Кафедру податкової політики було засновано у 1999 році у складі факультету економіки та оподаткування Українського фінансово-економічного інституту. З 2016 року кафедра є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи.
На сьогодні кафедра податкової політики – це освітньо – науковий та інноваційний підрозділ, що відповідає сучасним викликам підготовки висококваліфікованих фахівців у податковій сфері, які володіють новітньою системою знань з теорії та практики оподаткування.
Кафедра є випускаючою та забезпечує підготовку спеціалістів з вищою освітою ІV рівня акредитації за такими напрямами:
Перший бакалаврський рівень:
– галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Податкова справа»;
– галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Податкове консультування»;
Другий магістерський рівень
– галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», магістерська програма «Податкове консультування»;
– галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», магістерська програма «Фіскальне адміністрування».
Такі освітні програми слугують підґрунтям навиків професіоналізму для працівників фіскальних органів, податкових консультантів, фінансових експертів та аналітиків, приватних підприємців тощо.
Освітні програми також надають студентам можливість працевлаштування в:
– Державній фіскальній службі України та її територіальних структурах;
– Міжнародних фінансових та аудиторських кампаніях;
– Фінансово-промислових підприємствах;
– Закладах науки та освіти (з паралельним навчанням в аспірантурі);
– Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України;
– Міністерстві фінансів України;
– А також започаткувати власний бізнес та ін.
Високий професійний рівень викладацького складу, добра навчальна та наукова база дають підставу кафедрі податкової політики упевнено дивитися у майбутнє.

Кафедра митної справи є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби України, що забезпечує проведення освітньої, методичної та наукової діяльності за спеціальностями «Менеджмент» та «Облік і оподаткування». Специфіка роботи кафедри митної справи пов’язана з формуванням у студентів широкого світогляду на проблеми митної та зовнішньоекономічної діяльності, а ключова мета − підготовка економічних кадрів нової генерації, здатних до творчої професійної діяльності та інноваційних методів господарювання не тільки на національному, але й на зовнішньому ринках.

Кафедра створена 1 вересня 2016 року. Ініціатором створення кафедри був доктор економічних наук, професор Пашко П. В.

У 2016 році кафедру митної справи очолив доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки  Гребельник Олександр Петрович.

Кафедра митної справи є випускаючою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями денної і заочної форм навчання: «бакалавр» за спеціальностями 072   «Фінанси, банківська справа та страхування» – спеціалізація «Митна справа»;  073 «Менеджмент» – спеціалізація «Менеджмент митної справи»; та «магістр» за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування» – спеціалізація «Митна логістика»; 073 «Менеджмент» – спеціалізація «Менеджмент митної справи».

Освітній процес забезпечують висококваліфіковані викладачі, в тому числі 2 професори, 4 доцента, 3 старших викладача. Серед них є відомі фахівці, сфера наукових і практичних інтересів яких безпосередньо пов’язана з різними аспектами митної та зовнішньоекономічної діяльності підприємств та молоді, талановиті вчені. Науково-педагогічним складом кафедри викладаються 24 нормативних і вибіркових дисципліни в Навчально-науковому інституті економіки, оподаткування та митної справи і в інших інститутах Університету державної фіскальної служби України.

Наукові інтереси викладачів кафедри митної справи об’єднуються через виконання комплексних наукових досліджень. Колектив кафедри наполегливо працює над кафедральною науковою темою «Розвиток митної політики України в контексті реалізації економічної функції держави».

Наразі колективом кафедри митної справи проводиться робота з оновлення робочих програм дисциплін, розробки і впровадження комп’ютерних технологій до викладання профільних дисциплін, забезпечення навчального процесу новітніми навчально-методичними посібниками, вдосконалення організації практичної підготовки і самостійної роботи студентів.

Кафедра міжнародної економіки Національного університету державної фіскальної служби України працює як самостійний підрозділ і забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Кафедра міжнародної економіки створена 1 вересня 2014 року.

Сьогодні на кафедрі міжнародної економіки працює 8 викладачів, з них: на постійній основі − 6 осіб, за сумісництвом – 2 особи. У складі кафедри: 1 доктор наук, професор, 5 кандидатів наук, доцентів.

