших актуальних проблем науки та практики кримінального процесу.

Завдання курсу: вдосконалення системи теоретичних знань і формування практичних навичок щодо правильного застосування норм кримінального процесуального права під час досудового розслідування кримінальних проваджень, в процесі судового розгляду та перегляду судових рішень у кримінальних провадженнях; норм, які спрямовані на охорону прав і свобод громадян; забезпечення відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди; реалізацію принципу «дозволено тільки те, що передбачено законом», щоб «жоден винний не уникнув відповідальності, а жоден невинний не був безпідставно покараний».

Навчальна дисципліна «Проблеми спрощеного кримінального судочинства»

Предмет: «Проблеми спрощеного кримінального судочинства» – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки, складена відповідно до освітньо-наукової програми для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», предметом вивчення якої є процесуальний порядок здійснення спрощеного кримінального судочинства.

Мета навчального курсу – формування знань про стан, проблеми та перспективи правового регулювання порядку здійснення спрощеного кримінального провадження, а також забезпечення критичного розуміння та набуття умінь по застосуванню кримінального процесуального законодавства на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції.

Завдання курсу: вдосконалення системи теоретичних знань і формування практичних навичок щодо правильного застосування норм кримінального процесуального права під час досудового розслідування кримінальних проваджень, в процесі судового розгляду та перегляду кримінальних справ при спрощеній кримінальній процесуальній формі; основних норм, які спрямовані на охорону прав і свобод громадян; забезпечення відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди та виконання інших завдань, передбачених ст. 2 КПК України під час здійснення спрощеного кримінального провадження.

Навчальна дисципліна «Теорія та методологія доказування у кримінальному процесі»

Предмет: Навчальна дисципліна «Теорія та методологія доказування в кримінальному процесі» – це вибіркова навчальна дисципліна, складена на основі освітньої програми, затвердженої у 2016 році, спеціальності 081 «Право», предметом вивчення якої є основи та особливості теорії та методології доказування у кримінальному провадженні.

Мета навчального курсу – оволодіння здобувачами вищої освіти понятійного апарату, сутності та змісту теорії та методології доказування у кримінальному провадженні, слідчими (розшуковими) діями як засобами збирання доказів у кримінальному процесі, особливостями доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, у судових стадіях кримінального процесу, в особливих порядках кримінального провадження.

Завдання курсу: вдосконалення теоретичних, методологічних та правових основ доказування в кримінальному провадженні; формування навиків до всебічного і повного аналізу завдань кримінального процесуального законодавства і доказового права; визначення кола проблемних питань та шляхів їх вирішення щодо збирання, перевірки та оцінки доказів і їх процесуальних джерел; розширення знань щодо співвідношення кримінального процесуального пізнання і доказування; ознайомлення із особливостями процесу доказування в окремих стадіях кримінального провадження; оволодіння знаннями щодо порядку здійснення доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, в особливих порядках кримінального провадження.

Перелік 2

Навчальна дисципліна «Генезис та сучасний стан криміналістичної тактики»

Предмет: «Генезис та сучасний стан криміналістичної тактики» – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для здобувачів вищої освіти третього освітньо-кваліфікаційного рівня доктора філософії, предметом якої є основні принципи, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, юридичні категорії, особливості застосування криміналістичної тактики, які мають значення в процесі захисту прав громадян.

Мета дисципліни: формування знань про стан, проблеми та перспективи діяльності органів досудового розслідування та прокуратури щодо тактики розслідування кримінальних правопорушень, методів застосування тактичних прийомів при проведенні слідчих (розшукових) дій, а також формування навичок застосування та критичного аналізу кримінального процесуального законодавства при проведенні слідчих (розшукових) дій та інших актуальних проблем науки та практики криміналістичної тактики.

Завдання дисципліни: вдосконалення системи теоретичних знань і формування практичних навичок щодо правильного застосування криміналістичних тактичних прийомів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень. 

Навчальна дисципліна «Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень»

Предмет: «Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень» – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», предметом вивчення якої є особливості методики розслідування кримінальних правопорушень.

Мета курсу «Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень» – розкриття його соціальної і правової сутності, а також значення для вирішення завдань кримінального провадження.

Завдання курсу: вдосконалення системи теоретичних знань і формування практичних навичок здобувачами вищої освіти щодо системи особливостей методик розслідування кримінальних правопорушень, забезпечення набуття вмінь і навичок знаходити, виділяти, аналізувати і оцінювати інформацію, яка необхідна для з’ясування і розслідування -Fконкретних ситуацій під час кримінального провадження. 

