Кафедра оперативно-розшукової діяльності

Мулявка Дмитро Григорович – завідувач кафедри

оперативно-розшукової діяльності, кандидат наук, професор

У посаді з 2009-по т/ч.

Кафедра оперативно-розшукової діяльності

Навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою:

 

«Оперативно-розшукова діяльність»

 «Оперативно-розшукова діяльність податкової міліції (Загальна частина)»;

 «Оперативано-розшукова діяльність податкової міліції (особлива частина)» «Кримінальний аналіз»

«Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності»

«Оформлення оперативно-розшукових матеріалів»;

«Психологія оперативно-розшукової діяльності»;

 «Економічна безпека»;

«Судова бухгалтерія»;

«Спеціальні знання під час розкриття податкових правопорушень (м.2 «Судова бухгалтерія»);

«Режим секретності»;

«Актуальні проблеми організації боротьби з кримінальними правопорушеннями у сфері оподаткування»;

«Правове забезпечення судово-економічної експертизи»;

«Психологія приватної детективної (розшукової) діяльності».

Результати роботи

 

Науково-педагогічними працівниками кафедри спільно з науковцями інших навчальних закладів та практичними працівниками правоохоронних органів було підготовлено та видано 30 монографій, 62 навчальні посібники, понад 150 навчально-методичних матеріалів (брошур, лекцій тощо).

На базі кафедри створено аналітичну лабораторію, основна мета якої – апробація методик кримінального аналізу економічних правопорушень, вивчення інструментів аналітичної обробки інформації, встановлення перспектив розвитку інформаційних продуктів, що використовуються правоохоронними органами у протидії економічній злочинності. 

Кафедрою здійснено підготовку освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», спеціалізацією «Кримінальний аналіз», другого (магістерського) рівня – «Приватна детективна (розшукова) діяльність».

Кафедра фінансових розслідувань

Падалка Андрій Миколайович – завідувач кафедри фінансових розслідувань, кандидат наук.

У посаді з 2017-по т/ч

КАФЕДРА ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою:

 1. Досудове розслідування фінансових правопорушень;
 2. Інформаційно-аналітичні та організаційні методи фінансових розслідувань;
 3. Криміналістика: фінансові розслідування;
 4. Кримінальний процес: фінансові розслідування;
 5. Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань;
 6. Міжнародне співробітництво у боротьбі з економічною злочинністю;
 7. Спеціальні знання у кримінальному провадженні;
 8. Аналітичні методи детективних розслідувань;
 9. Практикум із складання процесуальних документів;
 10. Тактичне забезпечення кримінального провадження;
 11. Теорія доказування;
 12. Судова експертологія;
 13. Судова експертиза у фінансових розслідуваннях.

Результати роботи кафедри:

 1. За інформаційної підтримки Академії фінансової гвардії Італії розроблено унікальні освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», спеціалізацією «Фінансові розслідування» для здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра, що дозволяють майбутніх фахівцям отримати знання як з права, так і з економіки та фінансів, а також оволодіти аналітичними методами кримінального провадження.
 2. Започатковано підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» спеціалізацією «Судово-економічна експертиза у фінансових розслідуваннях».
 3. До наукової діяльності кафедри залучено офіцерів зв’язку правоохоронних органів при дипломатичних представництвах країн-членів ЄС в Україні.
 4. Проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію «Фінансові розслідування: імплементація європейського досвіду в Україні».

Досягнення кафедри:

 1. Кафедра нагороджена Дипломом з нагоди 20-ї річниці факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції в номінації «Краща кафедра – 2017»;
 2. Старший викладач кафедри Домбай М.М. лауреат конкурсу «Кращий науково-педагогічний працівник Університету ДФС України» у номінації «Кращий старший викладач факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції».

Рябченко Олена Петрівна                                         

В.о. начальника кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки,  доктор юридичних наук, професор.

