1.       Безпека життєдіяльності.

І Модуль «Безпека життєдіяльності»: загальні основи безпеки життєдіяльності; система «людина – життєве середовище»; небезпеки виробничого, побутового та урбанізованого середовищ; небезпеки, що призводять    до    надзвичайних     ситуацій     та     засоби     їх     зниження. ІІ Модуль: «Основи охорони праці»: правові та організаційні питання охорони праці; виробнича санітарія та гігієна праці; основи техніки безпеки; пожежна безпека.

2.  Безпечність товарів.

Предмет і задачі курсу. Особливості сучасного етапу розвитку науки і техніки. Основні джерела забруднення, модифікації та зміни якості продтоварів на протязі їх життєвого циклу. Іонізуюча радіація в нових технологіях створення споживчих товарів на протязі їх життєвого циклу. Використання мікроорганізмів у біотехнологіях створення непродовольчих товарів, харчових продуктів та сировини для них. Безпечність непродовольчих товарів як показник їх якості. Безпечність товарів з полімерних матеріалів. Безпечність іграшок. Безпечність виробів з текстилю. Безпечність товарів побутової хімії. Безпечність парфумерно-косметичних товарів. Здоров’я людини та проблеми безпечності харчових продуктів. Пріонові інфекції та проблеми, що виникають в товарознавстві. Природні компоненти продовольчої сировини і харчових продуктів, що негативно впливають на організм. Потенційно небезпечні забруднювачі харчових продуктів. Генетично модифіковані харчові продукти. Соціальні токсиканти.

3.  Біохімія та фізіологія харчування.

Харчування людини як медико-біологічна та соціально-економічна проблема. Загальна характеристика харчових речовин. Білкові речовини та їх фізіолого- гігієнічне значення. Фізіолого-гігієнічне значення вуглеводів. Ліпіди та їх роль у харчуванні людини. Роль вітамінів у харчуванні людини. Роль мінеральних речовин у харчуванні людини. Система травлення і процеси травлення. Вплив харчування на функціонування основних систем організму людини. Фізіолого-гігієнічна характеристика основних харчових продуктів та їхніх компонентів. Загальні уявлення про обмін речовин і енергії. Сутність теорії збалансованого і адекватного харчування.

4.     Екологія.

Предмет, завдання та значення екології як науки. Наукові засади раціонального природокористування. Основні терміни та поняття екології. Угруповання та екосистеми. Поняття про природокористування. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації. Техноекологія та сучасні види науково-практичної діяльності людини у галузі охорони НПС. Економічний механізм природокористування та охорони НПС. Економічна та соціальна ефективність природоохоронної діяльності. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони НПС. Екологічні проблеми України та її регіонів. Державне управління у галузі охорони НПС. Екологічне право. Екорозвиток та екологізація економіки.

5.  Інструментальні методи дослідження та сенсорний аналіз

Теоретичні основи і класифікація інструментальних методів. Фотометричні методи дослідження товарів. Рефрактометричний метод аналізу. Електрохімічні методи дослідження товарів. Кондуктометричний метод аналізу. Потенціометричний, кулонометричний та полярографічний методи дослідження товарів. Хроматографічні і спектральні методи дослідження товарів. Інфрачервона та ультрафіолетова спектроскопія. Атомна спектроскопія. Люмінесцентний та рентгеноструктурний аналіз. Загальні відомості про сенсорний аналіз, його роль і місце в системі дослідження якості продовольчих товарів. Органолептичні властивості харчових продуктів та речовин, що їх зумовлюють.. Фізіологічні основи сенсорного аналізу.. Методи дегустаційного аналізу. Вимоги до експертів-дегустаторів. Система організації і проведення сенсорного аналізу.. Взаємозв’язок результатів дегустаційного та інструментального аналізу.

