Склад Вченої ради

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Вченою радою Університету державної фіскальної служби України

протокол від “29 ” квітня 2016р. № 1

ВВЕДЕНО В ДІЮ:

наказом ректора Університету державної фіскальної служби України

від “11” травня 2016 р. № 417

 ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену раду Університету державної фіскальної служби України

 

ІРПІНЬ – 2016

  1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Університету державної фіскальної служби України (далі – Вчена рада Університету) є колегіальним органом управління, який ухвалює рішення наукової, науково-педагогічної, інноваційної та іншої діяльності в Університеті, утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

1.2. Вчена рада Університету здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про вищу освіту», нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, Державної фіскальної служби України, Статуту Університету, Регламенту Вченої ради Університету, цього Положення та Плану роботи, який складається на навчальний рік.

1.3. Вчену раду Університету очолює голова, який має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, обраний таємним голосуванням членами Вченої ради Університету на строк діяльності Вченої ради Університету. Обрання голови Вченої ради Університету відбувається за наявності не менше 2/3 членів складу Вченої ради Університету. Кандидатури для обрання голови Вченої ради Університету вносять члени Вченої ради Університету.
Прізвища всіх претендентів на голову Вченої ради Університету вносять до одного бюлетеню для таємного голосування. Кожен член Вченої ради має право голосувати лише за кандидатуру одного претендента, при всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними. Рішення Вченої ради вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 її членів. У випадку, коли за результатами голосування два або більше претенденти набрали однакову кількість голосів оголошується другий тур голосування на тому самому засіданні Вченої ради. У випадку коли у другому турі в якому брало участь більше 2 осіб два претенденти набрали однакову кількість голосів оголошується проведення третього туру на тому ж засіданні Вченої ради.  Обраним вважається кандидат, який набрав просту більшість голосів.

1.4. До Вченої ради Університету входять виборні представники (не менше половини) з числа працівників  Університету, які обираються Конференцією трудового колективу відповідно до квот, визначених Статутом Університету і цим Положенням (Додаток 1), а також  посадові особи, котрі вводяться до складу Вченої ради Університету відповідно до цього Положення. При цьому наукові, науково-педагогічні працівники Університету, становлять не менше 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради Університету, виборні представники з числа студентів (курсантів) Університету – не менше 10 відсотків.

1.5. Вчена рада Університету збирається на засідання не менше ніж один раз на місяць (за винятком канікулярного періоду).

1.6. План роботи Вченої ради Університету складається на один навчальний рік.

1.7. Рішення Вченої ради Університету, крім рішень з процедурних та внутрішньоорганізаційних питань, вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора Університету.

1.8. Засідання Вченої ради Університету, як правило, відкриті для всіх працівників та осіб, що здобувають освіту в Університеті. За спільним поданням голови Вченої ради Університету і ректора Університету та за ухвалою Вченої ради Університету можуть скликатися закриті засідання Вченої ради Університету.

1.9. До обрання голови Вченої ради Університету його обов’язки виконує член Вченої ради Університету, який обирається з числа членів Вченої ради простою більшістю голосів, шляхом відкритого голосування.

1.10. На строк діяльності Вченої ради Університету голова призначає із числа її членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, свого заступника.

1.11. У засіданнях Вченої ради Університету мають право брати участь особи, запрошені головою Вченої ради Університету, які не працюють в Університеті.

  1. Склад Вченої ради

2.1. Кількісний склад членів Вченої ради Університету становить не менше 50 осіб. Персональний склад затверджується наказом ректора Університету.

2.2.      До складу Вченої ради Університету входять:

2.2.1.  За посадами: ректор, учений секретар, проректори, директори Навчально-наукових інститутів, директор Науково-дослідного інституту, начальник факультету, директор Навчально-наукового центру інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання, директор наукової бібліотеки, головний бухгалтер, голова профспілкового комітету викладачів Університету, голова Ради ветеранів Університету, завідувач кафедри військової підготовки, студентський ректор.

2.2.2. Виборні представники з числа наукових, науково-педагогічних працівників, які обираються з числа професорів, доцентів, докторів наук, кандидатів наук (докторів філософії (PhD) відповідно до встановлених квот.

2.2.3.  Виборні представники з числа інших працівників, що працюють в Університеті на постійній основі, відповідно до встановлених квот.

2.2.4. Виборні представники аспірантів і докторантів відповідно до встановлених квот.

2.2.5. Виборні представники студентів (курсантів) відповідно до встановлених квот.

2.3. Вибори до складу Вченої ради Університету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.

2.4. Виборних представників з числа наукових, науково-педагогічних та інших працівників Університету обирають на Конференції трудового колективу Університету.

2.5. Виборних представників з числа докторантів і аспірантів обирають докторанти і аспіранти на загальних зборах докторантів і аспірантів відповідно до встановлених квот та графіком. Такі збори є повноважними за умови присутності на них не менше половини від кількості докторантів і аспірантів Університету.

2.6. Виборних представників з числа студентів (курсантів) обирають студенти (курсанти) на зборах студентів (курсантів) шляхом прямих таємних виборів відповідно до встановлених квот та графіком.

У випадку, коли особу, яка стала членом Вченої ради Університету за квотою з числа студентів і курсантів, було призначено або обрано на посаду, що передбачена п. 2.2.1 цього Положення, то до складу Вченої ради Університету вводиться наступний кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів, але не пройшов за умовами квоти. У разі, якщо студентів і курсантів не було претендентів понад квоту – проводяться нові вибори.

2.7. Кандидатури осіб, що балотуватимуться в члени Вченої ради Університету від Навчально-наукових інститутів, факультету, Науково-дослідного інституту та інших структурних підрозділів, крім тих, що введено до її складу за посадами, висуваються на зборах колективу навчально-наукових інститутів, факультету, Науково-дослідного інституту, структурних підрозділів. Головує на зборах директор Навчально-наукового інституту, начальник факультету, керівник структурного підрозділу. Вибори кандидатів проводяться таємним голосуванням. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

У випадку, коли за результатами голосування кандидати набрали однакову кількість голосів, призначається переголосування. Обраним вважається кандидат, який здобув більше половини голосів присутніх на зборах.

Обрані згідно з квотою кандидатури подаються до Конференції трудового колективу Університету для проведення виборів членів Вченої ради Університету.

Витяги з протоколів зборів Навчально-наукових інститутів, факультету, Науково-дослідного інституту та структурних підрозділів із запропонованими кандидатурами мають бути подані ученому секретарю не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення Конференції трудового колективу Університету. Учений секретар до виборів оприлюднює список висунутих кандидатів на офіційному веб-сайті Університету.