Член спеціалізованих вчених рад в Університеті ДФС України, Національному авіаційному університеті.

Член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, член редакційної колегії журналу  «Митна безпека». Засновник наукової школи з адміністративного права.

На посаді начальника кафедри з 2013-2019 роки, в.о. начальника кафедри – з січня 2020 року.

Кафедра адміністративного права і процесу та митної безпеки

Навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою:

 1. Адміністративна відповідальність державних службовців за корупційні діяння
 2. Адміністративна відповідальність за корупційну діяльність
 3. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил
 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення у податковій та митній сферах
 5. Адміністративна діяльність контролюючих органів у сфері оподаткування
 6. Адміністративна юстиція як інститут розвиненої демократії
 7. Адміністративне право України
 8. Адміністративне процесуальне право
 9. Адміністративне судочинство
 10. Адміністративний процес
 11. Адміністративні послуги у податковій та митній сферах
 12. Адміністративні процедури митної діяльності
 13. Адміністративно-деліктне право
 14. Адміністративно-правова протидія тіньовій економіці
 15. Інформаційне право
 16. Корупційні ризики та методи їх виявлення
 17. Митне право
 18. Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил
 19. Організація здійснення фінансового моніторингу
 20. Правове забезпечення публічного адміністрування
 21. Правове регулювання діяльності органів фінансових розслідувань
 22. Правовий статус державних службовців
 23. Протидія контрабанді та митним правопорушенням
 24. Публічно-правова протидія корупції (м.”Корупційні ризики та методика їх виявлення”)
 25. Розвиток доктрини адміністративного та інформаційного права в сучасному гуманітарному просторі

 

Результати роботи кафедри:

 1. Запроваджено унікальні спеціалізації підготовки фахівців-юристів: ОПП «Митна безпека» (бакалавр, галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право») та ОПП «Правове забезпечення митної безпеки» (магістр, галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право»). Існує та може бути впроваджена знову ОПП «Адміністративна та кримінально-процесуальна діяльність» (магістр, галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право»).
 2. Налагоджено співпрацю та постійну взаємодію із Державною митною службою України, Державною фіскальною службою України, Державною службою фінансового моніторингу України.
 3. Постійно здійснюється нормативне супроводження питань реформування правоохоронного блоку; кадрового забезпечення податкової міліції; факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції.
 4. Надаються правові висновки з актуальних проблем правового регулювання та правозастосування митного законодавства, законодавства щодо діяльності податкової міліції.
 5. Розроблено і презентовано Стратегію інституційного забезпечення протидії тінізації економіки.
 6. Взято участь у підготовці науково-дослідних робіт: «Дослідження проблематики керівництва і лідерства у забезпеченні антикорупційних стандартів в органах ДФС» (номер державної реєстрації 0117U004358), «Розбудова комплексної системи протидії тінізації ринку підакцизних товарів України в умовах євроінтеграції» (державний реєстраційний номер 0117U004361).
 7. Завершено роботу над науково-дослідною темою «Організація боротьби з контрабандою та іншими порушеннями податкового та митного законодавства: європейський досвід та пропозиції для України» (державний реєстраційний номер 0116U008481). За результатами виконання підготовлено колективну монографію «Правове забезпечення захисту економічних інтересів держави (теоретико-прикладне дослідження)». За загальною редакцією О.П. Рябченко.
 8. Активно здійснюється міжнародна співпраця за напрямком розслідування податкових правопорушень, митної діяльності: заступник начальника кафедри І.П. Петрова (Федерати́вна Респу́бліка Німе́ччина); професор кафедри О.В. Тильчик запрошена як топ-спікер на міжнародну конференцію (Китай, організатори Zhenghou University, IAAST та ін.).
 9. Опубліковані монографії: Тильчик О.В. Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки. монографія. Київ: Гельветика, 2017. 378 с.; Тильчик О.В. Запобігання корупції в органах ДФС України: науково-методичний та практичний аспекти: монографія / за. ред. О.М. Розума. К.: Алерта, 2017. 242 с.; Литвин Н. А. Реалізація інформаційної політики органами Державної фіскальної служби України: адміністративно-правовий аспект: монографія. Київ: Гельветика, 2018. 516 с.
 10. Опубліковані навчальні посібники: Литвин Н.А. [та ін.] Заохочення у службовому праві : навч. посіб.; за заг.ред Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова ; Запоріз. нац. ун-т.  К. : Ін Юре, 2017.  360 с.; Тильчик О.В., Тильчик В.В. Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки. За ред. О.В. Тильчик. Навчальний посібник. Київ. Гельветика, 2019. 246 с.
 11. Підготовлено до виходу у світ навчальний посібник «Митне право». За загальною редакцією І.П. Петрової.
 12. Взято участь у роботі творчих колективів по підготовці: науково-практичних коментарів законів України «Про державну службу» у першій та другій редакціях (О.П. Рябченко), «Про запобігання корупції» (Н.А. Литвин).
 13. Науково-педагогічними працівниками кафедри захищено дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне права і процес; фінансове право; інформаційне право: О.В. Тильчик, Н.А. Литвин.
 14. Кафедра є випускаючою з підготовки докторів філософії та докторів наук. Галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право)
 15. Регулярно здійснюється набір і випуск докторів філософії. Галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).
 16. Створено спеціалізовану аудиторію 405 «Протидія контрабанді та порушенням митних правил».
 17. Залучено практичних працівників до проведення навчального процесу.
 18. Постійно оновлюються навчальні плани за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.
 19. Активізовано роботу наукового гуртка «Промінь».
 20. Усі викладачі кафедри пройшли підвищення кваліфікації.

