051 Управління бізнес-процесами на підприємстві (магістр)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка ОПП Управління бізнес-процесами на підприємстві денна (2021)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка ОПП Управління бізнес-процесами на підприємстві заочна (2021)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві денна (2020)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві заочна (2020)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві денна 2019

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві заочна 2019

076 Економіка та організація підприємницької діяльності (бакалавр)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП Економіка та організація підприємницької діяльності заочна(2021)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП Економіка та організація підприємницької діяльності денна (2021)

Навчальний план (бакалавр) галузь знань 07 Управління та адміністування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП Економіка та організація підприємницької діяльності денна (2020)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти з галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність заочна (2020)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво торгівля та біржова діяльність ОП Економіка та організація підприємницької діяльності денна(2019)

Запрошуємо до обговорення ОП «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ», ОП «ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Ви можете допомогти зробити програму кращою. Пропозиції, рекомендації, зауваження надсилайте на адресу: 33.05@nusta.edu.ua (пропозиції до проекту приймаються до 21 грудня 2021 року)

076 Економіка та організація підприємницької діяльності (бакалавр)

Проект ОП Економіка та організація підприємницької діяльності (бакалавр) за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2022

Витяг з протоколу №5 засідання кафедри Обговорення проекту ОПП Економіка та організація підприємницької діяльності (редакція для вступу 2022р)

Проект ОП Економіка та організація підприємницької діяльності (бакалавр) за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова 2021

Витяг з протоколу №7 засідання кафедри Обговорення проекту ОПП Економіка та організація підприємницької діяльності (редакція для вступу 2021р)

Проект ОП Економіка та організація підприємницької діяльності (бакалавр) за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність(2020)

Витяг з протоколу №6 засідання кафедри Обговорення проекту ОПП Економіка та організація підприємницької діяльності (редакція для вступу 2020р)

Проєкт ОП Економіка та організація підприємницької діяльності (бакалавр) за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність(2019)

076 Економіка та організація підприємницької діяльності (бакалавр)


Перелік обов’язкових навчальних дисциплін перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


 1. Ділова українська мова
 2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 3. Філософія
 4. Культура українського народу
 5. Економічна психологія
 6. Політологія
 7. Фізичне виховання
 8. Безпека життєдіяльності (модуль 1 «Безпека життєдіяльності», модуль 2 «Цивільний захист»,  модуль 3 «Екологія»)
 9. Економічна інформатика
 10. Економічна теорія (політична економія, історія економіки, економічна думка)
 11. Вища та прикладна математика
 12. Правознавство
 13. Мікроекономіка
 14. Макроекономіка
 15. Менеджмент
 16. Економіка підприємства
 17. Державні фінанси
 18. Статистика
 19. Податкова система
 20. Технічне регулювання
 21. Технології біржової діяльності
 22. Митна справа
 23. Логістика
 24. Підприємницька діяльність
 25. Маркетинг
 26. Економіка та організація торгівлі
 27. Біржова діяльність
 28. Системи промислових технологій в галузях економіки
 29. Теоретичні основи товарознавства
 30. Товарна номенклатура ЗЕД
 31. Бухгалтерський облік
 32. Економетрика
 33. Бізнес-консалтинг
 34. Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами
 35. Інформаційні системи і технології в підприємницькій діяльності
 36. Контролінг підприємницької діяльності
 37. Основи бізнесу
 38. Поведінка споживача
 39. Стратегічна ідея бізнесу
 40. Товарознавство непродовольчих товарів
 41. Товарознавство продовольчих товарів

Програма атестаційного екзамену ОП Економіка та організація підприємницької діяльності спеціальності 076 Підприємництво, торгіівля та біржова діяльність

Програма випускного кваліфікаційного екзамену ОП Економіка та організація підприємницької діяльності спеціальності 076 Підприємництво, торгіівля та біржова діяльність