Базова освіта викладачів та їх публікації відповідають профілю дисциплін, що ними викладаються. Кожен з викладачів забезпечує 3−4 дисципліни. Середній вік викладацького складу − 35 років.

Кадрова політика кафедри орієнтована на поліпшення якісного складу професорсько-викладацького персоналу, повне укомплектування кафедри, опанування викладачами сучасних методів навчання з метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців.

Перспективним планом розвитку кафедри передбачено у найближчі роки підвищення кількості викладачів з науковими ступенями кандидатів, докторів наук та вченими званнями доцентів, професорів.

Науковий склад кафедри повністю відповідає існуючим нормам та вимогам. Лекційні заняття забезпечуються на 100 % докторами, професорами, кандидатами наук і доцентами. Кадрове питання постійно знаходиться в полі зору керівництва університету та кафедри.

Студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» отримують необхідні знання і практичні навички призначені для роботи в банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого самоврядування, на підприємствах усіх форм власності; в науково-дослідних інститутах і лабораторіях; консультаційних закладах, які займаються проблемами міжнародної економічної діяльності; в системі підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації тощо.  Первинною посадою для фахівців даного профілю є економіст, який може виконувати такі функції: розроблення проектів міжнародного економічного розвитку підприємств, комерційних банків, фінансових установ тощо; прогнозування ефективності їх реалізації; розроблення і виконання заходів щодо практичної реалізації механізмів налагодження і розвитку міжнародних економічних відносин; проведення аналітичної роботи щодо виявлення шляхів активізування та удосконалення міжнародної економічної діяльності організацій.

Кафедра економіки підприємства є структурним підрозділом Навчально- наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби України, що забезпечує проведення освітньої, методичної та наукової діяльності за спеціальностями 051 Економіка та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Специфіка роботи кафедри економіки підприємства пов’язана з формуванням у здобувачів вищої освіти широкого світогляду на економічні проблеми, а ключова мета − підготовка економічних кадрів нової генерації, здатних до творчої професійної діяльності та інноваційних методів господарювання.

Кафедра створена 1 вересня 1996 року. Ініціаторами створення кафедри були доктор географічних наук, професор І.О. Горленко та кандидат економічних наук, професор Г.П. Ляшенко.

Після реорганізації кафедри міжнародної економіки та підприємництва у 2014 році кафедру економіки підприємства очолила доктор економічних наук, професор Лариса Леонідівна Лазебник.

Кафедра економіки підприємства є випускаючою і здійснює підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 051 Економіка, освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітньо-професійна програма «Економіка та організація підприємницької діяльності»; другого (магістерського) рівня за спеціальностями 051 Економіка, освітньо-професійна програма «Управління бізнес-процесами на підприємстві»» та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітньо-професійна програма «Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності» всіх форм навчання. Крім того, кафедрою здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою «Економіка» спеціальності 051 Економіка.

Освітній процес забезпечують висококваліфікований науково-педагогічний персонал, в тому числі 3 професори, 7 доцентів, 1 старший викладач. Серед них є відомі фахівці, сфера наукових і практичних інтересів яких безпосередньо пов’язана з різними аспектами економічної діяльності підприємств та молоді, талановиті вчені. Науково-педагогічним складом кафедри викладаються 67 нормативних і вибіркових дисципліни в Навчально-науковому інституті економіки, оподаткування та митної справи і в інших інститутах Університету державної фіскальної служби України.

Колективом кафедри економіки підприємства проводиться не тільки освітня, а й наукова робота. Кафедра економіки підприємства є організатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва». Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри за останні п’ять років були опубліковані у 247 наукових статтях у фахових виданнях з економіки (3 з яких належать до міжнародних науково-метричних баз даних), 15 монографіях, 11 навчальних посібниках.

Наукові інтереси викладачів кафедри економіки підприємства об’єднуються через виконання комплексних наукових досліджень. Колектив кафедри наполегливо працює над колективною держбюджетною  науковою темою «Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку» (номер державної реєстрації 0119U000718).

