«Економічна теорія не є набором вже готових рекомендацій, застосовуваних безпосередньо в господарській політиці. Вона є скоріше методом, ніж вченням, інтелектуальним інструментом, технікою мислення, яка допомагає тому, хто володіє нею, приходити до вірних висновків».

Джон Мейнард Кейнс

Сучасні економічні проблеми зачіпають інтереси кожного громадянина. Справжній професіонал своєї справи повинен розуміти суть ситуації, що склалася в економіці країни. Кафедра економічної теорії Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту забезпечує необхідну для цього фундаментальну підготовку бакалаврів та магістрів у всіх інститутах університету, з наступних дисциплін теоретико – економічного циклу: «Економічна теорія», «Економічна теорія (політекономія, історія економіки, економічна думка)», «Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка)», «Економічна теорія права», «Основи економічної теорії», «Основи економічної науки», «Економічна теорія (мікроекономіка)», «Економічна теорія (макроекономіка)», «Економічна теорія (мікроекономіка, макроекономіка)», «Інституціональна економіка», «Ціноутворення», «Ціноутворення на фінансових ринках», «Економічна безпека національного господарства».

Історія кафедри економічної теорії бере свій початок з 1996 року, коли в мальовничому місті Ірпінь, в Українському фінансово-економічному інституті, в обліково – економічному факультеті було започатковано кафедру теоретичної економіки та гуманітарних дисциплін, завідувачем якої було призначено Максименка Івана Андрійовича, кандидата філософських наук, доцента кафедри економічної теорії.

У 1998 році на базі кафедри теоретичної економіки та гуманітарних дисциплін було створено дві кафедри: гуманітарних дисциплін і кафедру економічної теорії, завідувачем кафедри останньої було призначено Максименко Іван Андрійовича, який працює на цій посаді і до сьогоднішнього дня.

Серед викладачів кафедри – перший декан обліково-економічного факультету Еля Трохимівна Суханова, нині Заслужений Працівник Освіти України, кандидат економічних наук, доцент.

З 21 грудня 1999 року кафедра функціонувала на базі обліково-економічного факультету вже Академії державної податкової служби України, пізніше університету – Національного університету державної податкової служби України.

У 2010 році під керівництвом завідувача кафедри створено студентський науковий гурток «Політеконом».

Шляхом реорганізації Національного університету державної податкової служби України створюється Університет державної фіскальної служби України, та у 2015 році створено Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту в підпорядкуванні якого і функціонує кафедра до тепер.

У 2017 році кафедра стала переможцем конкурсу на кращу кафедру Університету державної фіскальної служби України у номінації організаційна робота.

Кафедра економічної теорії є невід’ємною складовою фундаментальної університетської освіти. Викладання дисциплін здійснюється з урахуванням кращого зарубіжного і вітчизняного досвіду за авторськими підручниками і навчальними посібниками.

За останні 10 років викладачами кафедри підготовлено і видано 8 навчальних посібників з грифом МОН.

Результатом науково-дослідної роботи кафедри є видана у 2018 році монографія: «Податкова діяльність держави в умовах становлення інформаційної постіндустріальної економіки».

Загалом кафедра підготувала 26 колективних навчальних посібників.

Зараз кафедра працює над науково-дослідною темою «Державне регулювання розвитку корпоративної підсистеми національної економіки» (строки дослідження: 2017-2021 рр.)

На сьогоднішній день серед викладачів кафедри – директор Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, д.е.н., професор кафедри економічної теорії Мацелюх Наталія Петрівна.

Також з 1997 року на кафедрі працює Старостенко Ганна Григорівна, д.е.н., профессор кафедри економічної теорії, Радник податкової служби І рангу. Академік Інженерної академії України.

На шляху здобуття знань студентів супроводжують викладачі кафедри –висококваліфіковані фахівці, які керують науковою-дослідною роботою студентів, результатом якої є спільні наукові публікації, доповіді молодих науковців на студентських наукових конференціях, участь в олімпіадах з економічної теорії.

Склад кафедри нараховує 8 науково-педагогічних працівників, з них: академік – 1; доктор наук – 2, професор – 2, кандидат наук – 6, доцентів – 4.

Кафедрою створюються всі необхідні передумови для забезпечення високого рівня теоретичної підготовки майбутніх фахівців, формування у них ринково-орієнтованого економічного світогляду, бази знань для вивчення прикладних фахових дисциплін, які ґрунтуються на економічній теорії. Викладання усіх дисциплін проводиться з використанням інноваційних дистанційних технологій.

