Місія кафедри публічних фінансів

підготовка фахівців з лідерським амбіціями, професіоналів у сфері фінансів, здатних приймати виважені управлінські рішення.

 

Кафедра фінансів заснована у вересні 1996 року. Очолив кафедру доктор економічних наук, професор Петро Володимирович Мельник. З вересня 1997 року завідувачем кафедри призначено кандидата економічних наук, професора Олександра Дмитровича Данілова. З 2006 року завідувачем кафедри фінансів стала доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, державний радник податкової служби України III рангу, проректор з наукової роботи Людмила Леонідівна Тарангул. З 2018 року кафедру очолювала кандидат економічних наук, доцент Мирослава Дмитрівна Бедринець. З грудня 2021 року призначено в.о. завідувача кафедри кандидата економічних наук, старшого наукового співробітника, доцента Тетяну Анатоліївну Коляду.

Кафедра публічних фінансів акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал Університету та є випусковою з підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» від першого (бакалаврського) до наукового рівня доктора наук.

Кафедра публічних фінансів здійснює підготовку здобувачів за такими ОПП:

– ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» (бакалавр) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;  

– ОПП «Управління публічними фінансами» (магістр) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітній рівень на основі якого здійснюється вступТермін навчанняОсвітні програми
Перший (бакалаврський) рівень (денна та заочна форми навчання)
Повна загальна середня освіта3 роки 10 місяцівФінанси, банківська справа та страхування 
Молодший бакалавр здобутий за спорідненою спеціальністю1 рік 10 місяцівФінанси, банківська справа та страхування 
Другий (магістерський) рівень (денна та заочна форми навчання)
Перший бакалаврський рівень1 рік 6 місяцівУправління публічними фінансами 
Другий (магістерський) рівень (перехресний вступ)1 рік 6 місяцівУправління публічними фінансами 
Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти (денна та заочна форми навчання)
Другий (магістерський) рівень4 рокиДоктор філософії 
Науковий рівень – доктор наук (денна та заочна форми навчання)
Доктор філософії2 рокиДоктор економічних наук 

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня освіти зорієнтована на сучасні досягнення у сфері фінансів, банківської справи та страхування на макро- та мікроекономічному рівнях.

Структура програми передбачає оволодіння фундаментальними знаннями, закономірностями функціонування та розвитку у галузі фінансів, банківської справи та страхування.

Випускник програми буде підготовлений до професійної діяльності в фінансових структурах на макро- і мікрорівні, володіти практичними навичками в сфері фінансів, банківської і страхової діяльності, орієнтуватися в загальних соціально-економічних питаннях. Розвиток у здобувачів глибоких знань щодо фінансового управління відповідно до вимог сучасності: від контрою показників діяльності фінансової сфери до побудови ефективної системи планово-результативного керування процесами фінансової діяльності.

Освітньо-професійна програма «Управління публічними фінансами» другого (магістерського) рівня є однією із найбільш популярних і затребуваних на практиці з позиції підготовки фахівців для оновлення кадрового потенціалу органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. Здобувачі вищої освіти отримують поглибленні теоретичні знання з питань формування й функціонування публічних фінансів і набувають практичних навичок застосування інструментарію управління фінансовими ресурсами держави.

У результаті навчання здобувачі вищої освіти набувають компетентності щодо здійснення аналітичних досліджень із застосуванням інноваційних методів управління публічними фінансами, опанування сучасних підходів до прийняття фінансових рішень в умовах ризику та невизначеності, оцінювання впливу бюджетного перерозподілу фінансових ресурсів на рівень соціально-економічного розвитку держави; володіння методикою аналізу і планування дохідної та видаткової частини бюджетів усіх рівнів; розрахування показників ефективності бюджетних програм; планування фінансово-господарської діяльності та оцінки фінансового стану підприємств державної та комунальної власності.

 

Можливості працевлаштування та посади:

 • державний службовець в системі органів Міністерства фінансів України, Державної податкової служби України, Державної митної служби України, Національного банку України, Державної служби фінансового моніторингу України, Державної аудиторської служби України, Державної казначейської служби України, Антимонопольного комітету та ін.;
 • фінансист;
 • фінансовий аналітик;
 • керівник, фінансовий директор;
 • управлінець, менеджер, спеціаліст фінансової установи (фінансова та страхова діяльність) та органи місцевого самоврядування;
 • науковий, науково-педагогічний працівник (наукові установи, наукові підрозділи фінансових і нефінансових корпорацій, заклади вищої освіти);
 • індивідуальна підприємницька діяльність.

Контакти:

Адреса кафедри: вул. Університетська 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201

Державний податковий університет, 3-й поверх корпусу В,

каб. В311, В314, В318, В319.

Телефон: внутр. тел. 12-83, 12-86, 13-79.

