1Одинець Володимир Андрійович
Кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри з 2003 року
e-mail: odinet@ukr.net.

Одинець В.А. закінчив фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. Горького та економічний факультет Українського фінансово-економічного інституту. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію «Економічні проблеми надзвичайних ситуацій та шляхи подолання їх наслідків». Сертифікований як спеціаліст-професіонал з програмного продукту «1С: Бухгалтерія», «Галактика». Розробив навчально-методичне забезпечення та викладає навчальні дисципліни: Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті; Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг, Інформаційні системи та технології в оподаткуванні, Інформатика, Основи інформатики та КТ. Сфера наукових інтересів: досліджує проблеми модернізації та інформатизації державної податкової служби, соціально-економічні проблеми надзвичайних ситуацій і мінімізації їх негативних наслідків, особливості сталого розвитку та антикризового управління, комп’ютерного моделювання бізнес-процесів в інформаційно-аналітичній системі Міністерства доходів і зборів України. Автор понад 30 наукових та науково-методичних робіт, 7 навчальних посібників, учасник багатьох міжнародних науково-практичних конференцій.
Навчальний процес забезпечується сучасними програмними продуктами, зокрема: «Галактика», «1С-Предприятие 7.7», «Юрист плюс», «Ліга», «Парус-Підприємство», Комп’ютерний аудит, Medoc, АРМами державної податкової служби України. Кафедра постійно працює над удосконаленням навчальних програм, поновленням методичних матеріалів, створенням електронних навчально-методичних посібників.
Кафедра інформаційних систем і технологій запрошує всіх бажаючих на курси: «Комп’ютер крок за кроком», «Технологія опрацювання даних у СУБД (Access, Visual Foxpro, мова запитів SQL)», «Інформаційне управління бізнес-проектами», «Парус-підприємство» та до наукового студентського товариства з інформаційних технологій.

Науково-педагогічний склад кафедри бере активну участь у міжнародних та міжвузівських науково-практичних конференціях. Співробітниками кафедри проводиться робота щодо дослідження наукових проблем інформатизації діяльності Міністерства доходів і зборів України, навчального процесу, інтеграції у світовий інформаційний простір, комп’ютерне моделювання бізнес-процесами.

Контактні дані

Телефони: (04497) 62-299, внутр. 15-13, 11-65.
E-mail: kafedra_IST@ukr.net

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

 1. Економічна інформатика

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Теоретичні основи інформатики. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.
 • Інформаційні процеси в економіці. Системне забезпечення інформаційних процесів.
 • Інформаційні технології обробки економічної інформації.
 • Мережеві технології. Хмарні обчислення. Спільне використання апаратних та програмних ресурсів в економічній діяльності.
 • Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації в офісі та на підприємстві.
 • Інформаційне забезпечення та організація баз даних в економічній діяльності. Інформаційні технології для роботи з базами та сховищами даних.
 • Програмні засоби для створення структурованих документів.
 • Аналіз числових даних у середовищі MS Excel.
 • Додрукарська підготовка документів у середовищі MS Publisher.
 • Інструменти планування та організації роботи офісного працівника. Цифрова записна книжка MS OneNote.
 • Основи офісного програмування. Застосування середовище VBA для автоматизації розв’язання економічних задач.
 • Основи Веб-дизайну. Застосування у фаховій діяльнлості
 • Застосування Інтернет – технологій в економічній діяльності.
 • Перспективи розвитку та застосування інформаційних технологій в економіці.
 1. Інформатика

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Теоретичні основи інформатики.
 • Економічна інформація і засоби її формалізації.
 • Системне забезпечення інформаційних процесів.
 • Мережеві технології. Хмарні обчислення.
 • Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації.
 • Інформаційне забезпечення та організація інформаційних баз. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних.
 • Програмні засоби для створення структурованих документів.
 • Аналіз числових даних у середовищі MS Excel.
 • Програмні засоби для підготовки комп’ютерних презентацій.
 • Додрукарська підготовка документів у середовищі MS Publisher.
 • Цифрова записна книжка MS OneNote 2013.
 • Основи офісного програмування. Середовище VBA.
 • Основи Веб-дизайну.
 • Застосування Інтернет – технологій в економіці.
 • Інформаційні системи та інформаційні технології їх роль в управлінні економікою.
 • Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем.
 • Інтелектуальні інформаційні системи в економіці.

 

 1. Інформаційні системи і технології

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Основні поняття інформатики та комп’ютерної техніки. Структура та основні пристрої сучасних ПК
 • Принципи та структура програмного забезпечення ПК. Операційна система MS Windows
 • Системи обробки текстової інформації. Текстовий редактор MS Word
 • Системи табличної обробки даних. Табличний процесор MS Excel
 • Системи управління базами даних (СУБД). СУБД MS Access
 • Технологія створення презентацій засобами програми PowerPoint
 • Підприємство як цілеспрямована система. Інформаційні системи та їх роль в управлінні підприємством та економікою
 • Економічна інформація, засоби її формалізованого опису та технології оброблення
 • Організація інформаційної бази системи оброблення інформації
 • Інформаційні системи в економіці
 • Сучасні підходи та організаційно-методичні основи створення ІС.
 • Еволюція ІС
 • Інтегровані інформаційні системи
 • Системи підтримки прийняття рішень та експертні системи. Комп’ютерні тренінгові системи в економіці та навчанні.

 

 1. Інформаційні системи в економіці та в діяльності підприємств

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Роль і місце ІСТ в управлінні підприємством.
 • Економічна інформація на підприємствах і засоби її формалізованого опису.
 • Засоби створення і забезпечення ІТ на підприємстві.
 • Сучасні підходи до розроблення і впровадження ІС.
 • Сучасні методології управління ІС підприємств.
 • Комп’ютерне моделювання бізнес-процесів.
 • Експертні системи (ЕС) та їх використання.
 • Системи підтримки прийняття рішень (СППР) та їх використання.
 • Автоматизація процесів бізнес-планування інвестиційних проектів та стратегічного оцінювання бізнесу.
 • Інтегровані інформаційні системи управління підприємством.
 • Інформаційні технології управління бюджетом та контолем за його виконанням.
 • Інформаційні системи і технології управління вечурними підприємствами.
 • Інформаційні системи для транснаціональних корпорацій.
 • Автоматизація оброблення інформації у фіскальній службі України.
 • Хмарні технології та їх використання в підприємницькій діяльності.
 • Електронна комерція та віртуальні підприємства.

 

 1. ІС і технології в банківській діяльності

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Економічна інформація та її особливості.
 • Поняття інформаційної бази об’єкта.
 • Інформаційні технології оброблення економічної інформації.
 • Основні поняття та засоби організації інформаційних систем.
 • Особливості інформаційних систем у банківських установах.
 • Структура та функціонування банківської інформаційної системи ОДБ.
 • Автоматизація банківських операцій.
 • Архітектура та принципи функціонування інформаційно-обчислювальних мереж.
 • Використання мережних технологій у банківській сфері.
 • Автоматизація масових платежів.
 • Основні поняття електронного бізнесу та електронної комерції.

