В 1997 році рішенням Вченої ради Українського фінансово-економічного інституту на базі кафедри суспільних дисциплін було створено кафедру гуманітарних дисциплін, яка у 2000 р. була реорганізована у кафедру філософії та соціології, а згодом у кафедру філософії та політології.

У різні роки кафедру очолювали: к.ф.н.Тихоненко В.Д., д.ф.н. Недюха М.П., к.ф.н. Ібрагімов М.М., к.іст.н. Вілента І.В.

З 2006 р. кафедру очолює Любов Сергіївна Воробйова, доктор філософських наук, професор. Воробйова Л.С. має понад 120 наукових публікацій, автор 2-х одноосібних монографій: «Людина в умовах глобальних викликів: філософсько-освітній аналіз» (2011), «Людський вимір глобалізації освіти» (2015) та 3-х колективних монографій «Проблеми гуманітарного навчання та виховання у вищому закладі освіти» (2010), «Постреформізм та розвиток» (2013), «Соціогуманітарне знання як основа формування нової освітньої парадигми для глобального «суспільства знань» (2017).

За результатами наукових конференції, круглих столів, симпозіумів опубліковано 70 тез доповідей з проблем соціальної філософії, глобалізації, філософії освіти та філософії права, зокрема Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика фінансових перетворень в умовах посилення взаємозалежності національних економік» (2010), Міжнародної науково-практичної конференції до 90-річчя навчального закладу «Україна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку» (2011), Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові та соціально-політичні проекти модернізації суспільства в умовах відновлення економічного зростання» (2011), Міжнародного російсько-українско-польского наукового симпозіуму «Европейская и евразийская международные зкономические интеграции: сравнительный анализ» (2014), Міжнародного симпозіуму «Большая Европа сегодня: общее, различное, взаимное» (2016), Міжнародної наукової конференції «Сучасні виклики європейської безпеки» (2016), Міжнародного науково-практичного форуму «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності» (м. Варна (Болгарія), 2017).

Обов’язки заступників завідувача кафедри виконують Наталя Юріївна Громакова, кандидат історичних наук та Олена Броніславівна Готра, кандидат історичних наук, доцент.

Сьогодні на кафедрі працює 9 науково-педагогічних працівників, серед них – 2 доктора філософських наук: професори Л.С. Воробйова та І.В. Богдановський; на посадах доцента працюють 6 кандидатів наук: Н.Ю. Громакова, М.В. Гордієнко, О.Б. Готра, І.М. Мухін, Г.В. Христокін, Т.Г. Левченко; а також ст. викладач В.О. Трачук. У штаті кафедри працюють завідувач навчальної лабораторії Величко О.М., провідні фахівці Сіпачова Т.В., Басалаєва Л.М.

Стратегія кафедри спрямована на реалізацію гуманітарної складової підготовки фахівців державної фіскальної служби України; на формування гармонійно розвиненої особистості з широким світоглядом, розвиненим інтелектом, високим рівнем загальної і правової культури; на адаптацію сучасної молоді до суспільних трансформацій в умовах глобалізованого світу.

Основними напрямами реалізації стратегії кафедри є здійснення навчально-виховної та наукової діяльності в галузі філософських, політологічних та історичних студій.

 

Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри філософії та політології спрямована на дослідження актуальних проблем у галузі філософських, політичних та історичних наук і здійснюється згідно з комплексним планом діяльності структурного підрозділу, який щорічно затверджується на засіданні кафедри.

У 2017 році науково-педагогічними працівниками кафедри під керівництвом д.ф.н., професора Воробйової Л.С. було завершене наукове дослідження за темою «Трансформації соціогуманітарного знання на початку ХХІ ст. в Україні та світі», затвердженою Вченою радою Національного університету ДПС України 27 жовтня 2011 р. (№ державної реєстрації 0112U001184).

Узагальненням результатів дослідження стала монографія «Соціогуманітарне знання як основа формування нової освітньої парадигми для глобального «суспільства знань» (автори – Богдановський І.В., Воробйова Л.С.).