Програма навчальної практики 076 бакалавр_2021

Програма виробничої практики 076 бакалавр 2020

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни Підприємницька діяльність

Методичні рекомендації до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни Стратегічна ідея бізнесу

Анотації

Анотація дисципліни Актуальні проблеми функціонування економічних систем на мікрорівні

Анотація дисципліни Антикризове управління підприємством

Анотація дисципліни Бiзнес-консалтинг

Анотація дисципліни Бізнес-планування

Анотація дисципліни Біржова діяльність

Анотація дисципліни Економіка (для підготовки доктора філософії)

Анотація дисципліни Економiка нерухомостi

Анотація дисципліни Економіка підприємства

Анотація дисципліни Економіка підприємства (право)

Анотація дисципліни Економіка підприємства ІІ

Анотація дисципліни Економіка праці і соціально-трудові відносини

Анотація дисципліни Економіка проектів в підприємницькій діяльності

Анотація дисципліни Економіка та бiзнес

Анотація дисципліни Економiка та органiзацiя iнновацiйної дiяльностi

Анотація дисципліни Економiка та органiзацiя торгiвлi

Анотація дисципліни Економіка та управління ефективністю праці в медичній сфері

Анотація дисципліни Економiка торгiвлi

Анотація дисципліни Економiчна безпека підприємства

Анотація дисципліни Економічна діагностика

Анотація дисципліни Економічне управління підприємством

Анотація дисципліни Електронне пiдприємництво

Анотації дисципліни Електронні закупівлі

Анотація дисципліни Зелений бiзнес

Анотація дисципліни Iнновацiйне пiдприємництво та венчурний бiзнес

Анотація дисципліни Iнновацiйний розвиток пiдприємства

Анотація дисципліни Контролінг

Анотація дисципліни Контролінг підприємницької діяльності

Анотація дисципліни Корпоративна соціальна відповідальність

Анотація дисципліни Логiстика

Анотація дисципліни Маркетинг

Анотація дисципліни Маркетинг у сфері медичних послуг

Анотація дисципліни Методологія, організація та технологія наукових досліджень

Анотація дисципліни Методологія та організація наукових досліджень

Анотація дисципліни Медичне право

Анотація дисципліни Навчальний практикум з економіки підприємства

Анотація-дисципліни Навчальний-практикум-Start-Up

Анотація-дисципліни-Нейромаркетинг

Анотація дисципліни Нормативно-правове забезпечення сфери публічних закупівель

Анотація дисципліни Операційна діяльність підприємства та її аналіз

Анотація дисципліни Органiзацiя виробництва

Анотація дисципліни Основи бiзнес-аналiтики

Анотація дисципліни Основи маркетингу у сфері фізичної культури і спорту

Анотація дисципліни Основи податкового планування та трансфертного цiноутворення

Анотація дисципліни Пiдприємництво у сферi послуг

Анотація дисципліни Планування діяльності підприємства

Анотація дисципліни Потенціал підприємства та його оцінка

Анотація дисципліни Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві

Анотація дисципліни Соцiальне пiдприємництво

Анотація дисципліни Соціоекономіка

Анотація дисципліни Стратегічна ідея бізнесу

Анотація дисципліни Стратегія підприємства

Анотація дисципліни Тренінг- курс Оцінка вартості бізнесу

Анотація дисципліни Тренінг-курс Маркетингові дослідження та бізнес-аналіз інформації

Анотація дисципліни Управління вартістю підприємства

Анотація дисципліни Управлiння iнновацiйними бiзнес -проектами

Анотація дисципліни Управління інноваційними проектами

Анотація дисципліни Формування бізнес моделі -підприємства

Анотація дисципліни Циркулярна економiка

Силабуси

Силабус дисципліни Business valuation

Силабус курсу Актуальні проблеми функціонування економічних систем на мікрорівні

Силабус курсу Аналіз у сфері публічних закупівель

Силабус курсу Антикризове управління підприємством

Силабус курсу Антикризове управління підприємством

Силабус курсу Бiзнес-консалтинг

Силабус курсу Біржова діяльність

Силабус курсу Економіка (для докторів філософії)