Наразі колективом кафедри економіки підприємства проводиться робота з впровадження нових форм та методів навчання, оновлення робочих програм дисциплін, розробки і впровадження комп’ютерних технологій до викладання профільних дисциплін, забезпечення навчального процесу новітніми навчально-методичними посібниками, вдосконалення організації практичної підготовки і самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Відбулася зустріч в.о. ректора Антона Монаєнка із здобувачами вищої освіти

В Університеті державної фіскальної служби України (далі –УДФСУ) вдруге відбулася онлайн-зустріч в.о. ректора Антона Монаєнка зі здобувачами вищої освіти УДФСУ. Захід проводиться за ініціативи ректора, з метою обговорення актуальних питань, що цікавлять студентів та курсантів. Участь у зустрічі взяли в.о. студентського ректора Тетяна Яковлева, голова Профкому студентів та курсантів УДФСУ та ІДКЕП Анна Бережна, голова […]

Відбулося святкове шикування курсантів: дівчат вітали із святом весни

З нагоди Міжнародного жіночого дня курсанти та студенти Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції (ФПМ) Університету державної фіскальної служби України провели святкове шикування. Участь у заході взяли проректор з питань підготовки кадрів податкової міліції – начальник ФПМ Василь Чмелюк та співробітники ФПМ.  Василь Чмелюк підкреслив, що на ФПМ навчаються найкрасивіші дівчата та […]

Відбулася Міжвузівська Інтернет-конференція присвячена формуванню іншомовної комунікативної компетентності

В Університеті державної фіскальної служби України (УДФСУ) відбулася Міжвузівська науково-практична Інтернет-конференція «Формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх фахівців немовних закладів вищої освіти: проблеми та перспективи» (конференція), яку провела кафедра сучасних європейських мов Навчально-наукового інституту гуманітарних наук (ННІ гуманітарних наук). Захід відбувся в рамках співпраці з Київським національним торговельного-економічним університетом, Національною академією внутрішніх справ та Вінницьким […]

УДФСУ та Держаудитслужба налагоджують співпрацю

В.о. ректора Університету державної фіскальної служби України (УДФСУ) Антон Монаєнко та голова Державної аудиторської служби України (Держаудитслужба) Геннадій Пліс підписали Договір про співпрацю. Головною метою якого є досягнення важливих завдань УДФСУ та пріоритетних напрямів діяльності Держаудитслужби у межах повноважень сторін. На зустрічі було обговорено низку ключових напрямків роботи, зокрема: перепідготовку, підвищення кваліфікації та наукового рівня […]
Всі новини та анонси

Відбудеться День відкритих дверей в режимі онлайн!

Шановні вступники! Запрошуємо вас на День відкритих дверей в режимі ОНЛАЙН, який відбудеться 13 березня 2021 року з 10:00!  Щоб стати гостем, учасником, а в подальшому і студентом найкращого закладу вищої освіти варто вже зараз почати здійснювати перші кроки до втілення мрій! 13 березня під час відеоконференції кожен зможе почути відповіді на питання, які виникають […]

Розклад вебінарів Clarivate Analytics на березень 2021

Шановні науковці! Запрошуємо вас та ваших колег взяти участь у вебінарах, що заплановані на березень 2021 року! У березні чотири теми вебінарів також заплановані у двох повторах о 10:15 та о 16:15. Необхідна попередня реєстрація на кожний обраний вебінар окремо. Оберіть зручний час, перейдіть за відповідним посиланням, натисніть слово Register, заповніть анкету. Ваші запитання залишені […]

Увага! Важлива інформація для магістрів та їх батьків

Університет державної фіскальної служби України (далі – УДФСУ) припиняє надавати освітні послуги здобувачам вищої освіти другого (магістерського) рівня 2019 року набору денної та заочної форм навчання, у зв’язку із завершенням терміну навчання за відповідними освітніми програмами. Крім цього, припиняються нарахування та виплати стипендій студентам, підготовка яких здійснювалася за рахунок коштів державного бюджету, а також нарахування […]

Щодо випусків магістрів!

  Шановні студенти та батьки! Університет державної фіскальної служби України (УДФСУ) проходить реорганізацію, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2020 р. № 1518-р «Про утворення Державного податкового університету». Реорганізація супроводжується судовими процесами. Як наслідок, згідно з Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.12.2020, державним реєстраторам заборонили вчиняти будь-які реєстраційні дії, приймати будь-які […]