За результатами науково-дослідної роботи науково-педагогічними працівниками кафедри було:

 • захищено 3 дисертаційних дослідження (Воробйова Л.С. Антропологічний вимір глобалізаційних процесів: філософсько-освітня рефлексія: дис. … доктора наук: 09.00.03 – філософія освіти (2013 р.); Богдановський І.В. Феномен нетрадиційної релігійності: філософський та соціально-психологічний аналіз: дис. … доктора наук: 09.00.11 – релігієзнавство (2013 р.); Левченко Т.Г. Концепт віри в європейській традиції: дис. … кандидата наук: 09.00.11 – релігієзнавство (2015 р.);

Апробація і практичне застосування результатів дослідження відбувалася на наукових конференціях та інших комунікативних заходах (139). За цей період кафедрою філософії та політології були проведені наукові заходи:

 • Міжнародний круглий стіл «Украина и Россия, Россия и Украина: особость, общность и совместность.
 • Экзистенциальная историческая драма» (20 травня 2013 р., м. Ірпінь, НУДПСУ);
 • Міжнародний круглий стіл «Діалог і партнерство цивілізацій» (18 вересня 2013 р., м. Ірпінь, НУДПСУ);

 • Всеукраїнський круглий стіл «Проблеми конституційного устрою сучасної України» (13 листопада 2015 р., м. Ірпінь, НУДПСУ; спільно з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України; Всеукраїнською соціологічною службою);

Науково-методичний семінар «Проблеми викладання дисциплін соціогуманітарного циклу в умовах реформування вищої освіти» (листопад 2015 р., м. Ірпінь, НУДПСУ);

Всеукраїнський круглий стіл «Реформація як чинник ціннісно-світоглядних трансформацій суспільства» (13 березня 2017 р., м. Ірпінь, УДФСУ);

 • Всеукраїнський круглий стіл «Стратегії розвитку українського суспільства: науковий дискурс» (11 грудня 2017 р., м. Ірпінь, УДФСУ; за участю народного депутата України Сергія Тарути і провідних науковців УДФСУ, КНУ ім. Т. Шевченка, Інституту економіки та прогнозування НАН України, національної академії державного управління при Президенті України, представників Комітету ВР України з питань фіскальної політики, представників громадських організацій).

Одним з головних напрямків роботи науковців кафедри є керівництво науково-дослідною діяльністю студентів та курсантів. З метою апробації результатів наукової діяльності членів НТСК в 2004 р. було започатковано проведення щорічної студентської наукової конференції «Академія молода», яка з 2015 р. проводиться як Всеукраїнська студентська конференція.

Проблематика, що обговорюється на дискусійних майданчиках, – це категорія миру як вищої соціальної цінності, проблеми та перспективи вітчизняного державотворення, формування ціннісно-світоглядних орієнтирів сучасної молоді, становлення громадянського суспільства в Україні тощо. Пленарні та секційні засідання демонструють високий рівень активності учасників, формують навички наукової дискусії та апробації отриманих результатів молодими науковцями. Крім того, участь студентів та курсантів УДФСУ у діяльності НТСК кафедри демонструє зацікавленість молоді проблематикою соціогуманітарного спрямування і формування нового простору комунікації, зокрема з використанням Інтернет-технологій.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над підвищенням власного професійного рівня та вдосконаленням навчально-методичних комплексів. Так, доцент Громакова Н.Ю. розробила авторський курс «Історія України: європейський вимір»; доцент Христокін Г.В. підготував навчально-методичний комплекс і навчальний посібник з дисципліни «Основи християнської культури».

За останні 3 навчальні роки викладачами кафедри були видані 3 монографії, 3 навчальні посібники, 28 наукових публікацій у фахових виданнях, 5 з яких – міжнародні та 37 – в інших виданнях.

Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у 39 науково-практичних конференціях, круглих столах, симпозіумах, 28 з яких – міжнародні.

К.філос.н. Христокін Г.В. пройшов інтернатуру в міжнародній програмі «Європейський союз та Візантія – культурна спадщина, історія і перспективи» у     м. Вільнюс (Литва). Д.філос.н Воробйова Л.С. взяла участь у міжнародному видавничому проекті Педагогічного університету м. Кракова (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Польща). К.і.н. Громакова Н.Ю. та к.і.н. Готра О.Б. взяли участь у роботі українсько-німецького методологічного семінару «Історична наука в умовах викликів сьогодення: глобальна історія і національні наративи», організованого Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка спільно з представництвом Friedrich Naumann Stiftung FÜR DIE FREIHEIT.