Силабус курсу Економіка нерухомості2021

Силабус курсу Економіка підприємства

Силабус курсу Економіка проектів в підприємницькій діяльності

Силабус курсу Економіка проектів в підприємницькій діяльності

Силабус курсу Економіка публічних закупівель

Силабус курсу Економіка суспільного розвитку

Силабус курсу Економіка та бізнес

Силабус курсу Економіка та бізнес для ОПП Психологія. Психологія бізнесу

Силабус курсу Економіка та організація інноваційної діяльності

Силабус курсу Економiка торгiвлi

Силабус курсу Економічна-діагностика

Силабус курсу Економіка та управління ефективністю праці в медичній сфері

Силабус курсу Економічне управління підприємством для аспірантів

Силабус курсу Економічне управління підприємством для магістрів

Силабус курсу Економічне управління підприємством для ОП Економіка міста та регіону

Силабус курсу Електронні закупівлі

Силабус курсу Зелений бізнес

Силабус курсу Інноваційний розвиток підприємства

Силабус курсу Інноваційний розвиток підприємства ОПП Економіка міста та регіону

Силабус курсу Інтелектуальний бізнес

Силабус курсу Конкурентоспроможність підприємства

Силабус курсу Контролінг

Силабус курсу Контролінг підприємницької діяльності

Силабус курсу Корпоративна соціальна відповідальність ЕМУ-19-1

Силабус курсу Корпоративна соціальна відповідальність ЕМУ-20-1

Силабус курсу Корпоративна соціальна відповідальність ЕМУз-20-1

Силабус курсу Корпоративна соціальна відповідальність ПТМ-19-1

Силабус курсу Корпоративна соціальна відповідальність ПТМ-20-1

Силабус курсу Логiстика

Силабус курсу Логістика та ланцюги поставок у сфері публічних закупівель

Силабус курсу Маркетинг

Силабус курсу Маркетинг у сфері медичних послуг

Силабус курсу Медичне право

Силабус курсу Медіаграмотність

Силабус курсу Методологія, організація та технологія наукових досліджень

Силабус курсу Методологія та організація наукових досліджень

Силабус курсу Моделі в плануванні та прогнозуванні економічної діяльності

Силабус курсу Навчальний практикум з економіки підприємства

Силабус курсу Навчальний-практикум Start-Up

Силабус курсу Нормативно-правове забезпечення сфери публічних закупівель

Силабус курсу Операційна діяльність підприємства та її аналіз

Силабус курсу Оптимізація оподаткування підприємства

Силабус курсу Органiзацiя виробництва

Силабус курсу Основи бiзнес-аналiтики

Силабус курсу Основи податкового планування та трансфертного цiноутворення

Силабус курсу Oцінка вартості підприємства

Силабус курсу Підприємництво у сфері послуг 2021

Силабус курсу Планування діяльності підприємства

Силабус курсу Планування підприємницької діяльності

Силабус курсу Потенціал підприємства та його оцінка

Силабус курсу Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою

Силабус курсу Психологія та педагогіка вищої школи

Силабус курсу Соціоекономіка

Силабус курсу Стратегічна ідея бізнесу

Силабус курсу Стратегічна ідея бізнесу

Силабус Стратегічна ідея бізнесу 2021

Силабус курсу Судова медицина та психіатрія

Силабус курсу Сучасні кількісні методи економічних досліджень

Силабус курсу Тренінг – курс Маркетингові дослідження та бізнес-аналіз інформації

