В 1997 році рішенням Вченої ради Українського фінансово-економічного інституту на базі кафедри суспільних дисциплін було створено кафедру гуманітарних дисциплін, яка у 2000 р. була реорганізована у кафедру філософії та соціології, а згодом у кафедру філософії та політології.

У різні роки кафедру очолювали: к.ф.н.Тихоненко В.Д., д.ф.н. Недюха М.П., к.ф.н. Ібрагімов М.М., к.іст.н. Вілента І.В.

З 2006 р. кафедру очолює Любов Сергіївна Воробйова, доктор філософських наук, професор. Воробйова Л.С. має понад 120 наукових публікацій, автор 2-х одноосібних монографій: «Людина в умовах глобальних викликів: філософсько-освітній аналіз» (2011), «Людський вимір глобалізації освіти» (2015) та 3-х колективних монографій «Проблеми гуманітарного навчання та виховання у вищому закладі освіти» (2010), «Постреформізм та розвиток» (2013), «Соціогуманітарне знання як основа формування нової освітньої парадигми для глобального «суспільства знань» (2017).

За результатами наукових конференції, круглих столів, симпозіумів опубліковано 70 тез доповідей з проблем соціальної філософії, глобалізації, філософії освіти та філософії права, зокрема Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика фінансових перетворень в умовах посилення взаємозалежності національних економік» (2010), Міжнародної науково-практичної конференції до 90-річчя навчального закладу «Україна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку» (2011), Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові та соціально-політичні проекти модернізації суспільства в умовах відновлення економічного зростання» (2011), Міжнародного російсько-українско-польского наукового симпозіуму «Европейская и евразийская международные зкономические интеграции: сравнительный анализ» (2014), Міжнародного симпозіуму «Большая Европа сегодня: общее, различное, взаимное» (2016), Міжнародної наукової конференції «Сучасні виклики європейської безпеки» (2016), Міжнародного науково-практичного форуму «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності» (м. Варна (Болгарія), 2017).

Обов’язки заступників завідувача кафедри виконують Наталя Юріївна Громакова, кандидат історичних наук, доцент та Христокін Геннадій Володимирович, кандидат філософських наук, доцент.

Сьогодні на кафедрі працює 7 науково-педагогічних працівників, серед них – 2 доктора філософських наук: професори Л.С. Воробйова та І.В. Богдановський; на посадах доцента працюють 5 кандидатів наук: Н.Ю. Громакова, О.Б. Готра, І.М. Мухін, Г.В. Христокін, Т.Г. Левченко. У штаті кафедри працюють провідні фахівці Сіпачова Т.В., Басалаєва Л.М.

Стратегія кафедри спрямована на реалізацію гуманітарної складової підготовки фахівців державної фіскальної служби України; на формування гармонійно розвиненої особистості з широким світоглядом, розвиненим інтелектом, високим рівнем загальної і правової культури; на адаптацію сучасної молоді до суспільних трансформацій в умовах глобалізованого світу.

Основними напрямами реалізації стратегії кафедри є здійснення навчально-виховної та наукової діяльності в галузі філософських, політологічних та історичних студій.

Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри філософії та політології спрямована на дослідження актуальних проблем у галузі філософських, політичних та історичних наук і здійснюється згідно з комплексним планом діяльності структурного підрозділу, який щорічно затверджується на засіданні кафедри.

У 2017 році науково-педагогічними працівниками кафедри під керівництвом д.ф.н., професора Воробйової Л.С. було завершене наукове дослідження за темою «Трансформації соціогуманітарного знання на початку ХХІ ст. в Україні та світі», затвердженою Вченою радою Національного університету ДПС України 27 жовтня 2011 р. (№ державної реєстрації 0112U001184).

Узагальненням результатів дослідження стала монографія «Соціогуманітарне знання як основа формування нової освітньої парадигми для глобального «суспільства знань» (автори – Богдановський І.В., Воробйова Л.С.).