На базі кафедри діють студентські наукові гуртки – «Місце неприсутності» (керівник – к.філос.н., доцент Мухін І.М.); «Школа критичного мислення» (керівник – к.і.н., доцент Готра О.Б.); дискусійний клуб «Почути іншого» (керівник – к.політ.н., доцент Гордієнко М.Г.). Члени НТСК кафедри на своїх засіданнях поєднують традиційні й інноваційні форми наукової комунікації, мають можливість обговорити проблеми штучного інтелекту, есхатології економічної цивілізації, права у системі влади, прав людини і проблем гуманізації суспільних відносин, кризи світової цивілізації тощо. Доступність і зручний формат дискусії сприяють популяризації соціогуманітарної проблематики серед молоді, розширенню її ціннісно-світоглядних орієнтирів.


З 2016 року студенти УДФСУ беруть участь у студентському турнірі з філософії, що проводиться на базі Київського університету ім. Бориса Гринченка. 28-29 листопада 2016 р. студенти Колосов Олександр, Браунагель Андрій, Плахотнюк Володимир вперше взяли участь у Міжнародному студентському турнірі з філософії, де впевнено здобули І командне місце серед студентів філософських спеціальностей українських вузів. Науковими керівниками призерів були професор Богдановський І.В., доценти Христокін Г.В. та Левченко Т.Г.

Переможцями у різних номінаціях ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з політології  ставали студенти Сперисенко Микола, Тесляр Максим, Новохатько Ольга (наукові керівники: доцент Гордієнко М.Г. та ст.викладач Трачук В.О). Курсант факультету податкової міліції Бойко Віктор у 2013 р. посів ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України (науковий керівник доцент Громакова Н.Ю.).  У 2013 р. студенти юридичного факультету Кулик Артур, Д’яков Микола, Якимчук Людмила (науковий керівник доцент Готра О.Б.) стали переможцями ІІ Всеукраїнського студентського турніру істориків.

Студентки університету Воробей Ганна (2014 р.) і Софронова Альбіна (2016 р.) були відзначені грамотами у номінації «За кращий виступ учасника – не філософа» у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії. У 2015 р. студентка Якубович Вікторія була відзначена грамотою за участь у  ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії (науковий керівник призерів доцент Христокін Г.В.).

Протягом 2015-2016 н.р. кафедрою філософії та політології ініційовано зустрічі професорсько-викладацького складу та студентства з представниками наукової, політичної, творчої інтелігенції Любомиром Гузаром

Левком Лук’яненком

Сергієм Тарутою

Володимиром Фесенком

Тарасом Березовецем та іншими видатними особистостями сучасності.

Колектив кафедри має тісні зв’язки  з вітчизняними академічними та освітніми установами – Інститутом філософії ім. Г. Сковороди НАН України, Інститутом вищої освіти АПН України, Національним університетом внутрішніх справ України, Філософсько-економічним товариством при КНУ імені Тараса Шевченка, Українським філософсько-економічним товариством та успішно співпрацює з колегами з вузів Литви, Білорусі, Польщі.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання на всіх освітніх рівнях підготовки:

 • на першому (бакалаврському) рівні викладаються дисципліни: «Історія України: європейський вимір»; «Філософія»; «Логіка»; «Релігієзнавство»; «Основи християнської культури»; «Політологія»; «Політологія (модуль 1 «Політологія»; модуль 2 «Основи демократії»)»;
 • на другому (магістерському) рівні викладаються дисципліни: «Філософія економіки»; «Філософія права»;
 • на третьому (PhD) рівні викладається дисципліна: «Філософія науки».

На 2017-2022 рік кафедрою заплановано наукове дослідження на тему «Різноманіття форм духовної культури: український та європейський виміри». В рамках виконання кафедральної НДР заплановані підготовка монографії та захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук доцента кафедри Христокіна Г.В. Колектив кафедри бажає успіхів йому в цьому.