Силабус курсу Тренінг- курс Маркетингові дослідження та бізнес-аналіз інформації

Силабус курсу Тренінг курс Мистецтво презентації

Силабус курсу Управління вартістю підприємства

Силабус курсу Управління інноваційними бізнес – проектами

Силабус курсу Управління інноваційними проектами

Силабус курсу Фінансова звітність для управлінців медичної сфери

Силабус курсу Формування бізнес-моделі підприємства

Силабус дисципліни Циркулярна економіка

Сертифіковані дистанційні курси

076 Економіка та організація підприємницької діяльності (бакалавр)


Перелік вибіркових навчальних дисциплін перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


 1. Гроші і кредит
 2. Грошово-кредитне регулювання
 3. Грошово-кредитна та банківська система держави
 4. Соціологія кар’єри
 5. Конфліктологія
 6. Ділова іноземна мова
 7. Сучасні проблеми глобалізованого суспільства
 8. Соціально-психологічний тренінг
 9. Релігієзнавство
 10. Культура ділового спілкування 
 11. Етика бізнесу
 12. Міжнародна економіка
 13. Міжнародні економічні відносини
 14. Зовнішньо-економічна діяльність
 15. Фінансова система України
 16. Циркулярна економіка
 17. Бізнес-планування
 18. Економіка праці
 19. Економіка нерухомості
 20. Планування підприємницької діяльності
 21. Економічна безпека підприємства
 22. Підприємництво у сфері послуг
 23. PR в бізнесі
 24. Господарське право України
 25. Митне право України
 26. Трудове право України
 27. Навчальний практикум «Start-Up»
 28. Електронне підприємництво
 29. Аудит
 30. Фінансовий аналіз
 31. Аналіз господарської діяльності
 32. Судово-економічна експертиза
 33. Міжнародне митне право
 34. Міжнародне податкове право
 35. Оцінка вартості бізнесу
 36. Бізнес-діагностика
 37. Масштабування бізнесу
 38. Інституційні засади розвитку державних фінансів
 39. Нейромаркетинг
 40. Інтернет-бізнес
 41. Соціальне підприємництво
 42. Соціальна відповідальність бізнесу

Силабуси вибіркових дисциплін ОП “Економіка та організація підприємницької діяльності


Силабус курсу Аналіз господарської діяльності

Силабус курсу Аудит

Силабус Бізнес-планування

Силабус Бізнес-діагностика

Силабус курсу Господарське право України 2021

Силабус курсу Гроші і кредит

Силабус курсу Грошово-кредитне регулювання

Cилабус курсу Грошово-кредитна та банківська системи держави

Силабус курсу Ділова іноземна мова

Силабус курсу Економіка нерухомості

Силабус Економіка праці

Силабус курсу Електронне підприємницто

Cилабус курсу Етика бізнесу

Силабус курсу Інституційні засади розвитку державних фінансів

Силабус курсу Інтернет-бізнес

Силабус курсу Зовнішньо-економічна діяльність

Силабус курсу Конфліктологія

Силабус курсу Культура ділового спілкування

Силабус курсу Маштабування бізнесу

Силабус курсу Митне право України

Силабус курсу Міжнародні економічні відносини (денна)

Силабус курсу Міжнародні економічні відносини (заочна)

Силабус курсу Міжнародна економіка

Силабус курсу Міжнародне митне право

Силабус курсу Нейромаркетинг

Силабус курсу Оцінка вартості бізнесу

Силабус курсу Підприємницво у сфері послуг

Силабус курсу Релігієзнавство

Силабус курсу Соціальна відповідальність бізнесу

Силабус курсу Соціальне підприємництво

Силабус курсу Соціологія кар’єри

Силабус курсу Соціально-психологічний тренінг

Силабус курсу Судово-економічна експертиза

Силабус курсу Сучасні проблеми глобалізованого суспільства

Cилабус курсу Трудове право України

Силабус курсу Фінансовий аналіз

Силабус курсу Фінансова система України

Силабус курсу Циркулярна економіка

Силабус курсу PR в бізнесі

076 Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності (магістр)


Перелік вибіркових навчальних дисциплін другий (магістерський) рівень вищої освіти спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