2.8. Вибори членів Вченої ради Університету, крім тих, що входять до її складу за посадами, відбуваються шляхом таємного голосування на Конференції трудового колективу Університету. Для підбиття підсумків виборів відкритим голосуванням обирають лічильну комісію.

2.9. Вибори членів Вченої ради Університету визнають такими, що відбулися, коли у голосуванні на Конференції трудового колективу Університету взяли участь більше половини від загальної кількості делегатів, обраних на Конференцію трудового колективу.

2.10. Обраними членами Вченої ради Університету є ті кандидати, які набрали просту більшість голосів від кількості делегатів, що брали участь у голосуванні, у межах визначених квот.

У разі, якщо на виборах декілька кандидатів у члени Вченої ради Університету набрали рівну, необхідну для їх обрання, кількість голосів, а з них проходять, відповідно до норми представництва, не всі, то проводиться повторне голосування по виборах із цих кандидатів.

2.11. Витяги з протоколів засідання Конференції трудового колективу Університету, разом із завіреними копіями протоколів лічильної комісії, підписаними всіма членами лічильної комісії, а також протоколи (витяги з протоколів) виборів докторантів і аспірантів та студентів (курсантів) Університету у триденний термін після проведення зборів подаються ученому секретарю Університету.

2.12. На підставі відповідних протоколів ректор Університету наказом затверджує персональний склад Вченої ради Університету у випадках та в порядку, визначених пунктами 1.3, 4.3, 4.4 цього Положення.

  1. Компетенція Вченої ради Університету

3.1. Вчена рада Університету:

3.1.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету, а також у межах своїх повноважень реалізує стратегію розвитку Університету.

3.1.2. Схвалює і подає на Конференцію трудового колективу Університету для погодження проект Статуту Університету, а також пропозиції про внесення змін і доповнень до нього.

3.1.3. Затверджує нормативні документи Університету у межах своєї передбаченої законодавством компетенції, у тому числі Положення про організацію освітнього процесу в Університеті, Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії, Положення з питань організації виборчого процесу, про Навчально-наукові інститути,  факультети, Науково-дослідний інститут, кафедри та інші навчально-наукові структурні підрозділи, про робочі та дорадчі органи Університету.

3.1.4. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

3.1.5. Ухвалює річний фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету.

3.1.6. Визначає основні стратегічні напрями розвитку Університету, що потребують першочергової фінансової підтримки.

3.1.7. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах Центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах.

3.1.8. За рішенням ректорату Університету та за поданням ректора Університету розглядає питання утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів та наукових центрів відповідно до процедури їх створення, звітності та ліквідації.

3.1.9. Утворює постійні комісії при Вченій раді Університету та визначає мету і засади їх діяльності.

3.1.10. Визначає порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників – директорів навчально-наукових інститутів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів, директора наукової бібліотеки.

3.1.11. За поданням Вчених рад Навчально-наукових інститутів (факультету), Науково-дослідного інституту таємним голосуванням обирає за конкурсом директорів Навчально-наукових інститутів (факультету), Науково-дослідного інституту та завідувачів кафедр в порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та відповідним положенням Університету.

3.1.12. Обирає на посади таємним голосуванням професорів, доцентів Університету в порядку, встановленому відповідним положенням Університету.

3.1.13. Таємним голосуванням обирає за конкурсом директора наукової бібліотеки, керівників філій, директорів навчально-наукових інститутів, які входять в структуру Навчально-наукового центру інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання.

3.1.14. За поданням Вчених рад Навчально-наукових інститутів (факультету), Науково-дослідного інституту таємним голосуванням приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння (позбавлення) вчених звань професора, доцента, старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, а також почесних звань.

3.1.15. Затверджує освітні програми і навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності, програми післядипломної освіти (перепідготовки), підвищення кваліфікації спеціалістів різного рівня.

3.1.16. Визначає строки навчання на відповідних рівнях.

3.1.17. Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів.

3.1.18. У разі набуття відповідного права затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про присудження ступеня доктора філософії та доктора наук, положення про процедуру і підстави для його видачі.

3.1.19. Ухвалює рішення про зарахування до докторантури та призначення наукових консультантів.

3.1.20. Ухвалює рішення про зарахування до аспірантури та призначення наукових керівників.

3.1.21. Затверджує теми дисертаційних робіт на здобуття ступеня кандидата наук (доктора філософії (PhD) та доктора наук.

3.1.22. Визначає тривалість та кількість перерв з поважних причин під час навчання в докторантурі, аспірантурі.

3.1.23. Визначає основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності, затверджує наукові теми підрозділів та ухвалює рішення з питань наукової та інноваційної діяльності Університету.

3.1.24. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.

3.1.25. Ухвалює рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання у встановленому порядку.

3.1.26. Має право вносити на розгляд Конференції трудового колективу Університету подання про відкликання з посади ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом.

3.1.27. Має право таємним голосуванням приймати рішення про звільнення з посади осіб, які обиралися за конкурсом Вченою радою Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом.

3.1.28. Затверджує Правила прийому до Університету.

3.1.29. Призначає за поданням Вчених рад Навчально-наукових інститутів  (факультету), Науково-дослідного інституту та інших структурних підрозділів персональні та іменні стипендії, відзнаку Вченої ради Університету.

3.1.30. Ухвалює рішення щодо співпраці Університету з українськими та зарубіжними науковими і навчальними закладами.

3.1.31. Затверджує Положення про звання почесного професора Університету, ухвалює рішення про присвоєння та позбавлення цього звання.

3.1.32. На підставі рекомендації Наукової та Науково-методичної рад схвалює до друку монографії, підручники, навчальні посібники наукових, науково-педагогічних працівників Університету.

3.1.33. За поданням ректорату Університету ухвалює рішення про заснування наукових журналів, затверджує склад редколегій.

3.1.34. Ухвалює рішення щодо надання творчих відпусток науково-педагогічним працівникам Університету.

3.2. Вчена рада Університету розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до законодавства, Статуту та положень Університету.

3.3.    Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень ректорату Університету та вченим радам навчально-наукових інститутів (факультету), Науково-дослідного інституту.