E–mail: finansy_403@ukr.net 

 

Якщо Ви цілеспрямовані, відповідальні, креативні,

мрієте працювати у сфері управління публічними фінансами –

кафедра публічних фінансів саме для Вас!

 

УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ У ФІНАНСОВО ГРАМОТНИХ УПРАВЛІНЦІВ!

 

Місія кафедри фінансових ринків –

підготовка фахівців у форматі  3f  «Facultas-fundumentum-funktionality»

Фаховість – фундаментальність – функціональність

Кафедра фінансових ринків та фінансових послуг створена у вересні 2007 року шляхом поділу кафедри фінансів та страхової справи. З метою уточнення напрямів діяльності у вересні 2011 року її було перейменовано на кафедру фінансових ринків. Кафедру очолює Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор Світлана Василівна Онишко.

Кафедра акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал Університету і є випусковою з підготовки здобувачів вищої освіти:

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітній рівень, на основі якого здійснюється вступТермін навчання
І (бакалаврський) рівень вищої освіти

(денна та заочна форма навчання)

Освітня програма: «Фінанси, банківська справа та страхування»
Повна загальна середня освіта3 роки 10 місяців
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста  1 рік 10 місяців

або 2 роки 10 місяців

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти

(денна та заочна форма навчання)

Освітня програма: «Управління фінансовою та страховою діяльністю» 
Ступінь бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста)1 рік 6 місяців
ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти – доктор філософії

 (денна та заочна форма навчання)

Ступінь магістра (ОКР спеціаліста)4 роки
Науковий рівень – доктор наук
Доктор філософії2 роки

Освітня програма «Управління фінансовою та страховою діяльністю» є однією із найбільш популярних і затребуваних на практиці. Магістр отримує ґрунтовну освіту у сфері фінансів, банківської справи та страхування, набуває теоретичних знань та практичних навичок опанування світового досвіду, що забезпечують оволодіння сучасними методами оцінки та прогнозування змін на національному і міжнародних фінансових ринках. володіє основами професійних знань та вмінь у сфері грошового і фінансового посередництва, необхідних для аналізу та прогнозування змін на вітчизняному та міжнародних фінансових ринках.

Освітня концепція кафедри фінансових ринків відповідає європейським стандартам кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Вона спрямована на ґрунтовну підготовку фінансистів-професіоналів нової формації, здатних розв’язувати нестандартні завдання, приймати виважені рішення у нетипових умовах, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, креативно мислити та діяти, що робить їх затребуваними та конкурентоздатними на ринку праці.

За період існування кафедри понад 100 здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня взяли участь у міжнародних освітніх програмах і отримали подвійні дипломи таких провідних закладів освіти як Опольський університет (Польща), Академія фінансів міста Варшава (Польща), Escola Universitoria Salesiane de Sarria (Іспанія), Загребський університет (Хорватія).

Можливості працевлаштування та посади:

 • державний службовець в системі центральних органів виконавчої влади (Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та інші);
 • державний службовець в системі державних органів регулювання та нагляду (Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку);
 • помічник-консультант народного депутата України;
 • керівник, фінансовий директор;
 • консультант з фінансової безпеки;
 • аудитор, аналітик;
 • управлінець, менеджер, спеціаліст фінансової установи (фінансова та страхова діяльність);
 • науковий, науково-педагогічний працівник (наукові установи, наукові підрозділи фінансових і нефінансових корпорацій, заклади вищої освіти);
 • індивідуальна підприємницька діяльність.

Якщо Ви цілеспрямовані, відповідальні, комунікабельні, 

мрієте працювати у сфері, що швидко розвивається 

і базується на сучасних технологіях – 

кафедра фінансових ринків для Вас!

Кафедра кібернетики та прикладної математики була створена у 2021 році, шляхом об’єднання кафедр економічної кібернетики та вищої математики. Кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Володимир Вікторович Лаговський.

Кафедру економічної кібернетики створено у вересні 2010 року з ініціативи кандидата технічних наук, доцента Володимира Мефодійовича Антоненка шляхом виокремлення від кафедри інформаційних систем і технологій. Володимир Мефодійович Антоненко очолював кафедру з дня її заснування до листопада 2016 року. Надалі кафедрою керував доктор економічних наук, професор Олександр Степанович Олексюк. Із вересня 2017 року по березень 2018 року в. о. завідувача кафедри був кандидат фізико-математичних наук, доцент Богдан Дмитрович Пацай. До квітня 2019 року обов’язки завідувача кафедри було покладено на кандидата технічних наук, доцента Світлану Дмитрівну Мамченко.

