Загальна інформація про факультет


Окрасою та гордістю Університету є Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції (далі – Факультет). Це навчальний підрозділ зі специфічними умовами навчання, який не має аналогів в Україні. Факультет створений з метою підготовки висококваліфікованих кадрів для забезпечення економічної безпеки держави. В самому серці офіцерської еліти здобули вищу освіту тисячі фахівців своєї справи. 

Навчання на Факультеті відбувається за такими формами фінансуванням: державне замовленням (курсанти), так за кошти фізичних та юридичних осіб (студенти). Сферою діяльності випускників Факультету є виявлення, розкриття та попередження злочинів у сфері економіки та публічних фінансів.

На Факультеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 081 Право та 262 Правоохоронна діяльність, а також докторів філософії за спеціальністю 081 Право.

На першому (бакалаврському) рівні реалізуються наступні освітньо-професійні програми (далі – ОПП):

 • «Митна безпека» (спеціальність 081 Право) – термін навчання 4 роки;
 • «Фінансові розслідування» (спеціальність 081 Право) – термін навчання 4 роки;
 • «Правоохоронна діяльність» (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність) – термін навчання 3 роки;

Конкурсний відбір здійснюється за результатами складання зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО). 

Для вступу на освітні програми спеціальності 081 Право необхідна наявність таких сертифікатів ЗНО:

 1. Українська мова та література;
 2. Історія України;
 3. Математика або Іноземна мова (на вибір)

Мінімальний конкурсний бал – 140 балів.

Підготовка за ОПП «Фінансові розслідування» здійснюється виключно за денною формою навчання. Здобувачі вищої освіти зараховуються до кадрового резерву податкової міліції та отримують спеціальні звання. Курсанти знаходяться на повному державному забезпеченні, проживають в комфортному гуртожитку, забезпечені триразовим харчуванням, форменим одягом протягом, отримують грошове забезпечення протягом усього терміну навчання. 

Особливості вступу: обов’язкове формування особової справи кандидата на навчання, що здійснюється у кадрових підрозділах територіальних органів ДФС України та секторі комплектування та проходження служби Університету ДФС України.

Для вступу ОПП «Правоохоронна діяльність» необхідна наявність таких сертифікатів ЗНО:

 1. Українська мова;
 2. Історія України;
 3. Творчий конкурс «Захист Вітчизни»

Мінімальний конкурсний бал – 100 балів.

Навчання за ОПП «Митна безпека» та «Правоохоронна діяльність» здійснюється за денною та заочною формами, виключно за кошти фізичних та юридичних осіб. За необхідності здобувачі вищої освіти забезпечуються гуртожитком, який обладнаний всім необхідним для комфортного проживання та навчання.

З огляду на специфіку майбутньої професійної діяльності у сфері митної безпеки та правоохоронної діяльності та на підставі Положення про Факультет студенти в обов’язковому порядку дотримуються вимог окремих статей Дисциплінарного статут Збройних сил України, мають свій однострій, символіку, знаки розрізнення та перебувають на заняттях у формі встановленого зразка. 

На другому (магістерському) рівні підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за такими освітньо-професійними програмами:

 • «Фінансові розслідування» (спеціальність 081 Право)

Термін навчання 1 рік 6 місяців

Вступ здійснюється на основі результатів єдиного фахового вступного випробування з права та загальних правничих компетентностей та єдиного вступного іспиту з іноземної мови. 

Форма державної атестації – єдиний державний кваліфікаційний іспит.

 •  «Правоохоронна діяльність» (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність)

Термін навчання 1 рік 6 місяців

Вступ здійснюється на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування. 

Форма державної атестації – єдиний державний кваліфікаційний іспит.

ОПП «Правоохоронна діяльність»  спроєктована із урахування можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії у напрямках: корпоративної безпеки, оперативно-розшукової діяльності, кримінально-процесуальної діяльності, приватної детективної (розшукової) діяльності, фінансової  розвідки.

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» вступ здійснюється на 2-й або 3-й курси навчання залежно від спеціальності (споріднена/неспоріднена) за якою здобуто попередній рівень освіти за конкурсними пропозиціями, визначеними Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти Університету державної фіскальної служби України на поточний рік.