  1. Переобрання та відкликання членів Вченої ради Університету

4.1. У разі, коли член Вченої ради Університету без поважних причин три і більше разів підряд пропустив засідання Вченої ради Університету, або систематично не виконував доручення Вченої ради Університету,  Вчена рада Університету за поданням голови Вченої ради Університету відкритим голосуванням простою більшістю голосів виводить такого члена зі складу Вченої ради Університету.

Особа, для якої Університет більше не є його основним місцем роботи, або особа перестала займати посаду, передбачену п. 2.2.1 цього Положення, виводиться із числа членів Вченої ради Університету наказом ректора.

4.2. Збори колективу Навчально-наукових інститутів (факультету), Науково-дослідного інституту або структурного підрозділу можуть прийняти рішення про відкликання члена Вченої ради Університету, якого обрано за квотами Навчально-наукового інституту (факультету), Науково-дослідного інституту чи іншого підрозділу, і звернутися з відповідним клопотанням до голови Вченої ради Університету. За поданням голови Вченої ради Університету відкритим голосуванням Конференція трудового колективу Університету приймає рішення щодо виведення/невиведення особи зі складу Вченої ради Університету.

4.3. Введення до складу Вченої ради Університету нового члена на місце відкликаного здійснюється шляхом:

–   введення на місце виведеного члена Вченої ради особи, яку призначено чи обрано на посаду, передбачену п. 2.2.1 цього Положення;

–   обрання виборного члена на загальних засадах на Конференції трудового колективу Університету в порядку передбаченому цим Положенням;

–     на зборах докторантів і аспірантів Університету;

– шляхом прямого таємного голосування студентів (курсантів) Університету.

4.4. Зміни у складі Вченої ради Університету затверджує наказом ректор Університету.

  1. Дострокове переобрання Вченої ради Університету

5.1. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють конструктивну діяльність Вченої ради Університету, можуть бути призначені дострокові вибори нового складу Вченої ради Університету. Пропозицію про дострокові вибори вносить ректор або голова Вченої ради Університету. Остаточне рішення про дострокове переобрання Вченої ради Університету більшістю голосів ухвалює Конференція трудового колективу Університету.

  1. Повноваження голови, ученого секретаря, членів Вченої ради Університету

6.1. Голова Вченої ради Університету:

дотримується положень Статуту Університету, Положення про Вчену раду Університету та цього Регламенту і вживає заходів щодо їх дотримання усіма присутніми на засіданні.

представляє Вчену раду у взаємовідносинах з органами державної влади, зовнішніми організаціями та громадськими об’єднаннями;

очолює й координує роботу Вченої ради, спрямовує її роботу на забезпечення наукової, науково-педагогічної та організаційної діяльності Університету, контролює виконання рішень Вченої ради;

повідомляє про результати реєстрації членів Вченої ради та про кількість членів Вченої ради, відсутніх на засіданні з поважних причин;

відкриває, веде та закриває засідання;

при необхідності вживає заходів для підтримки порядку на засіданні Вченої ради;

надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;

оголошує результати голосування та прийняте рішення;

підписує протоколи Вченої ради;

з метою реалізації рішень Вченої ради, ухвалених на засіданні, організовує видання відповідних наказів та розпоряджень;

здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Університету та цим Регламентом.

6.2. За відсутності голови Вченої ради Університету його обов’язки виконує заступник голови Вченої ради Університету.

6.3. Учений секретар Університету:

веде документацію Вченої ради Університету;

організовує засідання Вченої ради Університету;

інформує членів Вченої ради Університету про чергові та позачергові засідання;

готує атестаційні справи здобувачів вчених звань професора, доцента та старшого дослідника до розгляду на Вченій раді Університету і надсилає їх до атестаційної колегії МОН у разі прийняття рішення про присвоєння відповідного вченого звання;

складає документацію для таємного голосування; веде протоколи засідань Вченої ради Університету та витяги з них;

розробляє проекти планів роботи Вченої ради Університету;

засвідчує списки праць працівників, аспірантів і здобувачів наукових ступенів Університету (на основі поданих оригіналів праць чи їх копій);

забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов’язаної з роботою Вченої ради Університету;

здійснює інші функції, пов’язані з діяльністю Вченої ради Університету.

6.4. На час відсутності ученого секретаря Університету виконання його обов’язків може бути покладено на одного із членів Вченої ради Університету наказом ректора Університету на період не більше 3 місяців.

6.5. Члени Вченої ради Університету:

6.5.1. Зобов’язані виконувати доручення Вченої ради Університету, постійно відвідувати її засідання.

6.5.2. Забезпечують єдність та колегіальність діяльності Вченої ради, несуть солідарну відповідальність за ухвалення рішень та їх реалізацію, стан справ у структурних підрозділах Університету, які вони очолюють й інтереси яких представляють на засіданнях Вченої ради.

6.5.3. Свої повноваження здійснюють лише особисто.

6.5.4. Вносять пропозиції щодо формування плану та порядку денного засідань Вченої ради відповідно до процедур, визначених Регламентом.

6.5.5. Здійснюють підготовку матеріалів на засідання Вченої ради відповідно до плану роботи в порядку, встановленому Регламентом.

6.5.6. Беруть участь у розгляді питань на засіданнях Вченої ради.

6.5.7. Забезпечують виконання рішень Вченої ради у структурних підрозділах Університету.

6.5.8.Беруть участь у роботі засідань Постійних комісій Вченої ради.

h3>7. Постійні комісії Вченої ради

7.1. Постійні комісії при Вченій раді Університету (далі – комісії) – органи, що створюються при Вченій раді Університету для підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Вченої ради, виконання контрольних функцій та реалізації стратегії розвитку Університету;

7.2. Перелік комісій затверджують на засіданні Вченої ради більшістю голосів.

  1. 3. Комісії відповідальні перед Вченою радою Університету і підзвітні їй.
  2. 4. До складу комісій при Вченій раді Університету входять члени Вченої ради Університету.

7.5. Вчена рада Університету:

– ухвалює Положення, на підставі якого діють комісії;

– затверджує кількісний склад комісій;

– обирає голову та персональний склад комісій;

– дає доручення комісіям, розглядає надані ними пропозиції, висновки, рекомендації, звіти тощо;

– контролює діяльність комісій, заслуховує та ухвалює рішення щодо їх звітів.

7.6. Комісія займається підготовкою питань, що входять до її компетенції, для розгляду на засіданнях Вченої ради.

7.7. Комісія має право ініціювати розгляд будь-якого питання за напрямом своєї діяльності на засіданні Вченої ради Університету. Вчена рада Університету зобов’язана розглянути відповідне питання на своєму найближчому засіданні.