 

Кафедра спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Грищук Віктор Леонідович – начальник кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки, кандидат юридичних наук, учасник бойових дій, майстер спорту з хортингу, підполковник податкової міліції. У посаді з 2018 – по т/ч

Кафедра СД та ОПП

Навчальні дисципліни

 1. Вогнева підготовка;
 2. Картографія і орієнтування
 3. Основи організації служби в правоохоронних органах;
 4. Основи тактичної медицини;
 5. Спеціальна функціональна підготовка;
 6. Спеціальна фізична підготовка;
 7. Фізичне виховання (спеціальна функціональна підготовка працівників фіскальних органів);
 8. Тактика поведінки працівника податкової міліції з табельною вогнепальною зброєю в нестандартних ситуаціях;
 9. Основи вогневої підготовки;
 10. Основи самооборони;
 11. Особиста безпека працівників правоохоронних органів.

Мета кафедри – створити єдину систему зі спеціальних дисциплін, яка забезпечить майбутнього фахівця знаннями і навичками необхідними для виконання службових завдань в ускладнених та екстремальних умовах. 

Результати роботи:

На базі кафедри створено та впроваджено в навчальний процес:

– комп’ютерний клас;

–  клас тактико-спеціальної підготовки;

 • клас вогневої підготовки

–  мультимедійний тир;

– зал бойових мистецтв;

–  зал спеціальної функціональної підготовки;

– зал атлетичної гімнастики; 

–  майданчик тактичної підготовки.

Кафедра пропагує серед курсантів здоровий спосіб життя, який відображено у навчальному процесі, спортивно-масовій та секційній роботі, участі у змаганнях різного рівня: обласних, чемпіонатів України, Європи та світу. 

Досягнення:

 За час існування на факультеті податкової міліції  підготовлено спортсменів: 1 ЗМСУ, 8 МСМКУ, 46 МСУ, 2 рекордсмени першості світу з гирьового спорту, понад 130 КМСУ.

Курсанти неодноразово ставали чемпіонами та призерами на Чемпіонатах України, Європи та Світу: з гирьового спорту, військово-спортивного багатоборства, рукопашного бою, боксу, бойового самбо, хортингу, перетягування канату, ставали призерами професійного турніру ММА.