Вступ здійснюється на підставі результатів складання фахового вступного випробування та за наявності сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

Структуру факультету утворюють 4 кафедри, до складу яких входять висококваліфіковані науково-педагогічні працівники із значним стажем практичної та наукової роботи. Діяльність кафедр забезпечена  спеціалізованими класами, навчальними лабораторіями, полігонами, які повністю відповідають вимогам щодо підготовки фахівців з фінансових розслідувань та митної безпеки. 

        А саме:

 – кафедра оперативно-розшукової діяльності, діяльність якої спрямована на дослідження закономірностей механізму скоєння злочинів, особливості отримання інформації про підготовку, вчинення злочинів, а також розробку правових, організаційних, методичних і тактичних основ ефективного застосування оперативно – розшукових сил, засобів, методів і оперативно – розшукових та оперативно – технічних заходів – негласних слідчих(розшукових) дій у виявленні, попередженні та припиненні злочинів. На базі кафедри створено 6 спеціалізованих навчальних кабінетів: дві комп’ютерні лабораторії ОРД, спеціальний кабінет з оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки, спеціальний кабінет з психології ОРД, спеціалізована аудиторія для проведення секретних робіт та лекцій, навчальна лабораторія  протидії незаконному обігу підакцизних товарів;  

 – кафедра адміністративного права і процесу та митної безпеки,  діяльність якої спрямована на формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань щодо організаційної структури, функціонального призначення органів публічної адміністрації, основних моделей взаємовідносин осіб із суб’єктами владних повноважень, основ забезпечення законності правоохоронної діяльності та практичних навичок правозастосування. Також кафедра здійснює методичну роботу з метою належного забезпечення освітнього процесу. Пріоритетними напрямами  наукової роботи кафедри є дослідження проблем адміністративної діяльності фіскальних органів, правового забезпечення митної безпеки, в тому числі протидії контрабанді та іншим порушенням податкового та митного законодавства. Кафедрою здійснюється підготовка  докторів філософії у галузі права.  

На базі кафедри функціонує навчальна аудиторія з питань організації протидії митним правопорушенням та навчальна аудиторія з питань митної безпеки. 

– кафедра фінансових розслідувань забезпечує фахівців органів фінансових розслідувань повним об’ємом теоретичних та практичних знань в області аналізу та викриття економічних злочинів. Для удосконалення навчального і виховного процесу курсантів науково-педагогічним складом кафедри постійно вивчається організація слідчої, оперативно-розшукової та службової діяльності підрозділів по боротьбі з фінансовими злочинами. Семінари, лекції та практичні заняття проходять у спеціалізованій навчальній аудиторії де вивчаються схеми протидії відмивання грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також в аудиторії досудового розслідування та навчальному полігоні, проводяться практичні заняття таких процесуальних дій, як обшук, допит та тимчасовий доступ до речей і документів; 

– кафедра спеціальних дисциплін та організацій професійної підготовки. Основною метою науково-педагогічного складу кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки є створення єдиної системи, яка забезпечить майбутнього фахівця знаннями і навичками, необхідними для виконання службових завдань в ускладнених та екстремальних умовах.  

Нині, у часи змін та радикальних економічних реформ, діяльність служб, які займаються економічною безпекою, набуває особливої актуальності, адже саме вони здатні виконати важливе державне завдання протидії економічної злочинності, а факультет є тим потужним навчальним підрозділом, що готує справжніх професіоналів здатних витримати серйозну конкуренцію та влитись в ряди майбутніх фахівців з фінансових розслідувань.

Запрошуємо всіх до нашої великої, дружньої родини. Адже саме Ви – майбутнє економічної безпеки нашої держави!

За додатковою інформацією звертайтесь:

Тел. гарячої лінії: 0665178298

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100021601913716
 https://www.instagram.com/tax_militia_department_/?hl=uk

 https://t.me/vstup2021fpm

 https://www.youtube.com/channel/UCSidh1jD3BWwR_r-6jNEzqg

Понад 20 річна історія динамічного становлення та розвитку Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції – це яскравий приклад, як ідея помножена на професіоналізм та кропітку працю знайшла реалізацію в єдиному на теренах нашої держави підрозділі, що дав путівку в життя понад трьом тисячам фахівцям, які стали на захист фінансових інтересів країни.