 

 1. Інформаційні системи і технології в міжнародному бізнесі

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою в умовах глобалізації бізнесу. Цифрова економіка.
 • Економічна інформація як об’єкт автоматизованого обро­блення. Міжнародні системи класифікації і кодування
 • Інформаційні технології в міжнародному бізнесі. Експертні системи та системи підтримки приняття рішень.
 • Організація інформаційних баз. Інформаційно-правова система міжнародного бізнесу.
 • Ринок електронної інформації. Міжнародний електронний обмін комерними і фінансовими даними.
 • Міжнародні системи електронного документообігу. Міжнародні міжбанківські платіжні системи.
 • Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем корпоративних та мультинаціональних корпорацій.
 • Хмарні технології в в міжнародному бізнесі і компаній, що займаються ЗЕД.
 • Електронна комерція та віртуальні підприємства як сучасна форма організації
 • Комп’ютерні технології моделювання бізнес-процесів та ризиків.
 • Інформаційні технології в оподаткуванні та митній справі.
 • Інформаційні системи та технології в боротьбі з економічними злочинами та економічним шпіонажем.

 

 1. Інформаційні системи і технології в митній справі

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Інформаційні системи і технології та їх роль в управлінні.
 • Інформаційні технології суб‘єктів зовнішньоекономічної діяльності.
 • Використання сучасних програмних комплексів для автоматизації управлінської роботи в митній справі.
 • Інформаційні технології в оподаткуванні зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
 • Управлінські інформаційні системи і технології контролю і адмінісітруваня. Системи електронної звітності.
 • Особливості застосуваня управлінських систем, щодо митного контролю та адмістрування.
 • Інформаційні технології митного контролю транспортних засобів.
 • Інформаційні технології контролю митного транзиту.
 • Інформаційні технології адмінстрування і контроль міжнародних договорів.
 • Інформаційні технології адмінстрування і контролю вантажних перевезень, що знаходяться під митним контролем.
 • Інформаційні технології адмінстрування і контролю валюти
 • Інформаційні технології аналізу і контролю експортно-імпортних операцій підприємств.
 • Використання хмарних технологій в митному контролі та адмісніструванні.

 

 1. Інформаційні технології в науковій діяльності

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Поняття та сутність наукової діяльності;
 • Інформаційні системи, інформаційні технології, їх роль в управлінні економікою та розвитку науки;
 • Хмарні технології в науковій діяльності;
 • Види інформаційних технологій для організації наукової діяльності та реалізації наукових досліджень;
 • Економічна інформація, засоби її формалізованого опису. Інформаційні технології аналізу статистичних економічних даних та обробки економічної інформації фіскальними органами;
 • Правова інформація. Інформаційні технології аналізу та обробки правової інформації;
 • Правове регулювання та технології електронного документообігу;
 • Експертні системи у науковій діяльності;
 • Технології організації баз даних наукової інформації, системи пошуку наукової інформації; наукометричні бази даних;
 • Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем у державній фіскальній службі України, загальна характеристика технічного, програмного та орга­нізаційного забезпечення інформаційних систем ДФС України.

 

 1. ІС і технології на підприємстві

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Роль і місце ІСТ в управлінні підприємством.
 • Економічна інформація на підприємствах і засоби її формалізованого опису.
 • Засоби створення і забезпечення ІТ на підприємстві.
 • Сучасні підходи до розроблення і впровадження ІС.
 • Сучасні методології управління ІС підприємств.
 • Комп’ютерне моделювання бізнес-процесів.
 • Експертні системи (ЕС) та їх використання.
 • Системи підтримки прийняття рішень (СППР) та їх використання.
 • Автоматизація процесів бізнес-планування інвестиційних проектів та стратегічного оцінювання бізнесу.
 • Інтегровані інформаційні системи управління підприємством.
 • Інформаційні системи для транснаціональних корпорацій.
 • Автоматизація оброблення інформації у фіскальній службі України.
 • Інтернет — як основне телекомунікаційне середовище підприємства.
 • Електронна комерція та віртуальні підприємства.

 

 1. ІС і технології в податковій справі

Зміст курсу розкривається в темах:

 • Інформаційні системи і технології та їх роль в управлінні .
 • Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.
 • Інформаційні технології оброблення інформації.
 • Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем в оподаткуванні і митній справі.
 • Практика автоматизації податків, зборів та платежів.
 • Загальна характеристика інформаційних систем у митних органах України.
 • Організація інформаційних баз та їх використання в митній справі.
 • Інформаційні технології суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
 • Використання сучасних програмних комплексів для автоматизації управлінської роботи в митній справі (Програмне забезпечення MD Office).
 • Інформаційні системи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.(Система електронного документообігу M.E.Doc)

 

 1. Інформаційні системи і технології в управлінській діяльності

Зміст курсу розкривається в темах:

 • Науково-методологічні основи інформаційних процесів в управлінні
 • Методичні засади створення ІС та ІТ в управлінні.
 • Технології комп’ютерного моделювання та управління проектами (моно проектами, мультіпроектами, мегапроектами).
 • Інформаційні технології щодо управляння ризиками та якістю.
 • Інформаційні технології управління договорами та виробництвом.
 • Інформаційні технології управління ресурсами.
 • Інформаційні технології управління бюджетом та контолем за його виконанням.
 • Інформаційні системи менеджменту в умовах цифрової економіки.
 • Технологія організації інформаційних ресурсів управлінської діяльності
 • Технологічне та програмне забезпечення інформаційних систем менеджменту
 • Практика використання програмного забезпечення Project Expert для підтримки управління проектами у менеджменті.
 1. Інформаційні системи і технології у фінансах (Інформаційні системи і технології у фінансових установах)

Зміст курсу розкривається в темах:

 • Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою.
 • Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.
 • Інформаційні технології оброблення економічної інформації.
 • Організація інформаційних баз обробки економічної інформації.
 • Організаційно-методичні основи створення і функціонування систем управління фінансами.
 • Автоматизація управління фінансами бюджетних та державних установ. Організація електронного документообігу.
 • Автоматизація управління фінансами підприємств і комерційних структур.
 • Інформатизація фінансового ринку.
 • Атоматизовані інформаційні системи в банківській діяльності
 • Електронний бізнес та цифрова економіка. Хмарні технології на фінансовому ринку.
 • Комп’ютерні технологій моделювання бізнес-процесів та ризиків.
 • Інформаційні системи управління фінансової діяльності на міжнародному ринку.

 

 1. ІС і технології в юридичній практиці

Зміст курсу розкривається в темах:

 • Інформаційні системи і технології та їх роль в юридичній діяльності.
 • Електронний уряд та державна політика в сфері інформаційного забезпечення виборчих та законотворчих процесів.
 • Електронна злочинність, інформаційна безпека та її організація.
 • Організація інформаційних баз даних та баз заннь, та їх використання в юридичній практиці.
 • Організація систем електронного документообігу в юридичній практиці.
 • Технологія роботи з мережевими ресурсами та хмарні технології у прфесійній діяльності.
 • Технологія роботи з автоматизованими системами Єдиних та Державних реєстрів (реєстр нотаріусів, реєстр виконавчих документів, реєстр прав на нерухомісь, тощо).
 • Характеристика інформаційних систем в юридичній діяльності та правоохоронних органах України, особливості їх використання (прокуратура, органи внутрішніх справ, суди, пенітерційна служба).
 • Використання сучасних програмних комплексів для автоматизації роботи в юридичній практиці (Ліга, Медок, Парус-Консультант, Гарант, Консультант плюс, юридичні модулі корпоративних систем).
 • Експертні системи та системи підтримки приняття рішень, їх місце в юридичній діяльності.

Наукові дослідження в галузі комп’ютерного моделювання бізнес-процесів в умовах процесного підходу в управлінні соціально-економічними системами, зокрема «Актуальні проблем комп’ютерного моніторингу та моделювання соціально-екологічних та економічних процесів».

