Загальна інформація про факультет


Окрасою та гордістю Університету є факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції (далі – Факультет). Це навчальний підрозділ зі специфічними умовами навчання, який не має аналогів в Україні. Факультет створений з метою підготовки висококваліфікованих кадрів для забезпечення економічної безпеки держави. В самому серці офіцерської еліти здобули вищу освіту тисячі фахівців своєї справи. 

Навчання на Факультеті відбувається за такими формами фінансуванням: державне замовленням (курсанти), так за кошти фізичних та юридичних осіб (студенти). Сферою діяльності випускників факультету є виявлення, розкриття та попередження злочинів у сфері економіки та публічних фінансів.

На Факультеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 081 Право та 262 Правоохоронна діяльність, а також докторів філософії за спеціальністю 081 Право.

На першому (бакалаврському) рівні реалізуються наступні освітньо-професійні програми (далі – ОПП):

 • «Митна безпека» (спеціальність 081 Право) – термін навчання 4 роки;
 • «Фінансові розслідування» (спеціальність 081 Право) – термін навчання 4 роки;
 • «Правоохоронна діяльність» (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність) – термін навчання 3 роки;

Вступ здійснюється на основі складання зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО). 

Для вступу на ОПП «Фінансові розслідування» необхідна наявність таких сертифікатів ЗНО:

 1. Українська мова та література;
 2. Історія України;
 3. Математика або Іноземна мова (на вибір)

Мінімальний конкурсний бал – 140 балів.

Термін навчання 3 роки 10 місяців

Підготовка за даною ОПП здійснюється виключно за денною формою навчання. Здобувачів вищої освіти зараховуються до кадрового резерву податкової міліції та отримують спеціальні звання. Курсанти знаходяться на повному державному забезпеченні, проживають в комфортному гуртожитку, мають триразове харчування, забезпечені грошовим утриманням та форменим одягом протягом усього періоду навчання. 

Особливістю вступу: обов’язкове формування особової справи кандидата на навчання, що здійснюється у кадрових підрозділах територіальних органах ДФС України та секторі комплектування та проходження служби Університету ДФС України.

Для зарахування на ОПП « Митна безпека» необхідно подати такі сертифікати ЗНО:

 1. Українська мова та література;
 2. Історія України;
 3. Географія або Іноземна мова (на вибір)

Мінімальний конкурсний бал – 140 балів

Термін навчання 3 роки 10 місяців

Для вступу ОПП «Правоохоронна діяльність»:

 1. Українська мова та література;
 2. Історія України;
 3. Географія або Іноземна мова (на вибір)

Мінімальний конкурсний бал – 100 балів

Термін навчання 2 роки 10 місяців

За даними конкурсними пропозиціями навчання здійснюється за денною та заочною формами, виключно за кошти фізичних та юридичних осіб. За необхідності здобувачі вищої освіти забезпечуються гуртожитком, який обладнаний всім необхідним для комфортного проживання та навчання.

Студенти в обов’язковому порядку дотримуються вимог окремих статей Дисциплінарного статут Збройних сил України, також мають свій однострій, символіку, знаки розрізнення та перебувають на заняттях у формі встановленого зразка відповідно до Положення про Факультет. Виховання здобувачів вищої освіти спрямоване на формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості та навичок здорового способу життя.

На другому (магістерському) рівні підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за такими освітньо-професійними програмами:

 • «Правове забезпечення митної безпека» (спеціальність 081 Право)

Термін навчання 1 рік 6 місяців

Атестація по завершенню навчання проходить у вигляді випускної кваліфікаційної роботи.

 • «Фінансові розслідування» (спеціальність 081 Право)

Термін навчання 1 рік 6 місяців

Атестація по завершенню навчання проходить у вигляді випускного кваліфікаційного іспиту.

Для атестованих співробітників податкової міліції можливий варіант щодо здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за дуальною формою.

