Кафедру податкової політики було засновано у 1999 році у складі факультету економіки та оподаткування Українського фінансово-економічного інституту. З 2016 року кафедра є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи.
На сьогодні кафедра податкової політики – це освітньо – науковий та інноваційний підрозділ, що відповідає сучасним викликам підготовки висококваліфікованих фахівців у податковій сфері, які володіють новітньою системою знань з теорії та практики оподаткування.
Кафедра є випускаючою та забезпечує підготовку спеціалістів з вищою освітою ІV рівня акредитації за такими напрямами:
Перший бакалаврський рівень:
– галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Податкова справа»;
– галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Податкове консультування»;
Другий магістерський рівень
– галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», магістерська програма «Податкове консультування»;
– галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», магістерська програма «Фіскальне адміністрування».
Такі освітні програми слугують підґрунтям навиків професіоналізму для працівників фіскальних органів, податкових консультантів, фінансових експертів та аналітиків, приватних підприємців тощо.
Освітні програми також надають студентам можливість працевлаштування в:
– Державній фіскальній службі України та її територіальних структурах;
– Міжнародних фінансових та аудиторських кампаніях;
– Фінансово-промислових підприємствах;
– Закладах науки та освіти (з паралельним навчанням в аспірантурі);
– Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України;
– Міністерстві фінансів України;
– А також започаткувати власний бізнес та ін.
Високий професійний рівень викладацького складу, добра навчальна та наукова база дають підставу кафедрі податкової політики упевнено дивитися у майбутнє.

Кафедра митної справи є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби України, що забезпечує проведення освітньої, методичної та наукової діяльності за спеціальностями «Менеджмент» та «Облік і оподаткування». Специфіка роботи кафедри митної справи пов’язана з формуванням у студентів широкого світогляду на проблеми митної та зовнішньоекономічної діяльності, а ключова мета − підготовка економічних кадрів нової генерації, здатних до творчої професійної діяльності та інноваційних методів господарювання не тільки на національному, але й на зовнішньому ринках.

Кафедра створена 1 вересня 2016 року. Ініціатором створення кафедри був доктор економічних наук, професор Пашко П. В.

У 2016 році кафедру митної справи очолив доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки  Гребельник Олександр Петрович.

Кафедра митної справи є випускаючою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями денної і заочної форм навчання: «бакалавр» за спеціальностями 072   «Фінанси, банківська справа та страхування» – спеціалізація «Митна справа»;  073 «Менеджмент» – спеціалізація «Менеджмент митної справи»; та «магістр» за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування» – спеціалізація «Митна логістика»; 073 «Менеджмент» – спеціалізація «Менеджмент митної справи».

Освітній процес забезпечують висококваліфіковані викладачі, в тому числі 2 професори, 4 доцента, 3 старших викладача. Серед них є відомі фахівці, сфера наукових і практичних інтересів яких безпосередньо пов’язана з різними аспектами митної та зовнішньоекономічної діяльності підприємств та молоді, талановиті вчені. Науково-педагогічним складом кафедри викладаються 24 нормативних і вибіркових дисципліни в Навчально-науковому інституті економіки, оподаткування та митної справи і в інших інститутах Університету державної фіскальної служби України.

Наукові інтереси викладачів кафедри митної справи об’єднуються через виконання комплексних наукових досліджень. Колектив кафедри наполегливо працює над кафедральною науковою темою «Розвиток митної політики України в контексті реалізації економічної функції держави».

Наразі колективом кафедри митної справи проводиться робота з оновлення робочих програм дисциплін, розробки і впровадження комп’ютерних технологій до викладання профільних дисциплін, забезпечення навчального процесу новітніми навчально-методичними посібниками, вдосконалення організації практичної підготовки і самостійної роботи студентів.

Кафедра міжнародної економіки Національного університету державної фіскальної служби України працює як самостійний підрозділ і забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Кафедра міжнародної економіки створена 1 вересня 2014 року.

Сьогодні на кафедрі міжнародної економіки працює 8 викладачів, з них: на постійній основі − 6 осіб, за сумісництвом – 2 особи. У складі кафедри: 1 доктор наук, професор, 5 кандидатів наук, доцентів.

Базова освіта викладачів та їх публікації відповідають профілю дисциплін, що ними викладаються. Кожен з викладачів забезпечує 3−4 дисципліни. Середній вік викладацького складу − 35 років.

Кадрова політика кафедри орієнтована на поліпшення якісного складу професорсько-викладацького персоналу, повне укомплектування кафедри, опанування викладачами сучасних методів навчання з метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців.

Перспективним планом розвитку кафедри передбачено у найближчі роки підвищення кількості викладачів з науковими ступенями кандидатів, докторів наук та вченими званнями доцентів, професорів.

Науковий склад кафедри повністю відповідає існуючим нормам та вимогам. Лекційні заняття забезпечуються на 100 % докторами, професорами, кандидатами наук і доцентами. Кадрове питання постійно знаходиться в полі зору керівництва університету та кафедри.

Студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» отримують необхідні знання і практичні навички призначені для роботи в банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого самоврядування, на підприємствах усіх форм власності; в науково-дослідних інститутах і лабораторіях; консультаційних закладах, які займаються проблемами міжнародної економічної діяльності; в системі підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації тощо.  Первинною посадою для фахівців даного профілю є економіст, який може виконувати такі функції: розроблення проектів міжнародного економічного розвитку підприємств, комерційних банків, фінансових установ тощо; прогнозування ефективності їх реалізації; розроблення і виконання заходів щодо практичної реалізації механізмів налагодження і розвитку міжнародних економічних відносин; проведення аналітичної роботи щодо виявлення шляхів активізування та удосконалення міжнародної економічної діяльності організацій.

