Кафедра оперативно-розшукової діяльності

Мулявка Дмитро Григорович – завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності, кандидат наук, професор

КАФЕДРА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою

 1. Оперативно-розшукова діяльність
 2. Оперативно-розшукова діяльність податкової міліції (Загальна частина)
 3. Оперативано-розшукова діяльність податкової міліції (особлива частина)
 4. Кримінальний аналіз
 5. Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності
 6. Оформлення оперативно-розшукових матеріалів
 7. Психологія оперативно-розшукової діяльності
 8. Економічна безпека
 9. Судова бухгалтерія
 10. Спеціальні знання під час розкриття податкових правопорушень (м.2 Судова бухгалтерія)
 11. Режим секретності
 12. Актуальні проблеми організації боротьби з кримінальними правопорушеннями у сфері оподаткування
 13. Правове забезпечення судово-економічної експертизи
 14. Психологія приватної детективної (розшукової) діяльності.

Результати роботи

 1. На базі кафедри створено 7 спеціалізованих навчальних кабінетів: спеціальний кабінет протидії корупції (D501), комп’ютерна лабораторія ОРД (D504), спеціальний кабінет з оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки (D505), спеціальний кабінет з психології ОРД (D506), категорована лекційна аудиторія ОРД (D606), навчальна лабораторія протидії незаконному обігу підакцизних товарів (D508), аналітична лабораторія (D507), основна мета якої – апробація методик кримінального аналізу економічних правопорушень, вивчення інструментів аналітичної обробки інформації, встановлення перспектив розвитку інформаційних продуктів, що використовуються правоохоронними органами у протидії економічній злочинності.
 2. Кафедрою здійснено підготовку за освітньо-професійною програмою 262 «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня.
 3. Професорсько-викладацький склад з великим науковим та практичним досвідом роботи в органах ДФС та МВС викладає 14 навчальних дисциплін для всебічного розвитку навиків здобувачів вищої освіти у майбутній нелегкій роботі.
 4. Науково-педагогічними працівниками кафедри спільно з науковцями інших навчальних закладів та практичними працівниками правоохоронних органів було підготовлено та видано 45 монографій, 62 навчальні посібники, понад 240 навчально-методичних матеріалів (брошур, лекцій тощо).
 5. З метою закріплення набутих теоретичних знань, кафедрою було залучено згідно графіка та налагоджено співпрацю із працівниками Державної фіскальної служби України, Державної судової адміністрації України, Державної служби фінансового моніторингу України.
 6. У вересні 2020 року кафедра оперативно-розшукової діяльності затвердила нову тему науково-дослідної роботи «Організаційно-правові, інформаційно-аналітичні та оперативно-розшукові засади забезпечення економічної безпеки держави», яка була зареєстрована в УкрІНТЕІ. Керівником роботи з числа НПП кафедри було обрано доцента кафедри, к.ю.н. А. М. Юрченко.
 7. Кафедра оперативно-розшукової діяльності спільно з науковим гуртком «Фаворит» організували та провели інтернет-конференцію: «Теорія і практика оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної діяльності в системі забезпечення економічної безпеки держави», яка відбулася 20 березня 2020 року. Також було організовано проведення майстер класу на тему: «Взаємодія органів прокуратури з органами досудового розслідування та суду». Для участі в цьому онлайн заході була запрошена Лиса Ілона Юріївна, прокурор Київської місцевої прокуратури № 9.
 8. На кафедрі оперативно-розшукової діяльності закріплені із числа працівників куратори навчальних взводів, які систематично проводили виховні години по різних тематиках.
 9. У 2020 році на кафедрі відбулися дві знаменні події. Завідувач кафедри Дмитро Григорович Мулявка захистив докторську дисертацію за спеціальністю 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» на тему: Адміністративно-правове забезпечення приватної детективної (розшукової) та недержавної охоронної діяльності. Федчишина Віоллета Віталіївна – професор кафедри оперативно-розшукової діяльності захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» на тему: Теоретичні та праксеологічні засади використання спеціальних економічних знань у кримінальному провадженні.