Викладачі кафедри постійно беруть участь в наукових та науково-практичних конференціях міжнародного (Німеччина, Польща, Грузія та інші) і національного рівнях.

Профіль кафедри у науково-метричних базах: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7vbySEgAAAAJ&hl=uk

Адреса кафедри: Національний університет ДФС України, вул. Університетська 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201. (каб.232, 253 корпус).

Телефони: міс. (804497) 53 – 050;  внутр. 11-94 (кафедра), 14-56 (зав. кафедри).

Історія становлення

Кафедру бухгалтерського обліку створено у жовтні 1996 року. Першим керівником кафедри була Калюга Євгенія Василівна (Залевська Є.В.). Д.е.н., професор Калюга Є.В. очолювала кафедру з 1996 р. по 1998 р. та з 2002 р. по 2006 р. У 1998-2002 рр. завідувачем кафедри бухгалтерського обліку була Сторожук Т.М., к.е.н., доцент. У 2004 році відповідно до рішення Вченої ради, кафедра була поділена на кафедру бухгалтерського обліку та кафедру аудиту й економічного аналізу. З 2006 р. по 2016 р. кафедру бухгалтерського обліку очолювала к.е.н., доцент Шара Є.Ю. У жовтні 2015 р. рішенням Вченої Ради Університету на базі кафедри бухгалтерського обліку було створено кафедру обліково-аналітичних баз знань. З січня 2017 року кафедру бухгалтерського обліку очолює д.е.н., професор Осмятченко В.О.
Основним напрямом наукової роботи на кафедрі є дослідження проблемних питань бухгалтерського обліку та визначення їх впливу на реформування податкової політики. Професорсько-викладацький склад працює над виконанням комплексного кафедрального дослідження «Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні». Дослідження виконуються у співпраці із департаментом фінансування бухгалтерського обліку та звітності ДФС України, підприємствами різних галузей економіки та провідними науковими установами.
Стратегічна мета кафедри – підготовка висококваліфікованих та конкурентноспроможних фахівців шляхом удосконалення навчального процесу, накової діяльності, навчально-методичного забезпечення, підготовки науковців, здатних вирішувати завдання, які відповідають сучасним європейським та світовим вимогам.
Освітні програми. Кафедра бухгалтерського обліку забезпечує підготовку фахівців усіх рівнів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування»: бакалаврів, магістрів, докторів філософії.

Співпраця з діловими партнерами

 • Корпорація «Інтелект-Сервіс»
 • Корпорація «1С»
 • Компанія «Інвоко»
 • Корпорація «Галактика»
 • Корпорація «Парус»
 • Корпорація «Хакерс Дизайн»
 • Асоціація митних брокерів України
 • НПО “ПОВЕРХНОСТЬ МД”
 • НТФ “ІНТЕС”
 • ККІБП

Співпраця з професійними організаціями

 • Федерація професійних бхгалтерів і аудитрів України (ФПБАУ)
 • Chartered Institute of Management Accountants (СІМА)

Співпраця з Федерацією професійних бхгалтерів і аудитрів України (ФПБАУ)

ФПБАУ є дійсним членом Міжнародної федерації бухгалтерів, силами якої розробляється професійна етика, міжнародні стандарти обліку і звітності для державного сектору та освітні програми для професійних бухгалтерів. У свою чергу освітні програми та вимоги до професійних бухгалтерів є основою сучасних освітніх програм у підготовці фахівців з бухгалтерського обліку вищими навчальними закладами. Саме тому викладачі кафедри та студенти долучаються до членства в ФПБАУ та дотримуються високих стандартів професійної етики.

Співпраця з міжнародною професійною організацією СІМА

З 2017 року освітні програми бакалаврського та магістерського рівнів були акредитовані міжнародною професійною організацією СІМА (Chartered Institute of Management Accountants), яка є визнаною на міжнародному рівні професійною організацією з підготовки фахівців в області управлінського обліку, фінансів і стратегічного менеджменту. Інститут CIMA здійснює сертифікацію фахівців з управлінського обліку. Наявність сертифіката CIMA забезпечує його власникові визнання професійної кваліфікації і є підтвердженням високого рівня знань і навичок в області управлінського обліку.

З 2018 року студенти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» мають можливість здійснювати підготовку та здавати іспити на отримання дипломів СІМА англійською мовою на пільгових умовах, встановлених для ВНЗ, програми яких сертифіковані СІМА.

