Кафедра кримінальних розслідувань розпочала свою роботу 01 грудня 2021 року у результаті реорганізації і прогресивного розвитку навчального закладу у зв’язку зі створенням Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи і шляхом об’єднання кафедр фінансових розслідувань та оперативно-розшукової діяльності. 

Кафедра фінансових розслідувань була створена наказом Голови ДПА України від 24 травня 2007 року № 305. За час свого існування кафедру очолювали: к.ю.н., доцент Чигрина Г.Л., д.ю.н., доцент Падалка А.М., к.ю.н., доцент Калганова О.А.

Історичний літопис кафедри оперативно-розшукової діяльності розпочинається з наказу Голови ДПА України від 01 липня 1997 року № 207. Першим начальником кафедри було призначено к.ю.н., доцента Гриценка В.В. В подальшому кафедру очолювали: к.ю.н., доцент Бірюков Г.М., д.ю.н., професор Мулявка Д.Г.

З 01 грудня 2021 року новостворену кафедру кримінальних розслідувань очолює к.ю.н., доцент Калганова Олена Анатоліївна.

Метою діяльності кафедри є професійна підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють системою знань у галузі права, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, які можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі права під час здійснення кримінальних розслідувань, кваліфіковано виконувати правозахисні, кримінальні процесуальні та оперативно-розшукові функції.

Освітні програми кафедри розроблено робочими групами фахівців у різних галузях права, що мають значний досвід наукової, викладацької, професійної діяльності. На кафедрі викладаються дисципліни, що забезпечують набуття як програмних результатів навчання, визначених стандартами вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», так і подальший розвиток компетентностей в інших галузях знань, зокрема економіки, інформаційних технологій. 

Кафедра здійснює підготовку здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, а також бере участь у підготовці здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 081 «Право».

Навчання за освітніми програмами кафедри передбачає використання загальновідомих для застосування в освітньому процесі методів навчання, що довели свою результативність. Крім того, активно впроваджуються і новітні форми та методи навчання і викладання, зокрема дистанційні, які не тільки спонукають здобувачів вищої освіти до творчої пошукової діяльності, сприяють їхньому професійному становленню, дають можливість розвитку їхньої особистості, але й створюють умови для формування необхідних якостей для взаємодії в сучасному суспільстві. Значна увага приділена методам практичного навчання через складання процесуальних документів, проведення ділових ігор, відпрацювання професійних навичок на навчальних полігонах, тирі, при роботі зі спеціалізованим програмним забезпеченням.

Для забезпечення освітніх програм функціонують:

 • Навчально-наукова лабораторія (навчальний полігон);
 • Навчально-наукова лабораторія експертного забезпечення фінансових розслідувань;
 • Навчальна лабораторія протидії корупції;
 • Комп’ютерна лабораторія;
 • Лабораторія протидії незаконному обігу підакцизних товарів;
 • Аналітична лабораторія зі спеціалізованим програмним забезпеченням WizKey;
 • Стрілецький тир.

На кафедрі функціонує Наукове товариство студентів «Детектив» метою діяльності якого є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються Університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки, розвиток інноваційної діяльності.

Контакти кафедри

+38 066 517 82 98

39.11@nusta.edu.ua

Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31

Наказом Голови ДПА України № 215 від 26.04.2000 року було створено кафедру адміністративного права, адміністративної та кримінально-процесуальної діяльності, яку очолив д.ю.н., Заслужений юрист України Шкарупа Віктор Костянтинович. У січні 2013 року начальником кафедри управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності було призначено полковника податкової міліції, д.ю.н., професора Рябченко Олену Петрівну. Згодом, із розвитком нових напрямків підготовки кадрів для ДФС України, на базі кафедри управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності було утворено кафедру адміністративного права і процесу та митної безпеки, яку до 18.09.2020 р. очолювала д.ю.н., професор Рябченко О.П.

У 2021 році кафедру очолював д.ю.н., професор Тильчик В’ячеслав В’ячеславович. У зв’язку з реорганізацією Університету державної фіскальної служби України та приєднання його до Державного податкового університету було переіменовано кафедру адміністративного права і процесу та митної безпеки на кафедру адміністративного і господарського права та митної безпеки.