Історія кафедри. Кафедра української словесності та культури була однією із перших у навчальному закладі – створена у січні 1997 року на базі циклової комісії з української мови і літератури, яку очолювала Олександра Яківна Луценко. 2017 року відзначила 20-річний ювілей.

У процесі розвитку навчального закладу кафедра неодноразово змінювала назву – із кафедри мови і літератури на кафедру мовленнєвих комунікацій і культури, згодом – української словесності та культури, що відображало основний зміст і напрями її діяльності.

Першим завідувачем кафедри стала канд. філол. наук, доцент Зикун Н.І. Під її керівництвом кафедра працювала із січня 1997 до грудня 2006 року. З 2006 до 2014 року завідувачем кафедри була канд. пед. наук, доц. Зайцева І.В. 2015 року завідувачем кафедри призначена доц. Зикун Н.І. після обрання за конкурсом. Заступником завідувача кафедри є канд. пед. наук, доц. Калита О.П.

Серед перших викладачів кафедри були А.І. Денисенко, З.П. Павленко, К. О. Рудь, Г. В. Скуратівська, О.П. Калита.

Нині освітній процес на кафедрі забезпечують 1 доктор наук, 6 кандидатів наук, доцентів та 1 старший викладач: докт. наук із соц. ком, доц. Зикун Н.І., канд. пед. наук, доц. Зайцева І.В., канд. пед. наук, доц. Калита О.П., канд. пед. наук, доц. Карасевич А.П., канд. філол. наук, доц. Павлова А.К., канд. філол. наук, доц. Сукаленко ТМ., канд. філол. наук, доц. Чорна О.В.; ст. викл. Науменко Л.М.

Базова освіта викладачів та їхні дисертаційні роботи і публікації відповідають профілю кафедри та дисциплінам, які ними викладаються.

Місія кафедризабезпечення мовної та культурологічної компетентності студентів усіх напрямів підготовки, формування стійких мовно-культуролічних навичок як бази й інструменту для здобуття фахової освіти й успішних професійних комунікацій; розвиток особистісно-професійного потенціалу майбутніх фахівців для фінансового й правового сегменту державної діяльності; виховання національно свідомого й суспільно активного громадянина.

 Основна мета діяльності кафедри – задоволення попиту сучасного студента на фахову мовно-гуманітарну підготовку, насамперед за професійним спрямуванням, створення умов для розвитку особистісно-професійного потенціалу майбутніх фахівців для фінансового й правового сегменту державної діяльності; виховання національно свідомого й суспільно активного громадянина.

 Стратегічним завданням кафедри є нарощування науково-педагогічного потенціалу, нарощування обсягів внутрішніх і зовнішніх комунікацій в структурі Навчально-наукового інституту гуманітарних наук, Університету, міста, яке стрімко розвивається, участь у складі Університету в міжнародних науково-освітніх комунікативних заходах, у грантових програмах і соціальних ініціативах; розширення напрямів діяльності; розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України та зарубіжжя.

Колектив підтримує зв’язки з Інститутом мовознавства НАН України; Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України; кафедрою сучасної української мови та прикладної лінгвістики, кафедрою полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; кафедрою сучасної української мови Кам’янець-Подільського педагогічного університету імені І.Огієнка; кафедрою слов’янської філології та загального мовознавства Київського міжнародного університету та ін., Національним музеєм Т.Г. Шевченка, Ірпінським історико-краєзнавчим музеєм, результатом чого стають спільні освітні, наукові заходи й публікації.

Інноваційні технології викладання використовуються членами кафедри в межах затвердженого перспективного плану роботу, серед них варто виокремити такі, як: технологія проектного навчання; технологія розвивального навчання; інформаційна технологія навчання; технологія формування творчої особистості; особистісно зорієнтоване навчання; технологія навчання як дослідження (дослідницькі завдання з предметів, науково-пошукова робота молоді).

Створена ефективна система практичного супроводу освітнього процесу (виїзні заняття; проведення майстер-класів практиків тощо), що сприяє високому рівню професійної підготовки фахівців, поєднання наукової діяльності із краєзнавчими розвідками, вивченням історії навчального закладу (зокрема у контексті підготовки до 100-річного ювілею Університету).