Адреса кафедри: Університет ДФС України (каб.234, 235, 237), вул. Університетська 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201.
Телефони: міс. (804497) 53 – 050; внутр. 12 – 15 (кафедра), 14 – 34 (зав. кафедри).

Кафедру аудиту та економічного аналізу створено на базі кафедри обліку та аудиту відповідно до рішення Вченої ради Академії ДПС України від 01.09.2000 року.

Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної відповідальності і гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

Основні завдання кафедри полягають в:

 • організації та здійсненні на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців;
 • виконанні наукових досліджень за профілем кафедри, підготовці науково-педагогічних кадрів і підвищенні їх кваліфікації;
 • забезпеченні структурних змін в науково-навчальному процесі відповідно до основних положень Болонської декларації.

Ці завдання виконуються шляхом інтеграції наукових досліджень в навчальний процес, а також досягнень практики, повного та ефективного застосування всіх елементів цього процесу на основі можливостей сучасних інформаційних технологій.

Кафедра є випускаючою, здійснює підготовку кадрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (бакалавр, магістр).

Кафедра здійснює фахову підготовку:

 • бакалаврів за спеціалізацією “Державний аудит”, “Державний фінансовий контроль”;
 • магістрів за спеціалізаціями “Аудит і державний контроль у системі оподаткування”, “Аудит і адміністрування державних фінансів”.

Навчальні програми орієнтовані на використання випускників в органах Державної фіскальної служби України, органах Державної аудиторської служби України, Державних митницях, безпосередньо на підприємствах та в бюджетних організаціях.

Випускники, які отримали освіту за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», успішно працюють на посадах інспекторів в органах Державної фіскальної служби України, фінансовими інспекторами в органах Державної аудиторської служби України, а також бухгалтерами на підприємствах  різних форм власності. Науково-педагогічний потенціал кафедри розвивається динамічно. На кафедрі працює 16 осіб, з них 4 професори,  10 доцентів, 2 старших викладачі.

Кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики

Кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики створена в навчально-науковому інституті обліку, аналізу та аудиту університету ДФС України у травні 2018 року на базі кафедр «Обліково-аналітичних баз знань» і «Статистики та математичних методів в економіці».

Склад кафедри 2018-2019 н.р.

Очолив кафедру д.е.н., доцент Краєвський Володимир Миколайович.

Краєвський В.М., 1976 р. народження, працює в університеті ДФС України з 2017 р. У 1994 р. він закінчив Лубенський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку, а у 1999 р. – Національний аграрний університет, в якому з 1999 по 2002 роки навчався в аспірантурі.
Широке коло наукових та професійних інтересів, яке окреслюється проблемами обліково-аналітичного забезпечення різних рівнів управління, категорій системи бухгалтерського обліку при побудові системи національних рахунків, макроекономічного управління та аналізу, макроекономічної статистики тощо, сприяло захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук (2004 р.) на тему: «Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління» за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерській облік, аналіз і аудит», а у 2017 р. – на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Обліково-інформаційні системи формування національного багатства України» за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».
На даний час перед кафедрою управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики поставлені завдання з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів за напрямом 071 «Облік та оподаткування», а саме спеціалізації «Бізнес-аналітика та інформаційні ресурси обліку» та «Інжиніринг обліково-аналітичних систем в економіці».
Кафедра статистики та математичних методів в економіці, яка увійшла у склад кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики була створена у 2007 році на базі кафедр «Вищої математики та математичних методів в економіці» й «Аудиту та економічного аналізу».
Завідувачем кафедри було призначено к.е.н., доцента Заєць Світлану Володимирівну. З 2014 по 2018 р. очолювала кафедру к.е.н., доцент Паянок Тетяна Миколаївна.

Заєць С.В.

Паянок Т.М.