У 1996 році була створена кафедра математики і фізики. Завідувачем кафедри у 1996-1997 році був доктор фізико-математичних наук Федір Васильович Моцний. До першого складу кафедри входили: Василь Васильович Денисенко, кандидат психологічних наук, доцент, Наталія Олександрівна Загорська, старший викладач кафедри, Надія Юхимівна Гриценко, старший викладач кафедри, Андрій Васильович Скрипник, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Михайло Михайлович Пискун, доцент кафедри, Ніна Василівна Точиліна, старший викладач кафедри, Людмила Якимівна Савчук, завідувач лабораторії.

У 1998 році кафедра була перейменована у кафедру вищої математики та математичних методів в економіці. Очолював кафедру доктор фізико-математичних наук, професор Євген Анатолійович Сторожук.

У 2006 році кафедру було реорганізовано у кафедру вищої математики, яку очолив доктор фізико-математичних наук, професор Микола Миколайович Семко. 

За час існування кафедри вищої математики один викладач захистив докторську дисертацію (Семко М.М.), сім викладачів захистили кандидатські дисертації (Коваль Т.В., Кучменко С.М., Чернобай О.Б., Мамонова Г.В., Задорожня Т.М., Пискун М.М., Ярова О.А.). Викладачами кафедри підготовлено 7 монографій, понад 120 наукових статей у фахових виданнях, понад 80 науково-методичних посібників. Кафедра плідно співпрацювала з багатьма університетами України та університетами світу (США, Іспанія, Бразилія, Турція та ін.).

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти:

– першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Економічна кібернетика»

– другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Середня освіта: математика».

Контакти кафедри

38(04597)60-294

  31.06@nusta.edu.ua.

  34.03@nusta.edu.ua.

 Київська область, м. Ірпінь, вул. університетська, 3108205, корпус В (IV поверх) 401 аудиторія

Кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій і систем (КІТС) була створена 1 грудня 2021 року. Діяльність кафедри фактично розпочинається з 1997 року, коли на базі циклової комісії інформатики та обчислювальної техніки фінансово-економічного коледжу під керівництвом к.т.н., доц. В.М. Антоненка було створено кафедру інформатики та обчислювальної техніки.

Кафедра КІТС є структурним підрозділом Факультету фінансів та цифрових технологій і забезпечує проведення освітньої діяльності за більш ніж 50 навчальними дисциплінами для студентів денної і заочної форм навчання.

Кафедра здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Освітньо-професійні програми:

Бакалавр: 

Інформаційні управляючі системи і технології (за галузями);

Технології цифрового дизайну.

Магістр: 

Інформаційні управляючі системи і технології в економіці.

Кафедру комп’ютерних та інформаційних технологій і систем очолює к.т.н., доцент Ірина Миколаївна Федотова-Півень, яка є автором близько 60 наукових, науково-практичних та навчально-методичних публікацій. Основний напрям наукових досліджень: Методологія синтезу гібридних криптографічних систем захисту інформації з заданими характеристиками на основі строгого лавинного критерію. 

Колектив кафедри бере активну участь в міжнародних та міжвишівських науково-практичних конференціях, написанні наукових статей, навчальних посібників, розробленні навчальних дисциплін. На кафедрі проводяться різноманітні комунікативні наукові заходи зі студентами, міжкафедральні наукові вебінари та семінари, а майбутні науковці під керівництвом викладачів кафедри приймають участь у різноманітних науково-практичних конференціях, олімпіадах, тощо.

Науково-педагогічними працівниками кафедри проводяться наукові дослідження, зокрема:

2005-2010 – НДР «Комп’ютерне моделювання та аналіз бізнес процесів у інформаційно-аналітичній системі ДПС України», науковий керівник: к.е.н., доцент Одинець В.А.;

2010-2013 – НДР «Комп’ютерний моніторинг, моделювання та прогнозування макропоказників соціально-економічного розвитку в умовах інформаційного суспільства»: науковий керівник: к.е.н., доцент Одинець В.А.;

2013-2016 – НДР «Моніторинг та моделювання процесів прийняття рішень в організаційних системах управління сфери оподаткування», науковий керівник: к.е.н., доцент Одинець В.А.;

2017-2020 – НДР «Технології цифрового дизайну»,  науковий керівник: к.пед.н., доцент Ніжегородцев В.О. – державний реєстраційний номер 0117U002849;

2017-2020  – НДР «Теоретико-методологічні основи комп’ютерних баз знань в економіці», науковий керівник: д.е.н., професор Ріппа С.П. – державний реєстраційний номер 0116U008463.

На базі кафедри КІТС  у навчальний  процес впроваджується дві освітні міжнародні програми: Cisco Networking Academy  та  Oracle Academy, що значно розширює навчальні можливості для студентів та викладачів. Викладачі  кафедри мають статус інструкторів даних програм та право вручати сертифікати студентам, які успішно завершили спеціалізовані курси і підтвердити свої знання на іспитах.

Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, персональної відповідальності і гласності обговорення питань, що віднесені до її компетентності. 

Контакти кафедри

(04597) 63-161

 +380500317468

 34.02@nusta.edu.ua

 Facebook кафедри

 Академія Cisco на Facebook

 Сайт кафедри

 Програма Oracle Academy

 Google Scholar

 Державний Податковий Університет, корпус В (каб. 403, 408)

Відбувся візит Надзвичайного і Повноважного Посла Хорватії в Україні пані Аніци Джамич до Державного податкового університету

Сьогодні, 11 червня, відбулась робоча зустріч в.о. ректорки ДПУ Валентина Унинець-Ходаківська та Надзвичайного і Повноважного Посла Хорватії в Україні пані Аніци Джамич. В ході зустрічі сторони обговорили спільні проєкти по відбудові та реновації Університету. Ознайомилися з історією закладу освіти. Також, гостям була проведена екскурсія матеріально-технічною базою вишу. Пані Посол мала можливість оцінити масштаби руйнувань та […]

Делегація бізнес-місії Міжнародний штаб допомоги українцям (МШДУ) провела ряд зустрічей з лідерами міст Шверин, Штернберг і Вайтендорф (Німеччина)

Перша зустріч відбулась у Шверінському замку із заступником речника Шверіна Крістіаном Андерсом. Друга зустріч пройшла з бургомістром міста Штернберг Арміном Таубенхаймом та пані бургомістром Вайтендорфу Манею Будденхаген. Говорили про гуманітарну допомогу постраждалим від російської агресії регіоном та окремі проєкти. В.о проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та інвестицій Державного податкового університету Василь Чмелюк мав змогу […]

Василь Чмелюк у складі делегації Міжнародний штаб допомоги українцям (МШДУ) провів зустрічі з представниками бізнес-асоціацій міста Бидгощ

щодо налагодження співпраці та залучення фінансових інвестицій для відбудови Університету. «Саме польський народ першим підставив плече допомоги українцям у ці скрутні часи. Ми вдячні за прихисток наших громадян – у Бидгощі вони почуваються дійсно «як вдома». Ми відчуваємо вашу підтримку! Дякуємо за неї!», – наголосив Василь Чмелюк і додав, що переконаний, економіка наших країн в […]

Міжнародна зустріч з керівництвом польського університету

Делегація Міжнародного штабу допомоги українцям (МШДУ), до складу якої за дорученням в.о. ректора Державного податкового університету Валентини Унинець-Ходаківської долучився в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та інвестицій Василь Чмелюк, продовжує ділову місію та провела зутріч з керівництвом Університету «Вища школа економіки» (місто Бидгощ).   З польської сторони у зустрічі взяли участь Почесний консул України в […]
Всі новини та анонси

У Податковому розпочалася реєстрація на МКТ та МТНК для здобуття ступеня магістра

Майбутні МАГІСТРИ! Від сьогодні, 27 червня, до 18 липня (включно) Державний податковий університет проводить реєстрацію вступників для участі в магістерському комплексному тесті (МКТ) та магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК).   ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ Вступник на магістратуру у період з 27 червня до 18:00 18 липня 2022 року має надіслати на електронну адресу приймальної комісії Державного […]

25 червня випускники Податкового університету зберуться задля допомоги Альма-матер

25 червня 2022 року у Державному податковому університеті відбудеться розширене засідання правління Всеукраїнської Асоціації випускників та ветеранів НУДПСУ, організована за ініціативою Президента Асоціації. Унаслідок бойових дій, що точилися на території Ірпеня у березні цього року, Університет зазнав серйозних руйнувань. Повністю знищений адміністративний корпус, частково пошкоджено ще п’ять корпусів. Значних руйнувань зазнали чотири гуртожитки, в яких […]

МАЙБУТНІ МАГІСТРИ! Не пропустіть!

Уже завтра ви отримаєте відповіді на всі запитання разом з #ДПУ Як працює вступ 2022? Коли подавати документи? Не розібралися з особливостями цьогорічного вступу? Маєте безліч запитань, вагань і хвилювань – тоді завтра на 13:00 нічого не плануйте! Долучайтеся до онлайн спілкування та отримайте фахову консультаційну допомогу з перших вуст: Приймальна комісія та Консультаційний центр з […]

Зустріч випускників ДПУ!

Дорогі випускники! Нагадуємо! Зустріч випускників відбудеться  4 червня 2022 року. Місце зустрічі: Державний податковий університет,  площа перед  корпусом С, вул. Університетська,  31, м. Ірпінь. Реєстрація  з 10.00. Початок об  11.00  у конференцзалі корпусу К. Пропонуємо переглянути відеопослання рідній Альма-Матер від випускників”