6.  Мікробіологія

Предмет, завдання мікробіології та її зв’язок з товарознавством. Правила роботи в мікробіологічній лабораторії. Будова оптичного мікроскопу і техніка мікроскопії. Техніка приготування препаратів і методи фарбування мікроорганізмів.. Основи класифікації і морфології мікроорганізмів. Фізіологія мікроорганізмів. Вплив факторів зовнішнього середовища на мікроорганізми. Найважливіші біохімічні процеси, збудниками яких є мікроорганізми, їх промислове використання. Екологія мікроорганізмів – поширення мікроорганізмів у природі. Основні шляхи мікробного забруднення сировини, продукції та виробничих потужностей. Мікрофлора тіла людини, води, повітря, виробничих приміщень, підприємств громадського харчування та санітарні вимоги до них. Поняття про інфекції та імунітет. Властивості патогенних мікроорганізмів. Найбільш розповсюджені харчові інфекції. Харчові отруєння: харчові інтоксикації та токсикоінфекції. Мікрофлора харчових продуктів. Показники санітарно-гігієнічної безпеки та основи експертної мікробіологічної оцінки товарів. Систематика та діагностика мікробіологічних пошкоджень непродовольчих товарів та засоби їх захисту.

7.  Методи та технічні засоби митного контролю.

Вступ. Загальна характеристика, роль і значення у реалізації завдань митної служби України. Сучасні засоби митного контролю. Рентгенівські методи контролю осіб, вантажів, багажу, ручної поклажі та поштових відправлень. Металошукачі. Загальна характеристика, класифікація. Методика огляду об’єктів із застосуванням металошукачів. Засоби виявлення зброї, вибухових пристроїв та їх елементів. Методи виявлення зброї та вибухових пристроїв. Прилади для виявлення радіоелектронної апаратури та її складових. Електронні детектори матеріалів: індикатори металів, детектори коштовних каменів, детектори наркотичних та вибухових речовин. Дозиметри. Призначення та принципи функціонування дозиметрів. Правила безпечної експлуатації та техніка безпеки. Пошукові засоби митного контролю: портативні телевізійні системи, ендоскопи, оглядові дзеркала та оглядові

щупи. Спеціальні засоби митного контролю: ультрафіолетові ліхтарі та флуоресцентні маркери, міні скопи, технічні засоби для перевірки автентичності особистих та інших документів, засобів митного забезпечення, грошових знаків, цінних паперів. Хімічні експрес-аналізатори. Реактиви для ідентифікації наркотичних речовин, експрес-аналізатори вибухових речовин, реактиви для визначення проб дорогоцінних металів та дослідження документів. Технічні засоби митного контролю носіїв інформації. Засоби зв’язку та захисту інформації. Засоби технічного забезпечення. Ваговимірювальне устаткування. Реєстратори розрахункових операцій (РРО): призначення та функції РРО в митному контролі, класифікація та ідентифікація РРО. Основні технічні характеристики та правила експлуатації.

8.  Охорона праці.

Правові та організаційні питання охорони праці (законодавча та нормативна база України про охорону праці; організація охорони праці на підприємстві; навчання з питань охорони праці; аналіз умов праці на підприємстві; розслідування та облік нещасних випадків та профзахворювань на виробництві; економічні питання охорони праці); виробнича санітарія та гігієна праці (загальні санітарно-гігієнічні умови праці у виробничих приміщеннях; вентиляція та освітлення виробничих приміщень; захист від іонізуючих випромінювань, від електромагнітних полів та випромінювань, від полів виробничих механічних коливань; від випромінювань оптичного діапазону); основи техніки безпеки; пожежна безпека.

9.  Охорона праці в галузі.