Спортивна діяльність кафедри пов’язана з патріотичним вихованням молоді так з 2001-2006 рік Громадським фондом Святого Андрія Первозваного проводились змагання «Патріот» серед курсантів навчальних закладів «силових структур» столиці та м. Ірпінь, в трьох основних напрямках: інтелектуальний, спортивний, військовий. Команда ФПМ на протязі всіх років виступу була призером та чемпіоном цих змагань, за що від фонду Андрія Первозваного був  переданий на постійне володіння перехідний Кубок та прапор «Патріот».

Постійно проводиться щорічна Спартакіада ФПМ з 15 видів спорту.

УДФСУ увійшов у рейтинг найпопулярніших університетів у соцмережах

         Офіційні сторінки Університету державної фіскальної служби України (далі – УДФСУ) у соціальних мережах увійшли до рейтингів найпопулярніших закладів вищої освіти в Instagram та на Facebook. Рейтинги опублікував провідний міжнародний каталог – пошукова система uniRank, який включає в себе огляди і рейтинги понад 13600 офіційно визнаних університетів та коледжів у 200 країнах […]

УДФСУ піднявся на 26 позицій у щорічному рейтингу університетів «Топ-200 Україна»

          Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта», в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, презентували  14 академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2020».           Університет державної фіскальної служби України (далі – УДФСУ) цього року піднявся відразу на 26 позицій та посів почесне 90 місце. Минулого року він розташовувався на 116 […]

Випускники УДФСУ отримали дипломи бакалаврів

Традиційно, щороку у кінці червня, бакалаври Університету державної фіскальної служби України отримують дипломи випускників та влаштовують з цього приводу урочистості. Проте, в цьому році довелося зрадити традиціям, адже карантин вніс свої корективи. З метою запобігання поширення коронавірусної інфекції та збереження життя кожного студента, викладача, співробітника та гостя УДФСУ, керівництво навчального закладу прийняло рішення відмінити усі […]

Дорогі випускники! Щиро вітаємо вас із успішним завершенням навчання та отриманням диплома психолога!

Тисячі доріг відкриті перед вами. І всі вони ведуть у дивний світ праці і творчості, які надають сенсу людському життю. Більшість з вас вже отримали перше робоче місце та високу оцінку своїх вмінь, і це не може не тішити, адже ваші особисті досягнення свідчать про те, що зусилля ваших педагогів дали щедрі плоди. Ви – […]
Всі новини та анонси

Привітання випускникам від ректора Павла Пашка

  Дорогі випускники! Щиро вітаю вас із успішним завершенням навчання в Університеті й здобуттям бажаних дипломів!  Ви – покоління молодих, розумних і талановитих людей, які вже сьогодні будують майбутнє нашої держави. Нехай набуті за час навчання знання стануть провідником на шляху до здійснення ваших мрій та життєвих планів.  Щиро бажаю вам, дорогі випускники, здоров’я, невичерпної […]

Привітання ректора Павла Пашка з Днем Конституції України!

  Шановні друзі! Прийміть щирі вітання з нагоди державного свята – Дня Конституції України! 28 червня не лише визначальний день в історії держави, а й особлива дата для кожного українця! Адже прийнятий 24 роки тому, основний закон України закріпив демократичні, соціальні і правові принципи, став гарантом захисту основоположних прав та свобод людини і громадянина. В […]

На міжкафедральному семінарі відбудеться попередній розгляд дисертаційного дослідження Піжук О.І. на тему «Цифрова трансформація економіки України»

    30 червня 2020 року о 12:00 в онлайн-форматі за посиланням: http://org.nusta.edu.ua/b/zj4-9ae-3mn на міжкафедральному семінарі відбудеться попередній розгляд дисертаційної роботи Піжук Ольги Іванівни на тему «ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ» поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством Науковий консультант: Лазебник Лариса Леонідівна, д. е. н., […]