Вступ за спеціальністю 081 Право здійснюється на основі результатів єдиного фахового вступного випробування з права та загальних правничих компетентностей та єдиного вступного іспиту з іноземної мови. 

 • «Правоохоронна діяльність» (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність)

Термін навчання 1 рік 6 місяців

Атестація по завершенню навчання проходить у вигляді випускного кваліфікаційного іспиту.

ОПП спроєктована із урахування можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії у напрямках: корпоративної безпеки, оперативно-розшукової діяльності, кримінально-процесуальної діяльності, приватної детективної (розшукової) діяльності, фінансової  розвідки.

Вступ за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність на основі здобутого освітнього рівня вищої освіти спеціаліст/магістр здійснюється при складанні вступного іспиту з іноземної мови на базі Університету та фахового вступного випробування, у всіх інших випадках – необхідно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування. 

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» вступ здійснюється на 2-й або 3-й курси навчання залежно від спеціальності (споріднена/неспоріднена) за якою здобуто попередній рівень освіти за конкурсними пропозиціями, визначеними Правилами прийому Університету державної фіскальної служби України на поточний рік.

Вступ здійснюється на підставі результатів складання фахового вступного випробування та за наявності сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

Структуру факультету утворюють 4 кафедри, до складу яких входять висококваліфіковані науково-педагогічні працівники із значним стажем практичної та наукової роботи. Діяльність кафедр забезпечена  спеціалізованими класами, навчальними лабораторіями, полігонами, які повністю відповідають вимогам щодо підготовки фахівців з фінансових розслідувань та митної безпеки. 

        А саме:

        – кафедра оперативно-розшукової діяльності, діяльність якої спрямована на дослідження закономірностей механізму скоєння злочинів, особливості отримання інформації про підготовку, вчинення злочинів, а також розробку правових, організаційних, методичних і тактичних основ ефективного застосування оперативно – розшукових сил, засобів, методів і оперативно – розшукових та оперативно – технічних заходів – негласних слідчих(розшукових) дій у виявленні, попередженні та припиненні злочинів. На базі кафедри створено 6 спеціалізованих навчальних кабінетів: дві комп’ютерні лабораторії ОРД, спеціальний кабінет з оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки, спеціальний кабінет з психології ОРД, спеціалізована аудиторія для проведення секретних робіт та лекцій, навчальна лабораторія  протидії незаконному обігу підакцизних товарів;  

         – кафедра адміністративного права і процесу та митної безпеки,  діяльність якої спрямована на формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань щодо організаційної структури, функціонального призначення органів публічної адміністрації, основних моделей взаємовідносин осіб із суб’єктами владних повноважень, основ забезпечення законності правоохоронної діяльності та практичних навичок правозастосування. Також кафедра здійснює методичну роботу з метою належного забезпечення освітнього процесу. Пріоритетними напрямами  наукової роботи кафедри є дослідження проблем адміністративної діяльності фіскальних органів, правового забезпечення митної безпеки, в тому числі протидії контрабанді та іншим порушенням податкового та митного законодавства. Кафедрою здійснюється підготовка  докторів філософії у галузі права.  

           На базі кафедри функціонує навчальна аудиторія з питань організації протидії митним правопорушенням та навчальна аудиторія з питань митної безпеки. 

          – кафедра фінансових розслідувань забезпечує фахівців органів фінансових розслідувань повним об’ємом теоретичних та практичних знань в області аналізу та викриття економічних злочинів. Для удосконалення навчального і виховного процесу курсантів науково-педагогічним складом кафедри постійно вивчається організація слідчої, оперативно-розшукової та службової діяльності підрозділів по боротьбі з фінансовими злочинами. Семінари, лекції та практичні заняття проходять у спеціалізованій навчальній аудиторії де вивчаються схеми протидії відмивання грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також в аудиторії досудового розслідування та навчальному полігоні, проводяться практичні заняття таких процесуальних дій, як обшук, допит та тимчасовий доступ до речей і документів; 

         – кафедра спеціальних дисциплін та організацій професійної підготовки. Основною метою науково-педагогічного складу кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки є створення єдиної системи, яка забезпечить майбутнього фахівця знаннями і навичками, необхідними для виконання службових завдань в ускладнених та екстремальних умовах.  