Навчальна дисципліна «Криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних правопорушень»

Предмет: «Криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних правопорушень» – вибіркова навчальна дисципліна, складена відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів третього (PhD) рівня (денної та заочної форми навчання), спеціальності 081 «Право»

Мета навчального курсу – формування знань про стан, проблеми та перспективи діяльності органів досудового розслідування, прокуратури і суду щодо виявлення, вилучення, дослідження та оцінки доказів у кримінальному провадженні, а також формування навичок застосування та критичного аналізу кримінального процесуального закону при проведенні слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на розслідування кримінальних правопорушень. 

Завдання курсу: надання та поглиблення здобувачами вищої освіти системи теоретичних знань щодо застосування техніко-криміналістичних засобів, прийомів та методів виявлення слідів кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили, та іншої інформації про обставини вчинення злочинних діянь при здійсненні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на збирання й дослідження доказів у кримінальному провадженні, а також набути вміння і навички знаходити, виділяти, аналізувати і оцінювати інформацію, яка необхідна для з’ясування і розслідування конкретних ситуацій під час кримінального провадження.

Перелік 3

Навчальна дисципліна «Генезис та сучасні можливості судової експертології»

Предмет: «Генезис та сучасні можливості судової експертології» вибіркова навчальна дисципліна, складена відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів третього (PhD) рівня (денної та заочної форми навчання), спеціальності 081 «Право», предметом вивчення якої є специфіка пізнавальної діяльності судового експерта, методологія експертних досліджень, концептуальні напрямки їх загального розвитку.

Мета дисципліни: опанування знаннями з питань теорію та історії розвитку, специфіки пізнавальної праці експерта, методології експертних досліджень і концептуальних напрямків їх загального розвитку.

Завдання дисципліни: поняття та структури судової експертології; розгляд методології судової експертології; з’ясування класифікації судових експертиз; дослідження історії виникнення та основних етапів формування судової експертології, експертних установ в Україні; вивчення питання поняття та функцій судово-експертної діяльності; дослідження проблем судово-експертної діяльності; розгляд інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності; дослідження сучасного рівня і тенденцій розвитку судової експертології; з’ясування основних положень експертної профілактики.

Навчальна дисципліна «Особливості призначення та проведення традиційних експертиз»

Предмет: «Особливості призначення та проведення традиційних експертиз» – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»

Мета навчального курсу – розкриття її соціальної і правої сутності, значення встановлення істини в кримінальному судочинстві; оволодіння студентами знаннями щодо теоретичних та методичних основ експертного дослідження, процесуального забезпечення призначення різного виду експертиз, а також формування практичних навичок правильної процедури вилучення зразків та проведення експертного дослідження. 

Завдання курсу: надання та поглиблення здобувачами вищої освіти системи теоретичних знань щодо науково-технічних засобів і методів збору зразків експертного дослідження, організації призначення експертиз, основних методик їх проведення, а також набути вміння і навички, знаходити, виділяти, аналізувати і оцінювати інформацію, яка необхідна для встановлення істини.

Навчальна дисципліна «Актуальні питання проведення нетрадиційних експертиз»

Предмет: «Актуальні питання проведення нетрадиційних експертиз» – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», предметом вивчення якої є особливості призначення та проведення нетрадиційних судових експертиз.

Мета навчального курсу – досягнення високого рівня знань, умінь та навичок у сфері підготовки, призначення та проведення нетрадиційних судових експертиз, вдосконалення механізму взаємодії слідчого та експерта у процесі розслідування злочинів. 

Завдання курсу: вдосконалення системи теоретичних знань і формування практичних навичок здобувачами вищої освіти щодо системи особливостей методик проведення нетрадиційних експертиз, забезпечення набуття вмінь і навичок знаходити, виділяти, аналізувати і оцінювати інформацію, яка необхідна для проведення експертиз.

Перелік 4 

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій діяльності»

Предмет: «Проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій» – це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» (напрям 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність), предметом вивчення якої є процесуальний порядок проведення СРД та НС(Р)Д.