7.8. Реорганізація та ліквідація постійних комісій Вченої ради.

7.8.1. Постійні комісії реорганізовують або ліквідовують відповідно до ухвал Вченої ради.

7.8.2. Ухвали про реорганізацію або ліквідацію постійних комісій приймають більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

Перехідні положення

Положення про Вчену раду Університету набирає чинності з моменту його затвердження, крім розділу 7 «Постійні комісії Вченої ради Університету» цього Положення.

Розділ 7 «Постійні комісії Вченої ради Університету» Положення про Вчену раду Університету набирає чинності після затвердження Вченою радою Університету Положення про постійні комісії Вченої ради Університету.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Вченою радою Університету державної фіскальної служби України

протокол від “29 ” квітня 2016р. № 1

ВВЕДЕНО В ДІЮ:

наказом ректора Університету державної фіскальної служби України

від “11” травня 2016 р. № 417

РЕГЛАМЕНТ

ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

{Із змінами, внесеними згідно рішення Вченої ради Університету ДФС України (протокол від “29 ” вересня 2016 р. № 8)}

ІРПІНЬ – 2016

Загальні положення
1.1. Вчена рада Університету державної фіскальної служби України (далі – Університет) є колегіальним органом управління Університетом. Її компетенцію, склад та термін повноважень визначають Закон України «Про вищу освіту» та Статут Університету державної фіскальної служби України.

1.2. Вчена рада Університету створюється строком на п’ять років.

1.3. Засідання та матеріали Вченої ради ведуться державною мовою.

1.4. Регламент Вченої ради визначає порядок підготовки і проведення засідань Вченої ради Університету, формування постійних комісій, процедуру розгляду питань та прийняття рішень, порядок здійснення контрольних функцій.

1.5. Регламент Вченої ради університету затверджується на засіданні Вченої ради. Зміни до Регламенту вносяться за ініціативою голови Вченої ради, ученого секретаря та постійних комісій.

Зміни до Регламенту затверджуються рішенням Вченої ради.

1.6. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами або розпорядженнями ректора. Доцільність підготовки наказу або розпорядження для виконання рішення Вченої ради визначає ректор Університету або головуючий на її засіданні.

1.7. Вчена рада Університету проводить свої засідання за адресою: вул. Садова, 55 в залі конференц-комплексу Університету о 14 годині. Розширені засідання Вченої ради можуть проводитись у актовій залі Університету.

1.8. Засідання Вченої ради відбуваються, як правило, в останній четвер кожного місяця, за винятком канікулярного періоду та позачергових її засідань.

1.9. Засідання Вченої ради є відкритими, крім випадків, установлених цим Регламентом.

1.10. На засідання можуть запрошуватися представники інститутів/факультету, члени ректорату, представники громадських організацій, студентства, засобів масової інформації. Присутність осіб, щодо яких розглядається питання присвоєння вченого звання або обрання на посаду, є обов’язковою.

1.11. Закриті засідання Вченої ради для розгляду окремо визначених питань можуть проводитися за рішенням Вченої ради.

1.12. Порядок розміщення членів Вченої ради у залі засідань визначається секретаріатом Вченої ради за погодженням з головою ради. Особи, запрошені на відкриті засідання Вченої ради, розміщуються на відведених для них місцях.

1.13. Головуючий на засіданні повідомляє членів Вченої ради про запрошених осіб, присутніх на засіданні Вченої ради.

1.14. Склад Вченої ради, процедура її формування, терміни повноважень та здійснення змін у складі Вченої ради регулюються Статутом Університету, Положенням про Вчену раду Університету державної фіскальної служби України та цим Регламентом.

2. Постійні комісії Вченої ради
2.1. Створення Постійних комісій Вченої ради.

Створення Постійних комісій здійснюють з урахуванням Положення про Вчену раду, цього Регламенту та напрямків діяльності університету.

Перелік комісій затверджують на засіданні Вченої ради більшістю голосів.

На засіданні Вченої ради створюють комісію у складі голів і членів комісії. Голови комісій, персональний склад членів комісій обирають більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради. Член Вченої ради може бути членом лише однієї комісії.

Компетенцію Постійних комісій Вченої ради регламентує Положення про Вчену раду.

2.2. Обрання голів і членів Постійних комісій.

Голів і членів комісій обирають за списками кандидатів у члени відкритим голосуванням, прийнявши ухвалу Вченої ради. Список персонального складу голів та членів комісій повинен містити назви всіх комісій, назви, прізвища, імена та по батькові кандидатів у члени комісії в алфавітному порядку.

Персональний склад усіх комісій визначають одночасно, прийнявши відповідну ухвалу Вченої ради.

Заступників голів комісій та їх секретарів обирають члени комісії на першому організаційному засіданні.

Голова комісії, заступник голови та секретар комісії не можуть бути членами одного структурного підрозділу.

При вирішенні питань про зміну персонального складу комісії приймають ухвалу про внесення змін до ухвали Вченої ради про обрання членів комісії.

2.3. Діяльність Постійних комісій Вченої ради.

Комісія займається підготовкою питань, що входять до її компетенції для розглядання на засіданнях Вченої ради.

Комісія готує проект ухвали, який приймають 2/3 присутніх членів комісії.

Голова комісії або проректор з відповідного напрямку інформують Вчену раду про підсумки роботи комісії.

2.4. Реорганізація та ліквідація Постійних комісій Вченої ради.

Постійні комісії створюються на термін повноважень Вченої ради і формуються з членів Вченої ради на добровільних засадах. Голову, склад і зміни до складу Постійної комісії затверджує Вчена рада

Постійні комісії реорганізовують або ліквідовують відповідно до ухвал Вченої ради.

Ухвали про реорганізацію або ліквідацію Постійних комісій приймають більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

Формування плану роботи та порядку денного засідань Вченої ради
3.1. План роботи Вченої ради розробляється на навчальний рік за пропозиціями членів Вченої ради та ректорату Університету. Учений секретар спільно із тимчасовою комісією узагальнює пропозиції членів Вченої ради та ректорату Університету до плану роботи, подає розроблений план Вченій раді на схвалення, разом з відповідними структурними підрозділами Університету, Постійними комісіями забезпечує контроль за його виконанням та інформує Вчену раду про результати виконання плану.

3.2. План роботи Вченої ради приймається, якщо за нього проголосує не менше ніж 2/3 присутніх на засіданні членів Вченої ради, й затверджується головою Вченої ради (ректором Університету).

