НП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції» (магістри) вступ 2019 денна форма

НП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції» (магістри) вступ 2019 заочна форма

НП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції» (магістри) вступ 2020 денна форма

НП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції» (магістри) вступ 2020 заочна форма

НП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції» (магістри) вступ 2020 денна форма за стандартом

НП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції» (магістри) вступ 2020 заочна форма за стандартом

Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції»

Вибіркові дисципліни ОПП Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та оргнаів юстиції

Робочі програми 2019

РП_НД_Кримінально-правова охорона прав людини у практиці ЄСПЛ

РП_НД_Проблеми протидії злочинності у фінансовій сфері

РП НД Публічно-правова протидія корупції_2019

РП НД Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності в Україні_2019

РП НД Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою_2019

РП НД Забезпечення виконання зобов”язань_2019

РП НД Міжнародно-правові механізми захисту прав людини_2019

РП НД Порівняльне трудове право країн-членів ЄС_2019

РП НД Європейский захист прав людини_2019

РП НД Основні фінансово-правові інститути зарубіжних країн_2019

РП НД Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу_2019

РП НД Актуальні питання митного законодавства_2020

РП НД Правове регулювання оцінки майна_2019

РП НД Організація правової та претензійно-позовної роботи_2019

РП НД Актуальні питання судової експертизи_2019

РП НД Судова медицина і психіатрія_2019

РП НД Патентознавство та інтелектуальна власність_2019

РП НД Актуальні проблеми охорони і захисту соціально-трудових прав_2019

РП НД Цивільно-правовий захист прав споживачів_2019

РП НД Міжнародні судово-експертні мережі_2019

РП НД Цивільна компаративна юриспруденція_2019

РП НД Актуальні проблеми права інтелектуальної власності_2019


Список стейкхолдерів ОПП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції»

Рецензія-відгук Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на ОПП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції»

Рецензія-відгук Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на ОПП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції»

Договір про співпрацю між Університетом та ГУ Національної поліції в Київській області

Договір про співпрацю між Університетом та АО «Національна колегія адвокатів»

Договір про співпрацю між Університетом та АО «Протектум»

Договір про співпрацю між Університетом та Апеляційним судом Київської області

Рецензія-відгук Національної поліції України на ОПП “Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції”

Рецензія-відгук Адвокатського об”єднання “CREDENCE” на ОПП “Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції”

Витяг 1 із засідання кафедри із залученням стейкхолдера щодо удосконалення ОПП “Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції”

Витяг 2 із засідання кафедри із залученням стейкхолдера щодо удосконалення ОПП “Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції”

Рецензія-відгук Офісу Генерального прокурора України на ОПП “Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції

Рецензія-відгук Комітету Верховної Ради на ОПП “Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції”

Основні розробки, результати наукової роботи та їх впровадження

(виконання кафедральної науково-дослідної теми)

 

У 2020 році до 25-річчя навчально-наукового інституту Права за заг.ред. доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Богатирьова І.Г. колективом авторів (до складу якого входять науково-педагогічні працівники кафедри кримінального права та кримінології) видано академічний підручник «Кримінологія», який має на меті надати базові знання з даного курсу студентам, курсантам та слухачам і створити їм умови для роздумів над причинами і умовами злочинності в Україні. Складається із двох модулів. Підручник буде корисний студентам, курсантам, слухачам, магістрам, викладачам вищих навчальних закладів, усім, кого цікавлять актуальні питання теорії та практики запобігання злочинності.

У 2017 році за загальною редакцією д.ю.н., професора, заслуженого юриста України В.В. Топчія науковцями кафедри кримінального права та кримінології Університету ДФС України підготовлено навчальний посібник «Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації». У ньому на ґрунті сучасних досягнень теорії кримінального права розглянуті актуальні питання кваліфікації злочинів, які викликають утруднення в судовій практиці. Проаналізовані склади злочинів, передбачені новими статтями Особливої частини Кримінального кодексу України, а також статтями, редакція яких  в останні роки була змінена. посібник виданий для суддів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, студентів та курсантів вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник: практикум підготовлений науковцями кафедри кримінального права та кримінології ННІ Права Університету ДФС України, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Практикум розрахований на студентів, курсантів та викладачів закладів вищої освіти, державних службовців, практиків-юристів та науковців. Виданий у 2020 році за загальною редакцією В.В. Топчія, Г.В. Дідківської, Е.В. Катеринчук.