За результатами науково-дослідної роботи науково-педагогічними працівниками кафедри було:

 • захищено 3 дисертаційних дослідження (Воробйова Л.С. Антропологічний вимір глобалізаційних процесів: філософсько-освітня рефлексія: дис. … доктора наук: 09.00.03 – філософія освіти (2013 р.); Богдановський І.В. Феномен нетрадиційної релігійності: філософський та соціально-психологічний аналіз: дис. … доктора наук: 09.00.11 – релігієзнавство (2013 р.); Левченко Т.Г. Концепт віри в європейській традиції: дис. … кандидата наук: 09.00.11 – релігієзнавство (2015 р.);

Апробація і практичне застосування результатів дослідження відбувалася на наукових конференціях та інших комунікативних заходах (139). За цей період кафедрою філософії та політології були проведені наукові заходи:

 • Міжнародний круглий стіл «Украина и Россия, Россия и Украина: особость, общность и совместность.
 • Экзистенциальная историческая драма» (20 травня 2013 р., м. Ірпінь, НУДПСУ);
 • Міжнародний круглий стіл «Діалог і партнерство цивілізацій» (18 вересня 2013 р., м. Ірпінь, НУДПСУ);

 • Всеукраїнський круглий стіл «Проблеми конституційного устрою сучасної України» (13 листопада 2015 р., м. Ірпінь, НУДПСУ; спільно з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України; Всеукраїнською соціологічною службою);

Науково-методичний семінар «Проблеми викладання дисциплін соціогуманітарного циклу в умовах реформування вищої освіти» (листопад 2015 р., м. Ірпінь, НУДПСУ);

Всеукраїнський круглий стіл «Реформація як чинник ціннісно-світоглядних трансформацій суспільства» (13 березня 2017 р., м. Ірпінь, УДФСУ);

 • Всеукраїнський круглий стіл «Стратегії розвитку українського суспільства: науковий дискурс» (11 грудня 2017 р., м. Ірпінь, УДФСУ; за участю народного депутата України Сергія Тарути і провідних науковців УДФСУ, КНУ ім. Т. Шевченка, Інституту економіки та прогнозування НАН України, національної академії державного управління при Президенті України, представників Комітету ВР України з питань фіскальної політики, представників громадських організацій).

Одним з головних напрямків роботи науковців кафедри є керівництво науково-дослідною діяльністю студентів та курсантів. З метою апробації результатів наукової діяльності членів НТСК в 2004 р. було започатковано проведення щорічної студентської наукової конференції «Академія молода», яка з 2015 р. проводиться як Всеукраїнська студентська конференція.

Проблематика, що обговорюється на дискусійних майданчиках, – це категорія миру як вищої соціальної цінності, проблеми та перспективи вітчизняного державотворення, формування ціннісно-світоглядних орієнтирів сучасної молоді, становлення громадянського суспільства в Україні тощо. Пленарні та секційні засідання демонструють високий рівень активності учасників, формують навички наукової дискусії та апробації отриманих результатів молодими науковцями. Крім того, участь студентів та курсантів УДФСУ у діяльності НТСК кафедри демонструє зацікавленість молоді проблематикою соціогуманітарного спрямування і формування нового простору комунікації, зокрема з використанням Інтернет-технологій.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над підвищенням власного професійного рівня та вдосконаленням навчально-методичних комплексів. Так, доцент Громакова Н.Ю. розробила авторський курс «Історія України: європейський вимір»; доцент Христокін Г.В. підготував навчально-методичний комплекс і навчальний посібник з дисципліни «Основи християнської культури».

За останні 3 навчальні роки викладачами кафедри були видані 3 монографії, 3 навчальні посібники, 28 наукових публікацій у фахових виданнях, 5 з яких – міжнародні та 37 – в інших виданнях.

Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у 39 науково-практичних конференціях, круглих столах, симпозіумах, 28 з яких – міжнародні.

К.філос.н. Христокін Г.В. пройшов інтернатуру в міжнародній програмі «Європейський союз та Візантія – культурна спадщина, історія і перспективи» у     м. Вільнюс (Литва). Д.філос.н Воробйова Л.С. взяла участь у міжнародному видавничому проекті Педагогічного університету м. Кракова (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Польща). К.і.н. Громакова Н.Ю. та к.і.н. Готра О.Б. взяли участь у роботі українсько-німецького методологічного семінару «Історична наука в умовах викликів сьогодення: глобальна історія і національні наративи», організованого Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка спільно з представництвом Friedrich Naumann Stiftung FÜR DIE FREIHEIT.

