Кафедру податкової політики було засновано у 1999 році у складі факультету економіки та оподаткування Українського фінансово-економічного інституту. З 2016 року кафедра є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи.
На сьогодні кафедра податкової політики – це освітньо – науковий та інноваційний підрозділ, що відповідає сучасним викликам підготовки висококваліфікованих фахівців у податковій сфері, які володіють новітньою системою знань з теорії та практики оподаткування.
Кафедра є випускаючою та забезпечує підготовку спеціалістів з вищою освітою ІV рівня акредитації за такими напрямами:
Перший бакалаврський рівень:
– галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Податкова справа»;
– галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Податкове консультування»;
Другий магістерський рівень
– галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», магістерська програма «Податкове консультування»;
– галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», магістерська програма «Фіскальне адміністрування».
Такі освітні програми слугують підґрунтям навиків професіоналізму для працівників фіскальних органів, податкових консультантів, фінансових експертів та аналітиків, приватних підприємців тощо.
Освітні програми також надають студентам можливість працевлаштування в:
– Державній фіскальній службі України та її територіальних структурах;
– Міжнародних фінансових та аудиторських кампаніях;
– Фінансово-промислових підприємствах;
– Закладах науки та освіти (з паралельним навчанням в аспірантурі);
– Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України;
– Міністерстві фінансів України;
– А також започаткувати власний бізнес та ін.
Високий професійний рівень викладацького складу, добра навчальна та наукова база дають підставу кафедрі податкової політики упевнено дивитися у майбутнє.

Кафедра митної справи є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби України, що забезпечує проведення освітньої, методичної та наукової діяльності за спеціальностями «Менеджмент» та «Облік і оподаткування». Специфіка роботи кафедри митної справи пов’язана з формуванням у студентів широкого світогляду на проблеми митної та зовнішньоекономічної діяльності, а ключова мета − підготовка економічних кадрів нової генерації, здатних до творчої професійної діяльності та інноваційних методів господарювання не тільки на національному, але й на зовнішньому ринках.

Кафедра створена 1 вересня 2016 року. Ініціатором створення кафедри був доктор економічних наук, професор Пашко П. В.

У 2016 році кафедру митної справи очолив доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки  Гребельник Олександр Петрович.

Кафедра митної справи є випускаючою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями денної і заочної форм навчання: «бакалавр» за спеціальностями 072   «Фінанси, банківська справа та страхування» – спеціалізація «Митна справа»;  073 «Менеджмент» – спеціалізація «Менеджмент митної справи»; та «магістр» за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування» – спеціалізація «Митна логістика»; 073 «Менеджмент» – спеціалізація «Менеджмент митної справи».

Освітній процес забезпечують висококваліфіковані викладачі, в тому числі 2 професори, 4 доцента, 3 старших викладача. Серед них є відомі фахівці, сфера наукових і практичних інтересів яких безпосередньо пов’язана з різними аспектами митної та зовнішньоекономічної діяльності підприємств та молоді, талановиті вчені. Науково-педагогічним складом кафедри викладаються 24 нормативних і вибіркових дисципліни в Навчально-науковому інституті економіки, оподаткування та митної справи і в інших інститутах Університету державної фіскальної служби України.

Наукові інтереси викладачів кафедри митної справи об’єднуються через виконання комплексних наукових досліджень. Колектив кафедри наполегливо працює над кафедральною науковою темою «Розвиток митної політики України в контексті реалізації економічної функції держави».

Наразі колективом кафедри митної справи проводиться робота з оновлення робочих програм дисциплін, розробки і впровадження комп’ютерних технологій до викладання профільних дисциплін, забезпечення навчального процесу новітніми навчально-методичними посібниками, вдосконалення організації практичної підготовки і самостійної роботи студентів.

Кафедра міжнародної економіки Національного університету державної фіскальної служби України працює як самостійний підрозділ і забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Кафедра міжнародної економіки створена 1 вересня 2014 року.

Сьогодні на кафедрі міжнародної економіки працює 8 викладачів, з них: на постійній основі − 6 осіб, за сумісництвом – 2 особи. У складі кафедри: 1 доктор наук, професор, 5 кандидатів наук, доцентів.