У 2019 році професором кафедри кримінального права та кримінології Університету ДФС України В.І. Антиповим підготовлене видання «Кримінальни кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар». Видання розроблене за підсумками аналізу більше 300 конвенцій, статутів, пактів, протоколів та інших міжнародних актів, а також на підставі узагальнення майже 3 тис. рішень Європейського суду з прав людини. Як результат – відібрані і наведені в кореляції зі статтями Кримінального кодексу України тексти (витяги з текстів) 211
міжнародних документів та  334 рішення Європейського суду з прав
людини (з них 178 вперше опубліковані українською мовою). Міжнародні
документи та судова практика супроводжуються авторськими
доктринальними висновками  (науково-практичним коментарем) щодо їх
застосовності в контексті вітчизняного кримінального права. 
Видання буде корисним для суддів, адвокатів, працівників правоохоронних органів,правників-науковців, а також громадян, які цікавляться питаннями відповідності вітчизняної судової практики.

У 2019 році завідувачем кафедри кримінального права та кримінології, к.ю.н., доцентом Г.В. Дідківською видано монографію «Кримінологічна характеристика участі України в системі запобігання міжнародній злочинності». У монографії вперше досліджено кримінологічні засади участі України в системі запобігання міжнародній злочинності, сформульовано авторське визначення, а саме: авторське визначення міждержавної кримінологічної безпеки – як соціально-правова концепція незалежного самостійного існування держав між собою, що проявляється у вигляді гарантування безпечного співіснування. Монографія буде корисною для наукових, практичних працівників, викладачів та студентів.

22 січня 2020 року за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Топчія В.В. професорсько-викладацьким складом кафедри Дідківською Г.В., Мудряк Т.О., Гмиріним А.А., Нікітіним Ю.В., Топчієм В.В. видано схематичний збірник лекцій з курсу «Кримінальне право (Особлива частина )» українською та англійською мовами. З навчальним посібником можна ознайомитися в бібліотеці нашого Університету.

 

 

У монографії досліджено поняття особи, потерпілої від кримінального правопорушення та питання захисту процесуальних прав потерпілого а також механізму відшкодування завданих йому матеріальних та моральних збитків у кримінальному та кримінальному процесуальному законодавстві. Також дано авторське визначення забезпечення прав та законних інтересів потерпілого в кримінальному процесі, запропоновано зміни до КПК щодо забезпечення права потерпілого на відшкодування завданих збитків кримінальним правопорушенням, що має не тільки теоретичне, але і актуальне прикладне значення.

Кафедрою кримінального права та кримінології виконується дослідження за плановою темою «Теоретичні та прикладні проблеми протидії злочинності кримінально-правовими, кримінологічними та кримінально-виконавчими засобами». Науковий керівник – В. В. Топчій д.ю.н., доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології, Заслужений юрист України.

З кожним роком наукова робота кафедри набирає активних обертів. В рамках НДР кафедри проводяться наукові заходи та видаються навчальні посібники та монографії.

26 квітня2016 року кафедрою було проведено всеукраїнську науково-практичну Інтернет конференцію «Фіскальна політика в Україні в кримінально-правову вимірі», в межах якої було видано збірник тез конференції.

В 2016 році Дідківська Галина Василівна видала монографії «Криміногенність сім’ї як фактор злочинності неповнолітніх» та «Особливості кримінально-процесуального провадження у злочинах, вчинених неповнолітніми із соціально-неблагополучних сімей». У монографіях вперше досліджено особливості кримінально-процесуального провадження у злочинах, вчинених неповнолітніми, висвітлені особливості проблем сучасної сім’ї, причинний комплекс криміногенних факторів сімейної сфери і механізм їх впливу на злочинність неповнолітніх.