На базі кафедри діють студентські наукові гуртки – «Місце неприсутності» (керівник – к.філос.н., доцент Мухін І.М.); «Школа критичного мислення» (керівник – к.і.н., доцент Готра О.Б.); дискусійний клуб «Почути іншого» (керівник – к.політ.н., доцент Гордієнко М.Г.). Члени НТСК кафедри на своїх засіданнях поєднують традиційні й інноваційні форми наукової комунікації, мають можливість обговорити проблеми штучного інтелекту, есхатології економічної цивілізації, права у системі влади, прав людини і проблем гуманізації суспільних відносин, кризи світової цивілізації тощо. Доступність і зручний формат дискусії сприяють популяризації соціогуманітарної проблематики серед молоді, розширенню її ціннісно-світоглядних орієнтирів.


З 2016 року студенти УДФСУ беруть участь у студентському турнірі з філософії, що проводиться на базі Київського університету ім. Бориса Гринченка. 28-29 листопада 2016 р. студенти Колосов Олександр, Браунагель Андрій, Плахотнюк Володимир вперше взяли участь у Міжнародному студентському турнірі з філософії, де впевнено здобули І командне місце серед студентів філософських спеціальностей українських вузів. Науковими керівниками призерів були професор Богдановський І.В., доценти Христокін Г.В. та Левченко Т.Г.

Переможцями у різних номінаціях ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з політології  ставали студенти Сперисенко Микола, Тесляр Максим, Новохатько Ольга (наукові керівники: доцент Гордієнко М.Г. та ст.викладач Трачук В.О). Курсант факультету податкової міліції Бойко Віктор у 2013 р. посів ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України (науковий керівник доцент Громакова Н.Ю.).  У 2013 р. студенти юридичного факультету Кулик Артур, Д’яков Микола, Якимчук Людмила (науковий керівник доцент Готра О.Б.) стали переможцями ІІ Всеукраїнського студентського турніру істориків.

Студентки університету Воробей Ганна (2014 р.) і Софронова Альбіна (2016 р.) були відзначені грамотами у номінації «За кращий виступ учасника – не філософа» у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії. У 2015 р. студентка Якубович Вікторія була відзначена грамотою за участь у  ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії (науковий керівник призерів доцент Христокін Г.В.).

Протягом 2015-2016 н.р. кафедрою філософії та політології ініційовано зустрічі професорсько-викладацького складу та студентства з представниками наукової, політичної, творчої інтелігенції Любомиром Гузаром

Левком Лук’яненком

Сергієм Тарутою

Володимиром Фесенком

Тарасом Березовецем та іншими видатними особистостями сучасності.

Колектив кафедри має тісні зв’язки  з вітчизняними академічними та освітніми установами – Інститутом філософії ім. Г. Сковороди НАН України, Інститутом вищої освіти АПН України, Національним університетом внутрішніх справ України, Філософсько-економічним товариством при КНУ імені Тараса Шевченка, Українським філософсько-економічним товариством та успішно співпрацює з колегами з вузів Литви, Білорусі, Польщі.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання на всіх освітніх рівнях підготовки:

 • на першому (бакалаврському) рівні викладаються дисципліни: «Історія України: європейський вимір»; «Філософія»; «Логіка»; «Релігієзнавство»; «Основи християнської культури»; «Політологія»; «Політологія (модуль 1 «Політологія»; модуль 2 «Основи демократії»)»;
 • на другому (магістерському) рівні викладаються дисципліни: «Філософія економіки»; «Філософія права»;
 • на третьому (PhD) рівні викладається дисципліна: «Філософія науки».

На 2017-2022 рік кафедрою заплановано наукове дослідження на тему «Різноманіття форм духовної культури: український та європейський виміри». В рамках виконання кафедральної НДР заплановані підготовка монографії та захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук доцента кафедри Христокіна Г.В. Колектив кафедри бажає успіхів йому в цьому.

Інформація про кафедру журналістики, української словесності та культури

Кафедра  журналістики, української словесності та культури має свою давню історію, традиції, що сягають часів талановитих педагогів Галини Олексіївни Сахути, Олександри Яківни Луценко, які тривалий час очолювали в Ірпінському індустріальному технікумі (а згодом  – коледжі) циклову комісію з української мови та літератури. Після реорганізації коледжу в Український фінансово-економічний інститут було створено кафедру мови та літератури, якою з 1997 до 2006 року завідувала кандидат філологічних наук, доцент Наталія Іванівна Зикун.

З 2006 до 2016 року кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент, радник державної податкової служби ІІ рангу Інна Веніамінівна Зайцева.