Заєць С.В. у 1987 році закінчила обліково-економічний факультет Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю «Статистика». У 1999 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Статистичний аналіз соціального розвитку регіону в перехідний період (на прикладі м. Ірпеня)». В Університеті працювала з 1992 р.
Паянок Т.М. у 2006 р. закінчила Національний університет ДПС України за спеціальністю «Облік і аудит». У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Ефективність податку на додану вартість та напрями його реформування в Україні» за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». В Університеті працює з 2006 р.
Під керівництвом Заєць С.В. та Паянок Т.М. працівники кафедри успішно виконували поставлені перед ними завдання з:
– впровадження в навчальний процес тестування з усіх дисциплін кафедри;
– організації консультування при підготовці студентами економічних спеціальностей розділу магістерських робіт з питань моделювання й прогнозування економічних явищ;
– створення віртуальних лабораторій, які дають можливість групі студентів у реальному часі виконувати експериментальні дослідження в процесі аудиторних занять;
– удосконалення науково-дослідної роботи студентів;
– переробки програм, навчально-методичної літератури відповідно до нових ОПП підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів;
– підготовки підручників і навчальних посібників нового покоління, що припускають дворівневу систему підготовки фахівців з курсів, закріплених за кафедрою;
– підготовки й удосконалення існуючого контрольно-вимірювального інструментарію рівня підготовки поточних і залишкових знань студентів за дисциплінами кафедри;
– освоєння й впровадження в навчальний процес сучасних технічних засобів: «від крейди і ганчірки» до електронних засобів відображення навчального матеріалу;
– актуалізації наукової студентської роботи, дипломного й курсового проектування тощо.
Для цього при кафедрі функціонувала навчально-наукова лабораторія, яка сприяла науково-дослідній роботі студентів і аспірантів з питань економіко-математичного моделювання соціально-економічних процесів; розробці і впровадженню інноваційних програм, окремих курсів і модулів навчання для студентів економічних спеціальностей, заснованих на нових освітніх технологіях з використанням прикладних програм обробки великих масивів даних, прогресивних формах організації навчального процесу й активних методах навчання, відповідних сучасному світовому рівню і т. ін.

Викладачі кафедри завжди готові до виконання нових завдань.

Кафедра обліково-аналітичних баз знань створена в ННІ обліку, аналізу та аудиту Університету в жовтні 2015 року на базі кафедри бухгалтерського обліку.

Першим її керівником був д.е.н., професор Осмятченко Володимир Олександрович (з жовтня 2015 по січень 2017 року). З січня 2017 року кафедру очолював д.е.н., професор Ільїн Валерій Юрійович, а з листопаду 2017 – д.е.н., доцент Краєвський Володимир Миколайович.
Місією кафедри обліково-аналітичних баз знань було формування професійних компетенцій і особових якостей конкурентоздатних, творчо і інноваційно мислячих, уміючих реалізувати свої знання і навички фахівців в області інформаційних технологій обліку на вітчизняному і світовому ринку праці на основі:
– постійній модернізації освітнього процесу;
– впровадження прогресивних технологій і методик;
– активного ведення наукових досліджень в області обліку з використанням ІТ;
– стимулювання інтересу до творчої і науково-дослідної роботи.
З моменту створення кафедра приступила до підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за напрямом 071 «Облік та оподаткування», спеціалізація «Інформаційні ресурси в обліку і оподаткуванні» та за освітнім ступенем «магістр» того ж напряму, спеціалізація «Управління інформаційними ресурсами в обліку».
Радником з питань впровадження міжнародних освітніх стандартів та інноваційного розвитку кафедри був професор факультету бізнесу Університету Редлендз США Джеральд Грошек.Адреса кафедри: Університет ДФС України (каб. 233, 251, 252), вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201.Е-mail: statkafedra@gmail.com .
Телефони: (04597) 60–242, внутр. 16-34,15-56, 17-04.
Адреса сайту кафедри: http://kafstat.at.ua.

Кафедру вищої математики було створено у 1996 році. Першим завідувачем кафедри був доктор фізико-математичних наук, професор Моцний Федір Васильович. З 1997 року до 2006 року кафедрою завідував доктор фізико-математичних наук, професор Сторожук Євген Анатолійович. У 2006 році кафедру очолив доктор фізико-математичних наук, професор Семко Микола Миколайович.

На кафедрі працюють: 1 доктор, 5 кандидатів фізико-математичних наук. На кафедрі викладають такі дисципліни: «Вища та прикладна математика», «Вища та прикладна математика ІІ», «Математика для економістів: теорія ймовірності і математична статистика», «Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика», «Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі».

За час існування кафедри один викладач захистив докторську дисертацію (Семко М.М.), сім викладачів захистили кандидатські дисертації (Коваль Т.В., Кучменко С.М., Чернобай О.Б., Мамонова Г.В., Задорожня Т.М., Пискун М.М., Ярова О.А.). Викладачами кафедри підготовлено 7 монографій, понад 120 наукових статей у фахових виданнях, понад 80 науково-методичних посібників. Кафедра плідно співпрацює з багатьма університетами України та університетами світу (США, Іспанія, Бразилія, Турція та ін.).