 • Дослідження систем управління бізнес-процесами та можливостей їх впровадження в Україні.
 • Розробка та впровадження в навчальний процес систем дистанційного навчання та інноваційних освітніх технологій.
 • Формування у студентів бакалаврського і магістерського рівня практичних навичок застосування сучасних інформаційних систем і технологій до розв’язання завдань управління соціально-економічними системами різних рівнів агрегування (макрорівень, галузі та сектори економіки, мікрорівень), сфер діяльності (виробнича і невиробнича) та функцій (маркетинг, фінанси, бухоблік і аудит та ін.).
 • Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук), здатних забезпечити виконання вищезазначених пріоритетних завдань.

Кафедра успішно працює над науково-дослідною темою «Актуальні проблеми комп’ютерного моніторингу та моделювання соціально-екологічних та економічних процесів». У своїй науковій роботі кафедра активно співпрацює з Департаментом розвитку ІТ, електронних сервесів та обліку платників Міністерства доходів і зборів України, науково-дослідним інститутом фінансового права. Для забезпечення успішної діяльності кафедри за пріоритетними напрямами на кафедрі:

працює постійнодіючий науковий семінар, у роботі якого беруть участь викладачі та студенти наукового студентського товариства кафедри;

проводяться міжкафедральні круглі столи та науково-практичні міжвузівські конференції за напрямом «Новітні інформаційні технології і системи в економіці». За підсумками конференції видані збірки тез;

працюють проблемні наукові групи: «Актуальні проблеми комп’ютерного моніторингу та моделювання соціально-екологічних та економічних процесів», «Мережні технології в економіці», «Автоматизація створення web-вузлів професійного спрямування з використанням програми MS Publisher 2010»;

викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та галузевих конференцій, круглих столів, симпозіумів;

створена наукова лабораторія «Комп’ютерного моделювання бізнес-процесів»;

результати досліджень опубліковані у фахових виданнях.

Навчально-методичну роботу кафедри спрямовано на постійне вдосконалення навчального процесу. З цією метою проводиться систематична робота з підготовки підручників, навчально-методичних посібників та методичних розробок (електронних конспектів лекцій, освітянських веб-порталів, систем дистанційного навчання тощо).

 

НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

Навчально-методичну роботу кафедри спрямовано на постійне вдосконалення навчального процесу. З цією метою проводиться систематична робота з підготовки підручників, навчально-методичних посібників та методичних розробок (електронних конспектів лекцій, освітянських веб-порталів, систем дистанційного навчання тощо).

НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ КАФЕДРИ

Навчально-методичну роботу кафедри спрямовано на постійне вдосконалення навчального процесу. З цією метою проводиться систематична робота з підготовки підручників, навчально-методичних посібників та методичних розробок (електронних конспектів лекцій, освітянських веб-порталів, систем дистанційного навчання тощо).

ОДИНЕЦЬ В.А.

 1. Odynets V. A., Ratushnyak T. V.Analysis of the level of wellbeing in Ukraine [Online] Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2015. № 4. Available: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_4/2015_4_4.pdf
 2. Stolarova T.V., Odynets V. A. Computer monitoring macro modern social and economic processes under uncentr uncertainty Наукові праці МАУП. Вип. 45 (2-2015). – К.: ДП «Вид. дім «Персонал» , 2015. С. 86-93 
 3. Інформатика та обчислювальна техніка: практикум: навч. Посіб. / Одинець В.А., Гладченко О.В., Ратушняк Т.В. та ін. Ірпінь : НУДПСУ, 2015. – 394. 
 4. Інформатика. Курс лекцій: навч. Посіб.: у 2-х ч. Ч. 1 / Одинець В.А., Мостіпан О.І., Сьомка Н.К., та ін.; за ред. к.е.н., доцента В.А. Одинця Ірпінь: Видавництво Національного університету державної податкової служби України, 2012. – 384 с. 
 5. Інформатика. Курс лекцій: навч. Посіб.: у 2-х ч. Ч. 2 / Одинець В.А., Мостіпан О.І., Сьомка Н.К., та ін.; за ред. к.е.н., доцента В.А. Одинця Ірпінь: Видавництво Національного університету державної податкової служби України, 2012. – 196 с. 
 6. Інформаційні системи і технології в юридичній практиці: навчальний посібник / Ратушняк Т.В., Гладченко О.В., Ніжегородцев В.О., Одинець В.А. Державна фіскальна служба України, Університет ДФС України, – Ірпінь, 2017. – 302 c. 
 7. Інформаційні системи і технології: навчальний посібник / Столярова Т.О., Одинець В.А.; Державна фіскальна служба України, Університет ДФС України, – Ірпінь, 2016. – 162 c. 
 8. Інформаційні системи та технології на підприємстві: навчальний посібник /В.А. Одинець, В.Ю. Свириденко, Л.В. Дубчак / Державна фіскальна служба України, Університет державної фіскальної служби України. –Ірпінь, 2016. – 388. 
 9. Інформаційні системи та технології у фінансових установах: навчальний посібник /В.А. Одинець, В.Ю. Свириденко, Л.В. Дубчак / Державна фіскальна служба України, Університет державної фіскальної служби України. –Ірпінь, 2016. – 410. 
 10. Комп’ютерне моделювання та аналіз бізнес-процесів ДПС України. Монографія. Одинець В.А., Мамченко С.Д., Бондаренко В.Є. та ін.; за ред. В.А. Одинця Ірпінь: Видавництво Національного університету державної податкової служби України, 2012. – 102 с. 
 11. Напрями реформування державної податкової системи України Гармонізація оподаткування в умовах глобалізацій них та інтеграційних процесів: матеріали Міжнародна науково-практична конференції: Національний університет ДПС України, Ірпінь, 2011. с. 215-217. 
 12. Напрямки модернізації державної податкової служби Інформаційно-аналітичний журнал «Схід» -Донецьк, №7(57), 2003. с. 26-29. 
 13. Одинець В.А. Мамченко С.Д. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Практикум. К., Знання. 2007. 292 с. 
 14. Одинець В.А., Ніжегородцев В.О. Комп’ютерний моніторинг, аналіз, моделювання та прогнозування потреб галузей народного господарства України у підготовці фахівців вузами Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – сайт журналу http: // www.global-national.in.ua.- Випуск № 6. Липень 2015 р. 
 15. Одинець В.А., Ратушняк Т.В. Сучасні підходи до вимірювання якості життя Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). — 2013. – № 3 (62). – С. 43 – 50. 
 16. Одинець В.А., Ніжегородцев В.О. Інформаційно-комукаційні технології як засіб якісної професійної підготовки фахівців податкової та митної служби Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 31. Том ІХ (51) : Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис. 2013. С. 402 – 409. 
 17. Організаційно-методичні засади забезпечення достовірності податкової інформації Науковий вісник: Зб. Наук. пр. – Ірпінь: УФЕІ. – 2003. – № 2. С. 109-114. 
 18. Практикум з інформатики з використанням MS Office 2010. Навчальний посібник Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2014. – 538 с. 
 19. С.Д. Мамченко, В.А. Одинець. Економічна інформатика. Практикум.- К.: Знання, 2008, 710 с. 
 20. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: навчальний посібник/ В.А. Одинець Ірпінь: Видавництво Національного університету державної податкової служби України, 2011. – 214 с.

НІЖЕГОРОДЦЕВ В.О.