Кафедра економіки підприємства є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби України, що забезпечує проведення освітньої, методичної та наукової діяльності за спеціальністю «Економіка підприємства». Специфіка роботи кафедри економіки підприємства пов’язана з формуванням у студентів широкого світогляду на економічні проблеми, а ключова мета − підготовка економічних кадрів нової генерації, здатних до творчої професійної діяльності та інноваційних методів господарювання.
Кафедра створена 1 вересня 1996 року. Ініціаторами створення кафедри були доктор географічних наук, професор І.О. Горленко та кандидат економічних наук, професор Г.П. Ляшенко.
Після реорганізації кафедри міжнародної економіки та підприємництва у 2014 році кафедру економіки підприємства очолила доктор економічних наук Лариса Леонідівна Лазебник.
Кафедра економіки підприємства є випускаючою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр» за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства» та «магістр» за спеціальністю 8.03050401 «Економіка підприємства» денної і заочної форм навчання.
Освітній процес забезпечують висококваліфіковані викладачі, в тому числі 3 професори, 10 доцентів, 6 старших викладачів. Серед них є відомі фахівці, сфера наукових і практичних інтересів яких безпосередньо пов’язана з різними аспектами економічної діяльності підприємств та молоді, талановиті вчені. Науково-педагогічним складом кафедри викладаються 24 нормативних і вибіркових дисципліни в Навчально-науковому інституті економіки, оподаткування та митної справи і в інших інститутах Університету державної фіскальної служби України.
Колективом кафедри економіки підприємства проводиться не тільки освітня, а й наукова робота. Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри за останні п’ять років були опубліковані у 247 наукових статтях у фахових виданнях з економіки (3 з яких належать до міжнародних науково-метричних баз даних), 15 монографіях, 11 навчальних посібниках із грифом Міносвіти.
Наукові інтереси викладачів кафедри економіки підприємства об’єднуються через виконання комплексних наукових досліджень. Колектив кафедри наполегливо працює над кафедральною науковою темою «Забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах глобалізації».
Наразі колективом кафедри економіки підприємства проводиться робота з оновлення робочих програм дисциплін, розробки і впровадження комп’ютерних технологій до викладання профільних дисциплін, забезпечення навчального процесу новітніми навчально-методичними посібниками, вдосконалення організації практичної підготовки і самостійної роботи студентів.

Свій 60-річний ювілей святкує ректор Павло Пашко

Шановний Павле Володимировичу, від усієї великої родини Університету щиро вітаємо з Днем народження!  Бажаємо професійних та вірних співробітників, реалізації амбітних планів, підкорення нових вершин, гідних людей навколо та вірних друзів!  Зичимо міцного здоров’я, невичерпної енергії, родинного благополуччя та гармонії у всьому! Нехай Вас завжди супроводжує успіх, а дорогу освітлює щаслива зірка!  Ми щиро вдячні Вам […]

У НУДФСУ обговорили перспективи створення «Університету третього віку»

У Національному університеті державної фіскальної служби України (далі – НУДФСУ) провели нараду щодо створення «Університету третього віку». Участь у ній взяли ректор навчального закладу та керівники структурних підрозділів НУДФСУ. Учасники обговорили ряд ключових питань щодо реалізації створення проекту, основною метою якого є навчання людей старшого віку. Як повідомлялося раніше, «Університет третього віку» – це не […]

До НУДФСУ завітали спортсмени із США

До Національного університету державної фіскальної служби України (далі – НУДФСУ) завітали Гравці Спілки Української Молоді Сполучених Штатів Америки (США). Зустріч відбулася за сприяння директора Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігоря Малинського та за участі Першого проректора з навчально-методичної та виховної роботи Олега Шевчука, проректора з адміністративно-господарської діяльності Олександра Фокіна та представників […]

У НУДФСУ 1000 бюджетних місць: не проґав свій шанс

Національний університет державної фіскальної служби України пропонує вступнику майже 1000 бюджетних місць за денною та заочною формами навчання. Єдиний в країні заклад вищої освіти, що готує спеціалістів для Державної фіскальної служби України, отримав майже 600 бюджетних місць на підготовку фахівців за рівнем вищої освіти «бакалавр» та майже 400 бюджетних місць на підготовку фахівців за рівнем […]
Всі новини та анонси

У гуртожитках НУДФСУ 266 вільних місць!!!

    Увага! Університет державної фіскальної служби України на сьогодні має можливості для забезпечення всіх бажаючих вступників гуртожитками. Поселення проводитиметься з 28 по 31 серпня 2019 року. Бажаючі поселитися, можуть написати заяву та подати до Приймальної комісії НУДФСУ

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу в УДФСУ

  НУДФСУ прагне стати ще кращим, а допомогти у цьому може кожен з вас!  Пройдіть за посиланням та візьміть участь у дослідженні якості освіти Університету. Опитування проводиться анонімно, тому ми розраховуємо на вашу активність.  Нам важлива думка кожного!   https://docs.google.com/forms/d/1hdoJiDUUl-AouIOjcHa5QUrfEbSpuNrsD3jtgTh3y4w/edit

Оголошення щодо засідань комісій Вченої Ради на червень

  19 червня 2019 року о 10:00 годині в аудиторії 220А відбудеться засідання Постійної комісії з питань освітнього процесу Вченої ради Університету державної фіскальної служби України. 19 червня 2019 року об 11:00 годині  в аудиторії 220А відбудеться засідання Постійної комісії з питань наукової роботи та інноваційного розвитку Вченої ради Університету державної фіскальної служби України. 19 червня 2019 року о 12:00 годині в […]