Мета навчальної дисципліни – ознайомлення здобувачів із основними поняттями і практикою застосування норм кримінального процесуального законодавства України, яке регулює порядок проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, використання їх результатів у кримінальному провадженні; підвищення ефективності запобігання злочинності на сучасному етапі; зміцнення гарантії забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи в кримінальному судочинстві; аналіз зарубіжного досвіду та розробка пропозицій щодо удосконалення порядку проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Завдання навчальної дисципліни – вивчення теоретичних основ організації та здійснення СРД та НС(Р)Д у кримінальному провадженні шляхом підвищення ефективності форм та методів їх проведення; вивчення порядку проведення окремих СРД та НС(Р)Д; засвоєння положень кримінального процесуального законодавства України щодо СРД та НС(Р)Д; узагальнення та розповсюдження передового досвіду організації та здійснення СРД та НС(Р)Д у кримінальному провадженні; формуванні знань, умінь та навиків щодо проведення СРД та НС(Р)Д, передбачених КПК у процесі досудового розслідування.

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій діяльності»

Предмет: «Актуальні проблеми забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій діяльності» – це вибіркова навчальна дисципліна, складена відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (денної та заочної форми навчання), спеціальності 081 «Право».

Мета навчальної дисципліни є формування знань про стан системи, організації та процесуальної форми забезпечення прав людини під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, формування у студентів  знань і вмінь щодо надання юридичної допомоги, складання основних процесуальних документів (клопотань, скарг на протоколи слідчих та процесуальних дій, вимог, запитів та інше).

Завдання навчальної дисципліни – вдосконалення системи теоретичних знань і формування практичних навичок визначення проблемних питань забезпечення прав і свобод громадян під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, вивчення стану забезпечення їхніх прав і свобод при здійсненні ОРД, з’ясування найбільш важливих положень оперативно-розшукової діяльності та напрацювання пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності забезпечення прав і свобод громадян при виконанні правоохоронної функції держави.

Навчальна дисципліна «Інформаційні тактичні та прогностичні основи оперативно-розшукової діяльності»

Предмет. «Інформаційні, тактичні та прогностичні основи оперативно-розшукової діяльності» – це вибіркова навчальна дисципліна, циклу професійної підготовки, складена відповідно до освітньо-наукової програми для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», предметом вивчення якої є інформаційні, тактичні та прогностичні основи здійснення кримінального провадження.

Мета навчального курсу – оволодіння здобувачами вищої освіти понятійного апарату, сутності та змісту інформаційних тактичних та прогностичних основ оперативно-розшукової діяльності, згідно з чинним законодавством України.

Завдання курсу: профілактика кримінальних правопорушень; пошук і фіксація фактичних даних про злочини, які можуть використовуватися як приводи та підстави для початку досудового розслідування; забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, учасників кримінального провадження, членів їх сімей та близьких родичів. 

 

Список стейкхолдерів ОПП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції»

Рецензія-відгук Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на ОПП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції»

Рецензія-відгук Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на ОПП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції»

Договір про співпрацю між Університетом та ГУ Національної поліції в Київській області

Договір про співпрацю між Університетом та АО «Національна колегія адвокатів»

Договір про співпрацю між Університетом та АО «Протектум»

Договір про співпрацю між Університетом та Апеляційним судом Київської області

Рецензія-відгук Національної поліції України на ОПП “Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції”

Рецензія-відгук Адвокатського об”єднання “CREDENCE” на ОПП “Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції”

Витяг 1 із засідання кафедри із залученням стейкхолдера щодо удосконалення ОПП “Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції”

Витяг 2 із засідання кафедри із залученням стейкхолдера щодо удосконалення ОПП “Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції”

Рецензія-відгук Офісу Генерального прокурора України на ОПП “Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції

Рецензія-відгук Комітету Верховної Ради на ОПП “Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції”

Список стейкхолдерів кафедри

Рецензія -відгук на освітню програму прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя Цибульник Г.І.

Рецензія-відгук на освітню програму Ірпінського центру зайнятості

Рецензія-відгук на освітню програму Адвокатського об’єднання Гришаков, Власова та партнери

Міжародна рецензія-відгук на освітню програмудоктора з права Алієва Аміра

Рецензія-відгук на освітню програму Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

Рецензія-відгук на освітню програму Адвокатського об’єднання ЛЕКС ЮСТУМ

Договір про співробітництво із Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в місті Києві

Договір про співробітництво з адвокатським об’єднанням ЛЕКС ЮСТУМ

Договір про співробітництво з КНДЕКЦ МВС України

Договір про співробітництво з Київським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України

Договір про співробітництво з адвокатським об’єднанням Гришаков, Власова і партнери

Вiдгук-рецензія на освітньо-професійну програму д.ю.н., професора Чаплинського К.О.

