Гарант освітньої програми «Облік і оподаткування підприємницької діяльності»
підготовки магістрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Мацелюх Наталія Петрівна

Доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту обліку, аналізу і аудиту
Тема кандидатської дисертації: «Вплив податків на процеси ціноутворення в Україні» (2003 р.) Тема докторської дисертації: «Ринок цінних паперів: цінові механізми
збалансованого розвитку і попередження криз» (2017 р.)


Гарант освітньої програми «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Лісовий Андрій Васильович

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу
Тема кандидатської дисертації: «Прогнозування розвитку картопляного агропромислового  підкомплексу України» (2000 р.) Тема докторської дисертації: «Державне регулювання розвитку сільських територій: теорія, методологія, практика» (2009 р.)


Гарант освітньої програми «Облік і оподаткування підприємницької діяльності» підготовки магістрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Кандидат економічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри бухгалтерського обліку Тема кандидатської дисертації: «Облік і контроль витрат виробництва (на прикладі зернопереробних підприємств Кіровоградської області)» (2003)


Наказ на зміну гарантів


Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою бухгалтерського обліку на 2019-2020 н.р

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством (організацією, установою)

Звітність підприємства

Облік і звітність в оподаткуванні

Облік і аудит

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Облікова політика підприємств та організацій

Облік і звітність в небанківських фінансових установах

Облік і звітність в неприбуткових організаціях

Облік в банках

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Фінансовий облік І

Організація бухгалтерського обліку

Фінансовий облік II

Професійна етика бухгалтера

Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні

Навчальний практикум з фінансового обліку

Консолідація фінансової звітності

Бухгалтерський облік за видами діяльності (облік на малих підприємствах, облік на підприємствах за видами економічної діяльності)

Бухгалтерський (фінансовий) облік

Дисципліни за вибором студентів

Для бакалаврів спеціальності «Облік і оподаткування підприємств (організацій, організацій, установ)

 1. Облік ЗЕД
 2. Облік і звітність в неприбуткових організаціях
 3. Облік і звітність в оподаткуванні
 4. Професійна етика бухгалтера
 5. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 6. Бухгалтерський облік за видами діяльності
 7. Облік у зарубіжних країнах
 8. Система електронної звітності
 9. Облік в банках
 10. Навчальний практикум з фінансового обліку
 11. Навчальний практикум з аналізу господарської діяльності

Для магістрів спеціалізації «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльності»

 1. Організація і методика аудиту
 2. Професійна етика бухгалтера
 3. Стратегічний облік
 4. Організація і методика документальних перевірок підприємницької діяльності
 5. Організація бухгалтерського обліку
 6. Консолідація фінансової звітності
 7. Методологія наукових досліджень в обліку, аналізі та аудиті
 8. Моделі в плануванні та прогнозуванні ЗЕД
 9. Методологія наукових досліджень в оподаткуванні

Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні

Бухгалтерський (фінансовий) облік

Бухгалтерський облік за видами діяльності (облік на малих підприємствах, облік на підприємствах за видами економічної діяльності)

Інформаційні системи в бюджетній сфері

Консолідація фінансової звітності

Навчальний практикум з фінансового обліку

Облік в банках

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Облік і аудит

Облік і звітність в небанківських фінансових установах

Облік і звітність в неприбуткових організаціях

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Облікова політика підприємств та організацій

Організація бухгалтерського обліку

Професійна етика бухгалтера

У 2019 році кафедра бухгалтерського обліку УДФСУ підписала договори про співпрацю з двома підприємствами, а саме:

 1. З Товариством з обмеженою відповідальністю «Діскавері Хоум», розташованим за адресою м. Ірпінь,  вул. Київська, 73-Е/2. Вид діяльності цього підприємства: КВЕД 4120 «Будівництво житлових і нежитлових приміщень». ТОВ «Діскавері Хоум» згодне приймати на практику до 4 студентів.
 2. З Товариством з обмеженою відповідальністю «Будлайнсервіс», розташованим за адресою м. Ірпінь, вул. Садова, 94. Вид діяльності цього підприємства: КВЕД 4942 «Надання послуг перевезення».           

ТОВ «Будлайнсервіс» згодне приймати на практику до 4 студентів.

 

Cтан проведення наукових досліджень
за науково-дослідною роботою 2016-2019 рр.

 • Тема НДР: «Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні»
 • Керівник НДР: завідувач кафедри бухгалтерського обліку Університету ДФС України, д.е.н., професор Ільїн В.Ю.
 • Відповідальний виконавець НДР: Мазіна О.І., доцент кафедри бухгалтерського обліку.
 • Номер державної реєстрації НДР: 0116U006540
 • Номер облікової картки заключного звіту: інформація відсутня, у зв’язку з формуванням проміжного звіту
 • Терміни виконання: початок – 2016 р.; закінчення – 2020 р.
 • Короткий зміст:

Предметом дослідження є теоретичні засади та методичний інструментарій бухгалтерського обліку в умовах розвитку економіки країни;

Об’єктом дослідження є науково-методичні підходи до організації та методики обліку за наявністю та рухом об’єктів бухгалтерського обліку на підприємствах та в установах і організаціях державного сектору;

Мета науково-дослідної роботи –  узагальнення підходів до визначення ролі та значення бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання та пошук напрямів удосконалення підготовки фахівців з обліку та оподаткування в умовах розвитку професії, її регулювання відповідно до кваліфікаційних вимог, професійної освіти, практичного досвіду та змін у законодавстві;

Основні завдання, задачі чи проблеми, які необхідно було вирішити для досягнення мети полягають у проведенні досліджень за наступними основними напрямами:

 1. Актуальні питання бухгалтерського обліку підприємницької діяльності.
 2. Удосконалення бухгалтерського обліку в державному секторі.
 3. Бухгалтерський облік як інформаційне джерело контролю, аналізу, оподаткування та управління.
 4. Підготовка фахівців з обліку та оподаткування: проблеми і напрямки удосконалення.

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та практичне застосування:

Наукова значимість результатів дослідження полягає у розробці науково-методичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення бухгалтерського обліку та оптимізацію оподаткування підприємницьких структур та установ державного сектора в Україні.

Практична значимість. Розробка і впровадження в практику основних положень, висновків, пропозицій і рекомендацій за результатами НДР сприятимуть удосконаленню бухгалтерського обліку та оподаткування підприємницької діяльності та установ державного сектора, а також ефективної організації навчального процесу та підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців з обліку і оподаткування, їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Використання результатів роботи у навчальному процесі.

Результати дослідження використовуються при викладанні:

– нових  дисциплін: «Стратегічний управлінський облік», «Стратегічний управлінський облік в державному секторі», «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки організацій та установ державного сектору», «Професійна етика бухгалтера», «Облік і оподаткування»;

– оновлених курсів:  застосування інноваційних технологій при проведенні практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством (організацією, установою)» – ділова гра за темою «Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства і якість облікової інформації в бухгалтерському обліку».

Кількість штатних співробітників у 2019 році  10, кількість внутрішніх сумісників 2, які брали участь у виконанні НДР.

За період 2016-2019 н.р. опубліковано 52 статті у фахових виданнях,           2 наукові праці у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, 2 статті у зарубіжних фахових виданнях, 19 статей у інших виданнях, надруковано 145 тез доповідей на конференціях міжнародного і всеукраїнського рівня, прийнято участь у 8 колективних монографіях, 4 навчальних посібниках (детальна інформація представлена у розділі «Публікації»).