Правові та організаційні основи охорони праці в галузі. Практичне застосування законодавчих та нормативних актів про охорону праці в галузі. Система управління охороною праці в галузі. Фізіологія, психологія, гігієна праці та виробнича санітарія в галузі. Загальні поняття про умови праці в галузі. Небезпечні та шкідливі фактори умов праці в галузі. Психофізіологічні аспекти діяльності співробітників галузі. Напрямки поліпшення умов праці та зниження напруженості трудового процесу. Профілактика травматизму та загальних захворювань характерних для працівників галузі. Травмонебезпечні фактори та характерні загальні захворювання працівників галузі. Підвищення рівня безпеки праці, профілактика травматизму та захворювань характерних для працівників галузі. Пожежна безпека, протипожежний захист службових приміщень галузі. Загальні питання пожежної безпеки галузевих приміщень. Системи пожежного захисту галузевих приміщень.

10.  Cистеми промислових технологій в галузях економіки.

Будова матеріалів. Основні властивості матеріалів. Перетворення в матеріалах. Поверхневі явища в матеріалах. Основи теорії сплавів. Сутність, види та характеристика промислових технологій і технологічних процесів. Їх значення у формуванні техніко-економічних показників виробництва. Інновації та їх роль у техніко-економічному розвитку країни, галузі та об’єктів господарювання. Якість продукції, стандартизація, метрологія і сертифікація та їх зв’язок з технологіями. Організація і технічна підготовка

виробництва. Сировинно-матеріальне забезпечення промислових технологій. Добувна промисловість та виробництво коксопродуктів. Виробництво електроенергії. Металургійна промисловість. Технології виробництва машин та устаткування. Технології хімічних виробництв та нафтоперероблення. Виготовлення виробів будівельного призначення. Деревообробна промисловість. Технології легкої промисловості. Технології виробництва АПК, харчової промисловості і переробки сільськогосподарської продукції. Нові прогресивні технології.

11.  Стандартизація та сертифікація товарів/послуг.

Загальні засади метрології, стандартизації і сертифікації. Метрологія. Основи теорії вимірювань. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Міжнародне співробітництво в галузі метрології. Теоретичні та методичні основи стандартизації. Національна система стандартизації та міжнародне співробітництво в галузі стандартизації. Розвиток регіональної стандартизації. Сутність та зміст сертифікації. Сертифікація як елемент забезпечення якості товарів та послуг. Система сертифікації в Україні. Підтвердження відповідності якості продукції та послуг. Регіональна сертифікація. Роль стандартизації та сертифікації у міжнародній торгівлі.

12.  Теоретичні основи товарознавства.

Предмет, зміст, метод і завдання сучасного товарознавства. Теоретичні основи формування потреб і споживання товарів. Споживчі властивості товарів. Якість товарів і її оцінка. Фактори подовження строків служби та придатності товарів. Принципи та методи товарознавства. Класифікація і асортимент товарів. Види і засоби інформації про товари. Зберігання товарів під час товароруху. Проблеми якості та втрат товарів під час товароруху.

13.  Товарознавство та експертиза у митній справі.

Предмет, зміст і завдання сучасного товарознавства. Основи раціонального споживання та використання продовольчих і непродовольчих товарів. Хімічний склад продовольчих товарів. Класифікація харчових продуктів. Якість харчових продуктів. Основи зберігання і транспортування товарів. Теоретичні аспекти фальсифікації товарів. Експертиза товарів. Товарознавча характеристика борошна, хлібобулочних та макаронних виробів. Товарознавча характеристика свіжої та переробленої плодоовочевої продукції. Товарознавча характеристика крохмалю, цукру, меду, кондитерських виробів. Товарознавча характеристика смакових товарів. Товарознавча характеристика харчових жирів. Товарознавча характеристика молока і молочних товарів. Товарознавча характеристика яєць та яєчних продуктів. Товарознавча характеристика м’яса та м’ясних товарів. Товарознавча характеристика риби та рибних товарів. Товарознавча характеристика харчових концентратів. Господарські товари. Текстильні товари. Взуттєві та хутряні товари. Технічно-складні побутові товари.

14.  Товарознавство та експертиза непродовольчих товарів.