3.3. Зміни до затвердженого плану роботи вносять за рішенням ректора на підставі клопотання керівника відповідного підрозділу і за погодженням із проректором, якому підпорядкований цей підрозділ.

3.4. Проект порядку денного чергового засідання Вченої ради складається ученим секретарем відповідно до плану роботи Вченої ради та з урахуванням пропозицій керівників структурних підрозділів Університету і погоджується з головою Вченої ради.

3.5. Позапланові питання для розгляду на засіданні Вченої ради можуть бути внесені до порядку денного тільки за рішенням голови Вченої ради.

3.6. Порядок денний засідання Вченої ради повинен містити інформацію про дату та місце її проведення, перелік питань для розгляду, назву структурного підрозділу і прізвища доповідачів.

3.7. До порядку денного засідань Вченої ради, передбаченого планом роботи Вченої ради, можна включати додаткові питання шляхом внесення змін до нього. Питання, включені до порядку денного засідання, можна переносити, змінювати чи вилучати після обговорення за скороченою процедурою. Пропозиції про внесення змін до затвердженого порядку денного засідання Вченої ради готують і вносять так само, як і основні питання порядку денного.

3.8. Порядок денний в остаточній редакції та регламент роботи Вченої ради за ним схвалюються на початку засідання членами Вченої ради відкритим голосуванням більшістю голосів, присутніх на засіданні членів Вченої ради.

3.9. Порядок денний, проекти рішень та інші матеріали чергового засідання доводиться секретаріатом Вченої ради персонально до кожного члена ради електронною поштою не пізніше ніж за 3 днів до засідання. Про зміни до порядку денного засідання інформує головуючий при відкритті засідання.

3.10. Підготовка планових питань на чергові засідання Вченої ради здійснюється постійними комісіями Вченої ради, перелік і персональний склад яких затверджується Вченою радою, або тимчасовими комісіями, спеціально створеними для розгляду окремих питань.

Підготовка матеріалів до засідання Вченої ради
4.1. Організацію підготовки засідань Вченої ради здійснює учений секретар Університету.

4.2. Подання матеріалів для розгляду на черговому засіданні Вченої ради та формування питань Порядку денного завершується не пізніше, ніж за 10 робочих днів (термінові питання за 7 робочих днів). Для тиражування та розміщення проекту рішення/ухвали на веб-сайті його надсилають ученому секретареві електронною поштою vr_nydpsy@ukr.net або подають в паперовому варіанті. Паперовий варіант проекту рішення/ухвали повинен бути підписаний доповідачем і завізований проректором з відповідного напряму роботи та рекомендований до затвердження після розгляду відповідною Постійною комісією.

4.3. Матеріали, подані ученому секретарю до чергового засідання Вченої ради, повинні містити: аналітичні (доповідні) записки щодо пункту порядку денного з обґрунтуванням унесених пропозицій (у разі потреби з додатками), проект рішення щодо завдань, строків виконання, структурних підрозділів і посадових осіб, відповідальних за контроль над виконанням рішення в цілому, узгоджений з виконавцями; проекти наказів та розпоряджень, передбачених рішенням ради; список осіб, запрошених на засідання ради, із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повністю), наукового ступеня, ученого звання, посади й місця роботи. Проект рішення Вченої ради, аналітична (доповідна) записка, проект наказу (розпорядження), додатки повинні мати ідентичні й конкретні заголовки, які розкривають основний зміст питання.

4.4. При поданні на розгляд Вченої ради проектів положень (змін і доповнень до положень) з різних напрямків діяльності університету розробник:

– попередньо погоджує проект положення з посадовими особами, яких воно стосується;

– з метою обговорення проекту положення членами трудового колективу готує розпорядження, в якому вказує посилання, за яким з даним проектом положення можна ознайомитися, терміни обговорення та електронну адресу, на яку можна надсилати пропозиції, доповнення й зауваження (для керівників підрозділів зворотний зв’язок — обов’язковий);

– доповідає на Вченій раді з даного питання й узагальнює пропозиції, що надійшли;

– після прийняття положення Вченою радою наступного дня передає примірник положення з усіма змінами й доповненнями та електронний варіант для редагування та розміщення на web-сайті університету у відділ супроводження web-сайту університету (термін редагування — до 3-х днів);

– примірник відредагованого положення підписує у посадових осіб, яких воно стосується;

– не пізніше, ніж через тиждень після засідання Вченої ради готує проект наказу про введення в дію положення, де вказує посилання, за яким з даним положенням можна ознайомитися, погоджує його з посадовими особами, яких воно стосується, та ученим секретарем і передає разом із примірником положення на підпис і затвердження ректору університету;

– після введення в дію положення передає оригінал для реєстрації та зберігання в загальний відділ, електронний та паперовий варіанти надсилає у відділ супроводження web-сайту університету, електронний варіант надсилаємо ученому секретареві на адресу vr_nydpsy@ukr.net.

4.5. Проекти рішень з питань порядку денного надають особи, відповідальні за підготовку конкретного питання.

4.6. Проект рішення з питання порядку денного не пізніше ніж за 2 дні до засідання Вченої ради Університету обов’язково узгоджується з головою Вченої ради Університету (або у разі його відсутності – його заступником).

4.7. Проект рішення повинен містити оцінку роботи, конкретні завдання, терміни їх виконання та прізвище виконавців.

4.8. Питання, що не вимагають обговорення та прийняття окремих рішень, вносять до пункту «Різне» порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше ніж за 2 дні до засідання Вченої ради. Вони мають бути погоджені з проректорами за напрямами діяльності та попередньо обговорені на засіданнях вчених (методичних, науково-методичних) рад структурних підрозділів Університету.

4.9. На засіданні Вченої ради ведеться протокол, у якому фіксуються хід і результати проведеного засідання. Протоколи засідань Вченої ради зберігаються в ученого секретаря Університету.

4.10.   Доопрацювання  рішень Вченої  ради  з  урахуванням  зауважень  і пропозицій  членів  ради здійснюють особи,  які  готували  відповідні  проекти, протягом 7 календарних днів, якщо рішенням Вченої ради не встановлений інший термін.

4.11.   Контроль за своєчасним поданням усіх необхідних матеріалів та їх перевірку на відповідність цього Регламенту здійснює учений секретар. У разі виявлених недоліків матеріали повертаються на доопрацювання.

Порядок проведення засідання Вченої ради

         5.1. Засідання Вченої ради Університету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 складу ради.

         5.2. Чергові засідання Вченої ради проводяться відповідно до календарного плану роботи Вченої ради на навчальний рік.