Кафедра фінансових розслідувань

Калганова Олена Анатоліївна – начальник кафедри фінансових розслідувань, кандидат юридичних наук, доцент

КАФЕДРА ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою

 1. Досудове розслідування фінансових правопорушень
 2. Кримінальне процесуальне право (м 1. Досудове розслідування)
 3. Кримінальний процес: фінансові розслідування
 4. Криміналістика: фінансові розслідування
 5. Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань
 6. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження
 7. Міжнародне співробітництво у боротьбі з фінансовими правопорушеннями
 8. Міжнародне співробітництво у протидії фінансовим правопорушенням
 9. Негласні (слідчі) розшукові дії
 10. Організація взаємодії суб’єктів досудового розслідування 
 11. Організація фінансових розслідувань
 12. Основи фінансових розслідувань
 13. Процесуальні документи досудового розслідування фінансових правопорушень
 14. Розслідування злочинів: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технологій 
 15. Розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування
 16. Спеціальні знання у кримінальному провадженні
 17. Судова експертиза у фінансових розслідуваннях
 18. Тактичне забезпечення кримінального провадження 
 19. Теорія доказування

Результати роботи

 1. За інформаційної підтримки Академії фінансової гвардії Італії розроблено унікальні освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра, що дозволяють майбутнім фахівцям отримати знання як з права, так і з економіки та фінансів, а також оволодіти аналітичними методами кримінального провадження.
 2. Започатковано підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійною програмою  «Судово-економічна експертиза у фінансових розслідуваннях».
 3. Налагоджено співпрацю та постійну взаємодію із Державною фіскальною службою України, Державною судовою адміністрацією України, Державною службою фінансового моніторингу України. 
 4. До наукової діяльності кафедри залучено офіцерів зв’язку правоохоронних органів при дипломатичних представництвах країн-членів ЄС в Україні.
 5. Ведеться робота над НДР на тему: «Фінансові розслідування: історія, теорія, практика» (державний реєстраційний номер 0120U100842, термін виконання: 2020-2023 р.р.).
 6. Опубліковані навчальні посібники: Чигрина Г.Л., Некрасов В.А., Довбаш Р.С. та ін. Письмові процесуальні документи досудового розслідування податкових злочинів : практикум : навч. посіб. Ірпінь : Видавництво НУДПСУ, 2016. 558 с.; Падалка А.М., Яковинець А.І. Тактика розслідування фінансових злочинів, вчинених із використанням зареєстрованих у зоні пільгового оподаткування компаній: Навчально-практичний посібник. Ірпінь, 2017. 78 с.; Яковинець А.І., Падалка А.М., Войтенко І.В. Особливості документування махінацій у сфері державних фінансів, при вчиненні яких використовувались зареєстровані на територіях із пільговим оподаткуванням компанії : навчальний посібник. Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. 370 с.
 7. Опубліковані монографії: Падалка А.М. Теорія та практика виконання процесуальних гарантій у кримінальному процесі: монографія ; Державна фіскальна служба України, Університет ДФС України. Ірпінь, 2019. 181 с.
 8. Взято участь у роботі творчих колективів по підготовці: науково-практичних коментарів законів України «Про національну поліцію», «Про запобігання корупції», Кримінального процесуального кодексу України. 
 9. Створено Навчально-наукову лабораторію (тактичний полігон) (аудиторії F102-104) та Навчально-наукову лабораторію експертного забезпечення фінансових розслідувань (аудиторія D 404).
 10. Переважна більшість співробітників кафедри є членами ГО «Асоціація фінансових розслідувань».
 11. Кафедра нагороджена Дипломом з нагоди 20-ї річниці Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції в номінації «Краща кафедра – 2017» та Дипломом з нагоди 22-ї річниці Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції в номінації «Краща кафедра – 2019».
 12. Щорічно кафедрою проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові розслідування: імплементація європейського досвіду в Україні».

Кафедра адміністративного права і процесу та митної безпеки

Навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою:

 1. Адміністративне право України  
 2. Адміністративне процесуальне право 
 3. Адміністративне судочинство 
 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення у податковій     та митній сферах
 5. Адміністративна діяльність контролюючих органів у сфері оподаткування
 6. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил 
 7. Адміністративна відповідальність державних службовців за корупційні діяння
 8.   Адміністративні процедури митної діяльності
 9.   Адміністративно-деліктне право
 10. Адміністративна діяльність правоохоронних органів
 11. Адміністративна юстиція як інститут розвиненої демократії
 12. Адміністративно-правова протидія тінізації економіки
 13. Адміністративно-правовий режим погашення податкового боргу
 14. Гарантії законності правоохоронної діяльності
 15. Інформаційне право
 16. Митне право
 17. Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил
 18. Організація здійснення фінансового моніторингу   
 19. Правове забезпечення публічного адміністрування
 20. Правовий статус державних службовців
 21. Принципи та процедури судочинства (м.1 «Адміністративне судочинство»)
 22. Публічно-правова протидія корупції (м.1 «Корупційні ризики та методика їх виявлення») 
 23. Розвиток доктрини адміністративного та інформаційного права в сучасному гуманітарному просторі