Нині, у часи змін та радикальних економічних реформ, діяльність служб, які займаються економічною безпекою, набуває особливої актуальності, адже саме вони здатні виконати важливе державне завдання протидії економічної злочинності, а факультет є тим потужним навчальним підрозділом, що готує справжніх професіоналів здатних витримати серйозну конкуренцію та влитись в ряди майбутніх фахівців з фінансових розслідувань.

Запрошуємо всіх до нашої великої, дружньої родини. Адже саме Ви – майбутнє економічної безпеки нашої держави!

За додатковою інформацією звертайтесь:

Тел. гарячої лінії: 0665178298

Веб-сайт: http://www.fpm.org.ua
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100021601913716
 https://www.instagram.com/tax_militia_department_/?hl=uk

 https://t.me/vstup2020fpm

 https://www.youtube.com/channel/UCSidh1jD3BWwR_r-6jNEzqg

Понад 20 річна історія динамічного становлення та розвитку Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції – це яскравий приклад, як ідея помножена на професіоналізм та кропітку працю знайшла реалізацію в єдиному на теренах нашої держави підрозділі, що дав путівку в життя понад трьом тисячам фахівцям, які стали на захист фінансових інтересів країни.

В період радикальних економічних реформ, динамічної зміни економічних процесів у державі змінювались і злочинні схеми, викриття яких було неможливим без кропіткої і самовідданої праці професіоналів. Потреба в ефективній діяльності підрозділів податкової міліції набувала особливої актуальності, адже саме вони могли виконати державне завдання протидії економічній злочинності. Історію формують люди – саме тому на початку 1997 року постало питання щодо підготовки висококваліфікованих кадрів, що мали б на гідному рівні протидіяти фінансовим злочинам.

Так за ініціативою на той час першого заступника Голови ДПА України Жвалюка Віктора Романовича було прийняте рішення про створення в структурі Українського фінансово-економічного інституту факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції, що в свою чергу було закріплене в Постанові Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 року №581.

Того часу склалась надзвичайно складна ситуація з підбором кадрів до податкової поліції, основу якої становили відряджені з МВС працівники служби боротьби з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування. Проте стояло завдання збільшити чисельність у підрозділах податкової поліції ДПА України втричі. Тоді мало хто вірив в позитивний результат. Віддаленість від Києва, відсутність житла, невпевненість в майбутньому стояли на шляху переходу на роботу в УФЕІ, особливо офіцерів, які мали вчений ступінь. Проте завдяки мудрості, досвіду та професійному чуттю першому начальнику факультету Білоусу Віктору Тарасовичу вдалося створити колектив справжніх фахівців своєї справи.  Завдяки великій підтримці вдалося отримати ліцензію на підготовку 250 спеціалістів правоохоронної діяльності. Відбувся перший набір, активно створювалась матеріальна база, заохочувались ініціативи курсантів та офіцерів по створенню позитивного іміджу факультету, участь у наукових конференціях, спортивних змаганнях тощо.

Завдяки вмілому керівництву Шамрая Василя Олександровича той бойовий дух, що був закладений в перші роки формування факультету, було підтримано і примножено. Про це свідчать значні досягнення, а саме перші стипендіати Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, прийоми у Президента перших випускників-відмінників навчання, військово-релігійне паломництво до м. Лурд (Франція) з відвідуванням Ватикану та зустріч з Папою Римським Іоаном Павлом ІІ, незабутня перемога курсантів факультету у військово-спортивних змаганнях «Патріот», участь парадного батальйону факультету в п’яти військових парадах у столиці України. Шамрай Василь Олександрович завжди був генератором розвитку науки на факультеті, саме він брав активну участь в створенні першої спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій з юридичних наук, яка на сьогодні має статус «докторської», де в подальшому захищали свої кандидатські і докторські дисертації працівники Університету, офіцери податкової міліції, а також випускники факультету різних років.