Рецензія-відгук судді Київського апеляційного суду, к.ю.н. Ігнатюка О.В.

Рецензія-відгук слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого упра

Кафедрою забезпечується видання фахового наукового журналу «Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України» (наказ Міністерства освіти та науки України від 21.12.2015 р. № 1328; наказ Міністерства освіти та науки України від 22.12.2016 р. № 1604; головний редактор доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Цимбал Петро Васильович), в якому мають можливість публікувати свої праці викладачі, аспіранти та студенти.

На кафедрі кримінального процесу та криміналістики постійно діють Наукове товариство студентів та правовий клуб «Феміда», перебуваючи у яких студенти спільно із викладачами беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських круглих столах, конференціях, симпозіумах, семінарах, грантах та різних конкурсах, які проводяться державними органами. Студенти НТС систематично займають призові місця.

Наукова діяльність

ЗБІРНИК Реформування кримінального провадження 2021

ЗБІРНИК Реформування кримінального провадження 2020

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 85-річчя з дня народження видатного вченого-криміналіста, доктора юридичних наук, професора Бахіна Володимира Петровича (27 вересня 2017 року).

Матеріали ХІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку» (27 березня 2018 року)

Матеріали ХІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку» (30 жовтня 2018 року)

Матеріали ХІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку» (30 жовтня 2019 року)

Інформаційний лист Всеукраїнської студентської конференції Правове життя сучасний стан та перспективи розвитку

Збірник матеріалів конференції Реформування кримінального провадження 2020

Збірник міжнародної науково-практичної конференції Реформування кримінального провадження 2019 р.

Міжнародна конференція Фінансова політика теоретичні та практичні аспекти юридичної науки Ч.2. 2020 рік

Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції Правове життя 2020 рік

Основні розробки, результати наукової роботи та їх впровадження

(виконання кафедральної науково-дослідної теми)

 

У 2020 році до 25-річчя навчально-наукового інституту Права за заг.ред. доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Богатирьова І.Г. колективом авторів (до складу якого входять науково-педагогічні працівники кафедри кримінального права та кримінології) видано академічний підручник «Кримінологія», який має на меті надати базові знання з даного курсу студентам, курсантам та слухачам і створити їм умови для роздумів над причинами і умовами злочинності в Україні. Складається із двох модулів. Підручник буде корисний студентам, курсантам, слухачам, магістрам, викладачам вищих навчальних закладів, усім, кого цікавлять актуальні питання теорії та практики запобігання злочинності.

У 2017 році за загальною редакцією д.ю.н., професора, заслуженого юриста України В.В. Топчія науковцями кафедри кримінального права та кримінології Університету ДФС України підготовлено навчальний посібник «Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації». У ньому на ґрунті сучасних досягнень теорії кримінального права розглянуті актуальні питання кваліфікації злочинів, які викликають утруднення в судовій практиці. Проаналізовані склади злочинів, передбачені новими статтями Особливої частини Кримінального кодексу України, а також статтями, редакція яких  в останні роки була змінена. посібник виданий для суддів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, студентів та курсантів вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник: практикум підготовлений науковцями кафедри кримінального права та кримінології ННІ Права Університету ДФС України, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Практикум розрахований на студентів, курсантів та викладачів закладів вищої освіти, державних службовців, практиків-юристів та науковців. Виданий у 2020 році за загальною редакцією В.В. Топчія, Г.В. Дідківської, Е.В. Катеринчук.

У 2019 році професором кафедри кримінального права та кримінології Університету ДФС України В.І. Антиповим підготовлене видання «Кримінальни кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар». Видання розроблене за підсумками аналізу більше 300 конвенцій, статутів, пактів, протоколів та інших міжнародних актів, а також на підставі узагальнення майже 3 тис. рішень Європейського суду з прав людини. Як результат – відібрані і наведені в кореляції зі статтями Кримінального кодексу України тексти (витяги з текстів) 211
міжнародних документів та  334 рішення Європейського суду з прав
людини (з них 178 вперше опубліковані українською мовою). Міжнародні
документи та судова практика супроводжуються авторськими
доктринальними висновками  (науково-практичним коментарем) щодо їх
застосовності в контексті вітчизняного кримінального права. 
Видання буде корисним для суддів, адвокатів, працівників правоохоронних органів,правників-науковців, а також громадян, які цікавляться питаннями відповідності вітчизняної судової практики.