Галузі знань, спеціальності:081 «Право», бакалавр – Митна безпека; 081 «Право», магістр – Правове забезпечення митної безпеки; 262 «Правоохоронна діяльність», магістр – Фінансова розвідка; 281 «Публічне управління та адміністрування», магістр – Правове забезпечення державної служби.

Історія

Створення кафедри пов’язане із заснуванням у 1997 р. факультету податкової міліції у структурі УФЕІ під назвою – кафедра бойової та спеціальної фізичної підготовки, згідно з наказом ДПА України від 1 липня 1997 р. №207 «Про створення факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції». На підставі Наказу ДПА України від 23 квітня 2004 р. № 237 кафедру бойової та спеціальної фізичної підготовки перейменовано на кафедру спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки (СД та ОПП).

Згідно з Наказом УДФСУ № 735 від 15.11.2021 р. кафедру спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки перейменовано на кафедру правоохоронної діяльності у зв’язку із змінами у штатному розпису № 6 від 08.11.2021 р.

Першими співробітниками, які організували кафедру були: підполковники податкової міліції В. І. Рехта, М. М. Бовсуновський, полковник Ю. В. Корнєєв і майор В. А. Сухих. Протягом 1999-2006 років кафедру очолював полковник податкової міліції А.І. Суббот – д-р. юрид. наук, професор, МС СРСР з офіцерського багатоборства. Впродовж 2006-2017 рік начальником кафедри був полковник податкової міліції, к.н. з фіз.вих. і сп. Ю. П. Сергієнко. З 2018 року по теперішній час кафедру очолює к.ю.н. В.Л. Грищук.

З часу створення кафедри підготовлено та захищено: 1 доктора наук, 8 кандидатів наук, 1 особі присвоєно вчене звання професора, 6 — доцента. Опубліковано 10 навчальних посібників, зокрема 2 із грифом МОН України, 167 фахових видань, приблизно 300 наукових статей і тез доповідей на конференціях різних рівнів. Співробітники щорічно організовують семінари, круглі столи та проводять декаду кафедри. Надано 180 рецензій на статті, відгуки на автореферати, виступи офіційних опонентів на захисті.

Грищук Віктор Леонідович – в.о. завідувача кафедри правоохоронної діяльності, кандидат юридичних наук, учасник бойових дій, майстер спорту з хортингу. 

  На кафедрі працюють 11 науково-педагогічних працівників, з них: 9 кандидатів наук (з них 3 професори, 5 доцентів), 2 старших викладача.

Мета кафедри – створити єдину систему зі спеціальних дисциплін, яка забезпечить майбутнього фахівця знаннями і навичками необхідними для виконання службових завдань в ускладнених та екстремальних умовах.

 Опубліковані навчальні посібники:
 • Oснови тактичної підготовки працівників правоохоронних органів : навч. посіб. / В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук, С. М. Бадьора, С. А. Антоненко // Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2019. – 218 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 51);
 • Основи кінології : навч. посіб. / В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук, С. А. Антоненко [та ін.] / Ун-т державної фіскальної служби України. – Ірпінь, 2019. – 126 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 52);
 • Основи тактичної медицини: навчал. посіб. / С.М. Бадьора, О.В. Буток В.І., О.М. Лаврентьєв та ін.– Ірпінь: Видавництво Університету ДФС України, 2019. – 299 с. – (серія «На допомогу студенту» т. 35).
 1. Налагоджено співпрацю з Всеукраїнською федерацією рукопашного бою України, Національною федерацією хортинг фехтування України, Громадською спілкою «Національна федерація бойового хортингу України», Національною федерацією військово-прикладного хортингу України, Головного управління Національної поліції в Київській області та Міжнародною федерацією «Поліцейського хортингу».

 За напрямами наукової діяльності кафедри створено науковий гурток «Патріот», який відвідують студенти. Вони підготували більше ніж 125 наукових статей.