 

Результати роботи кафедри:

 1. Запроваджено унікальні спеціалізації підготовки фахівців-юристів: ОПП «Митна безпека» (бакалавр, галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право») та ОПП «Правове забезпечення митної безпеки» (магістр, галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право»). Існує та може бути впроваджена знову ОПП «Адміністративна та кримінально-процесуальна діяльність» (магістр, галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право»).
 2. Налагоджено співпрацю та постійну взаємодію із Державною митною службою України, Державною фіскальною службою України, Державною службою фінансового моніторингу України.
 3. Постійно здійснюється нормативне супроводження питань реформування правоохоронного блоку; кадрового забезпечення податкової міліції; факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції.
 4. Надаються правові висновки з актуальних проблем правового регулювання та правозастосування митного законодавства, законодавства щодо діяльності податкової міліції.
 5. Розроблено і презентовано Стратегію інституційного забезпечення протидії тінізації економіки.
 6. Взято участь у підготовці науково-дослідних робіт: «Дослідження проблематики керівництва і лідерства у забезпеченні антикорупційних стандартів в органах ДФС» (номер державної реєстрації 0117U004358), «Розбудова комплексної системи протидії тінізації ринку підакцизних товарів України в умовах євроінтеграції» (державний реєстраційний номер 0117U004361).
 7. Завершено роботу над науково-дослідною темою «Організація боротьби з контрабандою та іншими порушеннями податкового та митного законодавства: європейський досвід та пропозиції для України» (державний реєстраційний номер 0116U008481). За результатами виконання підготовлено колективну монографію «Правове забезпечення захисту економічних інтересів держави (теоретико-прикладне дослідження)». За загальною редакцією О.П. Рябченко.
 8. Активно здійснюється міжнародна співпраця за напрямком розслідування податкових правопорушень, митної діяльності: заступник начальника кафедри І.П. Петрова (Федерати́вна Респу́бліка Німе́ччина); професор кафедри О.В. Тильчик запрошена як топ-спікер на міжнародну конференцію (Китай, організатори Zhenghou University, IAAST та ін.).
 9. Опубліковані монографії: Тильчик О.В. Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки. монографія. Київ: Гельветика, 2017. 378 с.; Тильчик О.В. Запобігання корупції в органах ДФС України: науково-методичний та практичний аспекти: монографія / за. ред. О.М. Розума. К.: Алерта, 2017. 242 с.; Литвин Н. А. Реалізація інформаційної політики органами Державної фіскальної служби України: адміністративно-правовий аспект: монографія. Київ: Гельветика, 2018. 516 с.
 10. Опубліковані навчальні посібники: Литвин Н.А. [та ін.] Заохочення у службовому праві : навч. посіб.; за заг.ред Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова ; Запоріз. нац. ун-т.  К. : Ін Юре, 2017.  360 с.; Тильчик О.В., Тильчик В.В. Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки. За ред. О.В. Тильчик. Навчальний посібник. Київ. Гельветика, 2019. 246 с.
 11. Підготовлено до виходу у світ навчальний посібник «Митне право». За загальною редакцією І.П. Петрової.
 12. Взято участь у роботі творчих колективів по підготовці: науково-практичних коментарів законів України «Про державну службу» у першій та другій редакціях (О.П. Рябченко), «Про запобігання корупції» (Н.А. Литвин).
 13. Науково-педагогічними працівниками кафедри захищено дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне права і процес; фінансове право; інформаційне право: О.В. Тильчик, Н.А. Литвин.
 14. Кафедра є випускаючою з підготовки докторів філософії та докторів наук. Галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право)
 15. Регулярно здійснюється набір і випуск докторів філософії. Галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право» (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).
 16. Створено спеціалізовану аудиторію 405 «Протидія контрабанді та порушенням митних правил».
 17. Залучено практичних працівників до проведення навчального процесу.
 18. Постійно оновлюються навчальні плани за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.
 19. Активізовано роботу наукового гуртка «Промінь».
 20. Усі викладачі кафедри пройшли підвищення кваліфікації.