У 2019 році завідувачем кафедри кримінального права та кримінології, к.ю.н., доцентом Г.В. Дідківською видано монографію «Кримінологічна характеристика участі України в системі запобігання міжнародній злочинності». У монографії вперше досліджено кримінологічні засади участі України в системі запобігання міжнародній злочинності, сформульовано авторське визначення, а саме: авторське визначення міждержавної кримінологічної безпеки – як соціально-правова концепція незалежного самостійного існування держав між собою, що проявляється у вигляді гарантування безпечного співіснування. Монографія буде корисною для наукових, практичних працівників, викладачів та студентів.

22 січня 2020 року за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Топчія В.В. професорсько-викладацьким складом кафедри Дідківською Г.В., Мудряк Т.О., Гмиріним А.А., Нікітіним Ю.В., Топчієм В.В. видано схематичний збірник лекцій з курсу «Кримінальне право (Особлива частина )» українською та англійською мовами. З навчальним посібником можна ознайомитися в бібліотеці нашого Університету.

 

 

У монографії досліджено поняття особи, потерпілої від кримінального правопорушення та питання захисту процесуальних прав потерпілого а також механізму відшкодування завданих йому матеріальних та моральних збитків у кримінальному та кримінальному процесуальному законодавстві. Також дано авторське визначення забезпечення прав та законних інтересів потерпілого в кримінальному процесі, запропоновано зміни до КПК щодо забезпечення права потерпілого на відшкодування завданих збитків кримінальним правопорушенням, що має не тільки теоретичне, але і актуальне прикладне значення.

Кафедрою кримінального права та кримінології виконується дослідження за плановою темою «Теоретичні та прикладні проблеми протидії злочинності кримінально-правовими, кримінологічними та кримінально-виконавчими засобами». Науковий керівник – В. В. Топчій д.ю.н., доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології, Заслужений юрист України.

З кожним роком наукова робота кафедри набирає активних обертів. В рамках НДР кафедри проводяться наукові заходи та видаються навчальні посібники та монографії.

26 квітня2016 року кафедрою було проведено всеукраїнську науково-практичну Інтернет конференцію «Фіскальна політика в Україні в кримінально-правову вимірі», в межах якої було видано збірник тез конференції.

В 2016 році Дідківська Галина Василівна видала монографії «Криміногенність сім’ї як фактор злочинності неповнолітніх» та «Особливості кримінально-процесуального провадження у злочинах, вчинених неповнолітніми із соціально-неблагополучних сімей». У монографіях вперше досліджено особливості кримінально-процесуального провадження у злочинах, вчинених неповнолітніми, висвітлені особливості проблем сучасної сім’ї, причинний комплекс криміногенних факторів сімейної сфери і механізм їх впливу на злочинність неповнолітніх.

4 листопада 2016 року кафедрою було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства» в межах якої було видано збірник тез конференції.

Богатирьовим Іваном Григоровичем було опубліковано навчальний посібник «Кримінологія», в якому викладені ідеї вітчизняних та зарубіжних вчених – кримінологів щодо наукових знань про злочинність, її детермінацію, особу злочинця, кримінологічну віктимологію.

Колективом авторів: Топчієм Василем Васильовичем, Шкелебей Вікторією Анатоліївною та Супрун Тетяною Миколаївною, було видано навчальний посібник: «Публічно-правова протидія корупції». У посібнику висвітлено характеристику корупційних злочинів та правопорушень, відповідальність за корупційні діяння, перелік суб’єктів протидії та запобігання корупції.

Колективом авторів: Топчієм Василем Васильовичем та Антиповим Володимиром Івановичем було опубліковано навчальний посібник: «Кримінально-правова кваліфікація посягань на виборчі та референдні права». У посібнику викладені основні положення теорії кваліфікації злочинів – поняття, принципи, етапи кримінально-правової кваліфікації, склад злочину та кваліфікація, формула кваліфікації та юридичне формулювання обвинувачення. Розглянуті як загальні правила кваліфікації  (конкуренція норм, повторність та сукупність злочинів тощо), такі і спеціальні правила кваліфікації, застосування яких необхідно в ускладнених випадках і нетипових ситуаціях (невдала співучасть, помилка винної особи, провокація злочину, зворотна сила закону та ін.). Для кожної ситуації сформульовано правило кваліфікації, що роз’яснюється прикладами з практики.