 1. Економіка галузевого підприємництва
 2. Управління вартістю бізнесу
 3. Управління проектними ризиками
 4. Митно-посередницькі послуги
 5. Глобальна економіка
 6. Корпоративні фінанси
 7. Медіаграмотність
 8. Управління персоналом
 9. Психологія бізнесу
 10.  Психологія та педагогіка вищої школи
 11.  Психологія управління інноваціями
 12.  Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою
 13.  Філософія економіки
 14.  Цифровий маркетинг
 15.  Тренінг –курс “Моделі розробки проектів за гнучкою та каскадною методологією” (Agile i Waterfall)
 16.  Логістика та ланцюги поставок у підприємництві 
 17.  Інформаційні системи і технології в управлінні проектами
 18.  Управління проектами інформатизації
 19.  Електронні закупівлі 
 20.  Соціальні проекти в підприємницькій діяльності
 21.  Економічне управління підприємницькою діяльністю
 22. Фінансова звітність у підприємницькій діяльності

Силабуси

Силабус курсу Антикризове управління підприємством для ОП Економіка міста та регіону

Силабус курсу Економіка галузевого підприємництва

Силабус курсу Електронні закупівлі для ОП Економіка міста та регіону

Силабус курсу Економіка публічних закупівель для ОП Економіка міста та регіону

Силабус курсу Економічне управління підприємницькою діяльністю

Силабус курсу Електронні закупівлі

Силабус курсу Інформаційні системи і технології в управлінні проектами

Силабус курсу Конкурентоспроможність підприємства для ОП Економіка міста та регіону

Силабус курсу Корпоративна соціальна відповідальність для ОП Економіка міста та регіону, ОП Управління бізнес-процесами на підприємстві

Силабус курсу Корпоративні фінанси

Силабус курсу Логістика та ланцюги поставок у підприємництві

Силабус курсу Медіаграмотність

Силабус курсу Митно-посередницькі послуги

Силабус курсу Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою

Силабус курсу Психологія бізнесу

Силабус курсу Психологія та педагогіка вищої школи

Силабус курсу Психологія управління інноваціями

Силабус курсу Соціальні проекти в підприємницькій діяльності

Силабус курсу Тренінг-курс Моделі розробки проектів за гнучкою та каскадною методологією (Agile Waterfall)

Силабус курсу Управління вартістю бізнесу

Силабус курсу Управління персоналом

Силабус курсу Управління проектами інформатизації 

Силабус курсу Управління проектними ризиками 

Силабус курсу Філософія економіки

Силабус курсу Цифровий маркетинг

Дисципліни

Анотація дисципліни Бiзнес-консалтинг

Анотація дисципліни Бізнес-планування

Анотація дисципліни Економiка та органiзацiя iнновацiйної дiяльностi

Анотація дисципліни Економіка, організація діяльності об’єднань підприємств

Анотація дисципліни Економічна діагностика

Анотація дисципліни Iнновацiйне пiдприємництво та венчурний бiзнес

Анотація дисципліни Комерційна діяльність

Анотація дисципліни Контролінг

Анотація дисципліни Контролінг підприємницької діяльності

Анотація дисципліни Логiстика

Анотація дисципліни Операційна діяльність підприємства та її аналіз

Анотація дисципліни Органiзацiя виробництва

Анотація дисципліни Пiдприємництво у сферi послуг

Анотація дисципліни Потенціал і розвиток підприємства

Анотація дисципліни Соцiальне пiдприємництво

Анотація дисципліни Стратегія підприємства

Анотація дисципліни Тренінг курс Мистецтво презентації

Анотація дисципліни Управління витратами

076 Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності (магістр)

Круглий стіл, Робочі зустрічі та Угоди про співпрацю

Угода про партнерство і співпрацю Вінницький національний технічний університет та УДФСУ