Кафедра пропагує здоровий спосіб життя, який відображено у навчальному процесі, секційній роботі, участі у змаганнях різного рівня: обласних, чемпіонатів України, Європи та світу.

У 2017 році заснований спортивний клуб «Легіон», який поєднує в собі: бойовий хортинг, ММА, рукопашний бій, бойове самбо. Спортсмени команди є неодноразовими призерами командних заліків, учасниками та переможцями міжнародних турнірів, Кубку президента, чемпіонатів України, Європи та Світу.

Спортивні досягнення:

 За час існування підготовлено спортсменів: 1 ЗМСУ, 8 МСМКУ, 46 МСУ, 2 рекордсмени першості світу з гирьового спорту, понад 130 КМСУ.

Здобувачі вищої освіти неодноразово ставали чемпіонами та призерами на Чемпіонатах України, Європи та Світу: з гирьового спорту, військово-спортивного багатоборства, рукопашного бою, боксу, бойового самбо, хортингу, перетягування канату, ставали призерами професійного турніру ММА.

Спортивна діяльність кафедри пов’язана з патріотичним вихованням молоді так з 2001-2006 рік Громадським фондом Святого Андрія Первозваного проводились змагання «Патріот» серед курсантів навчальних закладів «силових структур» столиці та м. Ірпінь, в трьох основних напрямках: інтелектуальний, спортивний, військовий. Команда ФПМ на протязі всіх років виступу була призером та чемпіоном цих змагань, за що від фонду Андрія Первозваного був  переданий на постійне володіння перехідний Кубок та прапор «Патріот».

Контакти кафедри

  39.13@nusta.edu.ua

  Facebook

 Університет ДФС України,, корпус F, 6 поверх, каб. 605,606,607,610,611,612,101 А.

Історія:

Кафедра митної справи та товарознавства Державного податкового університету була створена 1 грудня 2021 року в результаті об’єднання двох кафедр Університету державної фіскальної служби України: кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки (яка була заснована у 1998 році)  і кафедри митної справи (створеної у 2016 році).

Кафедра митної справи та товарознавства є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи, що забезпечує проведення освітньої, методичної, наукової та інших видів діяльності за спеціальностями 073 «Менеджмент» (ОПП «Менеджмент митної справи») та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі»). 

Специфіка роботи кафедри пов’язана з формуванням у студентів широкого світогляду у митній та зовнішньоекономічній діяльності, а ключова мета − підготовка висококваліфікованих економічних кадрів нової генерації, здатних до креативної професійної діяльності та інноваційних методів господарювання не тільки на національному, але й на зовнішньому ринках.

Контакти кафедри

+38 (04597) 55-516

  33.03@nusta.edu.ua

  соціальні мережі

 Державний Податковий Університет, корпус B, С: каб. B620, B632, B607, С326а, С329, С330, С331;

Кафедра міжнародних економічних відносин працює як самостійний підрозділ і забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Кафедра створена 1 вересня 2014 року як кафедра міжнародної економіки Національного університету державної податкової служби України, завідувачем кафедри була призначена д.е.н., професор Белінська Яніна Василівна, яка очолювала її до листопада 2021 року. В результаті реорганізації Університету державної фіскальної служби України з грудня 2021 року кафедра змінила назву на кафедра міжнародних економічних відносин Державного податкового університету, котру очолила д.е.н., професор Стежко Надія Володимирівна.

Сьогодні на кафедрі працює 6 викладачів, з них: на постійній основі − 6 осіб. У складі кафедри: 2 докторів наук, професори, 4 кандидатів наук, доценти.

Базова освіта викладачів та їх публікації відповідають профілю дисциплін, що ними викладаються. Кожен з викладачів забезпечує 3−4 дисципліни. Середній вік викладацького складу − 42 років.

Кадрова політика кафедри орієнтована на поліпшення якісного складу професорсько-викладацького персоналу, повне укомплектування кафедри, опанування викладачами сучасних методів навчання з метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців.

Перспективним планом розвитку кафедри передбачено у найближчі роки підвищення кількості викладачів з науковими ступенями кандидатів, докторів наук та вченими званнями доцентів, професорів.