Очоливши в 2007 році факультет податкової міліції, Андруліс Йонас Юозович маючи значний досвід роботи в команді справжніх професіоналів, та особисто підготовлені на високому рівні парадні батальйони, що п’ять разів крокували на військових парадах по Хрещатику, зумів підняти на новий рівень стан професійної підготовки та рівня службової підготовки, що включав в себе національно-патріотичне виховання,  наслідування і дотримання військових традицій та ритуалів, фізична підготовка.

Починаючи з 2009 році розуміючи актуальні виклики сьогодення, Розум Олександр Миколайович доклав зусиль для залучення до освітнього процесу працівників, що мали практичний досвід в розкритті економічних злочинів та схем ухилення від оподаткування. На базі факультету податкової міліції проводяться науково-практичні конференції, в яких піднімаються актуальні питання, проблеми, що виникають в діяльності практичних підрозділів податкової міліції. Таким чином, факультет стає майданчиком, де зароджуються стратегії та плани подальшого розвитку податкової служби. На той час така активна позиція дозволяє факультету вибороти право на підготовку фахівців з розкриття фінансових злочинів для країн учасниць СНД.

Наразі колектив факультету на чолі з Чмелюком Василем Васильовичем продовжує розвивати та вдосконалювати систему підготовки справжніх майбутніх професіоналів своєї справи. Факультет стає міжнародним майданчиком для обговорення концепції створення служби по боротьбі із злочинами в сфері фінансів.

Чмелюк Василь Васильович – проректор з питань підготовки кадрів податкової міліції-начальник факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції – кандидат юридичних наук, полковник податкової міліції.

Рік народження: 9.06. 1982.

Освіта вища: у 2003 році закінчив Національний університет державної податкової служби України, у 2015 році – закінчив Національну академію державного управління при президентові України.

Наукова ступінь: кандидат юридичних наук.

Бобік Семен Петрович – виконуючий обов’язки заступника начальника Факультету податкової міліції з виховної роботи, підполковник податкової міліції.
 
Рік народження: 02.08.1985.
 
Освіта вища: у 2008 році закінчив Національний університет державної податкової служби України.
 
 

Біла Вікторія Русланівна – заступник начальника факультету з навчально-методичної роботи, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник податкової міліції.

Рік народження: 1.03.1987.

Освіта вища: у 2008 році закінчила Національний університет державної податкової служби України.

Наукова ступінь: кандидат юридичних наук, доцент.

Бондарчук Віталій Вікторович – заступник начальника факультету з організаційної роботи, кандидат юридичних наук, полковник податкової міліції.

Рік народження: 9.11.1975.

Освіта вища: у 1997 році закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого.

Наукова ступінь: кандидат юридичних наук.

Склад  Вченої ради факультету  підготовки,  перепідготовки  та підвищення  кваліфікації  працівників  податкової  міліції на 2020 – 2021 н.р.

 1.   Чмелюк Василь Васильович  к.ю.н
 2.   Біла Вікторія Русланівна  к.ю.н., доцент
 3.   Бондарчук Віталій Вікторович к.ю.н.
 4.   Бобік Семен Петрович 
 5.   Тильчик В’ячеслав В’ячеславович  д.ю.н., доцент
 6.   Мулявка Дмитро Григорович  к.ю.н., професор
 7.   Калганова Олена Анатоліївна к.ю.н., доцент
 8.   Федчишина Віолетта Віталіївна д.ю.н., доцент
 9.   Грищук Віктор Леонідович к.ю.н.
 10.   Калита Наталія Миколаївна
 11.   Лата Олег Олегович  

Звіти про діяльність

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Громадські ініціативи та соціальна відповідальність

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Спортивна та службова підготовка

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Службові та офіцерські традиції (ритуали) податкової міліції

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Кафедра журналістики, української словесності та культури запрошує взяти участь у I Міжнародній науково-практичній конференції

«Соціокомунікаційна наука в парадигмі смислових трансформацій: тренди освіти і професійної діяльності»,  яка відбудеться в Університеті ДФС України 21 травня 2021 року Детальніше в інформаційному листі.