4 листопада 2016 року кафедрою було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми боротьби зі злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства» в межах якої було видано збірник тез конференції.

Богатирьовим Іваном Григоровичем було опубліковано навчальний посібник «Кримінологія», в якому викладені ідеї вітчизняних та зарубіжних вчених – кримінологів щодо наукових знань про злочинність, її детермінацію, особу злочинця, кримінологічну віктимологію.

Колективом авторів: Топчієм Василем Васильовичем, Шкелебей Вікторією Анатоліївною та Супрун Тетяною Миколаївною, було видано навчальний посібник: «Публічно-правова протидія корупції». У посібнику висвітлено характеристику корупційних злочинів та правопорушень, відповідальність за корупційні діяння, перелік суб’єктів протидії та запобігання корупції.

Колективом авторів: Топчієм Василем Васильовичем та Антиповим Володимиром Івановичем було опубліковано навчальний посібник: «Кримінально-правова кваліфікація посягань на виборчі та референдні права». У посібнику викладені основні положення теорії кваліфікації злочинів – поняття, принципи, етапи кримінально-правової кваліфікації, склад злочину та кваліфікація, формула кваліфікації та юридичне формулювання обвинувачення. Розглянуті як загальні правила кваліфікації  (конкуренція норм, повторність та сукупність злочинів тощо), такі і спеціальні правила кваліфікації, застосування яких необхідно в ускладнених випадках і нетипових ситуаціях (невдала співучасть, помилка винної особи, провокація злочину, зворотна сила закону та ін.). Для кожної ситуації сформульовано правило кваліфікації, що роз’яснюється прикладами з практики.

Колективом авторів: Антиповим Володимиром Івановичем та Антиповим Владиславом Володимировичем було опубліковано навчальний посібник: «Кримінально-правова кваліфікація». У посібнику викладені основні положення теорії кваліфікації злочинів – поняття, принципи, етапи кримінально-правової кваліфікації, склад злочину та кваліфікація, формула кваліфікації та юридичне формулювання обвинувачення. Розглянуті як загальні правила кваліфікації  (конкуренція норм, повторність та сукупність злочинів тощо), такі і спеціальні правила кваліфікації, застосування яких необхідно в ускладнених випадках і нетипових ситуаціях (невдала співучасть, помилка винної особи, провокація злочину, зворотна сила закону та ін.).

За результатами Студентської науково-практичної конференції «Кримінально-правові та кримінологічні засоби запобігання корупції», проведеної кафедрою кримінального права та кримінології було опубліковано збірник тез доповідей. У збірнику відображено основні питання щодо корупції як складного правого і соціального явища. Теми, які були відображені у збірнику є: дієві заходи протії корупції в органах ДФС України; основні аспекти законодавчого регулювання протидії корупції; зарубіжний досвід запобігання та протидії корупції.

Колективом авторів кафедри кримінального права та кримінології загальною редакцією В.В. Топчія та науковою редакцією В.І. Антипова  було опубліковано навчальний посібник: «Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації». У посібнику викладені основні питання кваліфікації злочинів, які викликають складності у судовій практиці; проаналізовані склади злочинів передбачені новими статтями Особливої частини Кримінального кодексу України а також статтями, редакція яких в останні роки була змінена.

Колективом авторів: Ляшук О.М. (Бодуновою О.М.), Цимбалом П.В., Тарасенком О.В. було видано монографію «Процесуально-правові засади міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення».

У монографії вперше у вітчизняній юридичній науці комплексно досліджено інститут міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Розглянуто історію виникнення та розвиток міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Запропоновано авторське розуміння міжнародного розшуку та термінологічні уточнення окремих понять у цій сфері. Оптимізовано систему суб’єктів, які уповноваженні здійснювати розшук осіб за межами України. Проаналізовано стан нормативно-правового забезпечення міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення на території України та виокремлено етапи його здійснення. Внесено пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання інституту міжнародного розшуку осіб у кримінальному процесуальному праві через зміни, доповнення та уточнення КПК України.