Запроваджена дистанційна форма навчання з предметів кафедри для студентів заочної форми на основі платформи MOODLЕ. Члени кафедри (Н. Зикун, І. Зайцева, О. Калита) пройшли підвищення кваліфікації за програмою «Дистанційне навчання. Система MOODLЕ. Технологія розробки дистанційного курсу» й отримали сертифікати, що сприятиме удосконаленню освітнього процесу.

Робочі навчальні програми з предметів, що викладаються на кафедрі, розроблено та затверджено в установленому порядку. Кожен предмет забезпечено відповідними методичними вказівками для проведення семінарських занять, виконання самостійної роботи студентів денної й заочної форм навчання. Науково-педагогічними працівниками кафедри також підготовлено НМК з курсу «Наукова риторика», «Українська наукова мова» (для PhD).

Навчальний матеріал дисциплін, що викладаються кафедрою, містить глибокий виховний зміст, що сприяє національно-патріотичному, морально-етичному, естетичному вихованню. Викладачі кафедри реалізують цю концепцію у процесі занять та в позааудиторний час (проведення лекторіїв, круглих столів, творчих вечорів, екскурсій, тематичних виховних заходів тощо).

Кафедрою організована робота курсів журналістики для студентів усіх спеціальностей, з вересня 2016 р. – у форматі Клубу економічної журналістики.

КАФЕДРА СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Загальна характеристика

180928 4364-

Історія створення кафедри бере свій початок з 1975 року. До 1996 року вона функціонувала як циклова комісія. З 1996 року її було перейменовано в кафедру іноземних мов. У 2006 році вона отримала назву кафедра сучасних європейських мов.

Першим завідувачем кафедри з 1996 по 1997 рр. була Людмила Михайлівна Яценко, кандидат педагогічних наук, доцент.

З 1997 по 1999 рр. обов’язки завідувача кафедри виконувала Любов Михайлівна Гаращенко, ст. викладач кафедри.

З 1999 по 2003 рр. кафедру очолювала Лариса Василівна Чайка, кандидат філологічних наук, доцент.

З 2003 по 2006 рр. завідувачем кафедри була Галина Степанівна Скуратівська, кандидат педагогічних наук, доцент.

З 2006 року кафедру сучасних європейських мов очолює кандидат педагогічних наук, професор Людмила Володимирівна Онучак.

Склад кафедри: 15 науково-педагогічних працівників, з них: професорів – 2, кандидатів наук – 9, старших викладачів – 4.

На кафедрі викладаються такі дисципліни:

 1. Ділова іноземна мова
 2. Іноземна мова (англійська)
 3. Іноземна мова (додатково)
 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 5. Іноземна мова зі спеціальності
 6. Іноземна мова (поглиблене вивчення)
 7. Латинська мова
 8. Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою

Кабінет завідувача: С 422.

Методичний кабінет: С 423.

Кабінети кафедри: С 424, С 425, С 426, С 427, С 428, С 429, С 430, С 625.

Лабораторія кафедри сучасних європейських мов: С 628 а.

Лінгафонно-комп’ютерні навчально-екзаменаційні класи:С623а,С623б,С 628.

Адреса: кафедра сучасних європейських мов, Університет ДФС України,  вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201.

Телефон: (04497) 61-074, внутр. 13-93, 11-69, 17-09.

Е-mail: forlang@nusta.com.ua

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Загальна характеристика

Кафедра психології та соціології створена на базі кафедри психології та педагогіки (наказ від 11 вересня 2002 року № 1790). На сьогодні кафедра забезпечує викладання соціально-психологічних дисциплін на всіх інститутах та здійснює підготовку спеціалістів за спеціальністю  «Психологія».

У 2002–2005 роках кафедру очолював Сергій Дмитрович Максименко, доктор психологічних наук, професор, академік Академії педагогічних наук України. 

В різні роки кафедру очолювали:

Олена Василівна Чуйко, кандидат психологічних наук;

Віктор Миколайович Щербина, доктор соціологічних наук, доцент;

Таїсія Анатоліївна Ткачук, кандидат психологічних наук, доцент;

Надія Василівна Ківенко, доктор філософських наук, професор.