Угода про спіпрацю з Університетом третього віку у Громадкі

Договір з ЮМД Медікал

Угода про співробітництво від ГС Ірпінська агенція розвитку

Угода про співробітництво з ТОВ Кроу БіСі Україна

Міністерство цифрової трансформації України Про участь НПП кафедри економіки підприємства в проєкті YEP

Підсумки круглого столу Антикризове управління імператив сучасної економіки

Угода про співробітництво з СВК Ягідки

Угода про співробітництво з ТОВ Компанія з управління активами ІНЕКО-ІНВЕСТ

Угода про партнерство і співпрацю з Державним університетом Одеська політехніка

Угода про співробітництво від ТОВ УКРАТОМЕНЕРГО

Робоча зустріч Польща 08.06

Угода про академічну співпрацю між Університетом державної фіскальної служби України та Університетом економіки в Бидгощі (Республіка Польща)

Договір про співпрацю УДФСУ та Вища школа Управління і Адміністрації ОПОЛЮ

Угода про співробітництво Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України

Договір про співпрацю з Університетом Молдови

076 Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності (магістр)

Наукові інтереси науково-педагогічного складу кафедри економіки підприємства Університету державної фіскальної служби України представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень з економіки, управління проєктами, підприємствами, підприємництва, маркетингу, стратегії, логістики тощо.

Наукові дослідження на кафедрі здійснюються відповідно до затвердженої теми науково-дослідної роботи кафедри: «Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку», номер державної реєстрації 0119U000718, термін виконання – 2019−2024 рр. (науковий керівник − д.е.н., професор Л.Л. Лазебник).

Отримані результати наукових досліджень орієнтовані на використання в освітньому процесі при підготовці бакалаврів і магістрів за освітньо-професійними програмами  «Управління бізнес-процесами на підприємстві» спеціальності 051 Економіка, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки та «Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування, а також докторів філософії (PhD) за освітньо-науковою програмою «Економіка» спеціальності 051 Економіка Університету ДФС України.

Дисертації, захищені викладачами кафедри:

 1. Лазебник Л.Л., д.е.н., професор. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Тема: «Фінансові та інтеграційні механізми модернізації економіки емерджентного типу», спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, 2010 р. Науковий консультант − В.Г. Бодров, д.е.н., професор.
 2. Бодров В.Г. д.е.н., професор. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Тема: «Економічний неоконсерватизм: зміст, еволюція, взаємозв’язок теорії і політики», спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, 1995 р. Науковий консультант – Васильєва Р.Х., д.е.н., професор.
 3. Ляшенко Г.П., к.е.н., професор. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Фінансові методи державного регулювання розвитку економіки», спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит, 2000 р. Науковий керівник − О.Д. Василик, д.е.н., професор.
 4. Гурочкіна В.В., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Тема: «Фінансові та інтеграційні механізми розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці», спеціальність 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2020 р. Науковий керівник − М.П. Войнаренко, д.е.н., професор.
 5. Калач Г.М., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Оренда як форма реалізації власності», спеціальність 08.00.01 − економічна теорія та історія економічної думки, 1993 р. Науковий керівник – М.Д. Діденко, к.е.н., професор.
 1. Мельничук Г.С., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Бюджетно-податкові механізми захисту вітчизняних товаровиробників», спеціальність 08.00.08 − гроші, фінанси і кредит, 2012 р. Науковий керівник − В.М. Мельник, д.е.н., професор.
 2. Піжук О.І., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Державне регулювання гендерних процесів в соціально-економічному розвитку України», спеціальність 08.00.03 − економіка та управління національним господарством, 2010 р. Науковий керівник − Г.П. Ляшенко, к.е.н., професор.
 3. Слюсарева Л.В., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Економічний механізм соціально-етичного маркетингу сільськогосподарських підприємств», спеціальність 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2009 р. Науковий керівник − А.В. Чупіс, д.е.н., професор.
 4. Марченко О.І., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Податкове стимулювання інноваційної діяльності підприємств», спеціальність 08.00.08 − гроші, фінанси і кредит, 2010 р. Науковий керівник − В.М. Опарін, д.е.н., професор.
 5. Ткаченко В.В., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Вплив системи оподаткування на економічні результати діяльності підприємств», спеціальність 08.00.08 − гроші, фінанси і кредит, 2012 р. Науковий керівник − В.Ф. Беседін, д.е.н., професор.
 6. Ружинська Н.О., к.е.н., доцент. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема: «Державне регулювання розвитку житлово-комунального господарства», спеціальність 08.00.03 − економіка та управління національним господарством, 2015 р. Науковий керівник – А.В. Лісовий, д.е.н., професор.