 

Кафедра спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Грищук Віктор Леонідович – начальник кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки, кандидат юридичних наук, учасник бойових дій, майстер спорту з хортингу, полковник податкової міліції. У посаді з 2018 – по т/ч

Кафедра СД та ОПП

Навчальні дисципліни, які закріплені на кафедрі

 1. Вогнева підготовка;
 2. Використання спеціальних засобів в правоохоронній діяльності;
 3. Картографія і орієнтування;
 4. Основи вогневої підготовки;
 5. Основи організації служби в правоохоронних органах;
 6. Основи тактичної медицини;
 7. Основи самооборони;
 8. Основи службової кінології;
 9. Особиста безпека;
 10. Особиста безпека працівників правоохоронних органів;
 11. Спеціальна функціональна підготовка;
 12. Спеціальна фізична підготовка;
 13. Спеціальна техніка;
 14. Тактика поведінки з вогнепальною зброєю в нестандартних ситуаціях;
 15. Тактико-спеціальна підготовка;
 16. Тактична медицина;
 17. Бойовий Хортинг.

 

Мета кафедри – створити єдину систему зі спеціальних дисциплін, яка забезпечить майбутнього фахівця знаннями і навичками необхідними для виконання службових завдань в ускладнених та екстремальних умовах.

Результати роботи:                                   

 1. На базі кафедри створено та впроваджено в навчальний процес:

– комп’ютерний клас;

–  клас  тактико-спеціальної підготовки;

 • клас вогневої підготовки;

– зал бойових мистецтв;

–  зал спеціальної функціональної підготовки;

– зал атлетичної гімнастики;

–  майданчик тактичної підготовки;

– тир.

 1. Започатковано підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність».
 2. Розроблена освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність» для підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», галузь знань «Цивільна безпека» для здобуття освітнього ступеня бакалавр, що дозволяють майбутнім фахівцям отримати знання у сфері правоохоронної діяльності, оволодіти системою знань у галузі економіки, права та аналізу, ознайомитися з сучасними науковими досягненнями у сфері правового захисту економічних інтересів як держави, так і суб’єктів господарювання приватної форми власності, які зможуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, брати участь у наукових дослідженнях, здатні займатися правозахисною, правозастосовною, експертно-консультаційною, аналітичною діяльністю, кваліфіковано виконувати певні правоохоронні функції.
 3. Кафедра нагороджена Дипломом з нагоди 23-ї річниці Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції в номінації «Краща кафедра – 2020»
 4. Науково-дослідну роботу кафедри за темою: «Формування спеціальних професійних якостей працівників правоохоронних органів» (державний реєстраційний номер 0114U001841) 2014-2020 р. завершено, та складено звіт.
 5. Опубліковані навчальні посібники:
 • Oснови тактичної підготовки працівників правоохоронних органів : навч. посіб. / В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук, С. М. Бадьора, С. А. Антоненко // Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2019. – 218 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 51);
 • Основи кінології : навч. посіб. / В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук, С. А. Антоненко [та ін.] / Ун-т державної фіскальної служби України. – Ірпінь, 2019. – 126 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 52);
 • Основи тактичної медицини: навчал. посіб. / С.М. Бадьора, О.В. Буток В.І., О.М. Лаврентьєв та ін.– Ірпінь: Видавництво Університету ДФС України, 2019. – 299 с. – (серія «На допомогу студенту» т. 35).
 1. Налагоджено співпрацю з Всеукраїнською федерацією рукопашного бою України, Національною федерацією хортинг фехтування України, Громадською спілкою «Національна федерація бойового хортингу України», Національною федерацією військово-прикладного хортингу України, Головного управління Національної поліції в Київській області та Міжнародною федерацією «Поліцейського хортингу»

Кафедра пропагує здоровий спосіб життя, який відображено у навчальному процесі, спортивно-масовій та секційній роботі, участі у змаганнях різного рівня: обласних, чемпіонатів України, Європи та світу.

У 2017 році на факультеті заснований спортивний клуб «Легіон», який поєднує в собі: бойовий хортинг, ММА, рукопашний бій, бойове самбо. До складу клубу входять понад 70 курсантів та студентів. Спортсмени команди є неодноразовими призерами командних заліків, учасниками та переможцями міжнародних турнірів, Кубку президента, чемпіонатів України, Європи та Світу.

 

Спортивні досягнення:

 За час існування на факультеті податкової міліції  підготовлено спортсменів: 1 ЗМСУ, 8 МСМКУ, 46 МСУ, 2 рекордсмени першості світу з гирьового спорту, понад 130 КМСУ.

