Кафедра оперативно-розшукової діяльності

Мулявка Дмитро Григорович – завідувач кафедри

оперативно-розшукової діяльності, кандидат наук, професор

У посаді з 2009-по т/ч.

Кафедра оперативно-розшукової діяльності

Навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою:

 

«Оперативно-розшукова діяльність»

 «Оперативно-розшукова діяльність податкової міліції (Загальна частина)»;

 «Оперативано-розшукова діяльність податкової міліції (особлива частина)» «Кримінальний аналіз»

«Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності»

«Оформлення оперативно-розшукових матеріалів»;

«Психологія оперативно-розшукової діяльності»;

 «Економічна безпека»;

«Судова бухгалтерія»;

«Спеціальні знання під час розкриття податкових правопорушень (м.2 «Судова бухгалтерія»);

«Режим секретності»;

«Актуальні проблеми організації боротьби з кримінальними правопорушеннями у сфері оподаткування»;

«Правове забезпечення судово-економічної експертизи»;

«Психологія приватної детективної (розшукової) діяльності».

Результати роботи

 

Науково-педагогічними працівниками кафедри спільно з науковцями інших навчальних закладів та практичними працівниками правоохоронних органів було підготовлено та видано 30 монографій, 62 навчальні посібники, понад 150 навчально-методичних матеріалів (брошур, лекцій тощо).

На базі кафедри створено аналітичну лабораторію, основна мета якої – апробація методик кримінального аналізу економічних правопорушень, вивчення інструментів аналітичної обробки інформації, встановлення перспектив розвитку інформаційних продуктів, що використовуються правоохоронними органами у протидії економічній злочинності. 

Кафедрою здійснено підготовку освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», спеціалізацією «Кримінальний аналіз», другого (магістерського) рівня – «Приватна детективна (розшукова) діяльність».

Кафедра фінансових розслідувань

Падалка Андрій Миколайович – завідувач кафедри фінансових розслідувань, кандидат наук.

У посаді з 2017-по т/ч

КАФЕДРА ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою:

 1. Досудове розслідування фінансових правопорушень;
 2. Інформаційно-аналітичні та організаційні методи фінансових розслідувань;
 3. Криміналістика: фінансові розслідування;
 4. Кримінальний процес: фінансові розслідування;
 5. Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань;
 6. Міжнародне співробітництво у боротьбі з економічною злочинністю;
 7. Спеціальні знання у кримінальному провадженні;
 8. Аналітичні методи детективних розслідувань;
 9. Практикум із складання процесуальних документів;
 10. Тактичне забезпечення кримінального провадження;
 11. Теорія доказування;
 12. Судова експертологія;
 13. Судова експертиза у фінансових розслідуваннях.

Результати роботи кафедри:

 1. За інформаційної підтримки Академії фінансової гвардії Італії розроблено унікальні освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», спеціалізацією «Фінансові розслідування» для здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра, що дозволяють майбутніх фахівцям отримати знання як з права, так і з економіки та фінансів, а також оволодіти аналітичними методами кримінального провадження.
 2. Започатковано підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» спеціалізацією «Судово-економічна експертиза у фінансових розслідуваннях».
 3. До наукової діяльності кафедри залучено офіцерів зв’язку правоохоронних органів при дипломатичних представництвах країн-членів ЄС в Україні.
 4. Проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію «Фінансові розслідування: імплементація європейського досвіду в Україні».

Досягнення кафедри:

 1. Кафедра нагороджена Дипломом з нагоди 20-ї річниці факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції в номінації «Краща кафедра – 2017»;
 2. Старший викладач кафедри Домбай М.М. лауреат конкурсу «Кращий науково-педагогічний працівник Університету ДФС України» у номінації «Кращий старший викладач факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції».

Рябченко Олена Петрівна

Начальник кафедри адміністративного права та процесу та митної безпеки,полковник податкової міліції, доктор наук, професор.

Член спеціалізованих вчених рад Д 27.855.02, К 26.062.16, є головним редактором електронного фахового видання з юридичних наук «Правова просвіта», член редакційної колегії журналу  «Митна безпека».

Засновник наукової школи адміністративного права.

У посаді з 2013-по т/ч.

Кафедра адміністративного права і процесу та митної безпеки

Навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою:

 1. Правове забезпечення публічного адміністрування
 2. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил
 3. Адміністративне право
 4. Адміністративний процес
 5. Інформаційне право
 6. Розвиток доктрини адміністративного та інформаційного права в сучасному гуманітарному просторі
 7. Організація боротьби з контрабандою та порушенням митних правил
 8. Публічна адміністрація та публічне адміністрування
 9. Адміністративне судочинство
 10. Публічно-правова протидія корупції (м. “Корупційніризики та методика їхвиявлення”)
 11. Адміністративна юстиція як інститут розвинутої демократії
 12. Адміністративно-правова протидія тіньовій економіці
 13. Адміністративно-правовий режим погашення податкового боргу
 14. Адміністративне право: європейський вимір
 15. Правове регулювання діяльності фіскальних органів
 16. Адміністративна діяльність контролюючих органів у сфері оподаткування
 17. Адміністративно-деліктне право