Науковий склад кафедри повністю відповідає існуючим нормам та вимогам. Лекційні заняття забезпечуються на 100 % докторами, професорами, кандидатами наук і доцентами. Кадрове питання постійно знаходиться в полі зору керівництва університету та кафедри.

Студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» отримують необхідні знання і практичні навички призначені для роботи в банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого самоврядування, на підприємствах усіх форм власності; в науково-дослідних інститутах і лабораторіях; консультаційних закладах, які займаються проблемами міжнародної економічної діяльності; в системі підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації тощо.  Первинною посадою для фахівців даного профілю є економіст, який може виконувати такі функції: розроблення проектів міжнародного економічного розвитку підприємств, комерційних банків, фінансових установ тощо; прогнозування ефективності їх реалізації; розроблення і виконання заходів щодо практичної реалізації механізмів налагодження і розвитку міжнародних економічних відносин; проведення аналітичної роботи щодо виявлення шляхів активізування та удосконалення міжнародної економічної діяльності організацій.

Контакти кафедри

  33.04@nusta.edu.ua

  соціальні мережі

  Державний податковий університет корпус D, 7й поверх, кабінет 701.

Кафедра економіки, підприємництва та економічної безпеки є структурним підрозділом Навчально- наукового інституту економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету, що забезпечує проведення освітньої, методичної та наукової діяльності за спеціальностями 051 Економіка та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Специфіка роботи кафедри пов’язана з формуванням у здобувачів вищої освіти широкого світогляду на економічні проблеми, а ключова мета − підготовка економічних кадрів нової генерації, здатних до творчої професійної діяльності, інноваційних методів господарювання та забезпечення економічної безпеки.

Кафедра створена 1 вересня 1996 року. Ініціаторами створення кафедри були доктор географічних наук, професор І.О. Горленко та кандидат економічних наук, професор Г.П. Ляшенко.

Після реорганізації Університету у 2021 році в.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки стала доктор економічних наук, професор Лариса Леонідівна Лазебник.

Кафедра економіки, підприємництва та економічної безпеки є випускаючою і здійснює підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 051 Економіка (освітньо-професійна програма «Економіка підприємства») та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітньо-професійна програма «Економіка та організація підприємницької діяльності»); другого (магістерського) рівня за спеціальностями 051 Економіка (освітньо-професійна програма «Управління бізнес-процесами на підприємстві») та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітньо-професійна програма «Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності») всіх форм навчання. Кафедрою також здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою «Економіка» спеціальності 051 Економіка. Крім того, в 2021 році кафедрою започатковано ще дві освітньо-професійні програми для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка  ̶ «Економічна безпека» та «Експертна оцінка землі та нерухомого майна».

Освітній процес забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний персонал, в тому числі 5 докторів та 5 кандидатів економічних наук. Серед них є відомі фахівці, сфера наукових і практичних інтересів яких безпосередньо пов’язана з різними аспектами економіки, підприємництва та економічної безпеки, а також молоді, талановиті вчені. Науково-педагогічним складом кафедри викладаються 79 нормативних і вибіркових дисципліни в Навчально-науковому інституті економічної безпеки та митної справи і в інших факультетах Державного податкового університету.

Колективом кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки проводиться не тільки освітня, а й наукова робота. Кафедра є організатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва». Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри за останні п’ять років були опубліковані у 247 наукових статтях у фахових виданнях з економіки (12 з яких належать до міжнародних науково-метричних баз даних), 15 монографіях, 11 підручниках та навчальних посібниках.

Наукові інтереси викладачів кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки об’єднуються через виконання комплексних наукових досліджень. Колектив кафедри наполегливо працює над колективною держбюджетною  науковою темою «Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку» (номер державної реєстрації 0119U000718).