 1. Одинець В.А., Ніжегородцев В.О. Інформаційно-комукаційні технології як засіб якісної професійної підготовки фахівців податкової та митної служби Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 31. Том ІХ (51) : Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис. 2013. С. 402 – 409. 
 2. Ніжегородцев В.О., Одинець В.А. Інформаційні технології у професійній підготовці фахівців податкової та митної служби// Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РВВ РДГУ. – 2014. – С. 79 – 80.
 3. Ніжегородцев В.О. Розв’язок прикладних задач засобами Visual Basic у підготовці майбутніх фахівців Державної фіскальної служби України/ Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання природничо-математичних дисциплін: матеріали Міжнародного науково-практичного семінару, 28 жовтня 2014 року. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 111-113.
 4. Ніжегородцев В.О. Використання інформаційно-правових систем у професійній підготовці майбутніх правознавців Державної фіскальної служби України / Інформаційні системи і технології та  моделювання в економіці: Матеріали І науково-практ. конф., Буча, 3грудня 2014р.: тези доп.: – К.: Міленіум, – 2014.- С. 65-67.
 5. Ніжегородцев В.О. Професійна компетентність майбутніх фахівців Державної фіскальної служби в умовах інформаційного суспільства. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 35. Том VII (58): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 417 – 424. 
 6. Ніжегородцев В.О. Технологічна обробка економічної інформації в навчальній підготовці майбутніх фахівців фіскальної служби // Оновлення змісту, форма та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць: Наукові записки Рівенського державного гуманітарного університету. – Випуск 12(55). – Частина 2. – Рівне-Київ: Міленіум, 2015. – С.535-543.
 7. Nizhegorodtsev V.O. Svyrydenko V. Y. Media of business processes optimization with the ERP-system «GALAXY» in training specialists of financial and economic profile. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36. Том ІV (64): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 350– 358. 
 8. Ніжегородцев В.О., Марченко А. Використання засобів моделювання фінансово-економічної діяльності у підготовці фахівців економічного профілю// Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Рівне: РВВ РДГУ.- 2015.- С. 179-180.
 9. Ніжегородцев В.О., Нитченко М. Використання програмних комплексів для складання бізнес-планів та інвест-проектів у навчальній підготовці студентів-економістів/ Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Рівне: РВВ РДГУ.- 2015.- С. 180-181.
 10. Ніжегородцев В.О. , Шараєнко О. Створення звітів ЄСВ в програмі «M.E.DOC IS» у підготовці майбутніх фахівців економічного профілю/ Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Рівне: РВВ РДГУ.- 2015.- С. 182-183.
 11. Ніжегородцев В.О., Поденежко О.В. Використання прикладних інформаційно-аналітичних ресурсів в курсі підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей. Наукові записки /ред. кол.: В.В. Радул, С.П. Величко та ін. – Випуск 141. Частина ІІ. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2015. – С. 75-79.
 12. Ніжегородцев В.О., Одинець В. А. Комп’ютерний моніторинг, аналіз, моделювання та прогнозування потреб галузей народного господарства України у підготовці фахівців вузами //Глобальні та національні проблеми економіки [електронне наукове фахове видання].- 2015. – № 6. – С. 26-29.
 13. Інформатика та обчислювальна техніка: Практикум. Інформатика та обчислювальна техніка: Практикум./ Одинець В. А., Гладченко О.В., Ратушняк Т.В., Ніжегородцев В.О., Столярова Т.О. – Ірпінь: Видавництво Національного університету державної податкової служби України, 2015. – 427 с.
 14. Ніжегородцев В.О., Гурин А.О. До питання підготовки майбутніх фахівців у сфері інформаційної економічної безпеки/ Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ). У 4-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015.-Ч.3.-С.15-17.
 15. Ніжегородцев В.О. Відливана С.П. Роль інформаційних технологій у формуванні моделі майбутнього фахівця економічного профілю/ Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: збірник матеріалів IХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 13-14 листопада 2015 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 3-х частинах. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – Ч. 1. – С.89-91.
 16. Ніжегородцев В.О. ,Котяш Д.С. Особливості використання програмної платформи «1C: підприємство 8.3» для автоматизації малого бізнесу/ Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: збірник матеріалів IХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 13-14 листопада 2015 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 3-х частинах. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – Ч. 3. – С.104-106.
 17. Nizhegorodtsev V.O. Каnivets A. The use of cloud applications in the training of future taxmen. Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Інформаційні технології в навчальному процесі 2015». Інформатичний напрям. Частина 1. / уп. Д.А.Покришень – Чернігів: ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, 2015. – С.44-46.
 18. Nizhegorodtsev V.O. Каnivets A. The distance training as a business integral component of higher education of future specialists. International Scientific-Practical Conference «Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization» Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing..- 2016. P. 335-337.
 19. Ніжегородцев В.О. Черненко Олександр. Вивчення ресурсів хмарних технологій для сфери економіки та бізнесу/ Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Інформаційні технології в навчальному процесі 2016» / упорядники Д. А. Покришень, М. В. Матюшкін, Є. С. Закревська – Чернігів: ЧОІППО імені К. Д. Ушинського, 2016. – С.14-17.
 20. Ніжегородцев В.О. Моніторингові механізми становлення попиту фахівця економічного профілю/ Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку: Науково-практичної конференції, (Київ-Буча, березень, 2016) – 2016. – С.56-57.
 21. Nizhegorodtsev V.O. Каnivets A. It approach to the evaluation of the profesional skills of University graduates. Euromentor journal studies about education. – Volume VIII, No. 1/March Bucharest 2017. – Р. 25-34. 
 22. Ніжегородцев В.О. The monitiring evaluation of the offer and demand for specialists of economic profile. Актуальні проблеми економіки. №4 (190) 2017. – С.143-148.
 23. Ніжегородцев В.О. Моніторинговий підхід у вивченні ринку праці фахівців економічного профілю/ Матеріали ІІ Всеукраїнська науково-практичної інтернет-конференції «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці». – 28 лютого 2017 року  м. Вінниця. 2017. – С.117-119.
 24. Ніжегородцев В.О. Інформаційно-аналітичне дослідження запитів роботодавців щодо фахівців економічного профілю з використання комп’ютерних професійних додатків. Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2017. – Випуск 1(11). – С. 75-79.
 25. Ніжегородцев В.О., Тимошенко Д..Ю. Інформаційні технології як інструмент запобігання корупційних діянь. Стан та основні проблеми розвитку науки та освіти: теорія і практика: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 28-29 квітня 2017р.)/ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. – С.174-177.