Теоретичні основи товарознавства непродовольчих товарів. Ідентифікація та фальсифікація непродовольчих товарів. Товарознавча характеристика та особливості експертизи мінеральних продуктів (солі; сірки; землі та каміння;

штукатурних матеріалів, вапна та цементу, руди, шлаків та золи, палива мінерального; нафти та продуктів її перегонки; бітумінозних речовин; восків мінеральних). Товарознавча характеристика та особливості експертизи продукції хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості. Товарознавча характеристика та особливості експертизи полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них; каучуку, гуми та виробів з них. Товарознавча характеристика та особливості експертизи шкури та шкіри необроблених, шкіри, натурального хутра та виробів з них; дорожніх речей, сумок та аналогічних товарів. Товарознавча характеристика та особливості експертизи деревини і виробів з деревини; деревного вугілля; пробки та виробів з неї; виробів із соломи, альфи та інших матеріалів для плетення; кошикових та інших плетених виробів. Товарознавча характеристика та особливості експертизи маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; паперу або картону, одержаних з відходів та макулатури; паперу, картону та виробів з них. Товарознавча характеристика та особливості експертизи текстилю та виробів з нього. Товарознавча характеристика та особливості експертизи взуття, головних уборів, виробів з волосся людини. Товарознавча характеристика та особливості експертизи виробів з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів; керамічних виробів; скла та виробів зі скла. Товарознавча характеристика та особливості експертизи перлів натуральних або культивованих, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів, металів, плакованих чи дубльованих дорогоцінних металів, та виробів з них; біжутерії; монет. Товарознавча характеристика та особливості експертизи недорогоцінних металів та виробів з них. Товарознавча характеристика та особливості експертизи механічного обладнання; машин та механізмів, електрообладнання та їх частин; пристроїв для записування або відтворення звуку, приладів для записування або відтворення зображення і звуку по телебаченню та частини і приладдя до них. Товарознавча характеристика та особливості експертизи транспортних засобів, устаткування та пристроїв, пов’язаних з транспортом. Товарознавча характеристика та особливості експертизи приладів та апаратів оптичних, для фотографування або кінематографії, вимірювання, контролю або вимірювання точності; апаратів медико-хірургічних; годинників; музичних інструментів; їх частин та приладдя. Товарознавча характеристика та особливості експертизи зброї, боєприпасів; їх частин та приладдя.. Товарознавча характеристика та особливості експертизи виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату.

15.  Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності.

Історія розвитку міжнародних товарних класифікацій. Гармонізована система опису і кодування товарів як основа митно-тарифного регулювання. Правила інтерпретації, структура та загальні основи користування УКТЗЕД. Класифікація та основи кодування товарів продовольчої групи. Характеристика товарних груп, що входять до 1-4 розділів. Особливості кодування промислових товарів, що входять до 5-9 розділів. Характеристика

паперових і текстильних товарів, аксесуарів для одягу. Особливості кодування виробів з дорогоцінних і недорогоцінних металів, каміння; перли, біжутерія, монети; прилади, машини та інше промислове устаткування та обладнання. Особливості кодування транспортних засобів, приладів різного призначення, зброї і боєприпасів. Класифікація предметів колекціонування та антикваріату.