         5.3. Позачергові засідання Вченої ради проводяться для вирішення питань, визначених Статутом Університету. Дата, час і місце проведення, порядок денний позачергових засідань визначає голова Вченої ради.

         5.4. Інформацію про дату, час, місце проведення і порядок денний позачергових засідань секретаріат Вченої ради доводить персонально до кожного члена Вченої ради електронною поштою не пізніше ніж за 2 дні до засідання.

5.5. Перед  відкриттям  кожного  засідання відбувається реєстрація  членів Вченої ради на підставі підтвердження їхньої присутності власноручним підписом у реєстраційному листі.

5.6. На  початку  засідання  Вченої  ради учений  секретар  подає  голові

інформацію про наявність кворуму.

5.7. Підставою для відсутності члена Вченої ради на засіданні можуть бути такі причини: виконання ним доручення Вченої ради, відрядження, тимчасова непрацездатність, визначені законодавством України про працю відпустки, а також інші поважні обставини.

5.8. Засідання Вченої ради відкриває, веде та закриває головуючий – голова Вченої ради. У разі його відсутності – заступник голови Вченої ради.

5.9. Головуючий на засіданні Вченої ради:

– дотримується норм чинного законодавства України, положень Статуту Університету та цього Регламенту і вживає заходів щодо їх дотримання усіма присутніми на засіданні;

–  повідомляє про результати реєстрації членів Вченої ради та кількість членів Вченої ради, відсутніх на засіданні з поважних причин;

–  відкриває, веде та закриває засідання;

–  надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;

– при необхідності вживає заходів для підтримки порядку на засіданні Вченої ради;

–  організовує розгляд питань відповідно до цього Регламентом;

–  оголошує результати голосування та прийняте рішення;

– здійснює інші повноваження відповідно до положень цього Регламенту.

5.10. На час  доповіді, співдоповіді, виступу в дебатах голови на  засіданні, розгляду  внесеної  ним пропозиції  та  прийняття  рішення  щодо  неї,  а  також розгляду питання персонально щодо голови засідання вести засідання Вченої ради доручають заступникові голови.

5.11. Головуючий на засіданні Вченої ради має право:

– вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;

– об’єднувати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного;

– підсумовувати обговорення питань;

– ставити уточнювальні запитання промовцю на засіданні;

– озвучувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;

– оголошувати  повідомлення  до  початку  розгляду  питань  порядку денного засідання  Вченої  ради,  а  в  термінових  випадках – під  час засідання,  але  не переривати виступ промовця або процедуру голосування;

– здійснювати інші повноваження з метою ефективного проведення засідання.

5.12. Процедура обговорення питань на засіданні Вченої ради включає:

– доповідь члена Вченої ради з питання, що обговорюється, запитання доповідачеві та відповіді на них;

– співдоповідь голови (представника) профільної Постійної комісії Вченої ради, якщо це випливає з характеру обговорюваного питання; запитання співдоповідачеві та відповіді на них;

–  виступи членів Вченої ради;

– виступи запрошених, якщо це передбачено процесом попередньої підготовки питання.

Пропозиції членів Вченої ради щодо редакції текстів проектів документів, висловлені під час обговорення і які приймаються Вченою радою, документуються працівниками секретаріату Вченої ради і враховуються в остаточній редакції тексту документу. 

5.13. Розгляд питань за скороченою процедурою обговорення (далі –

скорочена процедура) відбувається за рішенням Вченої ради (більшістю голосів).

         5.14. Скорочена процедура обговорення включає:

– виступ доповідача з питання, яке розглядається, або ініціатора внесення пропозиції з установчою частиною проекту ухвали;

– виступи в обговоренні не більше двох членів Вченої ради (з відзначенням позитивних аспектів та недоліків розглядуваного питання);

– уточнення й оголошення головою засідання Вченої ради пропозицій, які надійшли й будуть поставлені на голосування;

– прийняття рішення Вченої ради.

5.15. За пропозицією голови рішення Вченої ради може бути ухвалене без обговорення, якщо у членів Вченої ради немає зауважень до нього.

5.16. Особи,  запрошені  на  засідання,  мають  право  вносити  пропозиції  з обговорюваного питання, робити застереження, надавати відповідні пояснення та коментарі.

5.17. Обговорення питання припиняється за рішенням голови.

5.18. На засідання Вченої ради можуть запрошуватися керівники структурних підрозділів Університету та інші особи, які мають безпосередній стосунок до порядку денного. Присутність цих осіб забезпечують керівники структурних підрозділів, які готують питання на розгляд Вченої ради.

5.19. Організаційне забезпечення проведення засідань Вченої ради здійснює секретаріат Вченої ради Університету.

5.20. Учений секретар Університету подає голові Вченої ради інформацію щодо виконання рішень Вченої ради, здійснює інші функції відповідно до посадової інструкції.

Підготовка рішень та контроль за їх виконанням

6.1. Проект  рішення  Вченої  ради є  результатом спільної праці всіх учасників процесу підготовки окремого питання до розгляду на Вченій раді.

6.2. У  проекті  рішення пропонують оцінку діяльності  структурного підрозділу, рівня стану справ обговорюваної проблеми, зазначають недоліки, виокремлюють конкретні завдання, встановлюють терміни їх виконання та визначають осіб,  що  відповідають  за  контроль над виконанням рішення, зазначаючи прізвище, посаду, науковий ступінь та вчене звання.

6.3. Члени Вченої ради, які одержали проекти рішень та інші документи до засідання, уважно їх вивчають і вразі потреби формулюють свої зауваження та пропозиції.

6.4. Відповідальність  за  виконання  рішень  Вченої  ради  несуть  особи, визначені в ухвалі Вченої ради.

6.5. Після прийняття Вченою радою ухвали з усіма змінами, доповненнями і зауваженнями учений секретар не пізніше, ніж через тиждень після засідання Вченої ради розміщує її на офіційному веб-сайті Університету.

6.6. Безпосередній  контроль за своєчасним інформуванням відповідних структурних  підрозділів про рішення Вченої ради здійснює учений  секретар Університету.

6.7.  Рішення  Вченої  ради учений секретар Університету повідомляє виконавцям у письмовому вигляді.

6.8. Безпосередній контроль за виконанням рішень Вченої ради здійснюють посадові особи, названі в рішенні як його виконавці.