Результати роботи кафедри:

 1. Запроваджено унікальні спеціалізації підготовки фахівців галузі права «Митна безпека» (бакалавр, спеціальність 081 Право) та «Правове забезпечення митної безпеки» (магістр, спеціальність 081 Право). Існує та може бути впроваджена знову спеціалізація «Адміністративна та кримінально-процесуальна діяльність» (магістр, спеціальність 081 Право);
 2. Налагоджено співпрацю та постійну взаємодію із Департаментом організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, Департаментом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головним оперативним управлінням, Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань;
 3. Постійно здійснюється нормативне супроводження питань реформування правоохоронного блоку; кадрового забезпечення податкової міліції; факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції
 4. Розроблено і презентовано Стратегію інституційного забезпечення протидії тінізації економіки.
 5. Взято участь у підготовці науково-дослідних робіт: «Дослідження проблематики керівництва і лідерства у забезпеченні антикорупційних стандартів в органах ДФС» (номер державної реєстрації 0117U004358), «Розбудова комплексної системи протидії тінізації ринку підакцизних товарів України в умовах євроінтеграції» (державний реєстраційний номер 0117U004361);
 6. Завершено роботу над науково-дослідною темою «Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування» та відкрито нову тему «Організація боротьби з контрабандою та іншими порушеннями податкового та митного законодавства: європейський досвід та пропозиції для України» (державний реєстраційний номер 0116U008481);
 7. Здійснено впровадження принципів мережевої освіти у підготовку здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» спеціалізацією «Фінансова розвідка» (спільно з Академією фінансового моніторингу);
 8. Проведено I Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених та студентів «Інтеграція України до Європейського союзу: проблеми та перспективи здійснення реформ очима молодих науковців»;
 9. Проведено науково-практичний семінар «Актуальні проблеми запобігання корупції та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в контексті створення служби фінансових розслідувань»;
 10. Опубліковано колективну монографію за заг. ред.. Рябченко О. П. «Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування»;
 11. Опубліковано єдиний в Україні Навчальний посібник «Адміністративне право (Курс лекцій англійською мовою)»;
 12. Здійснено участь у роботі творчого колективу по підготовці першого в Україні науково-практичного коментаря Закону України «Про державну службу» у першій та другій редакціях. Науково-практичний коментар Закону України «Про державну службу» (перша редакція) презентовано Голові Верховної Ради України А.Парубію;
 13. Підготовлено до захисту докторську дисертацію професором кафедри О.В. Тильчик. Захист заплановано на 4 квітня 2018 року;
 14. Кафедра є випускаючою з підготовки докторів філософії та докторів наук за спеціальністю 081 Право (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право)
 15. Регулярно здійснюється набір і випуск докторів філософії і докторів наук за спеціальністю 081 Право (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право)
 16. Організовано щомісячний випуск електронного фахового видання з юридичних наук «Правова просвіта»;
 17. Створено спеціалізовану аудиторію кафедри 405 «Протидія контрабанді та порушенням митних правил»;
 18. Залучено практичних працівників до проведення навчального процесу;
 19. Оновлено навчальні плани;
 20. Покращено роботу наукового гуртка «Промінь»;
 21. Усі викладачі кафедри пройшли підвищення кваліфікації.

 

Досягнення кафедри:

 1. Доцент кафедри Литвин Н. А. лауреат конкурсу «Кращий науково-педагогічний працівник Університету ДФС України» у номінації «Кращий доцент факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції».
 2. Начальника кафедри Рябченко О.П. рекомендовано до державної нагороди почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Кафедра спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Грищук Віктор Ленонідович – начальник кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки, кандидат юридичних наук, підполковник податкової міліції.   У посаді з 2018-по т/ч

Кафедра СД та ОПП

Навчальні дисципліни

 1. Вогнева підготовка;
 2. Фізичне виховання (спеціальна функціональна підготовка працівників фіскальних органів);
 3. Спеціальна фізична підготовка;
 4. Спеціальна функціональна підготовка;
 5. Тактика поведінки працівника податкової міліції з табельною вогнепальною зброєю в нестандартних ситуаціях;
 6. Використання спеціальних засобів і зброї;
 7. Тактико-спеціальна підготовка.

Спеціалізація: «Оперативно тактичне та силове забезпечення правоохоронних органів». Планується викладання наступних дисциплін:

1.Основи вогневої підготовки;

 1. Вогнева підготовка;

3.Тактика поведінки працівника податкової міліції з табельною вогнепальною зброєю в нестандартних ситуаціях;

 1. Особиста безпека працівників правоохоронних органів;
 2. Фізичне виховання;
 3. Спеціальна функціональна підготовка;
 4. Основи організації служби в правоохоронних органах;
 5. Тактична медицина;
 6. Основи кінології;
 7. Картографія та орієнтування;
 8. Тактико-спеціальна підготовка;
 9. Тактика проведення слідчих дій.

Результати роботи:

3.1. зроблено та запроваджено в навчальний процес:

– комп’ютерний клас;

– клас тактичної підготовки ( з пересувними модулями);

 – мультимедійний тир.