Курсанти та студенти неодноразово ставали чемпіонами та призерами на Чемпіонатах України, Європи та Світу: з гирьового спорту, військово-спортивного багатоборства, рукопашного бою, боксу, бойового самбо, хортингу, перетягування канату, ставали призерами професійного турніру ММА.

Спортивна діяльність кафедри пов’язана з патріотичним вихованням молоді так з 2001-2006 рік Громадським фондом Святого Андрія Первозваного проводились змагання «Патріот» серед курсантів навчальних закладів «силових структур» столиці та м. Ірпінь, в трьох основних напрямках: інтелектуальний, спортивний, військовий. Команда ФПМ на протязі всіх років виступу була призером та чемпіоном цих змагань, за що від фонду Андрія Первозваного був  переданий на постійне володіння перехідний Кубок та прапор «Патріот».

Постійно проводиться щорічна Спартакіада ФПМ з 15 видів спорту.

Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації» у Податковому університеті

22 жовтня у Податковому університеті відбулася Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації». Захід організовано Науковою бібліотекою Податкового університету спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України. Мета заходу – обмін досвідом та кращими практиками між представниками бібліотек, знайомство з сучасними технологіями бібліотечного обслуговування та налагодження комунікацій з користувачами в умовах сучасних реалій. Учасників Школи досвіду привітала […]

Відбулося засідання ректорату Податкового університету

Сьогодні в Державному податковому університеті провели чергове засідання ректорату. Засідання відбулося за участі проректорів, директорів Навчально-наукових інститутів, керівників структурних підрозділів та інших членів ректорату. Учасники засідання обговорили низку важливих питань діяльності університету та його структурних підрозділів. Зокрема, зі звітом “Про стан надання платних послуг: проблеми, завдання та перспективи” виступила проректор з науково-педагогічної роботи та інфраструктури […]

День відкритих дверей у Податковому університеті

У Податковому університеті провели перший у новому навчальному семестрі День відкритих дверей у форматі онлайн. Такий захід проводиться з метою ознайомлення майбутніх вступників з унікальністю університету, перевагами навчання, а також переліком інститутів та спеціальностей закладу вищої освіти. Участь у заході взяла в.о. ректора Валентина Унинець-Ходаківська, яка розповіла про особливості Університету, як єдиного відомчого закладу вищої […]
Всі новини та анонси

У Податковому університеті розпочався опалювальний сезон

З початком зниження температури повітря, основним завданням адміністративно-господарської частини університету було забезпечення теплом усіх приміщень закладу вищої освіти разом з гуртожитками. Зазначимо, що з початку тижня до теплопостачання підключили всі об’єкти житлового фонду та адміністративних будівель. Адміністрація Податкового університету завжди дбає про комфортні умови для своїх співробітників та здобувачів освіти.

Запрошуємо студентів Податкового університету взяти участь в конкурсі проєкту «Scholarship в Україні» та виграти грант

У жовтні 2021 року стартував VIII конкурс проєкту «Scholarship в Україні» для студентів закладів вищої освіти. Соціальний проєкт «Scholarship в Україні» — це приклад того, що до надання стипендії можуть долучатися не тільки великі компанії, а й малий бізнес. Талановита молодь потребує допомоги та сприяння, саме тому мета проєкту – підтримати талановиту молодь, яка здобуває освіту в Україні, а також звернути увагу студентства […]

Запрошуємо студентів на спецкурс лекцій від спеціалістів «Делойт» в Україні

Студенти Податкового університету! Запрошуємо вас на спецкурс лекцій від спеціалістів «Делойт» в Україні «Бізнес очима власника: від стартапу до IPO», який стартує 04 листопада 2021. Спецкурс буде проходити щочетверга з 17:00 до 18:30 на платформі Zoom. Щоб зареєструватися, переходьте за посиланням: https://deloi.tt/3pn2Nqk На вас чекають 12 спікерів, 6 лекцій та 6 тижнів, за які ви […]

19 листопада в Податковому університеті відбудеться День відкритих дверей

Шановні вступники! Запрошуємо усіх на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ, який відбудеться 19 листопада 2021 року о 10:00 у режимі онлайн! Щоб стати гостем, учасником, а надалі студентом Державного податкового університету варто вже зараз почати здійснювати перші кроки до втілення мрій! Для участі потрібно зареєструватися, заповнивши гугл форму за посиланням https://docs.google.com/forms/  Кожен зможе почути відповіді на питання, які виникають при […]