6.9. Контроль за виконанням рішень Вченої ради включає такі види робіт: постановку рішень на контроль; перевірку своєчасності доведення документів до виконавців; попередні перевірки та регулювання процесу виконання; облік та узагальнення результатів контролю за виконанням рішень; інформування Вченої ради про хід і підсумки виконання рішень; зняття документів з контролю.

Прийняття та скасування рішень Вченої ради

7.1. Вчена  рада  приймає  рішення  виключно  на її  засіданнях  після

обговорення  питань  більшістю  голосів  присутніх  членів Вченої ради,  крім

випадків,  передбачених  чинним  законодавством.

         7.2. Рішення Вченої ради приймають шляхом відкритого голосування, крім випадків,  передбачених чинним  законодавством та  цим  Регламентом, коли голосування проводять бюлетенями (таємне голосування).

7.3. Голосування здійснюють члени Вченої ради особисто підняттям руки або у визначеному для таємного голосування місці в залі засідань Вченої ради. Голосуючи з одного питання, член Вченої ради має один голос, зобов’язаний подати його за, проти або утриматися від прийняття рішення.

7.4. Рішення  ради  щодо  присвоєння  вчених  звань  професора, доцента та старшого  дослідника, обрання  за  конкурсом  на  посади директорів інститутів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників відокремлених структурних  підрозділів  (філій) приймають  таємним  голосуванням  згідно  із встановленим порядком. Процедуру таємного голосування застосовують в інших,  передбачених чинним законодавством України випадках, а також у тому разі, якщо за застосування процедури таємного голосування з відповідного питання проголосувала більше ніж половина присутніх на засіданні членів Вченої ради. Рішення Вченої ради щодо всіх інших питань приймають відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

         7.5. Рішення Вченої ради приймають лише з питань, включених до порядку денного засідання Вченої ради до початку засідання.

7.6. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови засідання Вченої ради.

7.7.  Головуючий на засіданні Вченої ради на підставі результатів обговорення та голосування оголошує ухвалене рішення.

7.8. Рішення та ухвали  приймають,  якщо  за  них  проголосувало  більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету.

7.9. За  відсутності  кворуму,  необхідного  для  проведення  голосування, голова переносить голосування на наступне засідання Вченої ради.

7.10. Рішення Вченої ради можуть бути скасовані виключно вченою радою за умови присутності на засіданні 2/3 її членів.

7.11. Рішення про скасування результатів голосування за ухвалу чи за інші рішення Вченої ради в цілому приймається більшістю голосів її членів.

Рішення Вченої ради з процедурних питань

8.1. Вчена рада може прийняти рішення з процедурних питань, зазначених у цьому Регламенті (далі — процедурне рішення), без підготовки та включення до порядку денного. Такі рішення приймають відразу після скороченого обговорення більшістю голосів членів Вченої ради.

8.2. Процедурне рішення приймають відкритим голосуванням і записують у протокол засідання Вченої ради.

Окремі доручення

9.1. За  результатами  обговорення  питань  на  засіданні  Вчена  рада  може прийняти  рішення  про  надання  доручень  окремим  її  членам,  відповідальним особам.

9.2. Доручення, надані на засіданні Вченої ради, фіксують у протоколі її засідання.

9.3. Виконання доручень контролює учений секретар Університету.

Види та способи голосування

10.1. Ухвали з  питань  порядку  денного  та  рішення  за  процедурою приймають відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному чинним законодавством і цим Регламентом.

10.2. Відкрите голосування здійснюють підняттям руки.

10.3. Після  закінчення  кожного  відкритого  голосування  його  результати оголошує голова.

10.4. Таємне  голосування  здійснюють  члени  Вченої  ради  особисто  через подавання  бюлетенів.  Результати  таємного  голосування  оголошує  голова лічильної комісії.

10.5.  Вчена рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені чинним законодавством і цим Регламентом.

Лічильна комісія

11.1. Лічильну комісію обирають для організації голосування членів Вченої ради і визначення його результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування  за  дорученням Вченої ради, у разі  необхідності  встановлює присутність членів ради на засіданні, а також розглядає звернення членів Вченої ради,  пов’язані  з  порушеннями  порядку  голосування  чи  перешкодами для голосування.

11.2. Лічильну комісію обирає Вчена рада кількістю не менше 3-х осіб з членів ради.

11.3. Лічильна  комісія  обирає  зі  свого  складу  голову та секретаря. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени Вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для таємного голосування.

11.4. Час, місце й порядок  проведення  голосування  визначає  лічильна комісія,  про  що  вона  повідомляє  членів ради  на  засіданні  Вченої  ради  перед початком голосування. Якщо із цих питань у членів ради виникають заперечення, зміни до рішення лічильної комісії приймають після скороченого обговорення більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.

Бюлетені для таємного голосування

12.1. Бюлетені  для  таємного  голосування  в  кількості,  що  відповідає фактичній кількості обраних членів Вченої ради, виготовляють за встановленою нормативними документами або вченою радою формою. Бюлетені для кожного таємного  голосування  повинні  бути  однаковими  за  матеріалом,  кольором,  розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. У них зазначають мету голосування та, за необхідності у відповідному місці ставлять підписи голови та секретаря лічильної комісії.

12.2. До бюлетеня для таємного голосування при персональних обраннях, призначеннях,  наданні  згоди  на  призначення  включають  усі  кандидатури  на посади, які висунуті в порядку, встановленому чинним законодавством чи цим Регламентом,  і  дали  згоду  балотуватися.  Самовідвід  кандидатів Вчена  рада приймає  без  голосування.  Кандидат  може  зняти  свою  кандидатуру (не балотуватися) і перед проведенням повторного голосування. Якщо розглядається питання про надання згоди на звільнення з посади, припинення повноважень або висловлення  недовіри,  то  до  бюлетеня  для  таємного  голосування  вносять прізвище відповідної кандидатури, незалежно від її згоди на це.

12.3. Лічильна комісія перед початком голосування опечатує скриньки для таємного голосування й забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членів Вченої ради.

         12.4. Бюлетені та протоколи лічильної комісії після проведення таємного голосування складаються в конверти та опечатуються печаткою Вченої ради Університету та зберігаються в сейфі згідно чинного законодавства.

Організація таємного голосування та встановлення його результатів

13.1. Перед  проведенням  таємного  голосування  голова  лічильної  комісії представляє членам Вченої ради форму бюлетеня, його зміст і пояснює порядок проведення голосування.

13.2. Кожному членові Вченої ради лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

13.3. Голосування проходить шляхом проставляння в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення члена Вченої ради, навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує, або навпроти іншого запропонованого в бюлетені варіанта. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускають у скриньку для таємного голосування.