Колективом авторів: Антиповим Володимиром Івановичем та Антиповим Владиславом Володимировичем було опубліковано навчальний посібник: «Кримінально-правова кваліфікація». У посібнику викладені основні положення теорії кваліфікації злочинів – поняття, принципи, етапи кримінально-правової кваліфікації, склад злочину та кваліфікація, формула кваліфікації та юридичне формулювання обвинувачення. Розглянуті як загальні правила кваліфікації  (конкуренція норм, повторність та сукупність злочинів тощо), такі і спеціальні правила кваліфікації, застосування яких необхідно в ускладнених випадках і нетипових ситуаціях (невдала співучасть, помилка винної особи, провокація злочину, зворотна сила закону та ін.).

За результатами Студентської науково-практичної конференції «Кримінально-правові та кримінологічні засоби запобігання корупції», проведеної кафедрою кримінального права та кримінології було опубліковано збірник тез доповідей. У збірнику відображено основні питання щодо корупції як складного правого і соціального явища. Теми, які були відображені у збірнику є: дієві заходи протії корупції в органах ДФС України; основні аспекти законодавчого регулювання протидії корупції; зарубіжний досвід запобігання та протидії корупції.

Колективом авторів кафедри кримінального права та кримінології загальною редакцією В.В. Топчія та науковою редакцією В.І. Антипова  було опубліковано навчальний посібник: «Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації». У посібнику викладені основні питання кваліфікації злочинів, які викликають складності у судовій практиці; проаналізовані склади злочинів передбачені новими статтями Особливої частини Кримінального кодексу України а також статтями, редакція яких в останні роки була змінена.

Колективом авторів: Ляшук О.М. (Бодуновою О.М.), Цимбалом П.В., Тарасенком О.В. було видано монографію «Процесуально-правові засади міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення».

У монографії вперше у вітчизняній юридичній науці комплексно досліджено інститут міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Розглянуто історію виникнення та розвиток міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Запропоновано авторське розуміння міжнародного розшуку та термінологічні уточнення окремих понять у цій сфері. Оптимізовано систему суб’єктів, які уповноваженні здійснювати розшук осіб за межами України. Проаналізовано стан нормативно-правового забезпечення міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення на території України та виокремлено етапи його здійснення. Внесено пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання інституту міжнародного розшуку осіб у кримінальному процесуальному праві через зміни, доповнення та уточнення КПК України.

Сімейне неблагополуччя в системі детермінантів злочинності

неповнолітніх в Україні (Монографія)

У монографії вперше досліджено сімейне неблагополуччя та його місце в системі детермінантів злочинності неповнолітніх, особливості проблем сучасної сім’ї, причинного комплексу криміногенних факторів сімейної сфери і механізму їх впливу на злочинність неповнолітніх, що дає можливість суб’єктам профілактики вже на ранніх стадіях деформації сімейних стосунків проводити заходи щодо попередження злочинності неповнолітніх, що має не тільки теоретичне, але і актуальне прикладне значення.

Дослідження причин злочинності неповнолітніх свідчить, що у переважній більшості випадків вчинення злочинів механізм протиправної поведінки неповнолітніх був запущений недоліками сімейного виховання, причому неповнолітні приходять до протиправної поведінки під безпосереднім впливом або за участю батьків.

Сім’я – первинний осередок суспільства, його соціально-побутова основа, що знаходиться у тісному взаємозв’язку і взаємодії з соціально-виробничою основою суспільства (трудовими колективами). На своєму рівні вона зосереджує, концентрує в життєдіяльності своїх членів весь комплекс стосунків, що існують в суспільстві, є своєрідним показником економічних, політичних, ідеологічних, соціально-психологічних процесів, що відбуваються в нім.

Саме сім’я формує у людей базові соціальні цінності, орієнтації, потреби, інтереси і звички, а також передумови їх розподіл на пріоритетні, більш менш значущі. Саме перші «уроки життя» в сім’ї закладають основу людської особистості, наявність якої зумовлює вибіркове сприйняття, переробку або несприйняття у подальшому соціальної інформації як керівництва до дії.

Сімейні умови, включаючи соціальне положення, рід занять, матеріальний рівень і рівень освіти батьків, значною мірою зумовлюють життєвий шлях дитини.