Базова освіта викладачів та їх публікації відповідають профілю дисциплін, що ними викладаються. Кожен з викладачів забезпечує 3−4 дисципліни. Середній вік викладацького складу − 35 років.

Кадрова політика кафедри орієнтована на поліпшення якісного складу професорсько-викладацького персоналу, повне укомплектування кафедри, опанування викладачами сучасних методів навчання з метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців.

Перспективним планом розвитку кафедри передбачено у найближчі роки підвищення кількості викладачів з науковими ступенями кандидатів, докторів наук та вченими званнями доцентів, професорів.

Науковий склад кафедри повністю відповідає існуючим нормам та вимогам. Лекційні заняття забезпечуються на 100 % докторами, професорами, кандидатами наук і доцентами. Кадрове питання постійно знаходиться в полі зору керівництва університету та кафедри.

Студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» отримують необхідні знання і практичні навички призначені для роботи в банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого самоврядування, на підприємствах усіх форм власності; в науково-дослідних інститутах і лабораторіях; консультаційних закладах, які займаються проблемами міжнародної економічної діяльності; в системі підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації тощо.  Первинною посадою для фахівців даного профілю є економіст, який може виконувати такі функції: розроблення проектів міжнародного економічного розвитку підприємств, комерційних банків, фінансових установ тощо; прогнозування ефективності їх реалізації; розроблення і виконання заходів щодо практичної реалізації механізмів налагодження і розвитку міжнародних економічних відносин; проведення аналітичної роботи щодо виявлення шляхів активізування та удосконалення міжнародної економічної діяльності організацій.

Кафедра економіки підприємства є структурним підрозділом Навчально- наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби України, що забезпечує проведення освітньої, методичної та наукової діяльності за спеціальностями 051 Економіка та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Специфіка роботи кафедри економіки підприємства пов’язана з формуванням у здобувачів вищої освіти широкого світогляду на економічні проблеми, а ключова мета − підготовка економічних кадрів нової генерації, здатних до творчої професійної діяльності та інноваційних методів господарювання.

Кафедра створена 1 вересня 1996 року. Ініціаторами створення кафедри були доктор географічних наук, професор І.О. Горленко та кандидат економічних наук, професор Г.П. Ляшенко.

Після реорганізації кафедри міжнародної економіки та підприємництва у 2014 році кафедру економіки підприємства очолила доктор економічних наук, професор Лариса Леонідівна Лазебник.

Кафедра економіки підприємства є випускаючою і здійснює підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 051 Економіка, освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітньо-професійна програма «Економіка та організація підприємницької діяльності»; другого (магістерського) рівня за спеціальностями 051 Економіка, освітньо-професійна програма «Управління бізнес-процесами на підприємстві»» та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітньо-професійна програма «Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності» всіх форм навчання. Крім того, кафедрою здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою «Економіка» спеціальності 051 Економіка.

Освітній процес забезпечують висококваліфікований науково-педагогічний персонал, в тому числі 3 професори, 7 доцентів, 1 старший викладач. Серед них є відомі фахівці, сфера наукових і практичних інтересів яких безпосередньо пов’язана з різними аспектами економічної діяльності підприємств та молоді, талановиті вчені. Науково-педагогічним складом кафедри викладаються 67 нормативних і вибіркових дисципліни в Навчально-науковому інституті економіки, оподаткування та митної справи і в інших інститутах Університету державної фіскальної служби України.

Колективом кафедри економіки підприємства проводиться не тільки освітня, а й наукова робота. Кафедра економіки підприємства є організатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва». Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри за останні п’ять років були опубліковані у 247 наукових статтях у фахових виданнях з економіки (3 з яких належать до міжнародних науково-метричних баз даних), 15 монографіях, 11 навчальних посібниках.

Наукові інтереси викладачів кафедри економіки підприємства об’єднуються через виконання комплексних наукових досліджень. Колектив кафедри наполегливо працює над колективною держбюджетною  науковою темою «Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку» (номер державної реєстрації 0119U000718).