076 Економіка та організація підприємницької діяльності (бакалавр)

Звіт про результати акредитаційної експертизи ОП Економіка та організація підприємницької діяльності

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОП Економіка та організація підприємницької діяльності

Наказ про призначення експертної групи 076 бакалавр

Відомості про самооцінювання ОП Економіка та організація підприємницької діяльності

Опитування випускників за ОП Економіка та організація підприємницької діяльності

Опитування роботодавців за ОП Економіка та організація підприємницької діяльності

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу в УДФСУ. Атмосфера в освітньому середовищі Університету

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу в УДФСУ. Оцінка освітньої діяльності Університету

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу в УДФСУ. Оцінка освітнього процесу

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу в УДФСУ. Забезпечення академічної доброчесності в Університеті

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ОПП "Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності" .

Збiрник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Том 2 (2016)

Збiрник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 1 (2018)

Збiрник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 2 (2018)

Збiрник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 1 (2019)

Збiрник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 2 (2019)

Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва Частина 1 (2020)

Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва Частина 2 (2020)

Збiрник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 1 (2017)

Збiрник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 2 (2017)

Збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Том 1 (2016)

Програма ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні 2018

Програма ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні 2019

Програма Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні 2017

Програма IV Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва 2020

Огляд середньострокових та довгострокових стажувань

НПП кафедри економіки підприємства

за освітньо-професійною програмою 076 «Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності»

Науково-педагогічні працівники регулярно займаються саморозвитком:

 • У 2021 р. за спеціалізацією наукових проектів у березні-травні 2021 р. пройшли міжнародне стажування Бодров В.Г. та Гурочкіна В.В. за темою «Міжнародна кар’єра науковця та управління науковими проектами» від CEASC Центрально Європейська Академія навчань та сертифікації.
 • Професійне стажування відповідно до проблематики дисциплін, які викладають на освітньо-професійній програмі 076 «Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності» науково-педагогічні працівники пройшли д.е.н., доценти Гурочкіна В.В. та Слюсарева Л.В. у 2020-2021 н.р підтвердили власний рівень володіння іноземною мовою (англійською) за рівнем В2.
 • Впродовж 2 семестру 2020-2021 н.р. гарант ОП стажувалась у «European Studies in Social Cultural Sphere» Jean Monnet.
 • Науково-педагогічні працівники освітньої програми проходять короткострокові та довгострокові стажування. Так, у 2020-2021 н.р. короткострокові стажування пройшли викладачі ОП Слюсарева Л.В та Калач Г.М. (стажування CEASC «Проєктний підхід та грантове фінансування в діяльності сучасного закладу освіти»). Та багато іншого….
 • Крім того, науково-педагогічні працівники приймають участь у середньострокових та довгострокових навчальних програмах Київської школи економіки, а саме: Слюсарева Л.В. взяла участь у середньостроковій програмі «Економіка, ринки та аналіз даних» (2018 р.), Лазебник Л.Л., Гурочкіна В.В. взяли участь у програмі «Управління публічними фінансами» (у 2020-2021 н.р. та 2019-2020 н.р. відповідно).