Адреса кафедри: вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська область, корпус № 1, 2-й поверх, кабінет 227.

тел.: 62-420

Лекція к.е.н., доцента кафедри фінансових ринків Віталія Новицького на тему : «FinTech у Китаї: перспективи для України», з нагоди проведення тижня Китаю в Університеті ДФС України

18 листопада 2019 року на кафедрі фінансових ринків ННІ фінансів, банківської справи Університету ДФС України, з нагоди проведення тижня Китаю (Китайської Народної Республіки) в Університеті ДФС України, к.е.н., доцентом кафедри  Віталієм Новицьким проведено лекцію на тему «FinTech у Китаї: перспективи для України». Із вступним словом до гостей лекції звернулися д.е.н., професор, директор ННІ фінансів, банківської […]

Команда «Фортуна» вийшла у півфінал Всеукраїнських судових дебатів з адміністративного судочинства

Команда «Фортуна» у складі студентів-консультантів 4 курсу ННІ Права НПЛ «Юридична Клініка» Мороз Діани, Горової Софії, Бондаревої Анни, Яворської Оксани під керівництвом Шолкової Тетяни Борисівни к.ю.н., доцента кафедри фінансового права, Кабанова Володимира Івановича, викладача-консультанта НПЛ ЮК та Дяченка Сергія Вікторовича к.ю.н., доцента кафедри цивільного права та процесу перемогли у чверть фіналі та вийшли у півфінал, […]

Відбувся ХV Всеукраїнський конкурс телевізійних спортивних програм «Світ спорту»

В Університеті державної фіскальної служби України відбувся ювілейний ХV Всеукраїнський конкурс телевізійних спортивних програм «Світ спорту». Традиційно, його приурочили і провели до Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку. Конкурс порівнюють із американською телевізійною премією Emmy Awards, проте, він має свою унікальність. Участь у ньому можуть брати тільки журналісти, діяльність яких тісно пов’язана із спортом. Ініціатором […]

Доцент кафедри психології та соціології Войтенко Олена Василівна представила кафедру психології та соціології Університету ДФС України на Міжнародній конференції

    Минулого тижня доцент кафедри психології та соціології Войтенко Олена Василівна представила кафедру психології та соціології Університету ДФС України на Міжнародній конференції у турецькому місті Стамбул: «6th EUROKD International Conference: Education, Psychology, and Behavioral Science», – із доповіддю про результати дослідження регулятивних функцій пам’яті в процесі літературної творчості «The functioning of memory as the basis […]
Всі новини та анонси

Відбудеться навчальний тренінг для студентів-консультантів Юридичних клінік в межах реалізації проекту “Інноваційні методики викладання в правопросвітній діяльності ЮК для школярів середньої ланки ЗОШ”

Незабаром відбудеться довгоочікуваний навчальний тренінг в стінах УДФСУ для студентів-консультантів Юридичних клінік Київщини в межах реалізації проекту “Інноваційні методики викладання в правопросвітній діяльності ЮК для школярів середньої ланки ЗОШ”, як частина проекту “Посилення регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини”, автором якого є ЮК “Право і практика” м. Біла Церква, який реалізовується за кошти Міжнародного фонду […]

Привітання з Днем студента!

  Дороге студентство! Щиро вітаю вас із Міжнародним днем студента! Ви – майбутнє нашої країни і гарант її всебічного розвитку. Завдяки вашій небайдужій життєвій позиції, активній участі у житті суспільства та ентузіазму у вирішенні будь-яких питань, відбуваються позитивні зрушення в державі. Ваша креативність, ідеї та погляди є основою розвитку майбутніх поколінь українців! Студентські роки – […]

Лекції:”Де шукати податкові ризики?”

«Делойт» – це бренд, що об’єднує понад 260 тисяч фахівців незалежних фірм у більш ніж 150 країнах. Компанія була заснована більше 170 років тому в Англії, де народилася професія аудитора. Сьогодні фахівці компанії надають послуги в напрямах аудиту, консалтингу, фінансового консультування, управління ризиками, оподаткування та супутні послуги клієнтам державного і приватного сектору різних галузей економіки. […]

Стартував відбір кандидатур на посаду голови НТСК Університету!

Хочеш реалізувати свій науковий потенціал та допомогти в цьому іншим? Тоді, не пропусти свій шанс очолити наукове товариство та візьми участь у виборах! ! Реєстрація до 03.12.2019 (Каб. 215, корпус А)