В період радикальних економічних реформ, динамічної зміни економічних процесів у державі змінювались і злочинні схеми, викриття яких було неможливим без кропіткої і самовідданої праці професіоналів. Потреба в ефективній діяльності підрозділів податкової міліції набувала особливої актуальності, адже саме вони могли виконати державне завдання протидії економічній злочинності. Історію формують люди – саме тому на початку 1997 року постало питання щодо підготовки висококваліфікованих кадрів, що мали б на гідному рівні протидіяти фінансовим злочинам.

Так за ініціативою на той час першого заступника Голови ДПА України Жвалюка Віктора Романовича було прийняте рішення про створення в структурі Українського фінансово-економічного інституту факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції, що в свою чергу було закріплене в Постанові Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 року №581.

Того часу склалась надзвичайно складна ситуація з підбором кадрів до податкової поліції, основу якої становили відряджені з МВС працівники служби боротьби з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування. Проте стояло завдання збільшити чисельність у підрозділах податкової поліції ДПА України втричі. Тоді мало хто вірив в позитивний результат. Віддаленість від Києва, відсутність житла, невпевненість в майбутньому стояли на шляху переходу на роботу в УФЕІ, особливо офіцерів, які мали вчений ступінь. Проте завдяки мудрості, досвіду та професійному чуттю першому начальнику факультету Білоусу Віктору Тарасовичу вдалося створити колектив справжніх фахівців своєї справи.  Завдяки великій підтримці вдалося отримати ліцензію на підготовку 250 спеціалістів правоохоронної діяльності. Відбувся перший набір, активно створювалась матеріальна база, заохочувались ініціативи курсантів та офіцерів по створенню позитивного іміджу факультету, участь у наукових конференціях, спортивних змаганнях тощо.

Завдяки вмілому керівництву Шамрая Василя Олександровича той бойовий дух, що був закладений в перші роки формування факультету, було підтримано і примножено. Про це свідчать значні досягнення, а саме перші стипендіати Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, прийоми у Президента перших випускників-відмінників навчання, військово-релігійне паломництво до м. Лурд (Франція) з відвідуванням Ватикану та зустріч з Папою Римським Іоаном Павлом ІІ, незабутня перемога курсантів факультету у військово-спортивних змаганнях «Патріот», участь парадного батальйону факультету в п’яти військових парадах у столиці України. Шамрай Василь Олександрович завжди був генератором розвитку науки на факультеті, саме він брав активну участь в створенні першої спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій з юридичних наук, яка на сьогодні має статус «докторської», де в подальшому захищали свої кандидатські і докторські дисертації працівники Університету, офіцери податкової міліції, а також випускники факультету різних років.

Очоливши в 2007 році факультет податкової міліції, Андруліс Йонас Юозович маючи значний досвід роботи в команді справжніх професіоналів, та особисто підготовлені на високому рівні парадні батальйони, що п’ять разів крокували на військових парадах по Хрещатику, зумів підняти на новий рівень стан професійної підготовки та рівня службової підготовки, що включав в себе національно-патріотичне виховання,  наслідування і дотримання військових традицій та ритуалів, фізична підготовка.

Починаючи з 2009 році розуміючи актуальні виклики сьогодення, Розум Олександр Миколайович доклав зусиль для залучення до освітнього процесу працівників, що мали практичний досвід в розкритті економічних злочинів та схем ухилення від оподаткування. На базі факультету податкової міліції проводяться науково-практичні конференції, в яких піднімаються актуальні питання, проблеми, що виникають в діяльності практичних підрозділів податкової міліції. Таким чином, факультет стає майданчиком, де зароджуються стратегії та плани подальшого розвитку податкової служби. На той час така активна позиція дозволяє факультету вибороти право на підготовку фахівців з розкриття фінансових злочинів для країн учасниць СНД.

Наразі колектив факультету на чолі з Чмелюком Василем Васильовичем продовжує розвивати та вдосконалювати систему підготовки справжніх майбутніх професіоналів своєї справи. Факультет стає міжнародним майданчиком для обговорення концепції створення служби по боротьбі із злочинами в сфері фінансів.

Чмелюк Василь Васильович – проректор з питань підготовки кадрів податкової міліції-начальник факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції – кандидат юридичних наук, полковник податкової міліції.

Рік народження: 9.06. 1982.

Освіта вища: у 2003 році закінчив Національний університет державної податкової служби України, у 2015 році – закінчив Національну академію державного управління при президентові України.