 26. Ніжегородцев В.О., Хіміч Н.В. Інформаційні технології в сучасному суспільстві та розвитку освіти. Стан та основні проблеми розвитку науки та освіти: теорія і практика: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 28-29 квітня 2017р.)/ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. – С.177-177.
 27. Ніжегородцев В.О., Манзюк О.І.. Концептуальне моделювання та проектування бази даних під час проходження практики студентами юридичних факультетів. Стан та основні проблеми розвитку науки та освіти: теорія і практика: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 28-29 квітня 2017р.)/ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. – С.167-170.
 28. Ніжегородцев В.О., Руда Катерина. Використання мобільних додатків юридичного напрямку студентами правових спеціальностей. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» : 15 травня 2017 р. : Збірник матеріалів конференції / М-во освіти та науки; Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова. – Одеса: 2017. – С.159-163. 
 29. Ніжегородцев В.О., Заяць Д.Г. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування комп’ютерної компетенції у майбутніх фахівців з міжнародної економіки Інформаційні технології –2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; відповід. за вип.: М.М. Астаф’єва, Д.М. Бодненко, В.П. Вембер, О.М. Глушак, О.С. Литвин, Н.П. Мазур. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С.172-174.
 30. Ніжегородцев В.О., Городнича К.В. Сучасні компактні комп’ютерні засоби обробки цифрових зображень при вивченні інформатичних дисциплін. Інформаційні технології 2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; відповід. за вип.: М.М. Астаф’єва, Д.М. Бодненко, В.П. Вембер, О.М. Глушак, О.С. Литвин, Н.П. Мазур. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С.169-171.
 31. Ніжегородцев В.О., Лазоришин Я.Т. Використання інформаційних технологій в юридичній практиці. Весняні наукові читання: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – м. Вінниця, 22 травняя 2017 року. – Ч.1, C.31-35.
 32. Ніжегородцев В.О., Мільченко Н.С. Використання інформаційних технологій як засіб протидії корупції в органах державної влади. Весняні наукові читання: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – м. Вінниця, 22 травняя 2017 року. – Ч.1, C.46-49.
 33. Ніжегородцев В.О., Савчук М. В. Використання електронного судочинства під час вивчення інформаційних дисциплін на юридичних спеціальностях. Весняні наукові читання: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – м. Вінниця, 22 травняя 2017 року. – Ч.1, C.55-58. 
 34. Ніжегородцев В.О., Шевчук І.О. Сучасні інноваційні інформаційні системи органів прокуратури. Актуальні наукові проблеми. Розгляд, рішення, практика : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 26–27 травня 2017 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інфор-матики НАН України. У 2-х частинах. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. – ч. 2. – C.153-155.
 35. Ніжегородцев В.О., Рачок І.В. Використання новітніх технологій у виборчому процесі: ризики та перспективи Актуальні наукові проблеми. Розгляд, рішення, практика : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 26–27 травня 2017 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інфор-матики НАН України. У 2-х частинах. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. – ч. 2. – C.143-146. 
 36. Ніжегородцев В. О.Використання інформаційних технологій в юридичній практиці. Весняні наукові читання: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – м. Вінниця, 22 травняя 2017 року. – Ч.1, C.31-33.
 37. Інформаційні системи і технології в юридичній практиці : навчальний посібник / Ратушняк Т. В., Гладченко О. В., Ніжегородцев В. О., Одинець В. А.; Державна фіскальна служба України, Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь, 2017. – 302 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 13).
 38. Інформаційні системи і технології в юридичній практиці : навч. посіб. /  [Ратушняк Т. В., Гладченко О. В., Ніжегородцев В. О., Одинець В. А.]. . – К. : Державна фіскальна служба України, Університет державної фіскальної служби України, 2017. – 302 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 13).
 39. Ніжегородцев В.О., Гурин А.О. Аналітичний огляд програмного інструментарію для обробки цифрових відеосигналів // Інформаційні технології – 2018: зб. тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 17 трав. 2018 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; Відповід. за вип.: М.М. Астаф’єва, Д.М. Бодненко, О.М. Глушак, О.С. Литвин, В.В. Прошкін, С.М. Рижко-Семенюк.– К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – С. 190-192.
 40. Ніжегородцев В.О., Шайко Д.Р., Тригуб С.Е. Сучасні інструменти цифрової перевірки шахрайського графічного контенту //Тези доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018» (20–21 квітня 2018 р.). – Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2018. – С. 188-191.
 41. НіжегородцевВ.О., Валігура А.Т.Використання хмарних технологій в сфері логістики.// Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (Ірпінь, 17–18 травня 2018 р.). – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2018. – С. 52-54.
 42. Ніжегородцев В.О., Мила А. В. Актуальні проблеми безпеки використання хмарних технологій// Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (Ірпінь, 17–18 травня 2018 р.). – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2018. – С. 54-55.
 43. Ніжегородцев В.О., Сліпородський Е. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні розумного міста та е-урядування: зарубіжний досвід// Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (Ірпінь, 17–18 травня 2018 р.). – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2018. – С. 56-56.
 44. Ніжегородцев В.О., Ковтун К. М. Інформаційно- аналітичні системи для прогнозування продажів// Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (Ірпінь, 17–18 травня 2018 р.). – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2018. – С. 138-140.
 45. Ніжегородцев В.О., Стойкова Є. С. Формування бізнес-процесів на віртуальному ринку // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (Ірпінь, 17–18 травня 2018 р.). – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2018. – С. 140-142.
 46. Ніжегородцев В.О., Кабанова П. О. Використання цифрових технологій у сучасній електронній комерції// Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (Ірпінь, 17–18 травня 2018 р.). – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2018. – С. 178-180.
 47. Ніжегородцев В.О., Райчева А. О. Соціальні мережі як елемент інформаційних тенологій у вивченні міжнародного бізнесу// Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (Ірпінь, 17–18 травня 2018 р.). – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2018. – С. 232-234.
 48. Економічна інформатика: навчальний посібник/ Одинець В. А., Ратушняк Т.В., Гладченко О.В,  Ніжегородцев В.О., Поденежко О.В.-  ; за заг. ред. В. А. Одинця. – 2 вид.,допов. – Ірпінь: Університет ДФС України. –2018. – 204 с.