16.  Товарознавство та експертиза продовольчих товарів

Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів. Класифікація продовольчих товарів. Споживні властивості та якість продовольчих товарів. Маркування та штрихове кодування продовольчих товарів. Зберігання та консервування продовольчих товарів. Експертиза товарів: основні поняття, мета, завдання. Основні експертні методи: класифікація, характеристика, критерії вибору. Інформаційні засоби експертизи товарів. Організація проведення експертизи товарів та документальне оформлення її результатів. Технологія проведення експертизи товарів: експертиза кількості та якості, асортиментна, документальна, комплексна експертиза. Санітарно-гігієнічна, ветеринарна фітосанітарна,та екологічна експертиза товарів. Товарознавча судова експертиза товарів. Сутність ідентифікації та оцінка відповідності продовольчих товарів. Види та наслідки фальсифікації продовольчих товарів. Заходи попередження та методи визначення. Товарознавча характеристика та особливості експертизи зерноборошняних товарів (борошно, крупи, макарони, хлібобулочні вироби). Товарознавча характеристика та особливості експертизи фруктово-овочевих товарів (фрукти і овочі свіжі, продукти переробки фруктів та овочів). Товарознавча характеристика та особливості експертизи крохмалю, цукру, меду і кондитерських товарів. Товарознавча характеристика та особливості експертизи рослинних олій. Товарознавча характеристика та особливості смакових товарів (алкогольні напої, виноградні вина, коньяки і бренді, пиво, слабоалкогольні, медові  напої, квас, безалкогольні напої, чай і чайні напої, кава і кавові напої, прянощі і приправи, тютюн і тютюнові вироби). Товарознавча характеристика та особливості експертизи тваринних і кулінарних жирів (тваринні топлені жири, модифіковані жири, спреди та суміші жирів, маргарин, жири кулінарні, кондитерські та хлібопекарські, майонези і низькокалорійні емульсійні продукти). Товарознавча характеристика та особливості експертизи молока і молочних товарів (молоко, кисломолочні продукти, молочні консерви і сухі молочні продукти, морозиво, вершкове масло, сичужні сири). Товарознавча характеристика та особливості експертизи м’яса і м’ясних товарів (м’ясо, субпродукти, м’ясні копченості, ковбасні вироби, м’ясні консерви та напівфабрикати).. Товарознавча характеристика та особливості експертизи яєць та яєчних товарів. Товарознавча характеристика та особливості експертизи риби і рибних товарів . Товарознавча характеристика та особливості експертизи харчових концентратів.

17.  Товарознавство та експертиза продовольчих товарів

Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів. Експертиза: основні поняття, мета, завдання, види експертиз. Основні експертні методи. Технологія проведення експертизи товарів документальне оформлення її результатів.. Особливості проведення різних видів експертиз: експертиза кількості та якості товарів, санітарно-епідеміологічна, ветеринарно- санітарна, фітосанітарна, екологічна експертиза. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів. Товарознавча характеристика та особливості експертизи зерноборошняних товарів. Товарознавча характеристика та особливості експертизи фруктово-овочевих товарів. Товарознавча характеристика та особливості експертизи крохмалю, цукру, меду і кондитерських товарів. Товарознавча характеристика та особливості смакових товарів.. Товарознавча характеристика та особливості експертизи тваринних і кулінарних жирів. Товарознавча характеристика та особливості експертизи молока і молочних товарів. Товарознавча характеристика та особливості експертизи м’яса і м’ясних товарів. Товарознавча характеристика та особливості експертизи яєць та яєчних товарів. Товарознавча характеристика та особливості експертизи риби і рибних товарів. Товарознавча характеристика та особливості експертизи харчових концентратів.

18.  Товарознавство. пакувальні матеріали та тара.

Роль пакувальних матеріалів і тари у торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. Класифікація, стандартизація та уніфікація тари для продовольчих та непродовольчих товарів. Основні види тари, що використовується під час транспортування, зберігання та реалізації товарів. Особливості пакування продовольчих та непродовольчих товарів. Характеристика дерев’яної, паперової і картонної тари. Характеристика полімерної тари, призначеної для пакування продовольчих та непродовольчих товарів. Виробництво та застосування скляної тари для пакування продовольчих та непродовольчих товарів. Характеристика металевої тари для продовольчих і непродовольчих товарів та матеріалів, що використовуються для її виробництва.

19.  Торговельне підприємництво.