Наукова ступінь: кандидат юридичних наук.

Бобік Семен Петрович – виконуючий обов’язки заступника начальника Факультету податкової міліції з виховної роботи, підполковник податкової міліції.
 
Рік народження: 02.08.1985.
 
Освіта вища: у 2008 році закінчив Національний університет державної податкової служби України.
 
 

Біла Вікторія Русланівна – заступник начальника факультету з навчально-методичної роботи, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник податкової міліції.

Рік народження: 1.03.1987.

Освіта вища: у 2008 році закінчила Національний університет державної податкової служби України.

Наукова ступінь: кандидат юридичних наук, доцент.

Бондарчук Віталій Вікторович – заступник начальника факультету з організаційної роботи, кандидат юридичних наук, полковник податкової міліції.

Рік народження: 9.11.1975.

Освіта вища: у 1997 році закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого.

Наукова ступінь: кандидат юридичних наук.

Склад  Вченої ради факультету  підготовки,  перепідготовки  та підвищення  кваліфікації  працівників  податкової  міліції на 2020 – 2021 н.р.

 1.   Чмелюк Василь Васильович  к.ю.н
 2.   Біла Вікторія Русланівна  к.ю.н., доцент
 3.   Бондарчук Віталій Вікторович к.ю.н.
 4.   Бобік Семен Петрович 
 5.   Тильчик В’ячеслав В’ячеславович  д.ю.н., доцент
 6.   Мулявка Дмитро Григорович  к.ю.н., професор
 7.   Калганова Олена Анатоліївна к.ю.н., доцент
 8.   Федчишина Віолетта Віталіївна д.ю.н., доцент
 9.   Грищук Віктор Леонідович к.ю.н.
 10.   Калита Наталія Миколаївна
 11.   Лата Олег Олегович  

Громадські ініціативи та соціальна відповідальність

Презентація_ЩД_ФПМ

Презентація_УДФСУ_ІО

_Вiдкрито Офiс_вiдокремленого пiдроздiлу асоцiацii (скорочена назва ВП УДФСУ)

28 жовтня_вiдбулася_зустрiч особового складу другого курсу_з_учасником_бойових дiй

ВIдкрита лекцiя_орд

Участ у масовому_вiдкритому_спортивному_тренуваннi_в центрi_мiста Iрпiн_

Вiдбулася зустрiч_курсантiв та_студентiв_з ветераном_Великоi Вiтчизняноi_вiйни,_Кулiнiч_Валентиною_Гаврилiвною

Вiтаeмо_команду НТК_ФПМ з перемогою у III Унiверситетс_кому_фiнансовому турнiрi

Ден__похилого_вiку

Вiдкриту_лекцiю_на_тему_Булiнг

Всесвітній забіг заради гармонії

Ден__святого_Миколаяї

Звeрeв_А.В_та_Мухiн_О.А. органiзували для студентiв тематичний перегляд на тему Забруднення довкiлля

До_дня_фiзичноi_кул_тури_та_спорту

Ден довкiлля курсанти та студенти Факул_тету_разом з_офiцерами та керiвництвом Факул тету_долучилися_до_впорядкування територii

Зустрiч для_курсантiв та студентiв з_вiдомим украiнс ким професiйним боксером_Денисом_Берiнчиком

Зустрiч_з_екологія

зустрiч_з курсантами_завiтали Герой Украiни Порхун Олександр та заступник Голови громадс_коi_ради_учасникiв АТО_Iрпiнського регiону

Зустрiч_з_Кравчуком

Зустрiч_з_народним_депутатом_Украiни_Гаврилюком

Зустрiч з очiльником податковоi мiлiцii мiста Киeва Скороходом_Iгорем_Володимировичем

Зустрiч_з_Савчуком_

Конкурс_годiвничок

Озеленення_факультету

Лекцiя

Лазертаг,_активнi_вихiднi_

Проект_Один_ден__в_ролi_курсанта

Проведено захiд,_присвячений вшануванню пам’ятi жертв Голодомору

Склад третього курсу Факультету податковоi_мiлiцii на_чолi_з_начал_ником_курсу_пiдполковником податковоi_мiлiцii Ганенком_В.О. вiдвiдали лiкарню_ Охматдит