У 2011 році кафедра перейменована в «кафедру психології та соціології».

З 1 вересня 2015 року по даний час кафедру очолює ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА ЛЬОВКІНА, доктор філософських наук, професор.

Навчальну роботу кафедри забезпечують 11 співробітників, із них – 1 доктор наук, професор; 7 кандидатів наук із яких 5 доцентів, 2 старших викладача, які працюють над написанням дисертаційних досліджень, а також завідувач навчальної лабораторії.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ДФС УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  «ПСИХОЛОГІЯ»

(денна та заочна форма навчання)

           

Підготовка здійснюється:

– на основі повної загальної середньої освіти (4 роки):

Вступники повинні мати Сертифікати УЦОЯО 2017, 2018 (крім іноземної мови) та 2019 років із наступних предметів:

   – Українська мова та література

    –Математика (профільний)

    –Біологія або іноземна мова

– на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

вступають на 2 курс і навчаються 3 роки;

– ті, хто закінчив 1 курс будь-якого вишу, але з різних причин хоче змінити фах. Без ЗНО.

Вступники повинні скласти: вступ до спеціальності (психологія) (іспит).

Довідки за телефонами:

Наша адреса: вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201;

їхати з м. Києва зі ст. м «Академмістечко» маршрутним таксі № 379, №422 до зупинки «Університет». 

Контакти: тел. (04597) 56-320 (кафедра психології та соціології)
Е-mail:
kaf_psihol_soc@ukr.net

Льовкіна Олена Геннадіївна: завідувач кафедри психології та соціології, (068) 197-17-20;

Войтенко Олена Василівна: заступник завідувача кафедри психології та соціології з навчально-методичної роботи, (050) 300-87-66;

Калениченко Руслан Арсенович: заступник завідувача кафедри психології та соціології з наукової роботи,  (098) 089-78-29.

Нас можна знайти в аудиторіях: 701С кабінет завідувача кафедри психології та соціології, 702С навчально-методичний кабінет кафедри психології та соціології, 709С викладацька кафедри психології та соціології.

Лекторій на тему: «Протидія контрабанді та порушення митних правил»

13.02.2019 року о 13.00 в аудиторії с282 відбулася зустріч з випускниками Ірпінського державного коледжу економіки та права. Під час зустрічі з доцентом кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Хомутянським В.В. було проведено лекторій на тему: «Протидія контрабанді та порушення митних правил».

Факультет податкової міліції Університету ДФС України провів практичний семінар з кікбоксингу

13.02.2019 року кафедрою Спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки Факультету податкової міліції Університету ДФС України було проведено практичний семінар з кікбоксингу для курсантів та студентів факультету. Презентував даний вид спорту співробітник кафедри, який є презедентом Федерації кікбоксингу України ISKA, Мандзюк Олег Андрійович. У травні 2018 року вперше за 25 років в Україні був проведений Чемпіонат […]

В університеті відзначили день закоханих

У Національному університеті державної фіскальної служби України відзначили день закоханих та  провели чимало святкових заходів. Майже в кожному Науково-навчальному інституті створили романтичну атмосферу, прикрасили стіни, коридори, холи та вікна, а також провели низку цікавих заходів. Зокрема, ННІ обліку, аналізу та аудиту організував засідання круглого столу «Кохання з наукової точки зору» на якому намагалися дати відповідь […]

В університеті обговорили новації податкового законодавства

У Національному університеті державної фіскальної служби України відбувся ІІ Науково-практичний семінар на тему: «Новації податкового законодавства 2019: вплив на фінансовий сектор». Захід організувала кафедра фінансових ринків Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи. Участь у семінарі взяли заступник директора ННІ фінансів, банківської справи Максим Житар,  завідувач кафедри фінансових ринків Світлана Онишко та понад 40 студентів та викладачів […]
Всі новини та анонси

В університеті буде проведено II-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Банківська справа»

    З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, стимулювання їх творчої праці та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 №1313 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році» Університет державної фіскальної служби України призначено базовим з проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Банківська […]