Сімейне неблагополуччя в системі детермінантів злочинності

неповнолітніх в Україні (Монографія)

У монографії вперше досліджено сімейне неблагополуччя та його місце в системі детермінантів злочинності неповнолітніх, особливості проблем сучасної сім’ї, причинного комплексу криміногенних факторів сімейної сфери і механізму їх впливу на злочинність неповнолітніх, що дає можливість суб’єктам профілактики вже на ранніх стадіях деформації сімейних стосунків проводити заходи щодо попередження злочинності неповнолітніх, що має не тільки теоретичне, але і актуальне прикладне значення.

Дослідження причин злочинності неповнолітніх свідчить, що у переважній більшості випадків вчинення злочинів механізм протиправної поведінки неповнолітніх був запущений недоліками сімейного виховання, причому неповнолітні приходять до протиправної поведінки під безпосереднім впливом або за участю батьків.

Сім’я – первинний осередок суспільства, його соціально-побутова основа, що знаходиться у тісному взаємозв’язку і взаємодії з соціально-виробничою основою суспільства (трудовими колективами). На своєму рівні вона зосереджує, концентрує в життєдіяльності своїх членів весь комплекс стосунків, що існують в суспільстві, є своєрідним показником економічних, політичних, ідеологічних, соціально-психологічних процесів, що відбуваються в нім.

Саме сім’я формує у людей базові соціальні цінності, орієнтації, потреби, інтереси і звички, а також передумови їх розподіл на пріоритетні, більш менш значущі. Саме перші «уроки життя» в сім’ї закладають основу людської особистості, наявність якої зумовлює вибіркове сприйняття, переробку або несприйняття у подальшому соціальної інформації як керівництва до дії.

Сімейні умови, включаючи соціальне положення, рід занять, матеріальний рівень і рівень освіти батьків, значною мірою зумовлюють життєвий шлях дитини.

Збірник конференції Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»

12.10.2017 Науково-практична конференція за темою «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації»

Програма конференції

Програма перебування учасників

Інформаційний лист березень 2018_ENG

Інформаційний лист березень 2018

12-13 жовтня 2017 року у м. Харкові відбулася міжнародна науково-практична конференція за темою «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації». Організатори конференції – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, Національна академія прокуратури України та ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

На конференції обговорювалися, зокрема,  питання реформування кримінального законодавства України в умовах глобалізації,   нові та оновлені загрози сталому розвитку України в умовах глобалізації, підстави для введення чи удосконалення заходів кримінально-правового характеру, впровадження позитивного міжнародного досвіду у сфері кримінального права у вітчизняну правотворчу та правозастосовну практику.

У роботі конференції брали участь провідні вчені, представники правоохоронних та судових органів.

Навчально-науковий інститут права Університету державної фіскальної служби України був представлений професором кафедри кримінального права та кримінології, к.ю.н., професором В.І. Антиповим, який виступив на пленарному засіданні з доповіддю «Поняття «діяння» та його полісемія у Кримінальних кодексах пострадянських держав».

На конференції відбулась презентація 17 тому «Кримінальне право» Великої української юридичної енциклопедії, серед авторів статей якої викладачі кафедри кримінального права та кримінології.

За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції прийняті рекомендації.

Під час науково-практичної конференції проведені загальні збори Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права», яких взяли участь делегати Київського обласного осередку асоціації, що створений на базі кафедри кримінального права та кримінології.