ГЛАДЧЕНКО О.В.

 1. Гладченко О. В Графічні можливості в системі табличної обробки даних : Методичний посібник з курсу “Комп’ютерна техніка та програмування” для підготовки молодших спеціалістів усіх спеціальностей / О. В Гладченко. – Ірпінь, 1997. – 39 с.
 2. Гладченко О. В. Анализ научных подходов к определению понятия «информационная культура» / О. В. Гладченко // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – № 7 (54), Ч. 2. – С. 133–136.
 3. Гладченко О. В. Зміна підходів до вивчення інформатики у змісті підготовки майбутніх економістів / О. В. Гладченко // Освітологічний дискурс : електронне наукове видання [Електронний ресурс]. – 2015. – № 3 (11). – С. 52–60. – Режим доступу : http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/291/231#.VYx6Dhv tmko
 4. Гладченко О. В. Інформаційна культура в контексті сучасних вимог до працівника державної податкової служби / О. В. Гладченко // Педагогічна освіта : Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. – 2011. – № 16 (2). – С. 22–27
 5. Гладченко О. В. Методика ознайомлення студентів ВНЗ із поняттям інформації / О. В. Гладченко // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи. – 2004. – № 1 (8). – С. 258–265.
 6. Гладченко О. В. Про застосування хмарних технологій та соціальних мереж до проведення моніторингу зовнішньої оцінки ефективності роботи органів виконавчої влади / О. В. Гладченко, Т. В. Ратушняк, // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2014. – № 2. – С. 171-177. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2014_2_17
 7. Гладченко О. В. Проблеми формування інформаційної культури дорослої людини / О. В. Гладченко // Педагогічний процес : теорія і практика. – 2010. – № 3(1). – С. 86–92
 8. Гладченко О. В. Проведення моніторингу засобами хмарних технологій та соціальних мереж для отримання зовнішньої оцінки ефективності роботи органів фіскальної служби / О. В. Гладченко, Т. В. Ратушняк // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2014. – № 3(66). – С. 146–152.
 9. Гладченко О. В. Професійна спрямованість занять з інформатики у вузах фінансового профілю / О. В. Гладченко // Комп’ютерно-орієнтовні системи навчання. – 2001. – Випуск 4. – С. 167–174.
 10. Гладченко О. В. Упровадження інтерактивних методів навчання в контексті формування інформаційної культури майбутніх фахівців фіскальної (податкової) служби / О. В. Гладченко // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2014. – № 42. – С. 17–23
 11. Гладченко О. В. Формування інформаційної культури студентів вищого навчального закладу фінансового профілю / О. В. Гладченко // Комп’ютерно-орієнтовні системи навчання. – 2003. – Випуск 6. – С. 92–105
 12. Гладченко О. В. Штучний інтелект. Експертні та навчальні системи : навч. посіб. / О. В. Гладченко. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2008. – 84 с.
 13. Гладченко О. В. Використання ігрових методик (ділової гри) у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців фіскальної сфери на прикладі вивчення інформатики / О. В. Гладченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2015. – № 40 (93). – С. 98–105
 14. Завдання до практичних, індивідуальних і самостійних робіт студентів з курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки” для підготовки бакалаврів за напрямом 0601 “Право” спеціальності 6.060100 “Правознавство” / Укладач О. В. Гладченко – Ірпінь, 2007. – 77 с.
 15. Інформатика та обчислювальна техніка: практикум: навч. посіб. / Одинець В. А., Гладченко О. В., Ратушняк Т. В. та ін. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2015. – 394 с. – (Серія «Податкова та митна справа України», т. 54) http://ir.asta.edu.ua/jspui/doc/259
 16. Інформатика та обчислювальна техніка: Практикум. / Одинець В. А., Гладченко О. В., Ратушняк Т. В., Ніжегородцев В. О., Столярова Т. О. – Ірпінь: Видавництво Національного університету державної податкової служби України, 2015. – 407 с.
 17. Інформатика. Курс лекцій: навч. посіб.: у 2-х ч. Ч. 1 / [В. А. Одинець, О. І.Мостіпан, Н. К. Сьомка та ін.]. – Ірпінь: Видавництво Національного університету державної податкової служби України, 2012. – 384 с.
 18. Інформатика. Курс лекцій: навч. посіб.: у 2-х ч. Ч. 2 / [В. А. Одинець, О. І. Мостіпан, Н. К. Сьомка та ін.]. – Ірпінь: Видавництво Національного університету державної податкової служби України, 2012. – 196 с.
 19. Інформаційні системи і технології в юридичній практиці : навчалиний посібник / Ратушняк Т. В., Гладченко О. В., Ніжегородцев В. О. та ін. (Одинець В. А.); Державна фіскальна служба України, Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь, 2017. – 302 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 13).
 20. Комп’ютерна техніка та програмування : Методичний посібник до лабораторних робіт для підготовки молодших спеціалістів усіх спеціальностей / Гладченко О. В., Красюк Ю. М., Свириденко В. Ю. – Ірпінь, 1998. – 70 с.
 21. Методичні рекомендації для організації самостійної та індивідуальної роботи з курсу “Інформатика та комп’ютерна техніка” для підготовки бакалаврів за напрямом “Економіка і підприємництво” / Свириденко В. Ю., Поденежко О. В., Гладченко О. В., Слісаренко Т. М. – Ірпінь, 2005. – 51 с.
 22. Навчальний практикум з курсу “Інформатика та комп’ютерна техніка” для підготовки бакалаврів заочної форми навчання за напрямом “Економіка і підприємництво” спеціальностей 6.050100 “Фінанси”, “Облік і аудит”, “Економіка підприємства” / Укладачі В. Ю. Свириденко, О. В. Гладченко, Ю. М. Красюк. – Ірпінь, 2006. – 99 с.
 23. Практикум з інформатики з використанням MS Office 2010: навч. посіб. / [В. А. Одинець, О. І. Мостіпан, О. В. Гладченко та ін.]. – Ірпінь: Видавництво Національного університету державної податкової служби України, 2014. – 538 с.
 24. Навчальний практикум з курсу “Інформатика та комп’ютерна техніка” для підготовки бакалаврів заочної форми навчання за напрямом “Економіка і підприємництво” спеціальностей 6.050100 “Фінанси”, “Облік і аудит”, “Економіка підприємства” / Укладачі В. Ю. Свириденко, О. В. Гладченко, Ю. М. Красюк. – Ірпінь, 2006. – 99 с.
 25. Економічна інформатика: практикум : навч. посіб. / [В. А. Одинець, Ратушняк Т. В., Т. В. Гладченко, В. О. Ніжегородцев, О. В. Поденежко] ; за заг. ред. В. А. Одинця. – 2 вид., доповн. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – 204 с. –  (Серія `На допомогу студенту УДФСУ`, т. 19).

РАТУШНЯК Т.В.