Збірник-Міжнародної-наук-практ-конференції-12.12.2018

Програма-податкового-конгресу-12.12.2019

ЗВІТ-АСПІРАНТІВ-КАФЕДРИ-КРИМІНАЛЬНОГО-ПРАВА-ТА-КРИМІНОЛОГІЇ

Збірник-тез-конкурс-2019

Збірник-Всеукраїнської-студентської-конференції-31-жовтня-2019

Збірник тез доповідей Міжнародної Інтернет конференції 20.12.2019

Збірник тез доповідей Міжнародної Інтернет конференції 01.03.2018

School

Збірник тез доповідей Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 27.03.2019

ВИСТУП-СУДДІ-ВЕРХОВНОГО-СУДУ-БЕНЕДИСЮКА-ІГОРЯ

Лист-конкурс

Університет державної фіскальної служби України запрошує вас взяти участь у  Міжнародній науково-практичній конференції «Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти» , яка відбудеться 19 квітня 2019 року.

Детальніше в інформаційному листі.

Моніторинг анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості організації навчання за ОПП Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності

Анкетування стейкхолдерів ОПП Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності

ОПП_Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності_2021

Моніторинг стейкхолдерів ОПП Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності

анкети магістрів частина 1

анкети магістрів частина 2

анкети магістрів частина 3

анкети магістрів частина 4

Зведене анкетування практичних працівників по ОПП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції»

Анкетування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо удосконалення ОПП “Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції”

Робочі програми 2019 рік

Методологія правових досліджень та методика викладання права

Філософія права

Особливості та проблеми організації адвокатської іяльності

РП Прокуратура в системі державних органів України

РП Актуальні питання кримінального процесу України 2019

РП_Теорія_судових_доказів_2020

РП Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження Обовязкова

РП Судоустрій в Україні


Вибіркові дисципліни, викладання яких забезпечується НПП кафедри

РП_Актуальні_питання_судової_експертизи_2019

РП Міжнародні судово-експертні мережі

РП Судова медицина 2019

РП Проблеми досудового розслідування 2019

РП Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності_вибіркова

РП_Міжнародне_співробітництво_під_час_кримінального_провадження_2020


Робочі програми 2020

Методологія нормотворчості та правозастосування

Державно-правовий розвиток в умовах глобалізації

РП Принципи та процедури судочинства 2020

РП_Прокуратура в системі держ.органів України

РП_Проблеми досудового розслідування

РП_ТСД_2020

РП_Проблеми_судоустрою_та_електронного_судочинства_2020

РП_Міжнародне_співробітництво_під_час_кримінального_провадження_2020


Переддипломна практика

РП Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності_обовязкова

РП Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності_обовязкова

РП_Методологія правових досліджень та методика викладання права_2019

РП_Державно-правовий розвиток в умовах глобалізації 2020

РП_ Методологія нормотворчості та правозастосування 2020

РП_Методологія правових досліджень та методика викладання права 2019

Силабус навчальної дисципліни Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Силабус навчальної дисципліни Прокуратура в системі державних органів України

Силабус навчальної дисципліни Міжнародні судово-експертні мережі

Силабус з навчальної дисципліни Теорія судових доказів

Силабус навчальної дисципліни Проблеми Досудового Розслідування

Силабус навчальної дисципліни Актуальні питання судової експертизи


Робочі програми та силабуси 2021

Програма_виробничої_практики_2021

Робоча_програма_Прокуратура в системі державних органів України 2021

Робоча програма Актуальні питання судової експерти 2021

Робоча програма Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження_2021

Робоча програма Особливості адвокатської діяльності та медіація в кримінальному провадженні -2021

Робоча_програма_Проблеми судоустрою та електронного судичнства в Україні_2021

Робоча програма Теоія судових доказів 2021

СИЛАБУС_Проблеми_судоустрою_та_ел.судочинства в Україні

РП Правнича іноземна мова

РП Методологія нормотворчості та правозастосування

РП Міжнародно-правозахисна діяльність Ради Європи

РП Методологія нормотворчості та правозастосування

РП Проблеми досудового розслідування 2021

РП Правнича іноземна мова

Силабус Публічно-правові аспекти функціонування ринку фінансових послуг

Силабус Податкове право зарубіжних країн

Силабус _Правові проблеми бюджетного процесу

СИЛАБУС_Проблеми_судоустрою_та_ел.судочинства в Україні

Роб_прогр_Цивільно-правовий_захист_прав_споживачів_2021

Роб_прогр_Спадкове_право_2021

Роб_прогр_Актуальні_проблеми_права_інтелектуальної_власності _2021

РП державно-правовий розвиток у умов. глобалізації

Силабус_Опод мал і сер бізнесу

Силабус_Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності в Україні

Силабус_Кваліфікація злочинів та запобігання злочинності у сферіоподаткування та митного контролю

Силабус Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства

Силабус _Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

Силабус _Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Силабус _Актуальні проблеми охорони і захисту соціально-трудових правАПОЗСТП_ Боднарчук_О.Г.