Украiнська письменниця,_член_Нацiональної спiлки_пис_менникiв_Украiни, Лауреат_Всеукраiнс_коi_лiтературноi премiї iменi Олексан

Спортивна та службова підготовка

Чемпіонат України з ММА

Чемпіонат України з перетягування канату

Чемпіонат України з Хортинггу 2018

Чемпіонат світу з самбо

Чемпіонат Києва з бойового самбо

Алієв Рустам Ровшан огли посів на турнірі 3-тє місце

ЧУ З софт болу

ЧУ з перетягування канату команда легіон

Аматорський футбольний турнір легіон

Участь у масовому відкритому спортивному тренуванні в центрі міста Ірпінь

Було проведено змагання по баскетболу

В рамках проведення Спартакіади Факультету податкової міліції кафедрою Спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки 8 лютого 2019 року уперше було започатковано змагання з кіберспорту

Відбулися змагання з карате «UKF Premier League

Було проведено турнір з Армреслінгу серед Навчально-наукових інститутів

Взяття учісті у відкритому чемпіонаті Києва з Комбат Дзю-цу СК Легіон

Відбулися змагання зі стрільби серед атестованих працівників Факультету

Взяли участь у чемпіонаті з футболу “Kyiv Season League”

Гирьовий спорт на факультеті

Діана Главатчук в запеклій боротьбі посіла 3 призове місце 21-55 кг в Українській прем’єр лізі

Вільно боротьба

Діана Главатчук прийняла участь та посіла 2-ге призове місце з карате на Міжнародному турнірі ODESA OPEN 2019

Забіг на 23 км

До дня фізичної культури та спорту

Змагання до дня фантому

Динаміда 2018, змагання

Зустріч для курсантів та студентів з відомим українським професійним боксером Денисом Берінчиком

Змагання з шашок

Змагання з кросфіту

Змагання між курсами з армреслінгу

Команда Факультету податкової міліції «LEGION» взяла участь у Чемпіонаті київської області з бойових мистецтв «Комбат дзю-дзу»

КОМАНДА ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ПРИЗЕРИ КУБКУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Курсанти Факультету податкової міліції прийняли участь у ІІ Відкритих змаганнях Університету Державної фіскальної служби України зі спортивного орієнтування в приміщеннях

Кубок президента України,3 місце

Курсанти 1-го курсу зайняли 3-тє місце у змаганнях з перетягування канату

Курсанти, які приймали участь у турнірі з рукопашного бою на Кубок Президента України в період з 12.04.2019р. по 14.04.2019р.

Напівмарафон

Лаврєнтьєв Олександр Миколайович виступив співорганізатором змагань у Ірпінській спеціалізованій школі №3

Міжнародний турнір з карате

Організували фінальні змагання на Першість Факультету податкової міліції з масових видів спорту

Перетягування канату між курсамиу

Поїздка на турнір по ММА

Практичний семінар на тему самооборони

Прийняли участь у Відкритій першості Університету Державної фіскальної служби України зі спортивного орієнтування в приміщеннях

Проведені змагання на Першість ФПМ серед курсів з бігу на 2000 м. (серед дівчат) і 3000 м. (серед хлопців)

Проведення Спартакіади Факультету податкової міліції

Проведено інтелектуальне спортивне змагання з шахів та шахматів

Проведено І Всеукраїнський форум бойового хортингу

Проведено практичний семінар з кікбоксингу

Прохоренко Микита Сергійович зайняв 2-ге місце з волейбольного турніру

Спортсмени СК Легіон під керівництвом Харченка Олександра взяли участь в Чемпіонаті Київської області з хортингу

Провели змагання між взводами із футболу

Ранкова зарядка в центрі міста

Пройшов Чемпіонат України серед молоді ММА 2019а

Стипендіати

Студенти Факультету податковоЇ міліції прийняли естафету на ранковому розводі

Турнір дзюдо

Турнір з карате

Турнір з мма про

Турнір з хортингу

Університетська спартакіадау

Турнір із смішаних єдиноборств

Участь у турнірі з хортингу

Турнір міжд курсами футбол

Чемпіонат Європи з хортингу

Чемпіонат з футболу “Kyiv Season League”