З 2016 року на чолі кафедри української словесності та культури стала доктор наук із соціальних комунікацій, професор Наталія Іванівна Зикун. З її ініціативи та завдяки напруженій та плідній праці колективу кафедри у 2017 році вдалося отримати ліцензію МОН України на право підготовки здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання за спеціальністю 061 «Журналістика». У квітні 2018 року кафедру

української словесності та культури було перейменовано в кафедру  журналістики, української словесності та культури.

Обов’язки заступника завідуючого кафедри виконує кандидат педагогічних наук, доцент Олена Петрівна Калита.

Навчально-виховний процес забезпечують 1 професор, 11 доцентів та 1 старший викладач.

Провідна мета роботи викладачів кафедри: формування у студентів національної свідомості, високої мовної компетентності у професійному спілкуванні, прищеплення любові до духовної спадщини українського народу; розвиток творчих здібностей студентської молоді.

Творчий пошук колективу кафедри набуває більшої цілеспрямованості завдяки проведенню щорічних наукових заходів: Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі», Міжнародний науково-практичний семінар «Тенденції та перспективи формування професійної лексики», засідання за круглим столом «Світ українського слова».

Про науковий доробок викладацького складу кафедри свідчить видання навчальних посібників «Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів», «Культура фахового мовлення працівників податкової служби», «Українська мова і література для вступників до Національного університету ДПС України», «Українська мова для вступників до Київського фінансово-економічного коледжу НУДПСУ», «Масово-роз’яснювальна робота в діяльності ДПС».

Прагнучи удосконалити культуромовний рівень студентів, викладачі кафедри щороку проводять І етап Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика, І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка, Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

На базі кафедри працює Клуб економічної журналістики, проводяться творчі зустрічі з майстрами слова, відомими журналістами, телеведучими, майстер-класи. Кафедра співпрацює з місцевими ЗМІ – газетою «Ірпінських вісник», телестудією «ITV». Студенти – майбутні журналісти беруть активну участь у форумах, фестивалях, гідно представляючи кафедру.

Кафедра журналістики, української словесності та культури – це колектив однодумців, які спільними зусиллями підносять педагогічну науку на високий сучасний рівень.

КАФЕДРА СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Загальна характеристика

180928 4364-

Історія створення кафедри бере свій початок з 1975 року. До 1996 року вона функціонувала як циклова комісія. З 1996 року її було перейменовано в кафедру іноземних мов. У 2006 році вона отримала назву кафедра сучасних європейських мов.

Першим завідувачем кафедри з 1996 по 1997 рр. була Людмила Михайлівна Яценко, кандидат педагогічних наук, доцент.

З 1997 по 1999 рр. обов’язки завідувача кафедри виконувала Любов Михайлівна Гаращенко, ст. викладач кафедри.

З 1999 по 2003 рр. кафедру очолювала Лариса Василівна Чайка, кандидат філологічних наук, доцент.

З 2003 по 2006 рр. завідувачем кафедри була Галина Степанівна Скуратівська, кандидат педагогічних наук, доцент.

З 2006 року кафедру сучасних європейських мов очолює кандидат педагогічних наук, професор Людмила Володимирівна Онучак.

Склад кафедри нараховує 19 науково-педагогічних працівників, з них: кандидатів наук – 11, старших викладачів – 8. Базова освіта викладачів та їх дисертаційні роботи і публікації відповідають профілю кафедри та дисциплінам, які викладаються.

Головна функція кафедри. Кафедра сучасних європейських мов функціонує в складі Навчально-наукового інституту гуманітарних наук Університету державної фіскальної служби України і забезпечує мовну підготовку здобувачів вищої освіти, які мають володіти комплексом сучасних теоретичних і практичних знань та умінь за обраною спеціальністю. 

Основна мета діяльності кафедри. Оскільки Україна заявила про свій намір стати рівноправним партнером у рамках Болонського процесу, то українські виші мають здійснювати освітній процес відповідно до європейських стандартів володіння іноземною мовою і формувати у студентів іншомовну комунікативну компетенцію на рівні незалежного користувача (В2), який є стандартом для ступеня бакалавра та на рівні досвідченого користувача (С1) для ступеня магістра, що відкриє додаткові можливості для університету приєднатися до європейського простору вищої освіти у якості рівноправного партнера, а також забезпечити стан справ, коли університет зможе в подальшому розвиватися як міжнародний освітній центр.