РП принципи та процедури судочинства

РП Міжнародне митне право 2021 вибіркова

РП Корпоративне право ЄС

РП Антимонопольне право Європейського Союзу

Гостьова лекція від практиків

17 серпня 2022р. кафедрою соціальної філософії та управління  для студентів 4 курсу спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу було організовано гостьову лекцію-дискусію (координатор від кафедри – к.пед.н., доцент Грушева А.А.) не тему «Тенденції розвитку ресторанної індустрії» з чарівною особистістю- ЛеранеХазбулаєвою(Козакевич) -громадськимдіячем, фахівцем ресторанної справи, яка позиціонує традиції кримськотатарської кухні в Україні. В ході лекції,Лєране […]

Наказом в.о. ректора ДПУ на посаду завідувача НЛ “Юридична клініка” призначено Савелову Юлію Михайлівну.

Наказом в.о. ректора ДПУ на посаду завідувача НЛ “Юридична клініка” призначено Савелову Юлію Михайлівну.  Юлія Михайлівна є адвокаткою, старшою викладачкою кафедри приватного права Навчально-наукового інституту права Державного податкового університету. Свою практичну діяльність за фахом розпочала ще у 2007 році у юридичній клініці нашого навчального закладу. Була  студентською координаторкою та працювала на різних посадах, у т.ч. […]

У Податковому відбувся випуск бакалаврів з економічної безпеки та митної справи

Сьогодні у стінах нескореного та незламного Державного податкового університету відбувся випуск бакалаврів Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи. Майже 200 випускників завітали до рідної Альма-матер, щоб отримати довгоочікувані дипломи. Це особливий день, адже попри всі виклики зібрав разом дружню університетську родину. Розділити радість свята прийшли і батьки, рідні та друзі. У цей день для […]

Випускники Податкового поповнили ряди нової генерації правників України

Понад 100 випускників Навчально-наукового інституту права зібралися у стінах рідної Альма-матер, щоб отримати документи про освіту. Одразу зазначимо, що вони відмовились від святкових атрибутів та подарунків, зробивши щедру пожертву на допомогу Збройним Силам України! Натомість отримали понад 1000 приємних слів, настанов та подяк. Не забули й про важливе – розпочався випуск з внесення Державного прапора […]
Всі новини та анонси

Гостьова лекція від практиків

17 серпня 2022р. кафедрою соціальної філософії та управління  для студентів 4 курсу спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу було організовано гостьову лекцію-дискусію (координатор від кафедри – к.пед.н., доцент Грушева А.А.) не тему «Тенденції розвитку ресторанної індустрії» з чарівною особистістю- ЛеранеХазбулаєвою(Козакевич) -громадськимдіячем, фахівцем ресторанної справи, яка позиціонує традиції кримськотатарської кухні в Україні. В ході лекції,Лєране […]

Наказом в.о. ректора ДПУ на посаду завідувача НЛ “Юридична клініка” призначено Савелову Юлію Михайлівну.

Наказом в.о. ректора ДПУ на посаду завідувача НЛ “Юридична клініка” призначено Савелову Юлію Михайлівну.  Юлія Михайлівна є адвокаткою, старшою викладачкою кафедри приватного права Навчально-наукового інституту права Державного податкового університету. Свою практичну діяльність за фахом розпочала ще у 2007 році у юридичній клініці нашого навчального закладу. Була  студентською координаторкою та працювала на різних посадах, у т.ч. […]

У Податковому відбувся випуск бакалаврів з економічної безпеки та митної справи

Сьогодні у стінах нескореного та незламного Державного податкового університету відбувся випуск бакалаврів Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи. Майже 200 випускників завітали до рідної Альма-матер, щоб отримати довгоочікувані дипломи. Це особливий день, адже попри всі виклики зібрав разом дружню університетську родину. Розділити радість свята прийшли і батьки, рідні та друзі. У цей день для […]

Випускники Податкового поповнили ряди нової генерації правників України

Понад 100 випускників Навчально-наукового інституту права зібралися у стінах рідної Альма-матер, щоб отримати документи про освіту. Одразу зазначимо, що вони відмовились від святкових атрибутів та подарунків, зробивши щедру пожертву на допомогу Збройним Силам України! Натомість отримали понад 1000 приємних слів, настанов та подяк. Не забули й про важливе – розпочався випуск з внесення Державного прапора […]