Службові та офіцерські традиції (ритуали) податкової міліції

Вiдбувся розподiл_випускникiв, якi_завершуют_ навчання за_спецiальнiстю Право

Вiдбулися урочистостi_з_нагоди вiдзначення_Мiжнародного жiночого_Дня 8_березня

22 рiчниця Факультету_податковоi_мiлiцii

Випуск_2019

21_рiчниця_створення_ФПМ_2018

Вiдбулося урочисте_вручення стипендii_голови_КОДА кращим_студентам вищих_навчальних_закладiв I-IV_рiвнiв_акредитацii

Вiдбулися урочистостi_з нагоди випуску_магiстрiв Факультету

Випуск_2020

Вшанування_героiв_небесноi_сотнi

Вiдзначив грамотами_студентiв_за_активну_участ у_життi_факул_тету,_а_також_з_нагоди_Дня студента

Вшанували_пам’яті Дмитра_Жарука,_який_5 рокiв тому_вiддав своe життя заради_Бат_кiвщини_та_мирного_неба.

Вшанування_пам’ятi_про_Волочаeва_Дениса

Вшанування_учасникiв_бойових_дiй_2018

Вшанування_Цимбала

Ден_Героiв_Небесноi_Сотнi_ _пам’ятний_ден_

Декада_Факул_тету_ПМ_

Курсанти_та_студенти_1-го_курсу_склали_Присягу_працiвника_податковоi_мiлiцii_та_пройшли_посвяту_у_студенти

Зi святкового шикування розпочався_навчальний рiк_на_Факул_тетi_податковоi мiлiцii_Унiверситету_ДФС_Украiни

Зона_ООС_Шумей

Нагородженi_спiвробiтники_Факул_тету

Прийняття_участi_до_дня_Фантома

Нагородження_до_дня_Фантома

П’ята рiчниця_створення_спецiального пiдроздiлу податковоi мiлiцii ДФС Фантом .

Начальницьким та_рядовим_складом Факул_тету_податковоi мiлiцii було проведено_пам ятнi_та_нацiонал_но-патрiотичнi_заходи

Приступили_до_виконання_службових_обов’язкiв

Присяга_курсантiв_2018

Ппроведено_майстер клас на_тему_Запобiгання проявам_корупцii_в пiдроздiлах податковоi мiлiцii

Пройшов персональний розподiл_курсантiв Факультету податковоi_мiлiцii

Розподiл_курсантiв-магiстрiв

Прийнята присяга_на вiрнiсть украiнському народовi 2020

Розподiл_курсантiв-бакалаврiв

Розподiлення_курсантiв_ФПМ

Урочисте шикування, пiдведення пiдсумкiв за 1 семестр

Урочисте_шикування особового_складу_факультету податковоi мiлiцii з нагоди святкування Дня податковоi мiлiцii

Стройова_пiдготовка

Студенти, курсанти_та_викладачi_вшанували пам’ять загиблих героiв

Урочисте_шикування_магiстрiв_фпм

Урочисте_шикування_2017

Урочиста лiнiйка 1_вевресня_2018

Урочистий випуск_магiстрiв

Урочистий випуск лейтенантiв_2018

Соціально-психологічна підтримка

Адаптація першокурсників

Онлайн-зустріч з Оксаною Сідун на тему тривожності

Онлайн-зустрічі з Оксаною Сідун на тему дистанційне навчання

Онлайн-зустріч з Оксаною Сідун та актором Олександром Гуназою

Зустрiч з представниками Мiжнародноi Антиноркотичноi Асоцiацii (МАА)

Зустрiч з редставниками Мiжнародноi Антинаркотичноi Асоцiацii

Команда наукового_гуртка кафедри фiнансових розслiдуван Детективи 20-21 жовтня зайняла почесне II мiсце у V Всеукраiнських змаг

Лекцiя про нiкотин

Лекцiя на тему ВIЛ СНIД чума 21 столiття

Майстер-клас психолога Факультету Сiдун О.Ю.