Запрошуємо усіх бажаючих на студентську науково-практичну конференцію

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ»  Відбудеться 19 травня 2022 р. з 14.30 за он0лайн покликанням: 14.30 – 14.40 Вступне слово в.о. завідувача кафедри психології, педагогіки та соціології Ірини Пєтухової 14.40 – 15.00 Наталія Макієнко, практичний психолог, травма-терапевт «Міжнародні протоколи екстреної психологічної допомоги особистості в умовах війни» 15.00 – 15.15 Олександра Кулій, здобувач вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» «Синдром вцілілого: як позбутися» 15.15 – […]

Храм Святого Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Податкового, перейшов до Православної Церкви України

Вітаємо прихожан храму Миколая Чудотворця з виходом з УПЦ МП! Хто з ірпінців не знає чи хоча б раз не був у чудовому храмі св. Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Державного податкового університету! Храм було побудовано у 1999 році. З того часу для багатьох він став місцем духовної сили, душевного спокою, нових знань. Сюди […]

Відкрите лекційне заняття

13 травня 2022 року для здобувачів нашої кафедри відбулось відкрите лекційне заняття на тему «Програми корпоративної соціальної відповідальності: основи впровадження та звітності». Заняття проведено д.е.н., доцентом, професором кафедри соціальної філософії та управління Ховрак Інною Вікторівною. Під час лекції слухачі ознайомились із  – ключовими документами для формування політики корпоративної соціальної відповідальності,  – етапами розробки та реалізації […]

Наукова активність викладачів кафедри фіскального адміністрування

11 травня 2022 року кафедра фіскального адміністрування представляла ФПСОА та Державний податковий університет з доповідю «ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ» на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичній конференції, що проходила в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне). Кафедру фіскального адміністрування Факультету податкової справи, обліку і аудиту було представлено в особі д.е.н., професора Ізмайлова Ярослава Олексійовича з доповіддю та презентацією. В […]
Всі новини та анонси

УВАГА! МЕДИКАМЕНТИ! ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА!

Потребуєш медикаменти? Телефонуй +380639579339 (Георгій). Державний податковий університет є центром поширення медичної гуманітарної допомоги. Велика подяка нашим волонтерам та благодійним організаціям, що своєю щирою працею забезпечують жертв війни медикаментами: БО «Інвестуй в майбутнє України» БФ «Фонд громади «Приірпіння» Галина Дідківська, в.о. завідувача кафедри кримінальної юстиції ДПУ Тетяна Лаговська, керівник БФ «Фонд громади Приірпіння» Олександр Коваленко, […]

Відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова»

23 травня 2022 року о 09.55 відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова» для студентів академічних груп ПБ-21-4, ПБ-21-5, ПБ-21-6, ПБ-21-7 з теми «Культура усного професійного спілкування». Лекцію проводить доктор філологічних наук, доцент,  професор кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій Сукаленко Тетяна Миколаївна. Вхід за покликанням: https://meet.google.com/ozp-puag-czs Запрошуємо всіх охочих!

Податковий запрошує до докторантури

Державний податковий університет запрошує на вступ до докторантури у 2022 році на денну форму навчання. В університеті відкрито докторантуру з таких спеціальностей ​051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 081 Право. Документи можна подати з 10.05.2022 до 30.05.2022. Зарахування претендентів до 01.10.2022. За додатковою інформацією звертатися за телефоном 097-391-85-98 (відділ […]

Про смс повідомлення для учасників НМТ

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ НМТ: НЕ ПРОПУСТІТЬ СМС-ПОВІДОМЛЕННЯ Упродовж найближчих двох-чотирьох днів, особи, які створювали реєстраційні картки учасників ЗНО, отримають смс-повідомлення від Centr_ZNО, де буде зазначено прізвище потенційного учасника національного мультипредметного тесту, а також логін та пароль – дані для входу на Інформаційну сторінку. https://bit.ly/3vC8kfg Більше тут https://bit.ly/3yfrt8R