Сутність, роль підприємництва та його особливості в сфері торгівлі. Умови, чинники і принципи розвитку торговельного підприємництва. Організаційно- правові форми торговельного підприємництва. Утворення суб’єктів торговельного підприємництва. Підприємницька діяльність у сфері роздрібної торгівлі. Підприємницька діяльність у сфері ресторанного господарства. Підприємницька діяльність у сфері оптової торгівлі.Підприємницька діяльність у сфері зовнішньої торгівлі. Підприємницька діяльність у сфері торговельної нерухомості. Підприємницька діяльність у сфері послуг. Основи бізнес-планування. Стратегії торговельного підприємництва. Державне регулювання підприємницької діяльності та самоорганізація суб’єктів торговельного

підприємництва. Етична та соціальна відповідальність торговельного підприємництва.

20.  Хімія.

Основні закони хімії як базис хімічних методів аналізу. Залежність властивостей речовин від будови атомів та природи хімічних зв’язків. Класифікація неорганічних сполук. Комплексні сполуки, їх застосування у методах аналізу. Хімія металів. Хімія неметалів. Гідроген та водень. Вода. Елементи VII групи. Галогени. Елементи VI групи. Халькогени. Оксигеновмісні сполуки Сульфуру. Елементи V групи. Підгрупа Нітрогену. Елементи IV групи. Підгрупа Карбону. Метали в природі. Фізико-хімічні властивості металів. Елементи I групи. Лужні метали. Сполуки лужних металів. Елементи II групи. Лужноземельні метали. Сполуки лужноземельних металів. Елементи III групи. Загальна характеристика p- елементів III групи. d-елементи. Молекулярно-іонна рівновага в розчинах. Окисно-відновні реакції, їх застосування в одержанні речовин та у методах аналізу. Енергетика хімічних реакцій. Калориметрія. Кінетика хімічних реакцій та каталіз. Кінетичні методи дослідження. Гетерогенні (фазові) рівноваги. Екстракція. Розчини. Поверхневі явища та адсорбція. Хроматографія. Дисперсні системи. Колоїдні розчини, їх одержання, властивості, дослідження. Мікрогетерогенні системи. Високомолекулярні сполуки (ВМС), їх розчини. Гелі та драглі. Напівколоїди. Особливості, будова і класифікація органічних сполук. Алкани. Циклоалкани. Алкени. Алкіни. Спирти (одноатомні, багатоатомні). Феноли. Альдегіди. Кетони. Карбонові кислоти. Ефіри. Ліпіди. Гідроксикислоти. Вуглеводи. Аміни та амінокислоти. Білки. Гетероциклічні сполуки. Високомолекулярні сполуки.

21.  Хімія (продовження курсу)

Якісний аналіз. Гравіметричний метод аналізу. Вступ. Якісний аналіз катіонів. Якісний аналіз аніонів. Якісний аналіз солі індивідуальної речовини. Гравіметричний метод аналізу. Кількісний аналіз. Титрометричний метод аналізу. Метод кислотно-основного титрування. Метод осаджувального титрування. Метод комплексиметричного титрування. Перманганатометричне титрування. Йодометричне титрування. Нітритометричне титрування.

22.  Цивільний захист.

Основи захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях (роль і завдання цивільної оборони в сучасних умовах. Організаційна структура цивільної оборони України. Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій). Заходи та засоби захисту працівників об’єктів, населення і територій (основні заходи та засоби захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Захисні споруди цивільної оборони. Засоби індивідуального захисту. Евакуаційні заходи). Основи стійкості роботи об’єктів у надзвичайних ситуаціях. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

Національний Університет державної фіскальної служби України запрошує вас взяти участь у  VIII  Всеукраїнській науково-практичній інтернет конференції “Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку“, яка відбудеться 12-20 листопада 2018 року.

Детальніше в інформаційному листі.

Національний Університет державної фіскальної служби України запрошує вас взяти участь у ІХ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції  «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку / ТЕБ-2019»  яка відбудеться з 4 по 15 листопада 2019 р.

Детальніше в інформаційному листі.