Наразі колективом кафедри економіки підприємства проводиться робота з впровадження нових форм та методів навчання, оновлення робочих програм дисциплін, розробки і впровадження комп’ютерних технологій до викладання профільних дисциплін, забезпечення навчального процесу новітніми навчально-методичними посібниками, вдосконалення організації практичної підготовки і самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Відкрита лекція на тему : «Феномен лідерства та керівництва»

12 квітня, на базі платформи «BigBlueButton», к.пед.н., доцентом, доцентом кафедри менеджменту ННІ фінансів, банківської справи УДФСУ    Грушевою А.А , проведено відкриту лекцію з навчальної дисципліни «Менеджмент» на тему: «Феномен лідерства та керівництва».   На лекції  вивчали питання феномену лідерства, особистості менеджера-лідера, технології розвитку лідерських компетентностей в розрізі наукових теорій – процесного та ситуаційного лідирування, харизматичного лідерства. […]

Відбулося засідання ректорату у режимі онлайн

В Університеті державної фіскальної служби України (УДФСУ) відбулося чергове засідання ректорату в онлайн режимі. Традиційно, розпочав засідання в.о. ректора Антон Монаєнко, який привітав ювілярів та окреслив головні напрямки роботи цього тижня. Учасники ректорату обговорили низку ключових та важливих питань. Зокрема, про організацію освітнього процесу в Навчально-науковому інституті обліку, аналізу та аудиту, про роботу первинної профспілкової […]

Засідання студентського наукового клубу «Дебет-кредит»

25-річчю Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту присвячується! 09 квітня 2021 року в межах Декади ННІОАА студенти спеціальності «Облік і оподаткування» провели засідання «ПРОФЕСІЯ «БУХГАЛТЕР» – ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЙБУТНЄ». Обговорювалися дуже важливі і актуальні питання – питання, які хвилюють студентську молодь, мабуть, найбільше – це розвиток професії бухгалтера, професійну етику і професійність, загалом. Студенти шукають […]
Всі новини та анонси

Юрклініка УДФСУ то ГО «ФРР «Місто для життя» проведуть робочу зустріч щодо створення бізнес-інкубатора

14 квітня об 11:00 відбудеться робоча онлайн-зустріч «Юридичної клініки» Університету державної фіскальної служби України з Громадською організацією «Фонд регіонального розвитку «Місто для життя» щодо створення бізнес-інкубатору. На зустрічі буде презентовано початкову розробку бізнес-інкубатора, а також обговорено подальший план дій в цьому напрямку. Нагадаємо, нещодавно Університет державної фіскальної служби України та Громадська організація «Фонд регіонального розвитку […]

Відбудеться День відкритих дверей в режимі онлайн!

Шановні вступники! Запрошуємо вас на День відкритих дверей в режимі ОНЛАЙН, який відбудеться 24 квітня 2021 року з 10:00!  Щоб стати гостем, учасником, а в подальшому і студентом найкращого закладу вищої освіти варто вже зараз почати здійснювати перші кроки до втілення мрій! 24 квітня під час відеоконференції кожен зможе почути відповіді на питання, які виникають […]

Дистанційне навчання в університеті продовжено до 10 травня

  У зв’язку із епідеміологічною ситуацією в Україні, спричиненою стрімким поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та з метою створення безпечних умов освітнього процесу дистанційну форму навчання в Університеті державної фіскальної служби України продовжено до 10 травня. Таке рішення ухвалила адміністрація закладу за рекомендацією Тимчасової протиепідемічної комісії. Бережіть себе та близьких, адже головне – це ваша безпека!

З 1 вересня змінюється розмір плати за навчання

Повідомляємо, що з 1 вересня 2021 року відбудеться підвищення розміру плати за навчання для здобувачів вищої освіти 2018-2020 років набору, які навчаються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, згідно з укладеними договорами.  Підвищення розміру плати за навчання здійснюється на офіційно визначений рівень інфляції за 2020 рік згідно наказу № 219 від 11.02.2021 року, відповідно […]