Стратегія розвитку кафедри спрямована на досягнення поставленої мети відповідно до сучасних вимог і тенденцій освітнього процесу і полягає у підвищенні ефективності та якості науково-дослідницької, навчально-методичної та виховної роботи за рахунок застосування вітчизняного і зарубіжного досвіду, загальноєвропейських вимог до мовної освіти та продовження впровадження інноваційних технологій навчання.

У 2019 році кафедра отримала ліцензію на підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що дає право здійснювати набір на базі повної загальної середньої освіти та на базі здобутого освітнього рівня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 035 «Філологія» ОПП «Германські мови та літератури (переклад включно)».

 З метою розповсюдження інформації про спеціальність 035 «Філологія» кафедрою плануються наступні профорієнтаційні заходи:

– налагодити співпрацю зі школами з поглибленим вивченням іноземних мов Ірпінського регіону та Київщини;

– запросити потенційних абітурієнтів на День відкритих дверей 29.02.2020, День гостинності 28.03.2020; 

– популяризувати майбутню спеціальність серед студентів УДФСУ; 

– розмістити оголошення про події в УДФСУ на веб-сторінці кафедри сучасних європейських мов в соціальних мережах;

– проводити індивідуальні та групові консультації  учнів ЗОШ та їх батьків щодо вибору професії філолога (перекладача).

Наша співпраця. 

 1. Договір про співпрацю з кафедрою гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ №1 від 04.04.2016 року. 
 2. Договір про співпрацю з кафедрою іноземних мов Національної академії внутрішніх справ №2 від 14.04.2016 року. 

Відповідно до умов договорів налагоджена співпраця в напрямку навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи кафедр та взаємного обміну досвідом з метою поліпшення якості підготовки фахівців, закріплення теоретичних знань та їх практичного застосування. Проведені спільні конференції, круглі столи, семінари тощо. 

У 2019 р. продовжена співпраця з Міжнародним мовним центром ((ILC) щодо підвищення якості викладання англійської мови. Відбулася зустріч з Генеральним директором  Юрієм Корфом та Менеджером Міжнародного Мовного Центру Тетяною Халімон, які окреслили проблему складання Міжнародних мовних іспитів, зокрема Кембріджських, яка надзвичайно актуалізувалася, оскільки соціальну і професійну мобільність фахівця будь-якої галузі можна реалізувати завдяки підняттю РВМ до рівня досвідченого користувача (В2) та незалежного користувача (С1), скориставшись міжнародними освітніми програмами.

У 2019 р. Онучак Л.В., к.пед.н., доцент, Савченко А.П., к.пед.н., доцент, Пернарівська Т.П., к.пед.н., доцент, поновили членство в асоціації викладачів англійської мови як іноземної ІTEFL Ukraine і готуються до участі у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції асоціації викладачів англійської мови IATEFL Ukraine.

Пернарівська Т.П., к.пед.н., пройшла стажування у Вищій соціально-економічній школі м. Пржеворська задля вивчення міжнародного науково-педагогічного досвіду, ознайомлення з методами та організацією освітнього процесу у Вищій соціально-економічній школі ( 2018 р., м. Пржеворськ, Польща).

Опубліковані наукові праці у зарубіжних виданнях, які індексуються науко метричними базами SCOPUS, Web of Science Core Collection:

  1.  Пернарівська Тетяна Петрівна. “Grammar translation and direct methods in teaching English in the educational institution with specific conditions of study.”The Journal of Social Sciences Research Special Issue. 5, pp: 529-534, 2018 ISSN(e): 2411-9458, ISSN(p): 2413-6670 ( SCOPUS).
  2. Нечаюк Інна Олексіївна. Innovative approaches to testing and teaching  English for Specific Purposes. Computer assisted language learning via computer-Assisted language testing Marnanimitas/ Journal of Interdisciplinary Research. 2018 (Web of Science Core Collection).

Протягом 2019 р. викладачі кафедри взяли участь у роботі 24 міжнародних конференціях та всеукраїнських науково-комунікативних заходах (конференції, круглі столи, семінари).

Інноваційні технології навчання. 