 1. Шульга М.О., Левченко В.В., Ратушняк Т.В. Про періодичну систему рівнянь теорії магнітостатичних хвиль в феримагнитних середовищах // IХ Міжнародна наук. конф. ім. акад. М. Кравчука (16-19 травня 2002 р., Київ). – Матеріали конференції. – С. 214.
 2. Шульга М.О., Левченко В.В., Ратушняк Т.В. Застосування гамільтонового формалізму в теорії магнітостатичних хвиль в періодичних феримагнітних структурах // Вісник Донецького університету. Сер. А. – 2002. – Вип. 1. – С. 136 – 140.
 3. Шульга М., Левченко В., Ратушняк Т. Застосування гамільтонового формалізму в теорії магнітопружних хвиль зсуву в періодичних феромагнітних структурах // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – Львів, ІППММ НАНУ, 2003. – С. 361 – 363.
 4. Шульга М.О., Левченко В.В., Ратушняк Т.В. Поверхностные магнитоупругие волны сдвига в периодической структуре металл-феррит-диэлектрик // Прикл. механика. – 2003. – 39, № 11. – С. 68 – 73.
 5. Ратушняк Т.В. Вплив структурних параметрів на затухання амплітуд поверхневих магнітопружних хвиль в регулярно-шаруватих середовищах // Четверта всеукраїнська наукова конференція (19-21 квітня 2004 р., Дніпропетровськ). – Матеріали конференції. – С. 104.
 6. Ратушняк Т.В. Про одну крайову задачу магнітопружності для ферит-діелектричних періодичних структур на півобмеженому інтервалі // Х Міжнародна наук. конф. ім. акад. М. Кравчука (13-15 травня 2004 р., Київ). – Матеріали конференції. – С. 214.
 7. Шульга Н.А., Ратушняк Т.В. Формы колебательных движений поверхностных магнитоупругих волн лявовского типа в периодических феррит-диэлектрических средах // Прикл. механика. – 2004.-40, №8.-С.76-83.
 8. Шульга Н.А., Ратушняк Т.В. Формы объемных волн сдвига  в периодически – неоднородных средах // Прикл. механика. – 2005. – 41, № 8. – С. 51-57.
 9. Шульга Н.А., Ратушняк Т.В. Формы объемных магнитоупругих волн сдвига на границах зон пропускания в периодически-неоднородной магнитострикционной среде // Прикл. механика. – 2006. – 42, № 3. – С. 61-69.
 10. Шульга Н.А., Левченко В.В., Ратушняк Т.В. Распространение магнитоупругих волн сдвига поперек слоев в периодически слоистой среде // Прикл. механика. — 2006. — 42, № 6. — С. 54-60.
 11. Шульга Н.А., Ратушняк Т.В. О формах объемных волн в магнитострикционных диэлектрических периодически неоднородных средах // Прикл. механика. — 2006. — 42, № 7. — С. 57-63.
 12. Шульга Н.А., Ратушняк Т.В. Объемные магнитоупругие волны сдвига в периодически-неоднородных средах // Прикл. механика. — 2006. — 42, №10. — С. 13-20.
 13. Ратушняк Т.В., Вишемірська Я.С. Використання інформаційних технологій в соціально-економічних дослідженнях // Теорії мікро-макроекономіки. — 2009. – Вип. 33. – С. 97 – 102.
 14. Ратушняк Т.В. Сучасні комп’ютерні технології в соціально-економічних дослідженнях // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю:  Матеріали VII-ї Міжнародної науково-практичної конференції : Черкаси, ЧДТУ, 14-16 квітня 2010 р.— 2010. – Том ІІ. – С. 131.
 15. Ратушняк Т.В., Вишемірська Я.С. Сучасні інформаційні технології в соціально-економічних дослідженнях // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Техніка». — 2010. – Вип. 1. – С. 134 – 139.
 16. Ратушняк Т.В. Комп’ютерні технології в рекламі туристичної продукції // Проблеми міжнародного туризму: Збірник наукових статей. – К.:ПП «ППНВ», 2010. – С. 208-212.
 17. Ратушняк Т.В. Використання систем управління базами даних в соціально-економічних дослідженнях // Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування:  Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (08.04.2011): Київ, Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, у 2-х частинах. — 2011. – Ч 2. – С.313-314.
 18. Ратушняк Т.В. Використання систем управління базами даних для проведення комплексної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів // Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку: Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю (6 квітня 2012 року): Київ, Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, у 2-х частинах. — 2012. – Ч 2. – С. 312-313.
 19. Ратушняк Т.В., Вишемірська Я.С. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України // Теорії мікро-макроекономіки. — 2012. – Вип. 39. – С. 98 – 104.
 20. Ратушняк Т.В. Cучасні підходи до вимірювання суспільного добробуту // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної (м. Луганськ, 11-12 квітня 2013 р.). – Луганськ: Видавництво ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». – 2013. – С. 206-208.
 21. Ратушняк Т.В., Вишемірська Я.С. Підходи до вимірювання суспільного добробуту // Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління: Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю (12 квітня 2013 року): Київ, Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, у 2-х частинах. — 2013. – Ч. 2. – С. 371 – 373.
 22. Ратушняк Т.В. Современные подходы к измерению качества жизни населения [Электронный ресурс] // Электронный периодический научный журнал «SCI-ARTICLE.RU». 2013. №2. С. 161 – 170. URL: http://sci-article.ru/number/10_2013.pdf (дата обращения: 27.12.2013).
 23. Ратушняк Т.В., Одинець В.А. Сучасні підходи до вимірювання якості життя // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). — 2013. – № 3 (62). – С. 43 – 50.
 24. Ратушняк Т.В. Сучасні  підходи до вимірювання  якості життя населення // Теорії мікро-макроекономіки. — 2013. – Вип. 41. – С. 92 – 100.
 25. Одинець В.А., Ратушняк Т.В., Титаренко В.В. Екологічний слід як альтернативний показник в системі моніторингу сталого розвитку // Наука та сучасність: виклики ХХІ століття: Матеріали міжнародної конференції (31 січня 2014 року): Київ, Центр наукових публікацій, у 2-х частинах. — 2014. – Ч. 1. – С. 116 – 119.
 26. Одинець В.А., Ратушняк Т.В. Показник «екологічний слід» як індикатор у системі моніторингу сталого розвитку в Україні // Природокористування і сталий розвиток: економіка, екологія, управління: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (10-11 квітня  2014 року). – Ірпінь: видавництво Національного університету ДПС України, 2014. – С. 373 – 376.
 27. Ратушняк Т.В. Використання хмарних технологій та соціальних мереж для проведення моніторингу зовнішньої оцінки ефективності роботи органів виконавчої влади [Електронний ресурс] // Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток». – 2014. – № 7. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=736
 28. Ратушняк Т.В. Моніторинг якості життя населення [Електронний ресурс] // Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток». – 2014. – № 10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=767
 29. Ратушняк Т. В. Про застосування хмарних технологій та соціальних мереж до проведення моніторингу зовнішньої оцінки ефективності роботи органів виконавчої влади / Т. В. Ратушняк, О. В. Гладченко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2014. – № 2. – С. 171-177. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2014_2_17.  
 30. Ратушняк Т. В. Проведення моніторингу засобами хмарних технологій та соціальних мереж для отримання зовнішньої оцінки ефективності роботи органів фіскальної служби / Т. В. Ратушняк, О. В. Гладченко // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2014. – №  3. – С. 146–152.
 31. Odynets V. A., Ratushnyak T. V. Analysis of the level of wellbeing in Ukraine [Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2015.  – № 4. Available: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_4/2015_4_4.pdf
 32. Ратушняк Т.В., Вишемірська Я.С. Передумови реорганізації житлово-комунального господарства міста Київ // Розвиток креативного публічного управління: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 квітня 2016 року): Київ, Академія муніципального управління. — 2016. – С. 348 – 349.
 33. Ратушняк Т.В. Реалізація ідеї відкритих інформаційних систем в технологіях Google // Четверта міжнародна науково-практична конференція “Відкриті еволюціонуючі системи”: Збірник праць (20 – 21 травня 2016 р.):  Ніжин: ВП НУБіП України “НАТІ”. – 2016. – Частина 1. – С. 278 – 382. Режим доступу: http://nati.org.ua/docs/zbirnik_010.pdf
 34. Звіт про наукову тему кафедри у Антонюка.
 35. Одинець В.А., Ратушняк Т.В. Екологічний слід як індикатор екологічної безпеки навколишнього природного середовища  Ірпінського регіону // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку», м. Ірпінь, 7 – 15 листопада 2016 р. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – С. 215-218.
 36. Одинець В.А., Ратушняк Т.В. Екологічний слід Ірпінського регіону  // Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи: Збірник наукових праць за матеріалами IІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Ірпінь, 13 – 20 березня 2017 р.). – Ірпінь: УДФСУ, 2017. – С 131-137.
 37. Данілов С.О., Касьяненко Л.М.,  Ратушняк Т.В., Інформатизація податкових правовідносин: сучасний стан та перспективи розвитку // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів» (м. Запоріжжя, 20 травня 2017 року).- м. Запоріжжя: ЗНТУ , 2017. – С.
 38. Одинець В.А., Ратушняк Т.В. Екологічний слід як індикатор екологічної безпеки // Матеріали VІI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку», м. Ірпінь, 13 – 20 листопада 2017 р. – Ірпінь: УДФСУ, 2017. – Ч.1. – С. 90-92.
 39. Ратушняк Т. В. Моніторинг публічних закупівель засобами платформи DoZorro / Т. В. Ратушняк // Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. – 2018. – №  2. – С. 162–168.
 40. Ратушняк Т.В., Вишемірська Я.С. Використання 3d-туру як маркетингового елементу вступної компанії та іміджу ВНЗ // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (17-18 травня 2018 року): Ірпінь: УДФСУ. — 2018. – С. 193 – 195.
 41. Ратушняк Т.В., Мациборук К.А., Габрид В.В. Потенціал комп’ютерних технологій в майбутньому соціальному житті людства // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (17-18 травня 2018 року): Ірпінь: УДФСУ. — 2018. – С. 69-70.
 42. Ратушняк Т.В., Корнієнко В.Ф. Засоби платформи DOZORRO для моніторингу публічних закупівель // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (17-18 травня 2018 року): Ірпінь: УДФСУ. — 2018. – С. 28-31.
 43. Ратушняк Т.В., Шостак А.С. Розробка навчального модуля «Особові рахунки» для АРМ працівника банку засобами MS ACCESS // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (17-18 травня 2018 року): Ірпінь: УДФСУ. — 2018. – С. 241-242.