В УДФСУ відзначили День соборності України

В Університеті державної фіскальної служби України відзначили День соборності України. Свято, яке є дуже важливим для нашої країни, адже формує риси громадянина української держави та прививає повагу до минулого Батьківщини, кожний Навчально-науковий інститут та Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції відзначили по-своєму. Зокрема, в онлайн режимі було проведено лекторії та кураторські години, […]

Відбудеться захист дипломних робіт студентів магістрів денної та заочної форми навчання груп ПМЦ-19-1 та ПМЗЦ-19-1

25-29 січня 2021 року на кафедрі цивільного права та процесу  відбудеться  захист дипломних робіт студентів-магістрів денної та заочної форми навчання  ПМЦ-19-1 та ПМЦЗ-19-1.  Екзаменаційна комісія працюватиме  під головуванням судді Печерського районного суду, судді Батрин Олесі Василівни. На захист представлено роботи, присвячені актуальним питанням цивільно- правової науки  та практики.

Відбудеться онлайн зустріч з представницею Закарпатської митниці Лілією Дорофєєвою

З нагоди Міжнародного дня митника кафедра фінансового права УДФСУ запрошує усіх бажаючих на зустріч з практичним працівником – Дорофєєвою Лілією Максимівною – начальником з напряму реалізації правових питань Закарпатської митниці Державної митної служби України (доктором юридичних наук, професором кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Ужгородського національного університету). Тема для обговорення – «Інституційно-функціональний механізм системи митних […]
Всі новини та анонси

Привітання Антона Монаєнка з Днем Соборності України

Дорогі українці!  Прийміть щирі вітання з нагоди національного свята – Дня Соборності України! Щороку, 22 січня, кожен із нас вкотре згадує про незламність українського народу, безмежне прагнення бути вільними, сильними та єдиними. А також про те, що лише разом ми зможемо все, бо в єдності – сила! Нашому поколінню відведено важливий історичний екзамен, який потрібно […]

Відбудеться онлайн зустріч з представницею Закарпатської митниці Лілією Дорофєєвою

З нагоди Міжнародного дня митника кафедра фінансового права УДФСУ запрошує усіх бажаючих на зустріч з практичним працівником – Дорофєєвою Лілією Максимівною – начальником з напряму реалізації правових питань Закарпатської митниці Державної митної служби України (доктором юридичних наук, професором кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Ужгородського національного університету). Тема для обговорення – «Інституційно-функціональний механізм системи митних […]

Оголошення про позачергове засідання Вченої ради

  Шановні колеги! 25 січня 2021 року о 13.00 годині в онлайн-режимі відбудеться засідання Постійної комісії з питань освітнього процесу Вченої ради Університету державної фіскальної служби України. 25 січня 2021 року о 15.00 годині в онлайн-режимі відбудеться засідання Постійної комісії з питань наукової роботи та інноваційного розвитку Вченої ради Університету державної фіскальної служби України.  26 січня 2021 року о 13.00 годині […]

Привітання Антона Монаєнка з Хрещенням Господнім

Шановні колеги, студенти, друзі! Щиро вітаю з великим православним святом – Хрещенням Господнім! Бажаю кожному бути добрими серцем та чистими душею! Нехай віра ніколи не покидає ваші серця, а Хрещенські морози підбадьорять і загартують. Зичу кожному міцного здоров’я, невичерпної енергії та незламності духу! І хоч зі святом Водохреща закінчується цикл різдвяно-новорічних свят, бажаю щоб у […]