13.4. Недійсними  вважають  бюлетені  невстановленого  зразка,  бюлетені,  у яких підтримано дві й більше кандидатур на одну посаду, а також бюлетені, з яких  неможливо  з’ясувати  волевиявлення  члена  ради.  Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховують.

13.5. Рішення за результатами таємного голосування вважають прийнятим, якщо за нього подано необхідну кількість голосів присутніх членів Вченої ради відповідно до чинного законодавства.

13.6. Таємне голосування вважають таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування членами Вченої ради отримано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення. У такому разі проводять переголосування, якщо інше не встановлено чинним законодавством (Статутом Університету) або якщо більшістю голосів членів Вченої ради не прийнято іншого рішення.

13.7. Якщо при  обранні,  призначенні,  наданні  згоди  про  призначення на посаду  жоден  із  кандидатів  на  посаду  не  отримає  за  результатами першого голосування необхідної більшості голосів членів Вченої ради, проводять повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів членів ради при першому голосуванні.

13.8. Якщо через вибуття кандидатів на посаду з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводять щодо нього.

13.9. Якщо  за  результатами  таємного  голосування  кандидата  не  було відповідно  обрано,  призначено, надано  згоди  на  його  призначення  на  посаду, проводять повторний розгляд цього питання порядку денного з висуненням нових кандидатів на наступних засіданнях Вченої ради. Кількість повторних розглядів таких питань не обмежена.

Інформування про результати таємного голосування

14.1. Голова  лічильної  комісії  доповідає  на  засіданні  Вченої  ради  про результати таємного голосування, виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання членів Вченої ради.

14.2.  Результати  таємного  голосування  лічильна  комісія вносить  до протоколу, який підписують усі присутні її члени. Член лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яку додають до протоколу засідання лічильної комісії й оголошують на засіданні Вченої ради.

14.3. Якщо за результатами таємного голосування буде прийнято рішення  про обрання, призначення, надання згоди на призначення на посаду відповідного кандидата, голова засідання на підставі доповіді лічильної комісії оголошує таке рішення, яке затверджується відкритим голосуванням присутніх членів Вченої ради.

Протокол засідання Вченої ради

15.1. Рішеннями Вченої ради є ухвали, резолюції, звернення, заяви, а також процедурні та інші рішення, що заносяться до протоколу засідань Вченої ради.

15.2. Засідання Вченої ради протоколюють. Підготовку протоколу засідання Вченої ради забезпечує учений секретар Університету протягом 10 календарних днів  після  завершення  засідання. Протоколи  підписує голова

Вченої  ради  та учений секретар Університету.

15.3. У  протоколі  засідання  Вченої  ради  зазначають  порядковий  номер протоколу, дату та місце проведення засідання, кількість присутніх членів Вченої ради; прізвище та ініціали голови засідання, ученого секретаря; окремо кожне питання порядку денного із зазначенням посади, прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідача,  прізвищ,  ініціалів  членів Вченої ради,  які  брали  участь  в обговоренні питання; результати голосування проектів рішень, доручень Вченої ради, пропозицій членів Вченої ради і прийняті рішення, зокрема процедурні.

15.4. Протокол також може містити: стенограму виступів, доповіді, довідки та інші документи.

15.5. Підписаний  протокол засідання  разом  із  матеріалами  зберігається в ученого секретаря Університету.

15.6. Протокол  засідання  Вченої  ради  є  офіційним  документом,  який підтверджує обговорення й прийняття рішень Вченою радою й може надаватися для  ознайомлення членам Вченої ради та  працівникам Університету,  яких стосуються ці рішення, за їх письмовими зверненнями до голови Вченої ради, зареєстрованими згідно з вимогами чинного законодавства.

Внесення змін і доповнень до Регламенту

Зміни та доповнення до Регламенту приймають з ініціативи голови Вченої ради,  заступника  голови  Вченої  ради, ученого  секретаря,  членів Вченої ради більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради.

Науковці НУДФСУ вивчали досвід дуальної освіти в Німеччині

Науковці Національного університету державної фіскальної служби України вивчали досвід реалізації дуальної форми підготовки податкових та митних органів Німеччини. Така форма освіти передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору про здійснення навчання за дуальної формою здобуття […]

Студенти НУДФСУ успішно навчаються за міжнародною програмою «Подвійний диплом»

У рамках міжнародної співпраці між Національним університетом державної фіскальної служби України (НУДФСУ) та Сопотською вищою школою (СВШ), уже рік успішно реалізовується програма «Подвійний диплом» за умовами якої, студенти одночасно здобувають знання у двох закладах вищої освіти. Після успішного закінчення яких, вони отримують дипломи НУДФСУ та СВШ. Що таке програма «Подвійний диплом»? Проект Європейського Союзу, який […]

Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим

Національний університет державної фіскальної служби України вітає усіх з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай прийдешній рік принесе добробут та благополуччя у вашу сім’ю, мир та затишок у ваш дім, достаток та радість у вашу родину. Хай цей рік буде багатим на добро, щедрим на творчу наснагу та успішним у професійній діяльності. Бажаємо щастя, міцного здоров’я, добра […]

Пам’яті Анатолія Малярчука

Сьогодні пішла з життя Людина з Великої літери –  Директор Вінницького ННІ Університету Державної фіскальної служби України Малярчук Анатолій Климович. Народився у 26.08.1948 р. в смт. Чечельник, Чечельницького р-н., Вінницької обл.. Закінчив Одеський інститут народного господарства, за спеціальністю «Планування народного господарства». Був Головою ДПА у Вінницькій області з 2000 року по 2003, заступником Голови Державної […]

Відбудеться тестування студентів з метою відбору для проходження стажування

За іціативи кафедри податкової політики та Навчального центру податкових консультантів 17 грудня 2018 об 11:30 в аудиторії С283 відбудеться тестування студентів з метою відбору для проходження стажування в провідних консалтингових компаніях України. Запрошуємо всіх бажаючих! За довідками звертатися в ауд.619В (кафедра податкової політики).

Міжнародне науково-педагогічне стажування

“Європейська ліга професійного розвитку” разом з Економічним університетом у місті Краків та малопольською школою державного управління м. Краків організовує міжнародне науково-педагогічне стажування із одночасною участю у міжнародній науково-практичній конференції для педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів I-IV рівні акредитації незалежно від форм  власності та підпорядуванння на базі Економічного Університету у місті Краків, Польща за […]