ПОДЕНЕЖКО О.В.

 1. «Інформатика та обчислювальна техніка» / Поденежко О. В.,Сьомка Н.К. – Ірпінь, 2010. – 127 с. 
 2. A.P.Shpak, I.P.Nagibin, O.V.Podenezhko – ukrainskii fizicheskii zhurnal, 1992 . Electron structure of the binary orthophosphate NaTi sub (2)(PO sub (4)) sub (3). 
   Studies on the electron-structure of crystals of co and cn-ligand compounds by x-ray and x-rayelectron-spectroscopy 
 3. V.V. Nemoshkalenko, V.N.Uvarov, O.V.Podenezhko… – ukrainskii fizicheskii zhurnal, 1982 
 4. VV Nemoshkalenko, IP Nagibin, O.V.Podenezhko … – UKR. PHYS. J., 1989 
 5. Збірник завдань для практичних,індивідуальних і самостійних робіт з курсу «Економічна інформатика» для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» 
 6. Інформатика. Курс лекцій: навч. посіб.: у 2-х ч. Ч. 1 
 7. Інформатика. Курс лекцій: навч. посіб.: у 2-х ч. Ч. 1 / [О. В. Поденежко ,В. А. Одинець, Н. К. Сьомка та ін.]. – Ірпінь: Видавництво Національного університету державної податкової служби України, 2012. – 384 с. 
 8. Інформатика. Курс лекцій: навч. посіб.: у 2-х ч. Ч. 2 / [О. В. Поденежко ,В. А. Одинець, Н. К. Сьомка та ін.]. – Ірпінь: Видавництво Національного університету державної податкової служби України, 2012. – 196 с. 
 9. Методична розробка для організації розрахункової роботи з курсу “Інформатика ” для підготовки бакалаврів за напрямом “Економіка і підприємництво” / Поденежко О. В.,Сьомка Н.К., Одинець В.А. – Ірпінь, 2010. – 62 с. 
  Методичні рекомендації для організації самостійної та індивідуальної роботи з курсу “Інформатика та комп’ютерна техніка” для підготовки бакалаврів за напрямом “Економіка і підприємництво” / Свириденко В. Ю., Поденежко О. В., Гладченко О. В., Слісаренко Т. М. – Ірпінь, 2005. – 51 с. 
 10. Методичні рекомендації до проведення самостійної та індивідуальної роботи з курсу «Інформаційні технології в нотаріальній діяльності» для підготовки магістрів за напрямом 0601 «Право»/ Поденежко О. В.,Сьомка Н.К.- Ірпінь, 2010. – 21 с. 
 11. Ніжегородцев В.О. ,Поденежко О.В. Використання прикладних інформаційно-аналітичних ресурсів в курсі підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей. Наукові записки /ред. кол.: В.В. Радул, С.П. Величко та ін. – Випуск 141. Частина ІІ. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2015. – С. 75-79. 
 12. Офісне програмування VBA: навч. посіб. / [О. В. Поденежко , Н. К. Сьомка ]. – Ірпінь: Видавництво Національного університету державної податкової служби України, 2010. – 153 с. 
 13. Практикум з інформатики з використанням MS Office 2010: навч. посіб. / [В. А. Одинець, О. І. Мостіпан, О. В. Поденежко та ін.]. – Ірпінь: Видавництво Національного університету державної податкової служби України, 2014. – 538 с. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Олімпіада з англійської мови для абітурієнтів «Крок у майбетнє»

Традиційно викладачі кафедри сучасних європейських мов 30 листопада 2019 року провели Олімпіаду з англійської мови для абітурієнтів «Крок у майбутнє», яка дуже гармонійно влилася в програму «Дня відкритих дверей» університету загалом. Проведення олімпіади  завершило низку різноманітних заходів в рамках декади кафедри. Метою олімпіади було: визначення рівня знань з англійської мови у майбутніх вступників, ознайомлення потенційних […]

Студенти-консультанти НПЛ «Юридичної клініки» провели лекцію школярам на тему: «Свідоме жорстоке ставлення підлітків до своїх одноліток під назвою Булінг та Кібербулінг»

3 грудня 2019 року студенти-консультанти НПЛ «Юридичної клініки» Університету державної фіскальної служби України Береженна Ольга та Кулаківська Тетяна під керівництвом викладачів відвідали Ірпінську спеціалізовану загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої Ірпінської міської ради Київської області, в якій провели лекцію школярам 5 Г класу на тему: «Свідоме жорстоке […]

Проводитиметься науково-практичний круглий стіл “Актуальні проблеми оподаткування адвокатів та нотаріусів”

“Шановні колеги! В рамках Податкового Конгресу (12.12.2019 р.), на кафедрі цивільного права та процесу ННІ права проводитиметься науково-практичний круглий стіл “Актуальні проблеми оподаткування адвокатів та нотаріусів”. Очікуємо Вас 12.12.2019 р. о 14.30 в ауд. Е 401 (ННІ права).”

Відбувся круглий стіл «Культура спілкування в нових реаліях інформаційно-комунікаційного середовища»

«Заговори, щоб я тебе побачив…» Сократ           5 грудня 2019 року кафедрою журналістики, української словесності та культури було проведено засідання за круглим столом «КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ В НОВИХ РЕАЛІЯХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА». Тема дослідження є надзвичайно важливою, оскільки ефективна комунікація, професійна культура особистості залежать, насамперед, від того, наскільки майстерно комунікатор володіє засобами спілкування. У ході роботи […]
Всі новини та анонси

12 грудня запрошуємо фіналістів конкурсу «Updating tax service» до нагородження!

  Доброго дня. Шановні учасники конкурсу «Updating tax service», запрошуємо всіх на Податковий конгрес 12.12.2019 року за адресою: Київська обл., м.Ірпінь, вул.Університетська,31 Конференцкомплекс з 10.00 до 16.00 в рамках якого відбудеться представлення робіт фіналістів з 13.00 до 14.00. Всі учасники конкурсу будуть нагороджені подяками ректора УДФСУ, фіналісти – грошовими подарунками від Благодійного фонду «Майбутнє країни». […]

12 грудня в УДФСУ відбудеться Перший податковий конгрес

12 грудня в Університеті державної фіскальної служби відбудеться Перший податковий конгрес “Управління публічними фінансами  та проблеми забезпечення національної економічної безпеки”. Співорганізаторами заходу є: Міністерство фінансів України, Державна фіскальною служба України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України та міжнародні організації. Участь у Конгресі візьмуть представники Міністерства фінансів України, Державної фіскальної, податкової та митної служб України, […]

Відбудеться засідання Науково-методичної ради Університету

    Чергове засідання Науково-методичної ради Університету   відбудеться   11.12.2019    об  14-00,  конференц-комплекс

Відбудеться II тур виборів Студентського ректора

    06 грудня 2019 року о 16:00 в актовій залі Університету відбудеться II тур виборів на посаду Студентський ректор. ! На вибори мають бути делеговані по 2 представники від кожної групи усіх Навчально-наукових інститутів та Факультету Університету. Якщо тобі не байдужа доля студентського самоврядування, цікаво, хто ж отримає довгоочікувану перемогу, тоді не пропусти! Приходь […]