Відбувся візит Надзвичайного і Повноважного Посла Хорватії в Україні пані Аніци Джамич до Державного податкового університету

Сьогодні, 11 червня, відбулась робоча зустріч в.о. ректорки ДПУ Валентина Унинець-Ходаківська та Надзвичайного і Повноважного Посла Хорватії в Україні пані Аніци Джамич. В ході зустрічі сторони обговорили спільні проєкти по відбудові та реновації Університету. Ознайомилися з історією закладу освіти. Також, гостям була проведена екскурсія матеріально-технічною базою вишу. Пані Посол мала можливість оцінити масштаби руйнувань та […]

Делегація бізнес-місії Міжнародний штаб допомоги українцям (МШДУ) провела ряд зустрічей з лідерами міст Шверин, Штернберг і Вайтендорф (Німеччина)

Перша зустріч відбулась у Шверінському замку із заступником речника Шверіна Крістіаном Андерсом. Друга зустріч пройшла з бургомістром міста Штернберг Арміном Таубенхаймом та пані бургомістром Вайтендорфу Манею Будденхаген. Говорили про гуманітарну допомогу постраждалим від російської агресії регіоном та окремі проєкти. В.о проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та інвестицій Державного податкового університету Василь Чмелюк мав змогу […]

Василь Чмелюк у складі делегації Міжнародний штаб допомоги українцям (МШДУ) провів зустрічі з представниками бізнес-асоціацій міста Бидгощ

щодо налагодження співпраці та залучення фінансових інвестицій для відбудови Університету. «Саме польський народ першим підставив плече допомоги українцям у ці скрутні часи. Ми вдячні за прихисток наших громадян – у Бидгощі вони почуваються дійсно «як вдома». Ми відчуваємо вашу підтримку! Дякуємо за неї!», – наголосив Василь Чмелюк і додав, що переконаний, економіка наших країн в […]

Міжнародна зустріч з керівництвом польського університету

Делегація Міжнародного штабу допомоги українцям (МШДУ), до складу якої за дорученням в.о. ректора Державного податкового університету Валентини Унинець-Ходаківської долучився в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та інвестицій Василь Чмелюк, продовжує ділову місію та провела зутріч з керівництвом Університету «Вища школа економіки» (місто Бидгощ).   З польської сторони у зустрічі взяли участь Почесний консул України в […]
Всі новини та анонси

У Податковому розпочалася реєстрація на МКТ та МТНК для здобуття ступеня магістра

Майбутні МАГІСТРИ! Від сьогодні, 27 червня, до 18 липня (включно) Державний податковий університет проводить реєстрацію вступників для участі в магістерському комплексному тесті (МКТ) та магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК).   ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ Вступник на магістратуру у період з 27 червня до 18:00 18 липня 2022 року має надіслати на електронну адресу приймальної комісії Державного […]

25 червня випускники Податкового університету зберуться задля допомоги Альма-матер

25 червня 2022 року у Державному податковому університеті відбудеться розширене засідання правління Всеукраїнської Асоціації випускників та ветеранів НУДПСУ, організована за ініціативою Президента Асоціації. Унаслідок бойових дій, що точилися на території Ірпеня у березні цього року, Університет зазнав серйозних руйнувань. Повністю знищений адміністративний корпус, частково пошкоджено ще п’ять корпусів. Значних руйнувань зазнали чотири гуртожитки, в яких […]

МАЙБУТНІ МАГІСТРИ! Не пропустіть!

Уже завтра ви отримаєте відповіді на всі запитання разом з #ДПУ Як працює вступ 2022? Коли подавати документи? Не розібралися з особливостями цьогорічного вступу? Маєте безліч запитань, вагань і хвилювань – тоді завтра на 13:00 нічого не плануйте! Долучайтеся до онлайн спілкування та отримайте фахову консультаційну допомогу з перших вуст: Приймальна комісія та Консультаційний центр з […]

Зустріч випускників ДПУ!

Дорогі випускники! Нагадуємо! Зустріч випускників відбудеться  4 червня 2022 року. Місце зустрічі: Державний податковий університет,  площа перед  корпусом С, вул. Університетська,  31, м. Ірпінь. Реєстрація  з 10.00. Початок об  11.00  у конференцзалі корпусу К. Пропонуємо переглянути відеопослання рідній Альма-Матер від випускників”