Наразі колективом кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки проводиться робота з впровадження нових форм та методів навчання, оновлення робочих програм дисциплін, розробки і впровадження комп’ютерних технологій до викладання профільних дисциплін, забезпечення навчального процесу новітніми навчально-методичними посібниками, вдосконалення організації практичної підготовки і самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Випускники Податкового поповнили ряди нової генерації правників України

Понад 100 випускників Навчально-наукового інституту права зібралися у стінах рідної Альма-матер, щоб отримати документи про освіту. Одразу зазначимо, що вони відмовились від святкових атрибутів та подарунків, зробивши щедру пожертву на допомогу Збройним Силам України! Натомість отримали понад 1000 приємних слів, настанов та подяк. Не забули й про важливе – розпочався випуск з внесення Державного прапора […]

1 липня у Податковому пройде Фотовиставка “Розстріляна Альма-матер”

1 липня у Державному податковому університеті відбудеться фотовиставка світлин Університету, який в березні розстріляли російські окупанти. Мета – збір коштів для відбудови вишу. Захід пройде на площі біля корпусу С. Будуть представлені роботи фотографів Каріни Нагорної, Олега Гриба та Сергія Ніколайця, зроблені після звільнення Ірпеня від російських окупантів. Світлини показують життя до та після вторгнення […]

Податковий університет випустив 114 дипломованих бакалаврів з фінансів та цифрових технологій

Сьогодні до Державного податкового університету завітали випускники, батьки та гості. Перші – щоб отримати довгоочікувані дипломи, інші – привітати випускників з важливою подією у житті. Випускний в умовах війни – це попередження про необхідність бігти в укриття при звуках повітряної тривоги, вшанування загиблих випускників хвилиною мовання та урочистості без масовості. В той же час – […]

Державний податковий університет та Університет «Вища школа економіки» (м. Бидгощ, Польща) співпрацюють задля перемоги, миру та розвитку

Сьогодні відбулася робоча зустріч керівництва Державного податкового університету та Університету «Вища школа економіки» (м. Бидгощ, Польща), під час якої обговорили важливі питання співраці. У зустрічі взяли участь: в.о. ректора ДПУ Валентина Унинець-Ходаківська, в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародної співпраці та інвестицій Василь Чмелюк, декан Факультету соціально-гуманітарних технологій та менеджменту Наталія Зикун, в.о. директора Навчально-наукового ынституту […]
Всі новини та анонси

У Податковому розпочалася реєстрація на МКТ та МТНК для здобуття ступеня магістра

Майбутні МАГІСТРИ! Від сьогодні, 27 червня, до 18 липня (включно) Державний податковий університет проводить реєстрацію вступників для участі в магістерському комплексному тесті (МКТ) та магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК).   ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ Вступник на магістратуру у період з 27 червня до 18:00 18 липня 2022 року має надіслати на електронну адресу приймальної комісії Державного […]

25 червня випускники Податкового університету зберуться задля допомоги Альма-матер

25 червня 2022 року у Державному податковому університеті відбудеться розширене засідання правління Всеукраїнської Асоціації випускників та ветеранів НУДПСУ, організована за ініціативою Президента Асоціації. Унаслідок бойових дій, що точилися на території Ірпеня у березні цього року, Університет зазнав серйозних руйнувань. Повністю знищений адміністративний корпус, частково пошкоджено ще п’ять корпусів. Значних руйнувань зазнали чотири гуртожитки, в яких […]

МАЙБУТНІ МАГІСТРИ! Не пропустіть!

Уже завтра ви отримаєте відповіді на всі запитання разом з #ДПУ Як працює вступ 2022? Коли подавати документи? Не розібралися з особливостями цьогорічного вступу? Маєте безліч запитань, вагань і хвилювань – тоді завтра на 13:00 нічого не плануйте! Долучайтеся до онлайн спілкування та отримайте фахову консультаційну допомогу з перших вуст: Приймальна комісія та Консультаційний центр з […]

Зустріч випускників ДПУ!

Дорогі випускники! Нагадуємо! Зустріч випускників відбудеться  4 червня 2022 року. Місце зустрічі: Державний податковий університет,  площа перед  корпусом С, вул. Університетська,  31, м. Ірпінь. Реєстрація  з 10.00. Початок об  11.00  у конференцзалі корпусу К. Пропонуємо переглянути відеопослання рідній Альма-Матер від випускників”