Введено в дію навчальний програмно-методичний комплекс ELanTeS. www – (Electronic Language Teaching System). Ця технологія дозволяє створювати комп’ютерізовані навчальні курси згідно програм та систематично використовувати їх на кожному занятті для індивідуального навчання всіх студентів у групі. Впроваджено модель змішаного навчання (blended learning), яка передбачає, що всі матеріали практичних занять доступні студентам та можуть використовуватися для самостійного навчання. Колектив кафедри розробив і впровадив в освітній процес мультимедійні версії навчальних посібників  у програмному середовищі ELanTeS www: “English for Students of Economics”,“English for Students of Finance”,“English for Law Students”, “Grammar for Students of Economics”, “Grammar for Law Students”, “English for Law and Communication“ та інші. 

Запроваджена дистанційна форма навчання з предметів кафедри на основі платформи MOODLE. Члени кафедри (Онучак Л.В., Савченко А.П.,  Волкова Л.В., Нечаюк І.О., Пернарівська Т.П., Дячук О.В.) пройшли  курси підвищення кваліфікації. Отримали необхідні знання з технології розробки дистанційних курсів, що сприятиме удосконаленню освітнього процесу на кафедрі.

Кафедрою розроблено навчально-методичні комплекси з таких дисциплін:  «Вступ до мовознавства та перекладознавства», «Ділова іноземна мова», «Друга іноземна мова»,  «Іноземна мова» [англійська], «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» [англійська, німецька], «Іноземна мова (поглиблене вивчення)» [англійська], «Іноземна мова зі спеціальності», «Культурні та правові аспекти перекладу», «Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови», «Латинська мова», «Основи класичної філології», «Основи прикладної лінгвістики», «Основи теорії мовної комунікації», «Основна іноземна мова»,  «Практика наукового та ділового спілкування» [англійська], «Практика перекладу з першої іноземної мови», «Семантико-стилістичні проблеми перекладу фахових текстів», «Теорія і практика перекладу», «Теорія і практика письмового та усного перекладу». НМК складається з робочої програми навчальної дисципліни, методичних рекомендацій до практичних занять, виконання самостійної та індивідуальної роботи. Розроблені рекомендації допоможуть студентам вивчити іноземну мову та удосконалити наявні вміння та навички володіння іноземною мовою.

Клуби знавців іноземних мов, різнорівневі курси, які проводять викладачі: на базі кафедри працює «Клуб філологів-ерудитів» для студентів спеціальності 035 «Філологія» (спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)»; курси для студентів, курсантів, викладачів з англійської та китайської мов; курси англійської мови для абітурієнтів; клуб знавців англійської мови «English Literature Club»; клуб знавців німецької мови «Jugend»; поетичний клуб «Alter Ego». Кафедра співпрацює з Міжнародним мовним центром (ILC) в частині підготовки до складання іспиту FCE на рівень В2 для працівників університету з отриманням сертифікату від Кембріджу, проводить консультації, готує студентів до складання PET (Рівень В1).

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Загальна характеристика

Кафедра психології та соціології створена на базі кафедри психології та педагогіки (наказ від 11 вересня 2002 року № 1790). На сьогодні кафедра забезпечує викладання соціально-психологічних дисциплін у всіх навчально-наукових інститутах та здійснює підготовку спеціалістів за спеціальністю 053  «Психологія».

У 2002–2005 роках кафедру очолював Сергій Дмитрович Максименко, доктор психологічних наук, професор, академік Академії педагогічних наук України. 

В різні роки кафедру очолювали:

 • Олена Василівна Чуйко, кандидат психологічних наук;
 • Віктор Миколайович Щербина, доктор соціологічних наук, доцент;
 • Таїсія Анатоліївна Ткачук, кандидат психологічних наук, доцент;
 • Надія Василівна Ківенко, доктор філософських наук, професор.

У 2011 році кафедра перейменована в «кафедру психології та соціології».

З 1 вересня 2015 року по даний час кафедру очолює ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА ЛЬОВКІНА, доктор філософських наук, професор.

Навчальну роботу кафедри забезпечують 13 співробітників, із них – 2 доктори наук, професори; 7 кандидатів наук, із яких 5 доцентів, 2 старших викладача, які працюють над написанням дисертаційних досліджень, а також завідувач навчальної лабораторії та фахівець кафедри.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ДФС УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  «ПСИХОЛОГІЯ»

(денна та заочна форма навчання)

           

Підготовка здійснюється:

– на основі повної загальної середньої освіти (4 роки);

Вступники повинні мати Сертифікати УЦОЯО 2018, 2019 (крім іноземної мови) та 2020 років із наступних предметів:

 • Українська мова та література
 • Математика (профільний)
 • Біологія або іноземна мова

– на основі ОКР «Молодший спеціаліст» вступають на 2 курс і навчаються 3 роки;

– на основі раніше здобутої вищої освіти, на 2 курс і навчаються 3 роки;

– ті, хто закінчив 1 курс будь-якого вишу, але з різних причин хоче змінити фах. Без ЗНО.