3.2. вийшло з друку:

–    7 навчальних посібники;

–     більше 100 робіт у фахових виданнях України;

–     щорічна участь у круглих столах, семінарах та  в конференціях;

–  завершена наукова тема кафедри на 2008-2013 роки «Проблема професійної діяльності та  безпеки співробітників ДПС України» (номер держреєстрації 0108U004234);

 –  розроблена та затверджена  нова наукова тема кафедри на 2014-2019 роки за темою «Формування спеціальних професійних якостей працівників правоохоронних органів» (державний реєстраційний номер 0114U001841).

– за 20 років викладачі кафедри  завершили та захистили кандидатські дослідження – 7 чол. докторські – 1 чол.; доцентами стали – 6 чол. професорами -1 чол.

Досягнення:

 

За час існування на ФПМ підготовлено спортсменів: 1 ЗМС, 7 МСМК, 31 МС, 80 КМС.

Рекорд світу 2013 р. з гирьового спорту Дедусь М.М.

Курсанти неодноразово ставали чемпіонами та призерами на Чемпіонатах Світу, Європи: з гирьового спорту, Військово-спортивного багатоборства, боксу, перетягування канату, хортингу; ставали призерами професійного турніру ММА.

Спортивна діяльність кафедри пов’язана з патріотичним вихованням молоді так з 2001-2006 рік Громадським фондом Святого Андрія Первозванного проводились змагання «Патріот» серед курсантів навчальних закладів «силових структур» столиці та м. Ірпінь, в трьох основних напрямках: інтелектуальний, спортивний, військовий. Команда ФПМ на протязі всіх років виступу була призером та чемпіоном цих змагань за що від фонду Андрія Первозванного був  переданий на постійне володіння перехідний Кубок та прапор «Патріот».

Постійно проводиться щорічна спартакіада ФПМ з 15 видів спорту, також спартакіади до ювілейних свят.

В УДФСУ провели екскурсію для малюків

До Університету державної фіскальної служби України (далі – УДФСУ) завітали вихованці старшої групи «Усмішка» дитячого садочку «Радість» з метою ознайомлення із життям та діяльністю найбільшого в їхньому місті навчального закладу та найунікального у всій Україні, а також із майбутніми професіями. Зустріч організував відділ пропускного режиму та штабу цивільної оборони спільно з відділом організації виховного процесу […]

ІV Міжнародний науково-практичний круглий стіл «ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗІЯ В УКРАЇНІ: ФАКТОРИ, БАР’ЄРИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

Університет державної фіскальної служби України кафедра банківської справи та фінансового моніторингу та кафедра фінансового права, разом з Тбіліським державним університетом імені Іване Джавахішвілі, Інститутом економіки ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» відділ грошово-кредитних відносин та ДННУ «Академія фінансового управління» відділ координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики провели 19 листопада 2019 року ІV Міжнародний науково-практичний круглий […]

Інна Фризюк розповіла секрети командної роботи під час StartUp-у

До Університету державної фіскальної служби України завітала бізнес-коуч, блогерка, та авторка статей на порталі OsvitaNova – Інна Фризюк, яка провела майстер-клас «Командна робота під час StartUp-у». Зустріч організували студентки та сестри сестринства «Kappa Delta Phi», щоб розповісти студентам як створити команду мрії і як організувати роботу у колективі так, щоб вона була продуктивною. Гостя розповіла […]

Відбулась II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції»

В Університеті державної фіскальної служби України (далі – УДФСУ) провели II Міжнародну науково-практичну конференцію на тему: «Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції». Організовано захід Навчально-науковим інститутом фінансів, банківської справи (далі – ННІ ФБС) УДФСУ спільно з Ірпінським державним коледжем економіки та права (далі – ІДКЕП). Участь в конференції взяли […]
Всі новини та анонси

З Днем Гідності та Свободи України!

  З Днем Гідності та Свободи!   У цей день ми з гордістю говоримо про те, що українці – це великий народ! Ми відзначаємо зусилля всіх синів і доньок України, які впродовж нашої історії боролись і працювали за незалежність народу, справедливість та захищали права людини. Українці й досі проходять нелегкий шлях, але завжди, як історично […]

Оглошення щодо засідань постійних комісій ВР на листопад

  Шановні колеги! 20 листопада 2019 року о 10:30 годині в аудиторії 221А відбудеться засідання Постійної комісії з питань освітнього процесу Вченої ради Університету державної фіскальної служби України. 20 листопада 2019 року о 11:30 годині в аудиторії 221А відбудеться засідання  Постійної комісії з питань наукової роботи та інноваційного розвитку Вченої ради Університету державної фіскальної служби України. 21 листопада 2019 року о […]

Запропонуй своє бачення податкової служби майбутнього і отримай грошовий приз!

                    Наукове товариство студентів та курсантів УДФСУ спільно із благодійним фондом «Майбутнє країни» оголошує конкурс для обдарованої молоді – UPDATING TAX SERVICE.           Призовий фонд конкурсу: 75 тисяч гривень!           Умови конкурсу: Запропонуй своє бачення податкової служби майбутнього! Дай свободу своїм думкам та ідеям! Виклади їх […]