Олімпіада з англійської мови для абітурієнтів «Крок у майбетнє»

Традиційно викладачі кафедри сучасних європейських мов 30 листопада 2019 року провели Олімпіаду з англійської мови для абітурієнтів «Крок у майбутнє», яка дуже гармонійно влилася в програму «Дня відкритих дверей» університету загалом. Проведення олімпіади  завершило низку різноманітних заходів в рамках декади кафедри. Метою олімпіади було: визначення рівня знань з англійської мови у майбутніх вступників, ознайомлення потенційних […]

Студенти-консультанти НПЛ «Юридичної клініки» провели лекцію школярам на тему: «Свідоме жорстоке ставлення підлітків до своїх одноліток під назвою Булінг та Кібербулінг»

3 грудня 2019 року студенти-консультанти НПЛ «Юридичної клініки» Університету державної фіскальної служби України Береженна Ольга та Кулаківська Тетяна під керівництвом викладачів відвідали Ірпінську спеціалізовану загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої Ірпінської міської ради Київської області, в якій провели лекцію школярам 5 Г класу на тему: «Свідоме жорстоке […]

Проводитиметься науково-практичний круглий стіл “Актуальні проблеми оподаткування адвокатів та нотаріусів”

“Шановні колеги! В рамках Податкового Конгресу (12.12.2019 р.), на кафедрі цивільного права та процесу ННІ права проводитиметься науково-практичний круглий стіл “Актуальні проблеми оподаткування адвокатів та нотаріусів”. Очікуємо Вас 12.12.2019 р. о 14.30 в ауд. Е 401 (ННІ права).”

Відбувся круглий стіл «Культура спілкування в нових реаліях інформаційно-комунікаційного середовища»

«Заговори, щоб я тебе побачив…» Сократ           5 грудня 2019 року кафедрою журналістики, української словесності та культури було проведено засідання за круглим столом «КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ В НОВИХ РЕАЛІЯХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА». Тема дослідження є надзвичайно важливою, оскільки ефективна комунікація, професійна культура особистості залежать, насамперед, від того, наскільки майстерно комунікатор володіє засобами спілкування. У ході роботи […]
Всі новини та анонси

12 грудня запрошуємо фіналістів конкурсу «Updating tax service» до нагородження!

  Доброго дня. Шановні учасники конкурсу «Updating tax service», запрошуємо всіх на Податковий конгрес 12.12.2019 року за адресою: Київська обл., м.Ірпінь, вул.Університетська,31 Конференцкомплекс з 10.00 до 16.00 в рамках якого відбудеться представлення робіт фіналістів з 13.00 до 14.00. Всі учасники конкурсу будуть нагороджені подяками ректора УДФСУ, фіналісти – грошовими подарунками від Благодійного фонду «Майбутнє країни». […]

12 грудня в УДФСУ відбудеться Перший податковий конгрес

12 грудня в Університеті державної фіскальної служби відбудеться Перший податковий конгрес “Управління публічними фінансами  та проблеми забезпечення національної економічної безпеки”. Співорганізаторами заходу є: Міністерство фінансів України, Державна фіскальною служба України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України та міжнародні організації. Участь у Конгресі візьмуть представники Міністерства фінансів України, Державної фіскальної, податкової та митної служб України, […]

Відбудеться засідання Науково-методичної ради Університету

    Чергове засідання Науково-методичної ради Університету   відбудеться   11.12.2019    об  14-00,  конференц-комплекс

Відбудеться II тур виборів Студентського ректора

    06 грудня 2019 року о 16:00 в актовій залі Університету відбудеться II тур виборів на посаду Студентський ректор. ! На вибори мають бути делеговані по 2 представники від кожної групи усіх Навчально-наукових інститутів та Факультету Університету. Якщо тобі не байдужа доля студентського самоврядування, цікаво, хто ж отримає довгоочікувану перемогу, тоді не пропусти! Приходь […]