Органiзовано перегляд вiйськово-пригодницькоi_мелодрами “Той, хто пройшов крiзь вогонь

Проведена кураторська година з особовим складом курсантiв взводу ПМПФ-18-3

Проведена iнтерактивна лекцiя Причини та наслiдки торгiвлi людьми

Проведена лекцiя на тему Алкогол на та наркотична залежнiсть

Проведено виховну бесiду на тему Правила етичної поведiнки, висвiтлення особистого життя в соцiальних мережах

Проведена лекцiя щодо шкоди алкоголю та зародження християнства у 80-х роках нашої ери

провели_кураторс_ку_годину_на_тему_Театр_-_життя,_актори_в_н_ому_-_люди

провели_лекцiю_Всесвiтнiй_ден__борт_би_з_раком

семiнар_на_тему_ Емпатiя._Я_бачу_тебе_наскрiз_

Тижден__факул_тету_ПМ_,дебати_2018

У Податковому відбувся випуск бакалаврів з економічної безпеки та митної справи

Сьогодні у стінах нескореного та незламного Державного податкового університету відбувся випуск бакалаврів Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи. Майже 200 випускників завітали до рідної Альма-матер, щоб отримати довгоочікувані дипломи. Це особливий день, адже попри всі виклики зібрав разом дружню університетську родину. Розділити радість свята прийшли і батьки, рідні та друзі. У цей день для […]

Випускники Податкового поповнили ряди нової генерації правників України

Понад 100 випускників Навчально-наукового інституту права зібралися у стінах рідної Альма-матер, щоб отримати документи про освіту. Одразу зазначимо, що вони відмовились від святкових атрибутів та подарунків, зробивши щедру пожертву на допомогу Збройним Силам України! Натомість отримали понад 1000 приємних слів, настанов та подяк. Не забули й про важливе – розпочався випуск з внесення Державного прапора […]

1 липня у Податковому пройде Фотовиставка “Розстріляна Альма-матер”

1 липня у Державному податковому університеті відбудеться фотовиставка світлин Університету, який в березні розстріляли російські окупанти. Мета – збір коштів для відбудови вишу. Захід пройде на площі біля корпусу С. Будуть представлені роботи фотографів Каріни Нагорної, Олега Гриба та Сергія Ніколайця, зроблені після звільнення Ірпеня від російських окупантів. Світлини показують життя до та після вторгнення […]

Податковий університет випустив 114 дипломованих бакалаврів з фінансів та цифрових технологій

Сьогодні до Державного податкового університету завітали випускники, батьки та гості. Перші – щоб отримати довгоочікувані дипломи, інші – привітати випускників з важливою подією у житті. Випускний в умовах війни – це попередження про необхідність бігти в укриття при звуках повітряної тривоги, вшанування загиблих випускників хвилиною мовання та урочистості без масовості. В той же час – […]
Всі новини та анонси

У Податковому розпочалася реєстрація на МКТ та МТНК для здобуття ступеня магістра

Майбутні МАГІСТРИ! Від сьогодні, 27 червня, до 18 липня (включно) Державний податковий університет проводить реєстрацію вступників для участі в магістерському комплексному тесті (МКТ) та магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК).   ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ Вступник на магістратуру у період з 27 червня до 18:00 18 липня 2022 року має надіслати на електронну адресу приймальної комісії Державного […]

25 червня випускники Податкового університету зберуться задля допомоги Альма-матер

25 червня 2022 року у Державному податковому університеті відбудеться розширене засідання правління Всеукраїнської Асоціації випускників та ветеранів НУДПСУ, організована за ініціативою Президента Асоціації. Унаслідок бойових дій, що точилися на території Ірпеня у березні цього року, Університет зазнав серйозних руйнувань. Повністю знищений адміністративний корпус, частково пошкоджено ще п’ять корпусів. Значних руйнувань зазнали чотири гуртожитки, в яких […]

МАЙБУТНІ МАГІСТРИ! Не пропустіть!

Уже завтра ви отримаєте відповіді на всі запитання разом з #ДПУ Як працює вступ 2022? Коли подавати документи? Не розібралися з особливостями цьогорічного вступу? Маєте безліч запитань, вагань і хвилювань – тоді завтра на 13:00 нічого не плануйте! Долучайтеся до онлайн спілкування та отримайте фахову консультаційну допомогу з перших вуст: Приймальна комісія та Консультаційний центр з […]

Зустріч випускників ДПУ!

Дорогі випускники! Нагадуємо! Зустріч випускників відбудеться  4 червня 2022 року. Місце зустрічі: Державний податковий університет,  площа перед  корпусом С, вул. Університетська,  31, м. Ірпінь. Реєстрація  з 10.00. Початок об  11.00  у конференцзалі корпусу К. Пропонуємо переглянути відеопослання рідній Альма-Матер від випускників”