Вступники повинні скласти: додаткове фахове вступне випробування (якщо не суміжна спеціальність), фахове вступне випробування (психологія). 

Наша адреса: вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201; їхати з м. Києва зі ст. м «Академмістечко» маршрутним таксі № 379, №422 до зупинки «Університет».  

Контакти: тел. (04597) 603-20 
Е-mail: kaf_psihol_soc@ukr.net

Нас можна знайти в аудиторіях: 701С кабінет завідувача кафедри психології та соціології, 702С навчально-методичний кабінет кафедри психології та соціології, 709С викладацька кафедри психології та соціології.

Кафедра податкової політики УДФСУ видала монографію “Імплементація європейських цінностей та технологій оподаткування в Україні”

Кафедра податкової політики Університету державної фіскальної служби України випустила монографію “Імплементація європейських цінностей та технологій оподаткування в Україні”. Монографія містить дослідження комплексу актуальних тем, пов’язаних з імплементацією європейських цінностей та технологій оподаткування в Україні. У процесі виконання науково-дослідної теми розкрито соціально-перерозподільну функцію оподаткування; фіскально-адміністративні технології в Євросоюзі; напрями вирішення проблеми виведення прибутку в офшори; досвід […]

27 травня відбулася «Meeting with CGMA Emerging Leaders Competing teams (students and mentors)» від СІМА

Мали честь брати участь в онлайн-зустрічі з координаторами СІМА щодо умов участі студентів у конкурсі CGMA Emerging Leaders Competition та презентували  назва університету.   Учасниками конкурсу є 96 команд з 7 країн!На зустрічі були присутні капітани команд від нашого університету та наставник команд Мазіна Олександра Іванівна к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку. Від Університету державної […]

Кафедра податкової політики приймала захисти звітів про проходження виробничої практики бакалаврату

1 червня 2020 року на кафедрі податкової політики Навчально- наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи відбувся захист Звітів про проходження виробничої практики в режимі он-лайн, за допомогою сервісу «MOODLE».  Студенти групи ОБА-16-1  по закінченню проходження практики  успішно захистили свої роботи та змогли поділитися враженнями від перебування, під час проходження практики, в теплій та дружній атмосфері всіх регіональних управлінь […]

Відкриті лекційні заняття викладачів кафедри податкової політики

Кафедра податкової політики Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи Університету ДПСУ, не зважаючи на продовження заходів карантину, продовжує активну роботу в тандемі зі своїми студентами. Завдяки існуючому сервісу в системі «MOODLE», викладачами кафедри в режимі он-лайн були проведені відкриті лекційні заняття з предметів: 21 травня 2020 року –  Кашпур Л.М., к.н.держ.упр.. Дисципліна: «Податкова система». Тема заняття: «Ознайомлення з роботою Автоматизованої […]
Всі новини та анонси

Увага! Оновлено ціни на навчання!

  Шановні здобувачі вищої освіти 2017-2019 років набору, які навчаються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб! Інформуємо, що з 01.09.2020 року відбудеться підвищення розміру плати за навчання на офіційно визначений рівень інфляції за 2019 рік згідно наказу №215 від 07.02.2020 року.

Відбудеться День зустрічі з випускниками у режимі он-лайн

    Дорогі випускники усіх років! Ніщо не завадить нам з вами традиційно зустрітися у перші вихідні червня, щоб разом прогулятися студентськими роками і згадати найприємніші моменти, пов’язані із навчанням у нашому університеті! Отже, на вас чекають: Що: звернення та вітальне слово ректора університету Павла Пашка та звернення до випускників Голови ради ветеранів університету Олександра […]

Kasta проводить конкурс студентських есе

  Активну й талановиту молодь запрошуємо взяти участь у конкурсі студентських есе «Карантин і криза – виклик або нова можливість для України». Посилання на сторінку з правилами конкурсу: https://kasta-students.com.ua/ Посилання на головну сторінку організатора конкурсу: https://kasta.ua/ Координатор проекту:   n.logvin@kasta.ua